Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Girerken Solda, Çıkarken Sağda... Cumhurîvet' Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları; Yerli Mallar Sergîsini gezecek müşterilerine kolayhk olmak üzere Sergi bahçesinde bir Satış Yeri açmış olduklarını saygılariyle bildirirler. Her zamanki satış yerl yalnıg; I Mısırçarşısı kapısı Kurukahveci Mehmet Efendl Mahdumları ticarethanesl 6MB Emsalsiz rağbet böyle olur! RADY OLiN Yerli Mallar Sergislnde % 300 ziyaret edilen ve 80 alışveriş yapan yegâne paviyondur*! Etibba Muhadenet Y3 Teavün Cemiyetinden: Istanbul Etibba Muhadenet ve Teavün Cemiyeti bilhassa genç Türk tabiplerintn Avrupada idareli bir tet . kik teyahati yapabilmelerini temine çalı^ınış ve muvaffak olmn?tar. Ancak otuz tabibin istifade edebileceği bu seyahate iştirak arzn edenlerin nihayet 11 ağustos akfamına kadar cemiyet ri . yatetine bizzat müracaatleri Iizımdır. (6123) HARİKA RAKISI r RADYOUN paviyona SnSnde en tenha taatlerden bhrinde müşteriler 50 Derecelik §5 ; o ıçılarda dinlendirilmiştir İLAN ^ C 5996) Radyolin; halkın % 90 ının tercihan kullandığı en nef is diş macunudur J Sergide Radyolinin nasıl yapıldığını yakmdan görebilirsiniz Bulgar tebaasından ve bugiin tstanbulda Sirkecide Ferah otelinde ya;ı • yan cYanko Hristo Andrefa» naoun. daki kad'n, benim hiçbir vakit mkâhh karım olmayıp, kendisüe hiçbir akrabalığun da yoktnr. Gayrimeşrn bir surette ismimi istimal ettiğini beyan ede. rim. Ba ilindan maksadım bu mese le hakkında cereyan eden dedikodularm önünü almakbr. Hereke fabrikanmn emsalsiz döşemelik kumaşlarında, kısa bir zaman için, yüzde S0 ye kadar muhtelif nisbetlerde tenzilât yapılmıstır. tttifade ediniz, Bir defa görmek, üç gün kullanmak kâfidir I KaraciğerMideBarsak, Taş, Kum hastalıklarının kat'î tedavisi için j Antakyada: Frenç Gabriyel (6128) En s o n konforiu yeni otel • pansiyon lokanta plâj Hergün koprüden saat 6.30, 7.35, 8.20, 10, 11, 13.15, 15.10 da Haydarpaşaya giden vapurlann trenleri ve cumalan ilâveten sabah 7 vapurunun treni içme membalanna kadar gider gelirler. T U Z L A içmeleri JIYUITBIviKDira Yerli Mallar Pazarı I Dr. A. KU Uztim müzayedesi Istanbul: Bahçekapı Beyoğlu: istiklâl caddesV Karaköyde Abdullah C i sırasında 33 numaraya tajınmıjtır. Ankara: Çocuksararî ca'dde*) Samsun: Bankalar caddesi « « HİDRÛL derhal keser. Eczanelerde 40 kuruştur. (6031) ıstanbul Ziraat Mektebi Satım Komisyonundan: Halkalı Ziraat mektebi bağlannın senei haliye yaş üzüm mahsulu alenî müzayedeye konulmuştur. Müzayede tarihi 22 ağustos 933 salı grünü saat 15 te olup ihalesi fstanbul Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. tstekliler bağlan görmek için mektebe, seraiti anlamak için de Liseler Muhasebeciliğine hergün müracaat edebilirler. «3648' lokantası (5936) Sahtp ve Başmuharrbi Yunus Nadi Otnumt nefrtyatı tdare eden Yazı mudürü: Abidin Daver Uatbaaeuik ve Ntfriyat Türk Anortim Şirkett . /rtonbttf
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog