Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

6 Aguıtot 1933; Ankara Yenişehirde Inşa Olunacak Iktısat Vekâleti Binası Inşaatı Münakasa Ilânı Maliye Vekâleti Millî Emlâk Müdürlüğünden: Ankarada Yenişehirde yapılacak llrtıtat ve Ziraat Vekâletleri binası insaatı kapalı sarfla münakasaya konulmustur. thalesi 26 ağustos 933 cumartesi günü yapılacaktır. Binanın umumî, fennî şartnameleri, proje ve sair evrakı Maliye Fen Heyetindedir. 50 lira mukabilinde ahnabilir. Münakasaya girmek istiyenler en az 300,000 liralık mümasil insaatı muvaffakiyetle yapmıs olduğuna dair muteber evrak ye yüzde yedi buçuk kanunî teminat mektubile sartnamelerin alın dığına dair makbuzu raptetmek suretile teklif mektuplarını ihale günü saat on beşe kadar Maliye Vekâleti Millî Emlâk Idaresindeki komisyona makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lâzımdır. Tafsilât resimleri ve fazla izahat Maliye Fen Heyetinden ahnabilir. (3608) 'Cvmhartyef Hanımefendi; O canim elbisene yazık değil mi ? iki damla ter, elli liralık bir kumaşı mahvedebilir... LIMANIMIZDAN EDECEK^VAPURılAP Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Kopnibaşı Tel. 42362 Sırkea Mühürdar zade han Telefon : 22740 SÜDORONO PERTEV terin düşmam olduğunu unutmayınız. (6113) KARADENIZ Postası vapuru 7 ağustos ISKENDERiYE POSTASI EGE ERZURUM Orenstein &. Koppel A. G. Berlin S. W. Demiryol malzeme fabrikalan Dar hat Baper Vapuru 8 ağustos salı günü saat 11 de Galata rıhtımından izmir Pire iskenderiyeye kalkar. "3844. Sıhhat ve fçtimaî Muavenet Vekâletinden: Ankara NümuHe hasfaneti yeni pâvyönu için bir kısmı yerli diger kısmı ecnebi malı olup takaslı olmak üzere ceman 125 kalem eczane ve hastane fubelerine ait muhtelif alât, edevat ve malzeme kapalı zarf usulile münakasaya konulmustur. thalesi 10/8/933 perşembe günü saat on beşte Ankarada Vekâlet binasında mahsus komisyonu tarafmdan yapılacaktır. Şartname ve listelerini görmek ve almak istiyenlerin sartnameler beş lira mukabili verilir ve üzerlerine ayrıca yirmi kurusluk pul ilsak olunur. Ankarada Içtimaî Muavenet Umum Müdürlüğü ve lstanbulda Sıhhat ve fçtimaî Muavenet Müdürlüğüne müracaatleri ve taliplerin sartnamesi veçhile hazırlanmıs teminat akçesi ve diğer vesaik ve şartname ve listelerini muayyen vak* tinden evvel komisyona tevdi etmeli ve kendilerinin de hazır bu • lunmalan. (3459) Inşaat fabrika ^ı^ıi^i^i^i^Bm Vv|^^^^^A Silindiri ^ LLOYD TRIESTIMO ROTTE HUNITE UOfO TBGTINOMittlTTIMA ITAUANA3nHA& günü akşamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet edecektir, Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanmdaki acentalı • ğma müracaat. Tel: 21515 6111 tesisatı Madenler için '^BfllKH^m^i^i^B^İ ^^S/&\^^^^ ~ "" lürkiye vekili uraumlsi: Buhar Dizel Limanımıza muvasalatı beklenen vapurlar QUİRÎNALE vapuru 8 ağustos salı (Batum ve Anadolu) dan. BULGARÎA vapuru 9 ağustos çar. samba (Cenova, Napoli ve Pire) den. ARZI MUKADDESE SEYAHAT Pariste «La vie Catolique» cemîyeÖ tarafmdan mukaddes sene münasebe. tile tertip ettiği seyahat Iokomotifleri AHMET RUŞTÜ ZADE MEHMET HAYRi istanbul, Sirkeci, Mitat Paşa Han Tel. 24420 (6066) Limammızdan hareket edecek vapurlar QUİRtNALE vapuru 9 ağustos çarşamba (Pire, Patras, Napoli, Marsilya ve Cenova) ya. VESTA vapuru 9 ağustos çarşamba (Burgaz, Varna, Köstence, Sulina, Kalas ve tbraile) ye. BULGARİA vapuru 9 ağustos çar. şamba (Burgaz, Vama, Köstence ve Odesa) y«. Şimalî ve Cenubî ve Merkezî Amerika ile Avustralya, Yeni Zeland ve Aksayı Şark için doğru bilet verir. «tTALİA» vapur kumpanyasmm lüsk vapurile muhteltt aervu. Her nevi tafsflât için Galata'da Merkcı Rıhtım Hanında kâin (Lloyd Tri • estino) seracentasına. Telefon Beyoğlut 771 v« 4878 veya Galatasaraymda «a • bık Selânik bonmarsesi binasındaki yanhanelerine. Telefon 42490 (5902) " Patris II „ vapuru Hali tasfiyede bulunan Devlet Matbaası Müdürlüğünden: Matbaa ambarlannda meveut arapca harfli kitaplar listeleri mih cibince dört partide satılmak üzere kapalı zarf usulile müzayedeye konulmustur. Şartname ve her partiye ait listeler yirmi kuruşluk damga pulu mukabilinde Devlet Matbaasmdan ahnabilir. Birinci partinin ihalesi 12 ağustos 933 cumartesi, ikinci partinin ihaleji 19 ağustos 933 cumartesi, üçüncü partinin ihalesi 26 ağustos 933 cumartesi ve dördüncü partinin ihalesi de 2 eylul 933 cumartesi günleri saat 14 te Devlet Matbaasında yapılacaktır. Her partiye talip olacaklar ayrı ayrı teklif mektuplarile Matbaa veznesine yatıracakları pey akçeleri makbuzlarım muayyen zamanlarından evvel Matbaa Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur. (3463) Uşak Terakkii Ziraat Türk Anonim Ş rketi Tasfiye Memu lujjundan Tasfiye halinde bulunan Usak Trekkii Ziraat Türk Ananim Şirketi hissedarlan açagıdaJd ruznamede yazıh işleri göruşmek v# karmr vermek üıere 12/9/ 933 tarihine tesadüf eden salı günü öğleden sonra taat on dörtte sirkct merkea olan şeker fabrikasmda umumî heyet haünde toplanacağından asaleten veya v«kâleten sahip olduğunuz hisseleri hamilen mezkur gün ve saatte içtimaa gel . menizi rica eyleriz efendim. MÜZAKERE RUZNAMESts 1 Tasfiye işleri hakkında Utfiye memurlan tarafından iıahat 2 Halk hisselerinin yüzde 100 ÎSdenmesi meselesi. 3 Şirketin mütebaki alacaklannın «taahhüdat ve hukuk ve senedatanîn» elden ve pazarlıkla müşterilerine temlik ve devri için heyete salâhiyet verümesi. 4 Bazı matlubatın takibinden feragat olunması hakkında tasfiye heyetme salâhiyet verilmesi. 5 Murakıplann müddetinin devamı ve tasfiye muamelelerini neticelendi • recek bilumum meselelerin müıakeresi. Not: Halk hisselerinin yüzde 100 ödenmesi tasfiyenin tamamiie intaç edebilmesi ve 3 . 4 maddeler hakkında karar verebilmesi için nısıf hisseye sahip hissedarlarm içtimada hazır bulunmasi şarttır. Alâkadarlann bu cihete dikkat ederek asaleten veya vekâleten içtimaa gel melerj menfaatleri muktczasıdır. (6132) ile icra ve Filistin, Suriye, Yunanistan, Patmos devredilecektir. Konferansçılar: Institüden M. Gabriel Millet, Katolik Fakültesi profesörü M. l'Abbe Aigrain, Institüden Mösyö l'Abbe Chabot. 17 ağustos tstanbuldan hareket ve 29 ağustosta tstanbula avdet edilecektir. Fazla tafsilât ve yer temini için Galatada Çinili Rıhhm Hanı karsıstnda D. Anagnostopulo ve Siskidi umumî a» centahğa müracaat. Telefon: 22612* (5988) AYVALIK EKSPRES Postası Hantalzade vapurlari Haftalık muntazam Tayyar pazartesi vapuru her * J ı * Pertevniyal Vakfınöan: Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü MUSTAFA CEMAL VAPURLAR! Lminönünde Valde hanı içinde 12 No. oda ve 6 No. kapı mahalli yirmi gün müddetle müzayedeye konulmustur, Taliplerin müzayede günü olan ağustosun dokuzuncu çarşamba günü saat 15 e kadar Istanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal Vakfı idaresine veya Encümene müracaat etmeleri. (3417) BURSA vapnru P A 7A 6 Ağustos 1 fl £* f± günü Galata rıhtımından saat 17 de doğru Izmire hareketle pazar tesi günü İzmir'e movasalat ve sab günü îzmir'den hareketle çarşamba günü tstanbul'a avdet edecektir. ^. Galata küçük nhtara No. 45 Telefon: 40913 • • • ( 6 1 1 0 ) ^ Ziraat ve Baytar Faktiltelerile Yüksek Orman Mektebi Kayıt ve kabul sartları 1933 den senesi için Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat ve Ziraat Sanatları Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak üzere «50», Baytar Fakültesine kız ve erkek «50», Yüksek Orman Mektebine «30» talebe almacaktır. Müessese leylî ve meccanidir. fstanbul tthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Cmsı Adet 4297 Avaryâ îslak ve şeker bulasıklı kısmen yarık kanaviçe çuval Yukanda yazılı bir kalem mal 14/8/933 pazartesi günü arttırma ile yabancı memlekete satılacağından isteği olanlar saat 15 te Istanbul Ithalât Gümrüğü sa|ıs mahallinde hazır bulunmalan ilân olu • nur. ' (3821) akşam saat 17 de Sirkeci nhümmdan hareketle Geli • bolu, Çanakkale ve Edremk körfezi tarikile »alı Ayvahğa gider, Ayva lıktan perşembe hareketle cuma ts tanbula gelir. Saat 16 dan sonra yük almmaı. Yolcu bileti vapurda verilir. Tafsilât için Eminönu Rıhtma Han No. 5 Telefon: 21977. (6125 Zayi Sultanahmet subesinden al dığım askeri vesikam ile nüfus tez « keremi kaybettim. Yenileri aJınacağından hükmü yoktur. 313 tevellüdü Ebubekir oğlu Sait (6117) * • Aydın Vilâyeti Ziraat Müdürlüğünden: 1 Nazilli kazaıinin Mendire* köprüsü haşında 21203 lira bedelf keşfi ile ve tanzim olunan mukavele ve şartnamesi ahkâmrna tevfikan • pamuk tohumu ulah Utasyonu binaları inçaatı 20 gün müd* detle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkanlmıştır. 2 thale 21 ağustos 933 pazartesi günü saat 16 da Aydın Ziraaf Müdürlügünde icra edilecektir. 3 Taliplerin bu gibi yirmi bin liralık bir insaatı muvaffakiyetl» ikmal etmis bizzat mühendis veya mimar olduğuna ve yahut bu evsafı haiz bir mühendis veya mimarla tesriki mesai etmiş bulundu* ğuna dair noterden musaddak vesaik ibraz etmeleri lâzımdır. 4 Bu hususta tanzim edilen proje resimleri, şartname ve mukivelename sureti musaddakalan, tstanbul, İzmir ve Aydın Ziraat Mü» dürlüklerinde görülebilir. 5 Münakasa v§ ihale, 661 numaralı müzayede, münakasa ve ihalât kanununun ahkâmı umumiyesi dahilinde icra edilecektir. Temi natı muvakkate akçesi % 7,5 hesabile 1591 liradır. 6 Gazete ilân ücreti, damga resmi ve »air resmî masarifat mü • teahhide aittir. (3842) tstanbul Vilâyetinden: Van Vilâyetinin Ahlat kazasınm Tatvan nahiyeci merkezinde 20 çift muhacir evi inşası 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 334 senesi ağustosumın on beçinci sah günü saat 14 te Vanda Hükumet konagında ihale edilmek üzere münakasaya konulmustur. Keş.ifname ve şartnamesi Van, Ankara, Erzurum, Kars, Diyarbekir, Muş Vi lâyetlerile Sankamış ve Bitlis kazalarında mevcuttur. Taliplerin bu vilâyet ve kazalara müracaat eylemeleri ilân olunur. (3774) Kabul sartları şunlardır: 1Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 2 Lise bakaloryasını vermif bulunmak 3 Yaşı 17 den aşağı olmamak. . t 4 Bu mesleklerin icap ettirdigi bedenî kabiliyete malik ve hastalıklardan salim olmak, ctam teşekküllü hastane sıhhat heyeti raporile tevsik olunur. 5 Tahsil leylî ve meccanî olduğundan staj veya tahsıl devresınin ortasında «arız olacak mazeretler dolavısile tahsillerine devam etmek imkâmnı kaybetmiç olanlar müstesna olmak üzere» staj veya mektebi terkedenlerİn veya cezaen çıkanlanlann hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair Noterlıkten musaddak kefaletname vermek «müessesece verilecek nümuneyetevfikan». , . 6 Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis raerkeıİnden hüsnühai mazbatası ile 4 kıt'a fotoğraf vermektir. j ^ , m e 7 Taliplerin miktan kadroyu tecavuz edınce şehadetname dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesı yapıla ^ 8 Zîraat Fakültesine girecekler evvelâ 1 sene Gazi Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatile staja tâbi tutulurlar. Talebe ttajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak kendderme ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevkıfat yapılmaz. Bu ^rtlan haiz olup Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» 2 W BayUrFakültelerine ve Yüksek Orman Mektebıne gmnek< ı.tıyen « lerfn 31 eylul 933 tarihine kadar yukarıdaki şartlan gbstenr vesikaar^n, bir U d a y a raptederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enst, «r R ek\örlüğüne müracaat etmeleri. lstanbulda: Sehmıvede> Baymüracaatleri takd^nde İstanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: Mektebe yenî talebe Icay'dina başlanmıştır: 17 ağustos perşembe günü saat 17, ye kadar devam edilecektir. Leylî meccanilik için şartlar: > 1 Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinden ve tstanbul, Koeaeli, Zonguldak, Samsun, Ordu Vilâyetleri halkmdan olmak. 2 16 yaşından yukan olmamak ve san'at tahsiline uygun bünyede olduğu mektep doktorunun raporu ile anlaşılmak. 3 llk mektepten şehadetnameli olmak ve bu mekteplerde okunan derslerden yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak. 4 Mektep Müdürlüğüne verilecek bir istida ile birlikte aşı çehadetnamesi, nüfus cüzdanı, mektep şehadetnamesi, dört adet kartonsuz vesika fotografı getirmelidir. (3835) | istanbul Belediyesi ilânları I Eskişehir Lisesi Müdürlüğünden: Mektebimiıe devrolunan yeni hükumet binasında yapılacak «38104» otuz sekiz bin yüz dört lira keşifli tadilât ve inşaat 4 ağustos 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya konulmustur. Istiyenlerin, şartname ve plânlar için her gün Mektep idaresine ve raünakasaya istirak için de şimdiye kadar bu gibi işleri matlup şekilde yaptıklanna dair vesika ve ınşaatı bir mühendis veya mimar murakabası altında yaptıracaklanna dair noterlikten tasdikli bir taahhütname ve % 7,5 teminat ve teklif mektuplarile münakasamn yapılacagı 24 ağustos 933 perç«mbe günü iaat onda Mektepte top lanacak komisyona müracaatleri (3830) 1 Belediyeye mensup müteakit yetim ve dullarla muallim mütekait ve yetimlerinin eylul 933 yoklaması 7 ağustos 933 pazartetf gününden itibaren Belediye Zat İşleri sicil kaleminde icra edile cektir. 2 Eshabı maaş bizzat müracaatle yoklamalarını yaptıracaklardv 3 Beykoz, Sarıyer, Bakirköy, Adalar Belediye şubelerinden maaş alanlann yoklamaları ait oldukları subelerce ifa edilecektir. 4 Bizzat müracaat edemiyecek derecede hasta olanlarm yok ( lama ilmühaberlerine mahallesi muhtar ve ihtiyar heyeti tarafın dan meşruhat verilecektir. Keyfiyet alâkadarlara ilân olunur. (3847)1 « • ıi J • J. n^TM.n Mekt*Kl ¥ttr ve Buvukli«'ea« Urman an »•«** R»ldürlıiklerm« dahı mııracaat malumat almak i.ti,enlere Prospektuslar gonderilîr. İstabul îthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Başmüdürlüğün köhne ve müstamel kırık dökük sandalye, tuk, perde, yazı takımlan, eski haritalar, metsalar, gaz sobası ve sah* mümasil 78 kalemden ibaret demirbaş eşyası 14/8/933 pazartesi günü saat 15 te müzayede ile satılacağından talip olanlann fstanbul İthalât Gümrüğü Satış komisyonuna müracaat eylemeleri ilân olunur. (3820)! Piyango Müdürlüğünden: Piyango Müdürlüğü için şartname.i veçhile 1934 mak ilıere 10,000 adet takvim tabettirliecegmden taU pazartesl güfiü saat 14 te k ^ ^ a ç a ^ e r ı .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog