Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

6 Agıutos Devletler Almanyayı protesto ettiler mi? Bir'nci sahifeden mabat fget ewei ıi y a «î bir tetebbaste bulon • mnttu. «erJındekl tngilh elçid de bugön A!man Harldye Neraretme giderek bir protesto notan vermek için tmk alrmşhr. FranasmD Berlm elçki M. FrançoJ» Çened dahJ tngiliz hâkâmethrin pro • $esto notasına benzer şekfl ve meald* bir not% vereeektir. ^roiMts gazetelerinin mSialea Almanya Avusturya meselesi Her istiyen güzel sesli olabilecek Şehrîmize gelen Viyanalı bir kadın profesörün îzahatı istanbul Borsası kapanış ffiatları 5 8 9 3 3 NUKUT 1 1 20 20 30 30 30 30 1 30 Sterlln Doiar Fransız tr. Liıet Beiçika tr. Drahmi tsviçre tr. Lcva Floria Çek krooo tsrcç kronn Avnsturya Ş1L Peçet» Mark Zloü tO U y 30 Dinsr 1 Rnble I Yen I Türk aftım Meddiye I Bankoot Os. B, 697 154 168 323 34 810 24,50 83 U6 »6 34 15 49 2S M Satış 704 157 171 224 ll« «8 834 Î5,'O 85 120 38 25 17 50 14 31 »3,50 57 47 922 »7 146 İLÂN İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirket lerile İstanbul ve Kadıköy Havagazi şirketleri ve Tesisatı Elektrikiye Şirketi, elyevm ve ol dukça uzun bir müddet için münhal hiçbir memuriyetleri bulunmadığını ilân ve hiçbir netice verilmiyecek olan hizmet talebinden sarfı nazar olunmasmı bilhassa rica ederler. Binaenaleyh müstedilerle alâkadar olan hayırhah zevattan gelen tavsiyename ve teseb büsler hakkında dahi keyf iyet aynidir. ma elde etmeğe muvaffak olanjjyacakIan yolandaki beyanah Tukoat teloip eder gibi görünmektedhr. Yan reont Reicbspost gazeteri Fran. Birinci sahifeden mabat sanın bu teşebbüı yolanda geri çekflir *\ hklan kilinigme tnerbut sea ve dtl bi göriindfifrü tanmda Paa Cermanirt bozukluklanna bakan bir sabe varmembalardan ««an iddialara »a satır dır ki bu subeyi profesör Fro«el» larla mdcabele etmektedir. idare etmektedir. Bu şubede her se«Avrapa diplonuuisi Avurturya Alne iki binden fazla hasta tedavi omaa Ihtilafuu ele almıştır. Berlin %a • lunuyor. Agiz, boğaz ve dillerdeU seteleri Almanyanm mevcut maahede. adalelerin yanlıs yaradıhşlan bil • Iere riavetsulik gostermif oldu^unu m • haaaa kiiçük ya«ta fken Snfine gekâr etmektedir. çilebilen kusurlardır. Bu kusurlar seve haberlert Alman tavyarelermm Salsburga yap sin boruklugunu ve dilîn yanlış haPark B (A.A.) tngfln • Frandz reketlerini tevlH ediyor. Halbuki faklan akralardan baberdar edilmif ov» îtalyanlarm BerKnde musterek bir maallimlere, müderriclere, aktörlere lan Alman efkin amumiyesinin ba inteşebbfiste bulunmalan rmkanı hakkrave hatiplere iyi bir *e» ve kusursuz kârdan şimdi miiteeuir olmasma im • 'dakî noktai nazar teatflerme ve DeyH hareket eden bir dilm nekadar lâ kân yolrtur.» Telgrafm makaleıme tofmflı eden zım oldugunn tabii takdir edersmis. Reiduport fazeteai Alman hükume%Temp«» gazetesi diyor ki: tşte bu tet ve dil bozukluklanna batfain itfliftan kaçnurcatma bîr vaziyet « Mecelenin bn suretle banse mer • kan fabenin bir tedavihaneti mev • aMıimı da kaydederek diyor ki: fcn teskfl etmesi, bu noktai nazar tea • c Alman hakumetmm kendi aleyhîn* cuttur. Orada bir takım tecrübelerle Hsinin mahiyen* ve ittihaz edflecek kabu lrusuriar izale edilmekte ve bo de yiiluelen ebemmiyetli iddialan göı rarlarm ehemmiyeti hnscsnnda efkftri gaz ve dil adalelerinin yanlıslıklan Snüne alarak dOfttnmed için henSs ornumipeyi şasırtmak tehlîkesmi aneder. vakh vardır.» nericesi tevellüt etmiş zihnt hattaüzerindea mevkf ahnaeak atıl *emm, hklar da tedavi olunmaktadir. Ba gasete babse mevsa olan meseVersay rmıahedenamesmfn 80 ind mad. lede Avutturyanm taldp ettiği hareket Keza ba tedavihane Viyana mekBesidir. Bu madde aynen şîîyledir: tarzma da temaa ederek şu tozleri ilft. teplerindeki çocuklan da »ıkı bir teffAlmanya, Aoasurya devleHle •• ediyor: tişten geçirraekte dillerinden ve botnftttefik devletler arasmda akte . «Son derecede bflyük bir aabn* ve gazlanndan şîkâyet eden taiebenin. 'dileemk maahede tle teabit edileeeh tabammül göiteren Avusturya detna • rahatsızlıklanm gidermeğe çalış • hadatlar dahilinde Avtutmyattm iagoglan ile hakikî devlet adamlannı birmaktadir. Her sene tedavi olunan KMâKıd tantr ve bana riayeti taahbirinden ayıran baıamagı aımaması içm talebenin adedi 1200 dür. Tatbikat bflf «dW. Berlm kfikfimetine valrit bırakmak is etnaıında ecnebi muallimler de haAlmanya Mtttetler Candyetinbı temtşti. Fakat Berlrade idare başmda zir bulunuyorlar. Bizim nsulümüı tn/ntatakati olmahnzın bn ItHklâ balunanlar hiçbirşey anlamaddar. Fa • Almanyada, Belçlkada, ttalyada, Da. Hn tağyir edilmiyeceğini habal ve kat şimdi meı'uliyetlerile karşılafmak nimarkada ve Amerikada da tatbîk tesllm eder.> mecburiyetmde kalacaklardnr.» olunmaktadır. Mao« denizinln obSr vakasînda bw «Ahnan bBkometi hokoka dfivele rL Turkiyedeki son mkılâp ve a*r! ^•ebbüs&n yalnu Fraıua ve îtarya tara ayet gB*termek ve yahut Avusturyaya Türk müesseselermm aan'at ve fea fmdan yapıbnasi ve fngilterentn>£>u me karşı tonuna kadar mâcadele etmek •ahalarındaki fealiyetleri Viyan» • gelede Bnayak olmnş ve mflsaherett» şıklarmdan birmi ihtiyar etmek mecbo « da hayret ve takdirlerle karşılan bahmmoş olmak mevkSnde bîrakıhnariyetmdedir. Almanya vaziyetini dfl • maktadır. Buraya eski bir talebemra n t a mrcthıde serdedflmekte oian m&leltmek için son bir mühlet karşısmda davetine icabetle «eldim. tstanbuld lalea vânhştır. Zîra mnahedeleri rm»a balanmaktadır. Avusturya ba ibtilafta güzelliği hususundaki ş8hretinin fevctraff oian diger devletler gibi îngfl ne mnvaffakiyet ae de nüfuı ve feref lere 3e 80 mcf maddeye riayet ettirmeV kazanmak arxusunda degildir. Avustur kinde buldum. Tıp fakiiltesinm boğaz veya sinir hastalrklan klinikle • fnccbariyetnıded ir. ya kendi nyasetine ecnebi bir hBka • D8rtl«r mitalnni geHnee, ba raisak rinden bhinde tecrObeler yaparalc metin mfldahalesfni reddetmekten baş. Heride dRrt devfetm baska devletler ka bir emel betlemiyor. Almanya A • dil ve ses borukluklanm düzelhnek vusturyaya karşı giriştîği taarrnz hare> Işine kanşmak hakkı kendilerinde g3r. hususundaki asulUmilzü gSsteTmeJi ketmde tuttuga mevnleri kendi bteğfle melerine manî ohnak için fttiıam edilen benim için bir seref olaeaktır. Ba te* ımcibİnce ba devletlerhı vamiı ken ve haricî hiçbir tazyik karşumda kalhususta muallimlere ve salr alâkamadftn bm kip boştltmak fankâıuna hâ«Merine aft meselelerde tesriki tnesa • darlara da lâzım gelen malumah U malik balanmaktadır.» k Ide bulunmslarmı natık bulmvmaktadtr. vermek isterim. Törk aktBrleri ve Brnaenalevh Avrnpadaki dyast gerRomanya Kraltmn emneti ne rejisSrlerile de temas arzosundayım. gfnligm hakikî surette izalesmi istihdaf Onlara inşat san'atnun fiztyoloji ve diyor? eden misakrâ amamt nıh ve sihniyetînl Oslo 8 (A.A.) Romanya Kra • hıfzissıhhaya («mu eden noktala • natirlatmak suretfle Almanyaya mflrsi • famn annesi, Osloda çdtan Aftenpos . rmı izah edeceghn. Aynf zamande. eaat ve ihtarda boltmmak pekalft mömten gazetesmm muhabirme bevanatta Türk halkina fnşat san'atma dah* 5» fcunuur. balonarak demiştir Id: Ian nazarryelerimt anlatmak Içfat ATmanya, Avtıstnryanut danln tt . « Fikriroce Ahnanva, Uçbtr eaalmanca, fransızca, italyanca lisanferîne kanşmaktan ibaret olan ıjficademan makvolmıyaeak kadar mfistait ve lannda konferanslar da vereceğim.> lesine devatn etmek soretfle FranMu canb bir mflletth. Eger M. Hkler betngîltere ve ttalya ile mualamif oldu nim tasavvor ettiğim gn'bi bir sat İM ftn mfsaktn ahk&mîna rlayet ehnemekflmit vardır. AJmanlan komşa devlet . te ve m!«akm nıhu üe teiîf kabol etmiIere karşı hâeam etmekte olmakla mB • Bulgar avcı teskiUltmin yirmi beven bfr harekette buIunmaHtadır.» ahaze etmek dogrn o l u n u . Btrirf ai> sinci yıldonOmfi münasebetil« tertîp Eko d8 Pari gazeteainin Londra nw. ım ayağmBa baaacak olorta ne vapar. edilen müsabakaya iştirak etmek 0L fiabîri yanyort sırnz? Ba da omm gibi bîr şeydir. Ruzere Türk avcılartndan bir grup men gaıeteleri M. Hitleri ook takdir «ttalya dalta evvelce Beründe te Varnaya gitmiş, çok samîmî bir şeedfyorlar. tebbBste bdonmuş oldu$ondan tngihe. re dahi bogün Avusturyanm htiklâlmi kilde karfilanmışttr. Şnrasmı da üive edeyim ki, Al • tehdtt eden tahnkâta karşı protestoda manlar kendi işlerini dBzehmek ikti . fcalonmak maksadile Franaa İle bîrlikte daıma liyakatleri olan kimselerdir.» rayet sarib bir sarette Berlm hSkameViyanada tevkîfat H nesdinde mBdahale ve tefebbfiste bau tatanbul Mıntakaa Riyasetindenı Viyana S (A.A.) HSkâmet g{xH lunacaKtır« Himayeietfal Cemiyeti Alemdar naHitlerd teşkîlâhnı araftarmakta de Matfn gazetesinin Roma mahabiri vam ediyor. 25 kişi tevkîf edümiştir. hiyesi tarafından 6/8/933 pazar gü. vanyort Bunlar fîkrî teşriki mesai cemiyeti nanü Fioryada Solaryom plâjında fakfr ım altmda bir teşekküi vasıtasfle A! . «ttalya hükumetinîn M. Hitier neı . çocuklara yardım maksadile bazı demanyadaki Hitlerci merkezlerile < te • Ütnde yari resmî ve şabcî bir teefbbSsniz spor ve eğlenceleri yapılacakbT. Bir masta idiler. te bulımmaktan çekfnmiyece^î zannoemri hayra rtıatuf olan işbu müsabakaImunaktadır. Devletlerin diplomasi yoAlmanyadan hadat haricî çıka • lara mıntakatnıza mensup kulüplerin b fle mfifterek bir teşebbSste bulun nlan Avutturyalılar istiraklerine müsaade olunduğu tami • nalan ihthoali tamamen bertaraf edil. Beritn 5 (A.A.) Volf Ajaıumıtıen tebliğ olunur. dan: Almanlartn Avosturyada tekrar Avuıtttryamn fikri sajme URramalan neticesinde, huku . Vıyana S (A.A.) Buyük devletmet, gizli poli» teşküâtı, aayanı arzo ol< bria Alman hükumeti nezdJnde yapa mıyan eenebilerden bazı Avutturyaheaklan te^ebbusler hakknıda bir anlaşlan hadut harieine çıkarmutır. ııs 44 931 36 244 as s» 1• istanbul Evkaf Mödiriyeti ilânları ÇEKLER Londra NevYork Paris Mllane Brfkkscl Atina Cenevr* Sotya Amsterdam Png Stokholm Viyana Madrit Berlin VarşoTa Bndapeşt» Bflkrej Btlgrat Yokohatnı Mosfcova Açılı? 700, 0.6433 13,06 8,995 8,385 83.6C3I 8,4610 68,325 1,1698 15,885 4,31 5,6575 1,9793 4,1 5 8,8475 80,493 84,69 *,8.iri 1094, apanı 705, 0,6429 11,06 8,9875 3,38*5 8S.75 S.4370 68,77 1,1695 18,S»S 4.S8 5,6475 1,9775 4,335 8.8S35 •4,74 6,3582? 1084, I I %rr ESHAM 1| Baskui hâmll. 1} Baokaaı u o . A. Şlm. 60 o/o . . :oo o/o ŞlrketJhayriye Tramray Bomonti N«kuı Terkos Balya Aılan çimento Kıymeti Muhammenesi Lira K. . 1403 28 467 küsur metre terbiinde bulunan Beykozda Yftlıköyunde Çayır caddesinde 34 No.li hamam arsasmuı tamamı. 109 44 86,80 arşın miktarında bulunan Edirnekapısmda NeslişaKsultan mahallesinde Küçükççsme sokağında 4 No.lı ha nenin tamamı. 160 00 80 arşm miktarında bulunan Kocamustafapaşa maÜal * lesinde Sulumanastır mektebi sokağında eski 14/16 yeni 12 numaralı arsanın tamamı. 552 00 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Limon sokagında 4 numaralı hanenin tamamı. 225 00 450 arşın miktarında bulunan Edirnekapîsînda Kariyeî Atikalipaşa mahallesinde Hançerlikilise sokağında eski 6/12 numaralı arsanın tamamı. 650 00 50 arşm miktarında bulunan Mahmutpaşada Dayalıahra mahallesinde Kürlcçü hanmda ikinci katta 11 numaralı odanın gediğinin tamamile mülkünün 80 akçede 68 akçe sinin 60 akşe hissesi. Yukandaki emlâk yirmi gün müddetle ilâna konmusfur. ihalesi ağustosun 9 uncu çarşamba günü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlulât kalemine müracaatleri (34§3X » * tr 1ST1KRAZLAR 1933 ikramiyeH lstikraıı fstlkran DablH Şark şlmendlferi DOytınB Mov. Gfimrttk Saydı Mahl Bağdat Askerlye Guraba hastanesi için lüzumu olan btuz iki kalem evrâln matKöâ bilcümle masarifi dahil olmak üzere tab'iyesi alenî surette münaka saya konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak ve ünmuneleri görmek üzere her gün Levazım idaresine ve ihale günü olan ağustosun 21 pazartesi günü saat on beşte idare encümeninejrnüracaatleri. (3670) • * « Mahatle ve mevlcü Sokak ve caddesiJ No.sî Hane icarî 934 mayıs ni hayetine kad» Dükkân maaoda Kemer mahalli Dükkân Mektep 935 yeri Mağaza Kadirga! Bostanıali Mehmet Pş. ypkuçu 23 SUivrikapı harici Karagöz Beyazıt Sekbanba şıyakupağa Galata Şahkulu Usküdar Şehitah metpaşa Kadıköy Caferağa Alayünami Fınn Isterçıkmazi Pazarbaşı Muvakkithan^ 2/54 2/6^ TAHVÎLÂT Açılış Elektrik firketi Traravty . Tfine! . Rıhüm . Anadoln ( 1 ) Anadoln ( 3 ) Aaadoln ( 8 ) Anadoln Mflmesdl Kapanış Avcılarımız Bulgaristanda 2 0 55 46,98 46,25 49,70 46,35 46,38 49 70 KulOplere musaade verildl TiFO ve PARATiFO AŞISI Dr. İHSAN SAMI Tifo ve Puatifo hastahklanna rutultnamak için tesiri çok kat'î muafiyeti pek emin bir asıdır. Ecza depolannda bulanur. C5959) Balâda muharrer emlâk hizalannda gösterilen müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. fhaleleri ağustosun yh*mi sekizinci pazartesi günü saat on bestedir. Taliplerin Evkaf Müdiriye tinde Akarat kalemine müracaatleri. (3833) Doktor Bevliye mütehassısi iKöprübaşmda Etninönö han(5965) 1 MEHMET ALi Bursa Belediye Reisliğînden: Kütahya altıncı Jandarma nefer mektebi kumandanlığından: Kütahya Jandarma mektebinin 1 eylul 933 tarihinden itflıirrn bîr »enelik ihtiyacı olan aşağıda yazılı «36» kalem erzak vesaireden Celâl Sabir Bev rahatsız Zongruldak meb'u»u Celâl Sahir Bey «ıhht vaziyefci dolayısile gSrUlen l i i n m uzerine istirahat Te tedavi edilmek fizere Ankaradan Istanbula gelmlş ve Btiyükadada tstirahate baslamiştı. Celâl Sahir Bey tabip . laree yeniden görülen lüzum Uze . rîne dün Cerrahpa^a hastanesine Tatmişhr. Kendisine sıhhat ve afiyetler temenni ederiı. kadar dolup boşalmıştır. Halk, fabrikalanmızın yaptıgı zarif mallan büyOk bir alika ile seyretmekte ve bunlardan faıla miktarda sabn almaktadır. Sergi radyosu, yerli malma karşı halkm daba fazla rağbetini arfarmak iç<n mfltemadiyen konferanslar vermektedir. 5ergiyi ziyaret ederner yalnız Törkler degildir. tstanbulda oturan bütün ernebiier de sergiye büyük bir alâka göâfermişlerdir. Ecnebüer, TSrk fabrikalaıınm yaptıgı mallara hayran kal . maktadırlar. Danimarkanm Ankara sefiri M. Skoy Cenaplan da lergiyi gesmis, fevkaiâJe beğendiğini söylemiş, ve Yerli Maîlar Pazarile Siimer Bank paviyo nundan Sç yöz liralık dösemelik ku . maş elmıştır. Adet Almacak mallar yalnız ekmek kapalı zarfla diğerleri açık ek*iltnje suretile 1 ağus2 Bisiklet, açık münakasa ile Teşviki sanayi tedbirleri tos 933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konmuş1 Motosiklet, kapalı zarf ile Birind sahifeden mabat tur. Münakasa 22 ağustos 933 tarihine musadif salı günü saat «9» Bu mallar şartnameleri daire • Cağaloğlu: Hamam nrtn No. 24 da, devIetÎTi varidatmda vaoti^ı feda • Cumadan baska her gün saat 15 ten •inde ve hi^alanndaki usul'erle kârlık derecesini bulmanv da Kütahya Belediye dairesdnde müteşekkil komisyon huzurunda itibaren hastalarmı kabol eder. münakasaya konulmuştur. 23 aMemleket tnevaddı iptidaiyenni îşicra edileceğinden taliplerin sartnameyi almak ve öğrenmek flzere lemîyen ve hariçten gelen yan ma ğustos 933 çarşamba giinö saat Cildiye ve zührevlye tnutehassısı ' ^ ^ mul maddelere bir şekil vermek ve amMektep kumandanhğma ve muayyen olan zamanda % 7,5 teminatı 17 de ilıaleleri yapılacaktır. Verbalâj yapmakla meşgul olan müeue . mek istiyenler şartlan anlamak muvakkate makbuzlarile komisyona müracaatleri. « > (3840)' lerde, bu meyanda tetkik ohmacak ve için muhasebeye ve ihale gunü • Babıali caddesi Meserret Oteli karşı I l&ramsuz himayeiere nihayet verilecekErzakm cinsi Azamî Asgarî Erzakın çinsi muayyen saatine kadar muvak I sında No. 125. Sabahtan akjama kadarl Azamî Asgarî tir. 205000 190000 Ekmek 500 300 Sirke kat teminat ve teklif mektupla • ^ Fıkaraya pazartesi günleri meccanen 0 Esaıen bu sene teşviki tanayi ka • 40000 35000 Sığır eti 6000 (6043) 5000 Soğan nununda yapılan tadilât netieesinde ka. rile Belediye Encümenine miira • 1 7000 5000 Pirinç 100 nundan istifade hakkı vekftletin tak80 Kırmızı BTDer caatleri. (3832) Zayi 1914 . 1918 tarihmde Kadirine bırakılmıştır. IÇam 200000 9000 7000 Bulguı 300000 230000 ^ j bataş Afitap mektebinden alrms olduUdun jsie Sanayi mfidürliiğfi tetkikat neticeKocaeli icra dairesinden: 2500 2000 Sade yağ 2000 1500 ğum tasdiknamemi kaybetHm. Yeni • sinde bu haktan istifade edip etmemesi Sabun 700 500 Zeytin yağı Cumhuriyet gazetesinin 14 temmuz 9000 lâzım gelenleri tesbtt cdecek, fabri . 7000 Patate» si alınacağmdan hükmü yolrtur. 933 tarihli niishasmdaki 326S ve 3266 katorlara da bu kararlara muayyen bir 9000 7500 Kuru fagulye 3000 2000 Taze kabak Erenköyde Caddebostanda 78 nu . mfîddet »arfında iliras hakkı verüenumaralı ilânlar bir sehiv neticesi ola • 7000 5000 Nohut 4000 3000 Taze fasulye marada Ramazan Efendi mahdutnu ceklir. rak intişar etmiş bulundug'undan hiçbir 2000 1000 Makarna 2000 Zeken'ya Zoğo 1000 Taze bakla hiikmu obnadığı ilân olumır. (6120) 5000 3000 Mercimek 5000 (6122) 4000 Pathcan Kelepçeleri kırmış, bacadan 500 300 Koyun eti 2500 2000 Domates kaçmış 300 200 Sarmısak 5000 4000 Lahana 500 300 Salça Mihaliççik kaMbasmın Ahiröıü 3000 2000 Ispanak köyünde Abdurrahman isminde bir 2000 1500 Toz çeker 1000 8800 Semizotu 30 temmuz 933 tarihine mutadif pazar günü saat on altıda ihale eadam ailevî bh> meseleden dolayı 2000 1500 Kuru üzüm 2000 1500 Pıra.» dilmek üzere münakasaya çıkanlan santrfuz «u tulumbasına talip zukarısını öldürmüş ve yakalandıktan 3500 3000 Tuz 15000 (1300 Arpa sonra kelepçeleri krrarak hapsedilhur etmediğinden ağustosun dokuzuncu çarşamba günü saat on altıda 2000 1000 Şehriye 13000 10980 Samaı diji odamn bacaaından kaçmı^tır. ihalesi icra kılmmak üzere bir hafta temdit edildiği ilân olunur. (3831) 400 300 Zeytin tanesi I Külak, Boğaz, Burun mütehassısı Dr. fhya Salih or. BAHATTiN ŞEVKi1 Tarsus Belediyesinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog