Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

7 Ağustos 1933 Cnmhuriyet' ANKARA MEKTUPLARl: SON TELGRAFLAC Verimli bir iş: Tavukçuluk! Ankara 4 Ağustos Ankarada son senelerde tavukçuluk etrafında büyük gayretler sarfedilmektedir. Bu sene üç ya*ma giren Tavukçuluk EnsHtüsü, Gazi çiftliğinin bütün civar köylerle münasebatta bulunan, yumurta vt cins horoz dağıten tavukçuluk şubesi ve nihayet Himayeietfal Cemiyeti reisi doktor Fuat Beyin reisliğinde çalışan an ve kümes hayvanlan yetiştirme cemiyeti, millî iktısadm bu küçük, fakat çok verimli şubesine nekadar ehem f miyet atfedildiğinin birer canlı şahidi. dirler. murta vermezler. Bedava beslenmiş olurlar. 3 Geııç tavuk beslemek. Uç yaşından fazla tavuk beslemek doğru değildir. Tavuk ilk sene en çok yumurta yumurtlar. ikinci ve üçüncü seneler yumurtasım azaltır. Daha sonra büsbütün keser. Kümes genç hayvanlardan mü . rekkep olmalıdır. Genç tavuğun birinci sene yumurtasını damızhğa elverişli değildir. Damızlık hep ikinci sene yumurtasmdan alınmalıdır. 4 Yumurta horozu. Fazla yumurta yaJnız tavuğa değil, çok yumurtlıyan ve iyi bir tavuktan hasıl ohnuş yumurta horozuna bağhdır. Onun için daima ho. roz yetiştiren yerden yumurta horozu clarak favuklan ıslah etmelidir. En kolay ıslah yollanndan biri budur 5 Yumurta kontrohj. Yumurta kontrolu tavukçulukta esastır. Bunun icin Hapanlı folluklar kullanıhr ve follukta kalan tavuğun ayağındaki nu • maraya bak#rak yumurtası deftere yazılır. Fakat köylerde sabahlan tavuklan çıkarr'iadan evvel yumu#talan olup olmadığına faakmak kâfidir. Yumurta. lan ^''anlar yumurtlayıncıya kadar ku meste bırakılmalıdır. Dil işlerimiz ve ((Taymis)) Almanyayı protesto! Fransa ve Ingiltere bugün birer nota verecekler, Italya işe karışmıyor Avusturya Başvekili Romaya gidecek, Avusturya Hitlercilerle mücadele îtmek üzere bir ordu teşkiline müsaade istedi Parîs 6 (A.A.) Havas ajansı bflSiriyor: Bir çok gazeteler, Almanyanın Âvusturyaya karşı çıkardığı hava ve radyo hâdiselerini protesto için İngil . tere, Fransa ve ltalyanm Alman hükutneti nezdindeki teşebbüslerini yapılmış turetinde mevzuu bahsetmekte iseler de bu teşebbüsün ancak yarın yapılaca • ğı anlaşılmaktadır. Pöti Parizyen gazetesi, bu hutuıta diyor ki: «tngiltere ve Fransanın Berlin sefirleri M. Rumbod ve M. Poncet yarm veya salı günü Alman Hariciye Nazınnı ziyaret ederek ayrı ayrı birer nota ve. receklerdir. Maamafih bu notalarm metni ayni olacaktır. Çünkii bu metin Londra ile Paris arasında Kilâf edilidikten sonra tesbit edilmiştir. ltalyanın vaziyetine gelince, vakıa Berlindeki ttalyan sefirinin böyle bir teşebbüste bulunmuş olduğu tekzip e diliyor. Fakat bu Romanın Berline faydah nasihatlerde bulunmamış olduğunu ifade etmez. Fransız, İngiliz, teseb* biisii dostça, fakat azimkâr bir hava içinde yapılacaktır. Hariciye Nezareti müstesannm dün Alman ve Italya se • firlerini kabul etmesi bu teşebbüslerle alâkadardır. Ankara Ziraat Enstitüsünde Ziraat Vekilinin îngiliz gazetesinin şayahı huzurunda verilen çok sayanı dikkat bir ders dikkat bir yazısı Taymis gazetesinin Türkiye habiri gazetesine göndermiş olduğu bir mektupta dil meselesinden ba ' hisle diyor ki: \ «Türk dilinîn yabanci nüfuz v* tesirinden temizlenmesi isi, Garinic nezareti altmda yavaş yavaş, fakat: devamlı olarak devam ediyor. Ge çen sene Dolmabahçede toplanan D Kurultayı tarafından teşkil olunan daimî merkez heyeti sırf türkçe kelimelerden mürekkep bir lugat ki * tabı yaptnakta, yeni ve sadeleştiril mis gramer kaideleri tesbit etmek • tedir. Bu hususta istifade olunan mem « balar eski Türk kitaplan, türkç« konuşan memleketlerde hâlâ kul • Ianılmakta olan kelimeler ve tabirle! ve muhtelif Türk şehirlerînin hal « kiyatıdır.» Muhabir encümenîn tnesaisinden mufassalan bahsetiikten sonra sun* ları söylüyor. cHer ne kadar bu dil ıslahatınm ilk gayesi millî ise de nihaî gayesi daha şümullu ve geniştir. Bu nihaî gaye türkçe konuşan bütün insanlar için müşterek ve umumî bir dil vü cude gethmektir. Maarif Vekilinî» tarifine göre gaye şudur: Ankara yahut tstanbulda nesroluînan bir gazete Ege merkezmden Çin hududuna kadar olan sahada bütün Türkler tarafından okunmalı ve anlaşılmalıdır.» İtalya tekzip ediyor Roma 6 (A.A.) Alman tayya relerinin Avusturya arazisi üzerinde yaptıklan uçuşlar münasebetile İtalyanın Berlinde teşebbüsatta bulunduğuna dair ecnebi memleketlerde çıkan haberleri İstefani ajansı tekzip etmektedir. Avnsturya BaşvekiV Romaya gidecek kaimasim elzem kılmakatdır. Diğer taraftan M. Musolini ile M. Dolfus arasındaki görüşmelerin sadece iktısadî ufku tetkikten ibaret olmıyacağı siyasî mevzulara temas edilece. ği muhakkak telâkki olunuyor. Bununla beraber, M. Dolfusun yakınlan, bu seyahatrn sadece M. Gömböşün Viyana ve Romaya yaptıği seyahatleri tamamlamağa inhisar edeceğini kaydediyorlar. A ımsturya ordu istiyor Berlin 6 (A.A.) Volf Ajansı bfl. diriyor: Berliner Bösenzeihıng gazetesinin Paris muhabirine göre Avusturya Basveküi M. Dolfus Fransaya müracaat ederek Avusturyada milliyetperver sosyalistliğe karşı mücadele etmek üzere 18 bin kişilik bir muavin polis kuvvetinin teşkili için Fransız hükumetinin müsaadesini istemiştir. Bu kuvvet, askerî mahiyette ola . cak, askerî silâhlarla teçhiz olunacak ve Harbiye Nezaretine tâbi bulunacaktır. Fransa hükumeti İngiltere ve küçük i • tilâf ile iftişarelerde bulunduktan sonra Avusturyanın bu teklifîni kabul etmiştir. Viyana 6 (A.A.) M. Dolfusun yakmda Romaya gideceği baber veri liyor. Zannedildiğine göre bu seyahat Roma tarafından hazırlanmıştır. FilhaI ika V». Dı îfusun Romaya son seya hati İtalya hükumetinden ziyade Pa palığa yapılmıştır. M. Musolini M. Dolfusu bu vadide ikaz etmiştir. Yeni ziyaret daha ziyade İtalya hükumetine^ ait olacaktır. M. Dolfus bu ziyareti, kendismi da. vet vâki olunca füphesiz kabul edecektir. Fakat daha şimdiden bir tarih tesbit etmek vakitsiz olur. Zira şimdilik siyasî vaziyet M. Dolfusun Viyanada Meryemana dün Amerika, Fransa ve Varnada avcılar müsabakas) İspanyada grevler yaya gelmiş! Yüzlerce insan Mesihin Nevyorkta grevciler beş Müsabakalara beş millet askeri yaraladılar iştirak etti annesini görmeğe gidiyor Blauraing 6 (A.A.) ArdennesItin bu küçük kasabasmda büyük bir faaliyet vardır. Çocuklar burada Meryemî birkaç kere görmüşlerdir ve bir.hasta. mucize kabilinden kurtulmuştur. Bu sehre bîrçok ziyaretçîler gel diğinden büyük bir kilise yapılması düşünülüyor. Sehirde kalabalık ve hareket tarif edilmes bir şekildedir. Nevyork 6 (A.A.) Süt müstah. silleri grevi münasebetile büyük hâdiseler olmuştur. Nevyork hükume • ti dahilinde yüzbaşı Macorath ile 5 asker atılan taşlarla ağır surette yaralanmışlardır. Kıt'a, gaz bombalan ve rovelverlerle mukabele etmistir. Grevcilerden yaralıların sayıaı belli değildir. Sofya 6 (A.A.) Bulgar avcılar cemiyetinin 25 inci kuruluş »enesi münasebetile yapılan içtima bu sabah Varnada Ziraat Nazın M. Muravif tarafından çılmıştır. Macaristan, Yugoslavya, Rotnanya ve Turkiyeden gelen müteaddit heyeti mu. rahhasalarla beynelmilel avcılar kbh seyi kâtibi Kont Adix açılışta hazır bulunmuştur. İçtimaa, Bulgar avcı teşekküllerinden 1400 murahhas iştirak etmektedir. Ecnebi murahhasilar hararotle karşılanmışlardır. Endaht müsabakalan yapılacak ve mükâfatlar tevzi edile . cektir. Bu mükâfatlar meyanmda Ro • manya murahhas heyeti tarafından verilen bir kupa vardır. Geçen gün Ziraat enstitülerindeki ziraî kurslann açılma resminden sonra Tavukçuluk Enstitüsü müdürü doktor Kadri Bey tarafından kurs mudavimlerine verilen sayanı dikkat ders, bizde, tavukçuluğa nekadar ehemmiyet veril. se az olduğunu bir kere daha ispat e den yeni bir delil oldu. Kadri Bey, muhterem Ziraat Vekilimizin de çok takdir ettikleri dersine tavukçuluğun ehemmiyetinden bahseden bir mukaddeme ile baslıyarak açılma merasimine davetli olanlara ve kurs ta. Iebesine çok dikkate değer istatistikler okudu. Bu istatistiklere göre tavukçu • luğu büyük bir gelir membaı haline koyan Şimalî Amerikada tavuk ve yu murta hasılâtı bir sene evvel bir milyar dolan geçiyordu ve kıymetçe buğday. cılıktaki üeri mevkii malum olan bu memleketin buğday hasılâtından da 324 milyon dolar fazla bulunmakta i • di. Şimalî Amerika bu işte o kadar ileri gitmiştir ki dünya tavuk miktannın yüzde otuz dördü kendisine isabet et • mektedir. Nüfus miktanna göre tavuk adedini gösteren mukayeseü istatistik. ler başka memleketlerde tavukçuluğun mevkiini anlatıyor: 100 nüfusa 734 tavuk isabet eden trlanda bu hususta birincidir. Komşu memleketlerden Bulgaristanda yüz nüfusa 184, Yunanis tanda 154. Yugoslavyada 121 tavuk düşmektedir. Biz de ise 927 tahririne göre ancak 57 tavuk düşüyor. Bununla beraber tavuk sayısı ve yumurta hasılâtı itibarile çok hafif o lan Türk tavukçuluğu (927 tahririne nazaran memleketimizde 7,750.000 kümes hayvanı vardır.) Bugünkü ha . lile bile millî iktısadımızda ve hatta haricî ticaretimizde mühim bir mü • vazene unsurudur. Her sene en az 6 milyon liralık yumurta ihracah yap maktayiz. Bu miktar bazan 8 milyon a, bazan da 931 de olduğu eibi 10 mil yona bile çıkmaktadır. Geçen sene 8 milvondu. Doktor Kadri Beye göre bu miktari, memlekette birdenbire neşri güç olan fennî tavukçuluk yollanna dökülme . den gayet kolaylıkla 20, 25 miivona çıkarmak mümkündür. Ya*ti yumuia, tütünden sonra ikinci dcecede mühim ihraç malı olabilir. Fennî tavukçuluk ise yumurta ihracatımtzı en asga<i hir had olmak üzere 100 milyona çıkrrabilir. Tavukçuluğun millî iktısat bahınvndan vadettiği bu inkisaf aile ve fert iktısadî bakımmdan da ayni nisbelte parlaktır. Cins bir tavuk senede 340, hatta 260 yumurta yumurtladığına göre böyle tavuklardan yüz tanesine sahip olan bir ev, bu yüzden refah, hatta zen. ginlik ıçinde geçinebilir. Islah edilmemiş tavuk bile bir servet membaıdır. Kadri Beyin dersinin en mühim kısmı Alman ziraatçiler cemiyetinin Alman halkına tavsiye ettiği on maddelik yeni tavukçuluk esaslandır. Kadri Bey bunlara koylünün de pekâlâ riayet edebileceğîni, bunun için masrafa ihtiyaç olmadığını söylüyor. Bu tavsiyelerden halkımızın istifade edebilmesi için on. lan aynen buraya alıyoruz: 1 Daimî bir cms tavuk yetiştir mek. Muhtelif cinslerden iyi netics al« mak mümkün değildir. 2 Erken kuluçkaya yatan tavuk lan seçmek. Damızlık piliçlerin martta veya nisanda yumurtadan çıkmış olan. lar arasından aynlması lâzımdır. Daha sonra çıkanlar sonbahara kadar kâfi derecede büyüyemezler ve kışın yu • seleyi konuşmanın sırası gelmiştir. Zira dedikodular gök yüzüne çıktı, benim de sabrım burama geldi. Bunun üzerine şöyle bir döndü, bana tepedep tırnağa kadar baka rak «ne demek istiyorsun?» gibi bir tavır takındı. Bu hali benî kızdırmışh: Tenezzül et te, dedim bana iyice dön, şimd' ayna karşısında poz almanm sırası değil. Aldırmadı ve bana arkası dönük durarak saçlarile oynamağa başla • dı. İlk suaüm şu oldu: « Macit isminde bir adam ta nıyor musun? Göğsünün birdenbire şişip söndüğünü gördüm. Sinirlendiği vakit o • nun böyle kuvvetli nefes alışları vardı. Bahsettiğim şey çok ehemmiyet • sizmiş gibi aynaya doğru iğildi ve gözünün altında bir lekeyî siliyor muş gibi parmağının ucile derisini oyaladı; sonra, doğrularak: 6 Muntazam kumes. Ayni cinstavuklann fena kümeste yumurtalannı kestikleri tüylerini degiştirdiklen, hasta)anıp öldükleri tecrübe ile anla . şılmışicr. Onon için kümes çok aydmlık rütubetsiz ve havadar olmalıdır. Kü • mes iyi yapılır ve îçinde kâfi t*vuk bulunursa soğuk havalarda ısrtmağa lüzum yolrur. 7 Temizlik. Tavuklarda bit bn lunmamalı. Bitli tavuk yumurtayı ke . ser, sonra ölür. Kümesi her zaman kireç. le badana etmeli. Senede dort beş defa kümesin her tarafına kireç, lizol, kreolin mahlulü püsürtmeli, tfineklerin alt tarafında tavuklann' eşmmeleri i • çin bir kap icerisine kukürt tozu, tnce kum, Val ve kireç mahlulü koymalıdtr. Köyli.rle temizlik için kireçle ıktifa edilebilr. 8 Yem. Yalniz tane ile tavuk bes. lemek masraflıdır. Tavuğun çok yumurta verrr.esi için işkembe, kan, et ve kemik tozu vermek lâzımdır. Fakat bu vemler he» zaman tedarik edilemcz. Bilhassa köylerde buna imkân yoktur. Onun nin Çin fasulyesi ekerek tavuk • lara bunu vermek kâfidir. Bu, et. kan ve kernik tozu derecesinde bîr tavuk gıdasıdır. 9 Yumurtayı temizlenmiş, büyüklükleıine göre aynlmış ve temiz bir se. pet içTİsinde olarak pazara çıkarmalı. Böyle temiı ve aynlmış yumurtalann fiat üzerinde çok tesir yaptığı tecrübe île göriilmüştür. 10 Tavukçuluk gazete ve mec • mualar.m murrlazaman okumak. Damızlık tavuk yetiştiren müesseselerle temas ve muhabere etmek. Göriilüyor ki tavukçuluğun bu on maddelik yasası herkes tarafındar. kolaylıkis ve masrafsızca tatbik ediiebî. lecek şeylerdir. Ziraî kurstaki köy muallimleri bu esaslan nazarî ve amelî olarak öğrenecekler ve köyde köylüye rehbcrîık etmekle beraber hiç şüphesiz kendi hesaplanna tatbikata geçmekte de tehalük göstereceklerdir. ALlSÜREYYA Bir Türk genci bisikletle turneye çıktı Abdullah Bey hareketiriden evvel Büyükderede Gençler mahfeli aza • sından bisikletçi Abdullah Bey, büyük bir turneye çıkmışhr. Abdullah Bey Trakyadan Bulgaristana geçecek oradan Romanya ve Rusya tarikfle Kaf m kasyadan Anadoluya gidecektir. Anadolunun muhtelif mahallerini de do • laştıktan sonra İstanbula geiecektir. Maliye Vekâletinin bir tamimi Ankara 6 (Telefonla) Maliye Vekâleti, yeniden ihdas olunan miifettişliklerin vazaifine dair vilâyet lere bir tamim göpdermiştir. Fransadaki grev de devam ediyor Strasbourg 6 (A.A.) Şehrin sükuneti iade edilmistir. Fakat grev vaziyeti olduğu gibi kahyor. Ihtilâfı halle hakem olarak me • mur edilmiş olan Iş Nazın, patron lara ve işsizlere bizzat hakemliğin prensibi ve hakemliğin tayini hak. kındaki anlaşmalannı bildirmiştir. Strasbourg 6 (A.A.) Grev va ziyeti değişmemiştir. Grevciler bir kaç toplantı yapmışlardır, Hâdise olmamıştır. Bisikletli polis müfrezelerile jandarmaların devriyelerinden başka şehirde grev manzarasını hissettirecek bir şey yoktur. ttpanyada da grev başladı Seville 6 (A.A.) Liman işçilerinin grevi münasebetile hâdlseler olmuştur. Gizli bir toplantı yapmış o. lan 79 komünîst tevkif ed'lmiştir. Maliye heyeti teftişiye reisliği Ankara G (Telefonla) Varidat Müdiri Uumumisi Cezmi Beyin Maliye Heyeti Teftişiye reisliğine tayin edilmesi muhtemeldir. Recep B. geliyor Ankara 6 (Telefonla) Fırka Umumî Kâtibi Recep Bey bu akşamki trenle tstanbula hareket etmistir. Recep Bey birçok zevat tarafından teşvî edilmistir. Fransız tayyarecileri yollarına devam ediyorlar Halifaks 6 (A.A.) Kanadanîn şark sahili padyolanndan biri, Fran . sız tayyarecileri Codos ile Rossinin mahallî saat ile 11,25 te Sablo adası üzerinde görüldüklerini yazıyor. Halifaks (Yeni İskoçya) 6 (A.A.)Tayyareci Codos ile Rossi, Terre Newe ile Kanada sahili arasında sisli hava ile karşılasacaklardır. Fakat sonra hemen bütün Atlas üzerinde açtk hava bulacaklardır. Maliye Vekili Viyanaya tedaviye gidiyor Ankara 6 (Telefonla) Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyin, tedavi edilmek üzere yann akşam yiyanaya hareketi muhtemeldir. üsköp konsolosu Vekâlet emrine alındı Ankara 6 (Telefonla) Görü len lüzum üzerine Üsküp konsolosu Ahmet ve kançlar Şerif Beyler Ve kâlet emrine alınjnışlardır. Yunan meclisi açılıyor inegölde agılan kereste fabrikası fnegöl 6 (A. A.) Şehrimizde yapılan büyük kereste fabrikasının açılma merasimi bugün yapılmıştır. Atina 6 (Hususî) Meb'usan Meclisi carşamba günü tekrar açılaeaktır. Ahrar fırkasma mensup meb'uslar salı günü Meclis salonlannda toplanarak, Leipzig 6 (A. A.) Bir Berlin Mecliste alacaklan hattı hareketi tayin ajansına göre, Almanyada komünist edeceklerdir. beyannameleri îsvîçrede basılmak • tadır. Badeda evlerrr.de yakalanan ve üzerlerinde cok fazla miktarda ecnebi dövizi çıkan iki kadın be Ankara 6 (Telefonla) Adliye aoyjn&Sieleri îsviçreden tedarik edip Başmüfettişliğine birinci sınıf mü Leipzige getirttiklerini itiraf etmişfettişlerden Kasım, münhal dördünler dir. sü sınıf müfettişlige de hukuk dok Tevkif edilenlerin arasında dör toru Cemil Sabit Beyler tayin edil dünün çek olduğu söylenmektedir. mişlerdir. Almanyada komOnist mücadelesi Amerika Hariciye Nazın istifa etmiyor Nevyork 6 (A.A.) Londradan döner dönmez, M. Hull, Hydeparka giderek M. Ruzvelti görmüşiür. İstifası şayiasına temas ederek M. Hull, ne şimdi ne de sonra istifa etmek niyetinde olmadığını soyle • tnîştrr. Nezahetin odasma damladım. (Ioğusalığmdanben odalarmıız ayrıdı.) Sen ananı iyice tanımazsın, tabiatlerini bilmezsin. Çok şımarık büyü • tüldüğü için kibirli ve hırçındır. înatmı dedin? Bitirmiş! İllâki aklma koyduğu şeyi yapacak. Kafasını kessen dediğinden dönmez. Fakat însanlarm hali acayiptir. Şimdi sa na açık söyliyeyim ki ben de onun bu kötü huylarını seviyordum. O gece odasına girdiğim zaman aynanın önünde, soyunur gibi yapıyor, fakat, galibe kendi güzelliğini seyrediyordu. Arkasmda durdum. Bana doğru dönmedi ve saçından tarağını çıkarmak için elîni başına götürdü. Bak, bugünkü gibi natırlıyorum. Aynada gözgöze geîdik. Dedim ki: € Nezabet, belki halimden de anlıyorsun, ne zamandanberi cehennem azabı içinde yaşıyorum. Ara mızda bir tnesele var ki sana bir türlü açamadım. Araya çocuk girdi, loğusahk girdi... Fakat, artık bu me Bulgar Kralı Cenevrede Cenevre 6 (A.A.) Bulgar Kralı Boris bu sabah Milletler CemiyeM umumî kâibi M, Avenelu ziyaret etmistir. EIli dakika süren görüşme tamamen hususî olımıştur. Hiç bir siyasî meseleye temas edilmediği kaydedilmektedir. Kral Boris Cenevreden bugün öğleden sonra ayrılacaktır. < Tanıyorum! dedi. « Kimdir bu? Diye sordum. Gene bana dönmeğe lüzum gör • müyor, yüzüne krem sürmeğe baş • lıyordu. Neden sonra cevap verdi: « Tıbbiye mektebine giden bir genç. Senden evvel beni o istedi idi. Babam vermedi. « Nereden tanıdın onu?.. « Köşkün arka yolundan ge çerdi. « Kendisile hiç konuştun mu? * Birkaç defa. i Bana niçin ondan hiç bahset medin? < Beni almadan evvel bilmîyor mıydın? Sana beni başka birinin istediğini de söylemediler mi? Ben de sana kaç kere başka birinin beni istediğini, babamm vermediğini an latmadım mı? «. Şöyle bir anlatA. Fakat îsim söylemedin. '< Bir yabancının € Bir yabancının ismini, cismini Cumhuriyet Nüshası 5 Kuruştur Adliye BaşmOfettişIiği Senelik !400 Kr. 1700 AltıaylA 750 1450 Üç aylık 400 800. Bir aylık 150 yoktar ne yapacaktın? « Bu adam iki üç gün evvel bu< raya gelmiş. « Geldi. « Niçin bana söylemedin? « Son günlerde sana birşey söylenebilir mi? Suratından düsen bin parça oluyov. Adeta dargın gibiyiz. A... Gördün mü bir kere... Ne * zahete sorulacak şey kalmamıştı. Elde senet yok, sepet yok ki ona: «Sen bu Macidi seviyorsun, benim 1 « babanın zorile evlendin, fakat senin hakikî eşin odur!» diyebileyim? Ağzımda lakirdı bitti. Hani beni aylarca işkencede bırakan ve kendi ken dime sorduğvm yüz bin sual? Ne * zahetin karşısında dilim tutuluverdi. Ne yaman bir kadın *»' ' j. ııu anla* dım. Macitten bah»f>a<,^A.cat hiç tınmıyor, telâ* e*inıyt r.u. Ne dersin? Umitlenmeğe ba»ladım. İçimden: <4n"" l," Sükraıım dedikodulan ya « larjdTr!» diyordum. İşte o zaman N e zahet bana döndü: Mabadi var şeraiti i ( Türkiye için için Hanç Tefrika: SERVER BEDl Sabahsız Geceler Bilmem, zihnim karıştı. Biraz «daha anlat bakayım? Ben de oğlanın köşke gelişini bîr tesadüfle öğrendim. Yoksa ben önce iki değil, bir doktor geldiğini biliyordum. Sen hastalanmışsın, Ahmedi gönderip döktoru çağırtmış lar, bir ilâç yazıp gitmiş. Bütün bildiğim bundan ibaret. İki gün sonra Idi galiba... Hizmetçilerden biri benim yanımda ağzmdan «Macit Bey de öyle dedi> gibi bir lâf kaçırdı da ben pirelendim. Ha şöyle, türkçe konuş. Evet, Ahmedi yakaladım, sordum, öğrendîm ki senin lâlan dok • tora gittiği zaman Macit te orada imiş, muayeneye beraber gelmişler. Tabiî ben herifin adını bildiğim için *kim bu Macit, ne Macidi, nasıl Macit» diye ince eleyip sık dokumağa başladım ve tariflerden anladım ki odur. Fakat Nezahete hâlâ harfi vahit söylememiştitn. Ne demek o? Yani bir söz bile söylememiş tim. Nafiz Bey, on biri çalan duvar saatinin darbelerini sonuna kadar sayarak dinledikten sonra: Artık, dedi, bende bu meseleyi konuşmadan Nezahetin yüzüne bakmağa tskat kalmamıştı. O ak şam, sofrada, yüzümden düsen bin parça oluyordu. Kainpeder de bu nun farkm* vardı: «Salih dünyaya geldi seleli bizim damat beyde bir somurtkanltk peyda oldu.» dedi. Sesimi çıkarmadım. Herkes yatmcaT \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog