Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

'• Cumfmrıyet ' 7 Ağnstos 1933 Itazan: Iki Yüzlü Kız MARTA MAK KENNA Ç Şehîr ve memleket haberieri Nazun Hikmet B.mlSergiyi dün 30,000 muhakemesi kişi gezdi Müdafaa şahitlerinin celbi kabul edilmedi Perşembe günü vitrin müsabakasi yapılacak • ) Siyasî icmal Fransanın Şarkî Avrupa politikası Çeviren: ABIDIN DAVER 111 Haşmetlu İmparator hazretlerinin namı namii şehriyarilerine verilen karar için; Selâm durî.. Hapisaneye avdet ederken gardiyan kadm bana dedi ki: Delilik ettinir. Herseyi itiraf edecek ve ondan sonra da divanı harbin merhametine îltica edecektiniz. Sertabibin müdahalesrndea le lıinize hiçbrr fayda beklemeyiniz. Merhamet ve ulüvvü cenabmı dilenmek icin divanı harbin ayaklanna kapanmak 8yle mi? Hangi merha met? Bütün muhakeme esnasmda, hâkimlerimm yüzünde acıma hissînin zerresraî bîle göremedim. Orada kapalı brr kış gününün soğuk karan hğı içinde küçük bir günes ışığı gibi ruhmnu aydmlatan, yalnız Roulers rıastane»! doktorlanmn do»t çehre • îeri olmuştu. Kaibîm, lehîmde yap tıkkurı ümHsiz sehadetten dolayı onlara karşi mtnnet ve şükranla dolu tdi. hazırlanınız. Cesur ve metin olunuz. Cesur ve metin olunuz! Sözleri kulaklarımda bir kilisenin cenaze çanlan gibî meş'um bir velvele ile mütemadiyen aksediyor. Ayni m« • rasimle yola çıktık. Rüyada imisim gibi, divanı harbin muhakeme salo • nuna gittim... O günden bugüne kadar, sanki bh* ebediye* geçmişti aradan . Bu def a reis, iki büyük rütbeli zabitle daha küçük bir masaya otur muştu. Arkamda almanca kuman dalar gürledi. Hazirol! Silah omza! Arkam* baktmyortrm ve görmü • yorum ama, beni belki yann sabah kurşuna dizecek olan manga, şimdi okunacak olan idam karannı selâmlamaga hazırlanıyor, vatamna hiz • met eden bh* zavallı kızı öldürmek için bu ne kadar merasim!. Reis, agır ağır yerinden kalktı. Elinde bir kâgıt tutuyordu. Bana hitap etti: Kendi hemcinsinden birini ö lüme mahkum etmek çok müthiş bir şeydir. Hele, mahkum edilen insan bir kadın olursa... Faka liz, uzun müddet devam eden caniyane faali yetinizle bh*çok vatandaslantnın ölümüne sebebiyet verdhriz. Onun için hakkınızda şu hükmü verdik: Muahharen tavtn edilecek olan gün ve »aatte hapisaneden çıkanlarak kurşuna dizileceksiniz. Selâm duran manaranin başindaki küçük zabrt. bütün salonu inleten bir sesle bagTrdı: Haşmetlu tmparator Hazretleri nm namı namii şehrivarilerne verilen karar icm .. selâm dur! Sonradan tayin edilecek gün ve saatte beni kanlar içinde yere sere • cek olan süngülü mavzerlrr şirak diye selâm vaziyetine geldi. Metin adımlaria mansamn 8nünden fjeçerek zindanima dogru yürümeğe basiadım. Arkamdan küçük labitin sesi gürledi, Silâh omza! Saga dön! Marrrş! Manga peşhnde, küçük zabît 8 • nünde alâyıvalâ ile gidivoruT. Birdenbire benlifcimde büyük bh d« ğişikiik oldu. Sanki ben simdi bas ka bir kadmdım. Fakat bu değîşikîiği tarif edemiyeceğîm. Bir nevi duygusuzluk divebilirsiniz. Dehliz de iki kül rengi üniformalı askeria ortasmda biimem nereye sevkedilen difter bh kadm mahpusun hevulâsına dikkat ve mer&kla bakarak höcreme girdim. Kapı arkamdan mutat şan • gırtı ile kapandı. (Mabadi var) filOm karannı beklerken Şimdi gene zindanımm arhk pek îyi tanıdığım ve alistığıtn dört duvarı arasındayrm. Ben! idam mangasile karşı karşıya getirecek olan bîrkaç kısa ve sert kelimeyi bekliyorum. Belkî, bu dSrt mtizar günü, hapisanede geçirdiğim günlerin en azaphsı oi • du. Hayat ve memat karannı beklemek kadar müthiş bir işkence olur mu hiç? Zindanımın kalın demir parmaklıklan arasmdan her sabah güneşe, göğe bakıyorum. Bugün, 48 saatHk omriîm kaidı. Yann sabahtan sonra ancak 24 saat daha yaşiyaca • ğım, diyorum. Bu sayıli saatlerin sayısiz azabına rağmen • sasiiacak şey değii mi? Yiyorum, Içiyorum, uyuyorum ve dolasıyorum. Çok geçme den. Vış Yagımırlarile ıslanmış kî • recii bir toprnÇrın içine kanlan tızarak gomülecek olan brr msan için, bunlar harikulâde seyler' Zavalh anneciğim, beni kaybe dînce, Tkî katiı bîr ıztırap duyacak. Evlitsız ve yardımcmz kalacak Ya Lucelle Deldonk nerede? Memlekethne hlzmet fikrini ve îmkânını bana veren ©dur. Hiç şüphe yok ki o» num yüzünden isimsîz ve şerefsiz bir çukura tıkılaeağım. Jeanne d* Arc (Jandark) 1 düsfinüyorum. Bh* azîze mevküne yükselen bu tnazlum ve kahraman kizdan, geçîreceğhn bü yük ve sommcu hntihana tabammül edecek kuvvet ve metaneti bana vermesfati niyaz ediyorum. Nihayet, dordtincö gün geldi. Zitıdanıma bir Alman zabitî girdi. Ya • nmda bfr küçük zabh ile bir manga aaker vardı. Kapı, bh çelik şakırhsı ile açılmışh. Zabh, sahte bir neza ketle beni sel&ntiadi. Proylayn, divanı harbin hak knuzda verdüi karan dinlemek içm DU Cemiyeti bugün toplanıyor Tnrk Dili Tetkik Cemiyeti merkez heyeti bugün saat 14 te umumî kâtip Rnşen Eşref Beyin riyasetinde Dolmabahçe sarayında toplanacaktır. Bu toplantıda cemiyetm evvelce açtığı ankete gelen cevaplar üzermde osmanlicadan tSrkçeye hazırliran kılavuza ait listelerin tetkikme devam edüecektir. işlerft Yapı statistifii hazırlanıyor ; Mühlet bugün bitiyor Millî vapurculann aralannda mevcut ihtilâfian kendi kendilerine bertaraf edememeleıi üzerine tktısat Vekâletrain kanunî salâhiyete istinaden hakem sıfa. tile işe müdahele ederek alâkadarlara verdiği bir haftalık uzlaşma müddeti bitecektir. Bu bir hafta müddet zarftn da Deniz Müstesan Sadullah Bey, Trabzon meb'usu Hasan Bey, Rize meb'usu ve Tayyare Cemiyeti reisi Fuat Bey. vapurculann aralannı bulmak içm ay . n ayn tavassutta bulunarak icap eden tavsiyelerde bulunmuş olmalarma rağBien müspet bir netice istihsali mfim kön olamamısbr. Bu vaziyette tabiatile Vekâlet hakemuk sıfatını kullanarak nizamnameyi tasdik edecek ve şirketin tofekkulümi fiil sahasma intikal etti • recektir. tş bu neticeyi verdiği takdir . de nizamnameyi imza etmiyerek muhaBf kalan armatörler, sirket haricinde kalacaklardır. Diğer taraftan vapurcular arasındaki bu uyuşamamazhk vaziyetile tstanbul Ticaret Odası da alâkadar olmağa başlamıstır. Oda Ticareti Bahriye mü. dSru Rıza Bey bu hususta tahkikata ve her iki tarah ayn ayn dinlemeğe başlamıstır. Yaptığunız tahkikata göre vapurculard an Naim Beyin Adnan ve Adana, Mahmut Nedim Beyin Cihat vapurlan üzerinde haciz vardır. Fakat hissedarlar bu vaziyeti aralannda müzakere ederek bu nç vapura ait haczin bertaraf edilmesi için müşterek tedbirler alın masma karar vermislerdir Beledıye tarafından «Yapı istatisti • ği» namile yeni bir istatistik hazırian • maktadır. Bunda 926 senesinden Hi • baren 931 senesi nihayetine kadar ts . tanbulda yapılmı» olan apartıman, han, hamam, dükkân, mağaza, ev, depo, garaj, linema, tiyatro ve fabrika gibi mebani ayn ayn ve grafiklerle gös terilecektir. tnsaat seneden seneye mShim bir farkla artmaktadır. Su tesisatı ikmal ediliyor Taksim su deposunda Terkosa ait yapılmakta olan tesisat bugünlerde ikmal edilmek üzeredir. Buraya kon • mak üzere bir de terfi makmesi sipariş olunmuştur. Bu makme vasıtasile en yüksek yerlere kadar su vermek kabil olacaktır. Aynca Belediye henüı Ter kos tesisatı olmıyan mmtakalarm da Terkos suyundan istifadesmi temin mak sadile tedbirler almaktadtr. iki poli8 hakkında verilen karar Kunduracı tsmail Hakkı Efendiyi, usul ve nizama mugayh* olarak ka rakola celbetmek ve hakkında keyfî muamele yapmak iddiasile maznun polis memuru Hayri ve trfan Efendilerin muhaketneieri dün birinci ceza mahkemesinde neticelenmiştir. Mahkeme, maznunlara îsnat olunan suçlan sabit gormüş, her iki polis me • murunu da ceza kanumınun 228 in ci maddesi mucibince birer ay müddetle hapse mahkum etmiştir. Fakat, memur efendilerin evvelce mahkumiyetleri olmadığı nazan Hibara almarak hapis cezalannm te ciline karar verilmiştir. Reis bey, bu hükmü tebliğ etmiş ve rttihaz olunan karartn bh tevbih mahiyetinde oldugunu ve bu tarzda cezayı müstelzim hareketlerden iç tinap emelerini kendilerine ihtar •tmistir. ransanın sabık Basvekili, şim • diki hükumet fırkagınm Uderi ve Meb'usan Meclisi hariciye encümeni reisi olan M. Heryonun Ankara ve Sofyayı ziyaret ederek Rusyaya yapacajp seyahat Fransanm Şarkî tstanbul ilk tedrisat muallimlerinden Avrupa siyasetinde son zamanlarda Süreyya Pasa tarafından Nazım Dün sergiye paıar ohnasi munasebe bu sene zam alanlann listesi Maarif Hikmet Bey aleyhine açılan hakaret göstermekte olduğu faaliyet hakkında Hle 30 bmden fazla ziyaretci gelmiştir. idaresine tebliğ edilmiştir. Bu sene 605 bir daha bütün dünvanın nazan dikkadavasına dün birinci ceza mahkeme Bir iki gündenberi tstanbulda bulunan muallim zam almıştır. Bu zamlar eylul sinde devam edilmiştir. tini celbeylemiştir. Yakın zamana ka muhtelif mflletlere mensup birçok seybirden itibaren verilecektir. Bugünler. Celse açılınca, reis bey, esas hakdar Fransa, Şarkî Avrupada Lehistan yahar sergiyi gezmişler ve birçok mude ikinci bir listenin daha tebliğine in • ve Romanya hudutlanndan ötesi ile kında Müdderamumiliğin mütaleası bayaatta bulunmuşlardır. Ecnebîler biltizar olunmaktadır. Bu listede zam nı sormustur. Müddeiumumî, maznu hassa Kütahya çtni, Hereke fabrikası alâkadar olmuyordu. Şimdi ise bh ta gören ilk tedrisat müfettişlerinden banun eski mahkumiyetlerinin sorul raftan Lehistan ve küçük hiiâf ile ra halılan ve Şevki Beym hasır mobHya zılan da vardır. Yalova kazasından 6, masım istemistir. bıtalarını, diğer taraftan Rusya ile mütakımlarma rağbet gostermislerdir. Sey, Bakırköyünden 18, Çatalcadan 23, Nazım Hikmet Bey, riyaset maka. yahlar bundan baska Hereke fabrikanasebatını kuvvetlendirmektedir. FranSilivriden 8, Kartaldan 14, Sileden 8, mınm suallerine su cevaplan ver • snun dBsemelik ve elbiselik kumaslasanın Türkiye ile mevcut meseleleri hal Sanyerden 21, Adalardan 10, Beykozmiftir: nnı, Beyko» debağat ve kundura fabdan 20, Usküdardan 72, Kadıköyünden letmeğe büyük ehemmiyet verdiği ma « Ankarada beş altı sene evvel, nkalarmm mamulâtmı, tnhisar Idare . lumdur. Bu sayede Türkiye Oe Franka 54, Beşiktaştan 71, Bevoğlundan 65, hu<fudu pasaportsuz geçmekten üç smin tütün ve içki mamulâtile millî arasındaki an'anevî dostluk avdet et • Eminonünden 70, Fatihten 128, mualay hapse mahkum olnvuştum. Bun hriyat fabrikalanmıtm mamulâtmı çok mektedir. Fransa Bulgaristanla da ivt lim zam gÖrmüstur. Bundan baska i daa başka kat'iyet kesbetmis mahbeğenmislerdir. münasebetler tesis etmeğe çalısıyor. M. darei hususiyeye ait bulunan Dumlupı kumiyetim yoktur. Ikinci ceza mah Perşembe günu sergiye tştirak eden Heryonun Sofyayı ziyaretinden mak • nar mektebmden 11 ve Hâkimiyeti kemesinde geçen gün verilen altı ay bütün firmalarm pavivonlan arasm sat ta budur. Milliye mektebinden 6 muallim zam mahkumiyet karannı temyiz ettim.» da bir vitrin ve bir dekorasyon musaFransanm Şarkî Avrupa siyasetinde almışfar. Zam gören muallimler derece Bundan. sonra maznun vekili trfan bakasi yaoılacaktır. Tertip heyeti dün gösterdiği faaliyetin sebeplerini cihan hibarile şu şekildedir. Emin Bey de sunlan söylemisthr: *oph\narak bu mBsabakalar içm bir ha99 muallim 52 liradan 56 lirava, 257 siyasetinde aramalıdır. Harpten son « Tahkikatın tevsii hakkında bir kem heyeti mtihap etmişierdir. Hâkem muallim 56 liradan 60 liraya, 127 mu ra Fransa tngiltere ve Amerika ile talebimiz vardır. heyetme seçflenlere müracaat edîlerek sikı tesriki mesaiye ve umumî siyasetini allim 60 liradan 66 liraya 93 muallim Geçen celsede bize sorulmadıjı f mava'akat cevabı almdıktan sonra ha. buna istinat ettirmeğe çalışmıştı. Fran. 66 liradan 75 liraya, 19 muallim 75 için bu husustaki hakkımız mahfuz. kemlerm isimleri ilân edüecektir. Bu «anınemnü selâmeni lngfltere ve Ame • liradan 84 liraya, 9 muallim 84 liradur. mBsabakalarda da blrinciligi alanlara rika tarafmdan ahten tekefftil edildik • dan 98 liraya ve bir muallim de 98 Nazım Hikmet Beyin davaya esas Kutahya ashn çmi fabrikası mamulâtın* ten sonra kendisi için Almanyadan entutulan fiirinin müsveddeleri tetkik dan gayet tarif ve bövük birer vaıo ve. liradan 108 liraya terfi etmiştir. diseye mahal kalmıyacağı kanaatinde edildiği zaman 1931 tarihinde, yani rileeektir. Sergide bütün pavffon sa • idi. Bu maksatla 1924 senesinde Ce • pederinin vefatından bir sene evvel htpleri perşembe günunB heyeeanla bek. nevre protokolunu teklif etmişti. Franyazıldığı anlaşılmıştır. Bizrm bunu lemektedirler. Geçen sene yapılan desa silâhlan bırakma konferanstnda da teyit edecek sahitlerîmiz de mev • korasyon birmcilijKni YerV Mallar Padaima tekeffül meselesini ileri sürüyor. cuttur. zan, iktnciliği de Zmgal kereste sirketi du. ahmştı. Bu seneki sergide de birbirte • 1931 senesinde Matbuat Cemiyeti Fakat tngiltere ve Amerika berrl Bu sene flk mekteplerde yiiz sekiz horine en kuvvetli rakip gene bu ild mu . tenezzühünde Nazım Hikmet Bey, ealık münhaldir. Bunun altmış tanesi Avrupada yeni bir taahhüt altma gir • essesedir. bazı arkadaslannın ricası üzerine yeniden açüacak mekteplerde ve üst mekten daima imtma etmişler, hatta diğer bazı şiirlerile birlikte bu fiirnri tarafı da eskiden mevcut bulunan mek. Fransanm berrî Avrupada askerî ci • de okumustur.» teplerdedir. Bunlara ak kadrolar bu hetten hakimiyet sahibi olmasma iyi lrfan Emin Bey, makamı r'ryasetin, < ay sonona kadar hazırlanacak ve ta nazarla bakmamışlardı. Bunun içm Anbu cihetin davaya hangi noktadan j ymler yapılacaktır. gloSakson devietleri Almanyanm Avtaalluku olduğu sualme »u cevabı rupa muvazenesinde eski mevkiini al . vermistir: mastnı iltizam ediyorlardi. tngiltere * Davacı tarafı, Nazım Hikmet Mekteplerde okutulan marşlar ta • Basvekili Mister Makdonaldm AlmanBeyin şiirini, pederinin vefatından mamile toplanarak Talim ve Terbiye he. vaya müsavat hakktnı verdirmek içm mütevellit teessürle yazdığım, ölüm yetine gönderilmiştir. Bunlar Talim ve Fransayı bu kadar zorlaması ve nihaye halinde bulunan bir adamdan beş liTerbiye heyetince tetkik edilecek ve esas itibarile bu yolda söx alması hep ranın hesabı istenildiği isaret edil * muvaftk görülmiyenlerin okutulması me bu muvazene düşuncesmden ileri geldiğini iddia ediyor. Bizim müsvedde. Beşiktaşta Ihlamur caddesıînde onediiecektir. misti. lere iiâveten mütemmîm delil olarak turan Şükrü Bey isminde bir zatm Zaman geçtikçe Fransanm siyaset? götsterdiğimiz sahitler celbedilirs«, tabancasım, Leman Hanımın da patngiltereden ve Amerikadan uzaklasi. fiirin, vefattan evvel yazıldığı teeyra çantasmı aşıran 17 yaşlarında yordu. Harp borçlan meselesinde Franyüt edecek, zaten içinde isim tasrih Nuri çocuk dün birinci ceza mahkesa ile Amerikanın arası büsbütün a Maarif Vekâletinden; Maarif tdareedilmiyen bu manzumenin davacı ta mesinde mevkuf en muhakeme edil • sme verilen eyni bir emre göre bu sene çılmasm diye Mösyö Heryo Başvekâ • rafa taalluku olduğu iddianna esas di. Maznun para çantasmı çaldığmı leti bile feda etmisti. Nihayet Londra •ırta mekteplerle liselerde eylul bire inkâr ettikten sonra tabanca mese tutulan karineler reddedilecek ve konferansı Fransanm hem tngiltere henr kadar kayit muameleieri bitmiş olacak ortada mesle kalmıyacaktır.» lesi hakkında şunlan söyledî:" * ve on bir eylulden itibaren derslere de Amerika ile arasmı büsbutfin açtı. Davacı vekili de buna itiraz ede Şükrü Beyin evine ip isteme . başlanacaktır. Bakalorya imtihanlan da Mösyö Heryonun Vasingtona yaptısi rek tnesele «Gece gelen telgraf» ğe gitmiştim. Kapısmı açık görünce on beş eylulde tamam olacaktır. Ge • seyahat bu neticenîn önünü alamadı. tş. kitabından çıkmış bir nesir cürmü girdim ve masa üzerinde bulunan tabir te Fransa bu neticelerden dolayı siyaolduğu için şiirin 931 de matbuat te bancayı merakla aldım. Bakmak için çen senelerde yapılmakta olan haftalık senebası tatilleri bu sene ya . tinin merkezi sıkletini Şarkî Avrupaya nezzühünde okunduğuna dair sahit bahçeye götürdüm. O sırada Şükrü pılmıyacaktır. nakletmiştir. celbine lüzum olmadığını, mahke . Bey geldi, mahçup olduğumdan ta MVHARREM FEYZl meye getirılen şıir müsveddelerin • bancayı aldığımı kendisine »öyliye • de görülen 931 tarihinin sonradan medim!» Maarif Vekâleti tarafından bilhassa ilâve edilmek ihtimali mevcut olduMahkemece, Nurinin suçu sabH köyleri alâkadar eden seri halinde on ğunu, bu ciheti tesbite de imkân olgörülerek kendisi dSrt ay on beş gün dört formahk bir neşriyat hazırlanmakmadığını, ortada cürmü gösteren bir hapse mahkum edilmiş, fakat yasıtadır. Bunlar köy mekteplerine tevzi Dün akşam Galatada Kireckapı • kitap varken şahitlerin ifadelerile nın on sekizden aşaği olması dolayıedilecektir. Ağaççılık, ve fidancıhk basında kanlı bir vak'a olmuştur. vazıyetin değisemiyeceğini ileri sürsil« mahkuroiyeti iki ay yedi güne in. hislerine dair bulunan ilk formalar bitMükerrer sabıkah katil Recep, ar müştür. dirilmiştir. miş ve köylere tevzi olunmuştur. kadaşı Amavut Haydarla bir para Müteakıben Nazım Hikmet Bey taksimi meselesinde anlaşamamış, heyecan ve asabiyetle şunları söy . kavgaya ghrişmişlerdir. lemistir: Beyoğlunda Kutu barında kemanHaydann sözlerinden galeyana < Veküim izahat verdi. Fakat cı Sami Efendiyi öldüren mütekait gelen eski katil, derhal bıçağmı çek« Uç aylık maaş alan dul, yetnn ve ben de meseleyi tavzih edeceğim. memurlardan Adil Efendi evvelki miş, arkadaşını göğsünden agır su mütekaitlerra 933 senasi flk akı ayhk Davaya esas olan şiirimde isim yokakşam AdHyeye teslim edilmiştir. rette yaralamış ve sonra kaçmıştır. yoklaması dunden Hibaren başlamıstır. tur. Şu veya bu zattan bahsedilme Recep biraz sonra yakalanmış, va« Katil dün beşinci müstentiklik taYoklama ağustosun yirmi birine kadar mistir. Hatta kimse üzerine alınma* ziyeti tehlikeli görülen yaralı Hayrafından sorguya çekilmiştir. Adil bttecek ve üç aylıklar eyKMün beşmci sın diye kayit konulmuştur. Hal Efendinin aklından hasta olduğu id dar hastaneye kaldınlmıştir. gününden Hibaren verilmeğe başlıyabuki davacı tarah şiiri iğbiran ferzen dia edilmiş ise de henüz müşahede dane neticesinde yazdığımı iddia ecaktır. Muayyen günd* yoklamasmı diyor. Esasen şiirin mevzuu olan yaphrmıyanlar maaşlarmı vaktmde ala. altına alınmasına dair bh karar itHarbiye mektebi kütüpane mö * tihaz edilmiş değildir. hırsızlığı üzerlerine almıyorlar, mıyacaklardır. Kayitleri tstanbulda odürü tzzet Beye ait kıymetü bbyalnız siirde bahsedilen bir hâdiseyi lup ta kendileri hariçte bulunanlar her pantantifi aşıran sabıkalılardan almıyorlar. Sç ayda bir yoklama ihnühaberi gönMehmet Ali dün Kapaltçarştda bunıj Büyükderede Bristol otelinde sevdermeğe mecburdurlar. Şiirin, pederimin vefatından evvel satarken yakalanmıştır. Pantantif gilisi Mehlika Hanımı öldüren Arif yazıldığı tahakkuk ettikten sonra sahibine teslim olunmuştur. hakkındaki tahkikat devam etmek. şiirde zikredilen hâdisenin kendile tedîr. Katilin vekâletini avukat Nuri Yalovada bulunan Vali Muhittin rile hiç bir alâkası olmadığı mey . Bey deruhde etmiştir. Bey bugün şehrhnise gelecektir. dana çıkmış olacaktır. Bu itibarla şahitlerin celbi, meselenin tavazzuhunu temin edecektir.» Cafaloğlunda doktor thya Salih" Müddeiumumî, şahit celbine lüBeyin yanmda çalışan Nusrat ismin. zum olmadığı mütaleasında bulun de biri, iki gün evvel doktora ait çol muş, mahkeme heyeti de müdafaa kıymettar mücevheratı atırarak saşahitlerinin celp ve istimama mahal vuşmuştur. olmadığına, suçlunun mahkumiyeti Zabıta, dün hırsın yakalaımf ve olup olmadhğının ikinci ceza mah . çaldıği mücevheratı sahibine tetlim kemesile Ankara Ağırceza mahke etmiştir. mesinden sorulmasma ve duruşmanın 17 ağustos perşembe günü saat on dörde talikine karar vermistir. Zam gören ilk mektep hocaları 605 muallimin maaşına zam yapıldı Maaırlffce ve Münhal ilk mekfep hocalıkları On yedi yaşında bir hîrsız mahkemede Nuri iki ay yedi gün hapis yatacak Mekteplerde okutulan marşlar Ortamektep ve Liselerde kayıt muameleieri Köy mektepleri için neşriyat Bir sabıkalı arkadaşını yaraladı Maaş yoklaması başladı Kutu barı cinayeti Bir hırsız yakalandı Katil Arif hakkındaki tahkikat Vali Bey Himayeietfalin Floryada tertip ettiei eglenceler ihya Salih Beyin evini soyan hizmetçi Kadirli ve havalismde şekavetle uğ raşan otuz bir haydut yakalanmış ve kuvvetli bir jandarma müfrezesinin mu. hafazasmda Kozandan yaya olarak yola çıkanlmıştır. Şakiler, Kırmil deresi civarmda kaçmak istemişler ve jandarmanın havaya sıktığı silâhlardan korkmıyarak öteye beriye dağılmışlar, bu sırada ellerindeki zincirlerin bir ktsmmı da koparmağa muvaffak olmuşlardır. Bu vaziyet karşısında jandarma dur ihtarını dinlemiyen haydutlarm üzerlerine yaylun ateşi açmıştır. Neticede bunlardan 26 sı ölü, beşi de agır yaralı olarak yakalanmutır. Tah. kikat esnasında bu beş haydut ta aldıklan yaraların tesirile ölmüflerdir. 31 haydut imha edildi Vapur navlunlarının tesbitî Devlet Denizyollan idaresile Va. purculuk Anonim ştrketinin yeni eşya v« navlun tarifelerind yapacak olan komisyon, dün Deniz Ticaret müdürlüğünde Deniz Müstesan Sadullah Beyin riyasetinde toplanarak tefc, ^ikatma devam etmiştir. Şehitlerimiz için Şamaa yapılacak abide Himayeietfal Cemiyeti menfaatine dün Floryada deniz ve spor eğlenceleri yapılmış, bu meyanda bazı müsabakalar da icra edilmiştir. Müsabakalar çok eğlenceli olmuştur. Müteaddit yüzme Diinkii eğlencelerde pijama m sabahatına giren hanımlar ve atlama müsabakalanndan başka ha. lat çekme, su topu, yumurta müsabakası, pijama müsabakalan yapılmıştır. Eğlenceler gece geç vakte kadar devam etmiştir. Harbi Umumide Suriyede şehtt dS • «en askerlerimiz için Şamda bir abide yapılması evvelce kararlaştınlmış, bu karan Fransa hükumeti de tanımtştı. Beyrut başşehbenderimiz Basri Bey, a. hiren Şama giderek abidenin dikileceği arsayı satın almif vc ferağ muameUsi,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog