Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

6 Ağustos 1933 30 ecnebi profesörle mukavele yapılmak üzere... Birincî »ahifeden mabat Kra arsında maaş alacaklardır. Darülfünun kadrosundan Oniversiteye geçen profesör ve muavinlere mayısa kadar, Darulfünımda aldiklan maaş •erile • cektir. Yeniden Univenîte kadrosuna ffirenlere muvakkat maaş verilecektîr. lerin tanximüe meşgul olmuştur. Bun • dan başka aynca yeni Universite teş • kilât nizamnamesi de kanun lâyihası şeklinde hazırlanmaktadır. Universite kadrosu tamamlanıyor tki kız kaçırıldı Genç kızlara taarruz edenler yakalandılar Evvelki gün şehrimizde iki kız kaçırma vak'ası olrrmştur: Tahtakalede oturan Hasan isminde bir sabıkalı Küçükpazarda Değirmen so. kağında H e a Sait Efendinin kızı on sekiz yaşlannda Fatma Hanımı iğfal ederek kaçırmış, Uzunçarşıda köfteci Arifin dükkânma hapsetmiştir. Vak> olan ihbar üzerine zabıta me. seleye vazıyet etmiştir. Memurlar tarafmdan aranılan dükkânda kapalı du. ran büyük bir dolap içînden kızın boguk boğuk feryatlan işitilerek dolap açılmış, Fatma bitkin bir halde mey dana çıkarılmıştır. Zavalh kızın Ahmet, tbrahim ve Sükrü ismini taşıyan üç gencin taarru . zuna uğradığı anlasılmıs ve mütecaviıler vakalanmıştır. Zabıta tahkikabna göre, bu canavarlar, kızcağıza külli • yetli miktarda rakı içirdikten sonra do. laba kapamişlar ve çok şeni bir surette tecavüzlerde bulunmuslardır. K'«ı köfteci dükkânma götüren Hasan da tevkif edilmiştir. Diger hâdise de sudur: Davntpasada oturan Kemalettin Bey isr..inrle bir genç nisanlısı Nezihe Ha nimla Davutpaşa sahillerinden sandala binerek gezintiye çıkmıslardır. tki genç yanm saat kadar cevelân. dan sonra Nezihe; sahilde gözüne ili • şen eski tanıdıklanndan on bes yaşia • rmda Melâhati sandala çağırmış, bir. likte gezmepe devam etmişlerdir. Sandal, Samatva açıklannda dolaşmakta iketı icinde iki sarhoş bulunan diger bir sandal, kendilerine yaklaş • mıstır. tki adam, Kemalettin Bevle Nezihe Hanımı tehdit etmişler, Melâhati zor. la ellerinden alarak uzaklasmışlardır. Vak'a esnasında o civarda kimse buİHrmadığı için Melâhatin bütün is timdatlan boşa gitmiş, kendisini, yakahyan mütecavizlerin taarruzuna mâni olamamıstır. Sandaldakiler, bir saat kadar sonra Meljhati harap ve baygm bir vaziyette sahile getirip bırakmışlar ve savuşmuş. lardır. Zabıta tarafından dün yakalan • mıtlardır. Kızı kaçıranlar Mehmet oglu Faik, ve Haydar oğlu Aşirle kendilerine yardım eden sandalcı Şaban cürümlerini itiraf etmişlerdir. Melâhat, Mehmet oğlu Faikin ta . arruzuna uğradığını söylenrişrif. "^^ ""• Maznunlann hepsi dün Adliyeye tesli edilmişlerdir. Bu sene harice fazla Türkiy e Avusturya Bu buğday satacağız ticaret mukavelesi Bugdaylarımızın cinsi iyi, fiatı da ucuzdur Henüz katt bir tahmin yapılma • makja beraber, her taraftan alınan ma. iumat, mcmlekette bu sene buğday mahsulünün. geçen seneden az olmıyacağın», bıma mukabil evsaf itibarile de daba yüksek bulunacagını göstennekte. dir. Buğday ihraç etmekte olduğumuz yakın memleketlerin buğday istihsalâtı bu sene muhtelif sebeplerle azalnus oldnğondan Ihracatımızm da fazlala şaeaği muhakkak addedihnektedir. Bu sene Suriye, Mısırdan başka Filistine de buğday ihraç edilecektir. Ahnan h«. berler, Mersht yolile simdiden ihracata başlandığını da göstermektedir. Türkiye sert buğdaylan, evsaf itibarile A. vushıralva nr.allarmdan daha yüksek ve fiatça da rekabet edebilecek vaziyette olduğundan, Avusturalya buğday • lanna müşteri olan Filistinde buğdaylan. mıza rağbet artmaktadır. tstanbul değirmenleri Filistine an ihracına da baslamıslardır. tlk parti olarak 200 çuval un Yafa limamna gönderilmiştir. Un ihracatma başlanmış olması, memlekette değirmencilik sanayimin inkişa • fıni postermesi cihetindetj de memnuniyetle karşılanmıştır. Pamuk rekoltesi iyi, fiatlar ümitli... sene 20,000 balya fazla ihraç edebileceğiz Manrit Vekili miiderridiği kabul etti Esaslar yanlış tefsirlere uğruyor Avusturya ile aktettiğimiz ticarî anlaşmanm esaslarım etrafile ne«retmiştik. Bazi Anadolu gazetelerinde bu ticarî anlaşma büsbütün yanlış bir surette tefsir edilmekte ve alâkadar tüccarlanmızı saşırtacak mahiyette gösterilmektedır. Halbuki vaziyet şöyledir: Avu» turya Türkiyeden 22 tennmız 933 tarih;nden itibaren bir sene zar fında 3,5 milyon liralik mübayaatta btılunacaktır. Buna mukabil Avu»rurya da Türkiyeye 3,5 milyon liralık ithalât yapacaktır. Avusturyanm Türkiveye ithal •» debileceği eşya A ve B Hselerile ikiye aynlmışhT. A listesindeki eş yanm kıymeti 3 milyon lha tutmaktadır. Avusturya bu listedeki e«'^yı Türkiyeye ithal edebilmek için mukabil kıymette yani 3 milyon lira. lık dilediği Türk eşyasım alabile cektir. Kıymeti 486 bin lira hıtan B listesindeki eşyaya gelince, bunlann başlıcası kesilmiş yazı kâğıdı, k» uçuk ayakkabı, para cüzdanlan ve sairedir, Bunlardan Türkiyeye ithalât yapabilmek için C Hstesinde yazıldığı veçhile Türkiyeden ayni kıymette halı. kilim, palamut ve hulâsası, gülyağı, kereste, travers, 1930 ve ondan evvelki seneler mah. sulü tütün, nıaden kömürü hariç bilumum maden cevherleri almak lâzımdır. Eçnebi hocalart ne alacak Ecnebi profesörler değerlerine göre beş yüz veya dört yuz lira maaş ala • caklardir. Profesör Nissenin mukavele*! beş yüz Kra üzermdendir. Yalnız profesör Zaverbrnhon maasınm yüksek olacağı •oylenmektedir. Üniversiteye yeni gi ren profesör ve muavinler vazifelerfne başladıklan tarihten itibaren maaşlanoi almağa başhyacaklardır. Birkaç gündenberi soğuk algınhğından rahatsız bulunan Maarif Vekili Doktor Refit Galip Bey iyileşmiştir. Rahatsızlığtn nüksetmemesi için evmde istirahat etmektedir. Restt Galip Bey dfln Universiteye gelmemiş, kendisine tek. lif ve rica edilen tnkilâp tarihi kürsüsünü kabnlü hakkmda dfin Universite Eminliğine şu cevabı vermistir: Universite Emini doktor Nes'et ömer Beyefendiye Müderrislerin verdikler beyctrmameler fen\ kadroda kalanlar idareye bırer beyanname verecekler ve bu beyanna. meler tetkik edilip Vekâlete bîldirile cektir. Ağustos maası vekâletten geleeek etnîr üzerine verilecektir. Tevziatm beş on güne kadar yapılması beklen • mektedtr. Bn beyannamelerde kadroda ipka eHilen profesör ve muavinler şu husush n bilhassa zikredeceklerdir. 1 tstanbul Universitesi dahümde. ki hhcmetler! ve aldıklan maaş miktan 2 tstanbul Universitesi harictndeki vazife ve iştigali, maaş veya ficret mikUn 3 Başka yerde memur veya mutekaitlerden ise vazifesmin nev'i ile al • Hıgı maaş veya ucretin miktan 4 Mütekah olup olmadığı. 5 Barem kanımunun besîncî mad8esi •• Istanbol Universitesi botçesme merbot kadrosunım ahkâmı mahsusası Mbarile profesörlerm uhdelerinde Üni•ersitede veya hariçte nekadar mu . idiimllk veya ScretK ve yahut maaşlı blr vazife buhmduğunun ve serbest mesleklerden hangisi ihtiyar edilmiş oldugunon tasribi. Başka vazifesî olnuyan müderris ve muallimlerm uhdelerinde azamî 3 ve rektorlük, mektep müdürlüğü, ilk tedrisat müfettişliği, lâboratuvar şefliği, başmuallimlik ve muavinlib gibi ücretli idarî bir vazifesi bulunaniann uhdele . rtnde fld ve maaşlı memurlann uhdelermde barem mndbinee ancak bir maaşh müderrislik veya muallhnlik buluna • bilir. Bunlardan müderris ve muallim • likten baska vazifesi olmıyan müderris ve muaDimlere üzerlerindeki maaşlı müderrislik veya muallimtiklerden en fazla maası olanı esas tutularak tam; ve tayin tarihi srrasile ikmd müder • rislik veya muallimlikten dolayı buna muhassas maaşm üçte ikisi ve üçünejsünden dolayı da kezalik muhassas maaşıa üçte biri ilâveten verilir. «Turk inkdâbı tarihi kürsüsünün tarafımdan deruhde edilmesme dair olan mektubunuzu memnuniyetle aldıra. Bu, çok mühim olduğu kadar çok aziz fahrî vazifeyi yapanlar ve yapacak olanlar arasmda bulunmak benim için bir iftihar olacakttr. Edebiyat fakültesine ve Emmliğe tesekkürlerimle saygılanmı •eyit ederim efe«*dim « Yeni kadro Kadroda ipka edilen profesör ve muavinlere gönderiimesi lâzım gelen ikinci mektup henüz yollanmamıştır. Maatnafih yeni kadro da gelmiştir. Mektuplar Resit GalİD Bevrâ Universiteye geldiği gün gönderileeektir. Islahat komitesi bu sıralarda diger iş. lerle fazla meşgul bulunduğu içm fakültelerin nakli islerile Universite idare heyeti mesgul olacaktır. Dün Capadaki tütün deposunun Tıp fakültesine verilmesi üıerfne tadilâh münaknsası "hale edî'mistir. Son on beş gönde ne kadar tötön satıldı? Son on beş gün zarfında 1932 senesi mahmılünden muhtelif tüccarlar ta. rafından Muğlada 7518 ve Fethiyede 1766 kı cem'an 9284 zira tütün satılmıştır. Fiatlar 40 50 koruş araıında. dır. Ayni müddet zarfında Samsunda 1932 senesi tütünlerinden ve zürra mahndan 59 000, Bafradan 70,000, A . laçamdan 20,000 kilo tütün satm alınmıştır. Fiatlar tütünlerin evsaf ve ne fasetine göre 25 kunıştan 185 kuruşa ktdardır. tnhisarlar tdaresi de bu ha. valide tütün almağa devam etmekte olup her üç mahalden bu müddet zar . fında alınan tütünlerin miktan sek sen bin kfloyu mütecavizdir. Tülün ?ürraı sahşlardan ve fiatlar dan ron derece memnundur. 1932 seneci zürrv tütünlerinden henüz satıl. mamıs olan miktar Samsunda yüz bin, Bafrada yüz yirmi bin, Alaçamda otuz bin kilodan ibarettir. Bu miktann da nihayet bir ay icinde behemehal satı • lacagı Mmit edilmektedir. Dığer nvntakalarda 1932 mahsulünden ev.af itibarile düşkün ve miktan pek mahdut bulunan tütünlerde gerek tnhisar tdsresi ve gerekse tüccar tara. fından kiiosu 20 kunıştan 80 kuruşa kadar satılmaktadır. Son 15 günlük tütün piyasamız iyi bir vaziyettedir. Geçen sene memlekethnizde pamuk ınahsulü az olmuştu. Bütün istihsalât 80,000 balye tatmuştu. Bunun 35,000 balyesi dahüde sarfolundu, 45,000 bal yesi ihraç edüdi. Bu sene Adana ve havaEsi mahsn lünün 65,000 balye, tzmir mmtaka . sı rekoltesinin de 35,000 balye olmak rzere umum pamuk mahsulümüzfm cem'an beheri 200 kflohık 100,000 balye olacağı en son raporlarla tesbit edihniş bnlunmaktadır. Elde pez az stok mal vardır. Bunlar yeni mahsul idrak edilinciye kadar ancak dahilî ihtiyacımıza kâfi gele • bileceği için yeni mevsime stoksuz gî. receğimiz anlaşılmaktadır. Koıa hariç olmak fizere son 3 sene ve 1933 ilk ahı ayı zarfmda pamuk ihracatımız miktar ve kıymetçe şöy ledir. Miktan ton Kıymeti bin lira 14270 1930 28608 6321 '931 20178 2747 1932 9142 385 1933 1157 Bu sene içm tahmin edilen 100,000 fcalye rekoltenin 35,000 balyesi dahi. lî sarfiyata gideceğine nazaran mem • leketimizin bu seneki pamuk ihracah geçen seneden 15,000 • 20,000 balye fazlasile 65,000 balyeye cıkacaktır. Müteşebbis bazi tacirlerimiz pa . muklanmızı Japon piyasasma tanıtmak için uğraşmakta ve bu hususta yapı • lan temaslar iyi neticeler vermektedir. Bunun içm önümüzdeki aylarda Japonyaya mühim miktarda pamuk gön derilebileceği tahmm edilmektedir. Pamuk fiatlan hâlen 4 8 5 0 kuruş arasmda oynamaktadır. Fiatlaraı, dünyanın yansmdan fazla pamuğunu yetif tiren Amerikda zeriyatın tahdidi do • iayısile tuhımlu olacağı anlaşılmaktadır. Bunun için bu sene pamuk ihracatmdan memleketimize 5 milyon lira ka< daı para girebilecektir. Geçen sene 2,750,000 lira girmişti. Evvelki senelere nazaran pamuk ih • racahmızm azalmasının başhca sebebi istihsalâtımızm çok düşmüş olması ve dohilî sarfiyatın biraz fazlalasmıs bu . Ijnmasıdır. Tercnme ve Telif heyetine Urıfversrtenin Tercome ve Telif heyetine almaeak müderrislerin intih,abı baslamı.itır. Eski fakultelerden açikta ka • lan Nimef"'lah. Hüsnü Hâmît. Mu«'i . hittin Adil, Abdurrahman Münip B«yIerin bu ^evete dahil bulundukları an • laşılmışhr. Avusturya ne toriar tötlin alacak? 1932 senesinde Avusturya tütün rejisi Bulgaristanla 1,315,000 do larhk ve Yunanistanla da 1,100,000 dolarhk tütün takas mukavelesi aktetm : st : . Aidığnnız malumata göre, Avus . turya Tütün tnhisan 1933 te tütün mubayaasma sarfedebileceği para bütçe zarureti dolavısile geçen se . neden hayli azdır. Bu sene Bıdga • 'istanla yeni aktedilen tütün ta kas mukavelesinin tutan 600 000 dolar, Yunanistanla aktedilen ise 400.000 dolardır. Türkiyeden yapılacak tütün mu • bayaah için de 800,000 dolar ay nlmıştrr. Yüksek Maarif Şuran Maarf Vekâleti teskilâh kanunu üe bir maarif sura.«nın muavven zaman • larda toplanarak vüksek irfan islerini tetk'k etmesi lâzım gelmektedir. öğrendiğimize göre, «yüksek Ma arif Surası» ismini alan bu yeni tesekkül ilk fopJanısını kısa bir müddet son. ra vaDacaktır. Sura ilk iş oiarok, Ma • arif Vekâletinin hatırlıyaca&ı Universite teskilâh kanunu lâvihasım tetkik ede cektir. Yüksek Maarif Şurası: Maarif Müsteşan, Talim ve Terbiye heyeti a zaları, Universite Emini ile her fakülteden ve vüksek mekteDİerden birer profesör, Maarif müdürü. Tedrisat Umum mfidürlerile kutüpaneler ve müzeler nradürleri, iki maarif müfettişi, üç lise muallîmi, üç ilkmktep muallim! ve iki ilk, tedrisat müfettişi ile Maarif Ve . kaletrain çağvacagı yedi ilim ve fen mensubininden mürekkep olarak te şekkül edecektir. ME VLiDi ŞERİF Selânkten isfanbula kaçan b ; r katil yakalandı Selânikte Kovoros isminde bir Yunanlı askeri öldürerek şehrimize kaçan kati! meyhaneci otuz bes yaşlannda Ka. rakar Yorgi dün tstanbu] zabıtası ta • rafından yakalanmıştır. Yur.aniı katili büyük bir maharetle fi^lendiği yerde bulmağa muvaffak olan zabıtamız, Yunan hükumetince ara. nıldiğını nazan itibara alarak iadesi hakkmda karar ittihazı için kendisini derhal mahkemeye sevketmiştir. Dıin birinci ceza mahkemesmde hüviyeti tesbit edilen Karakaş Yorgi soğukkanhhkla cinayetini itiraf etmiştir. Mahkeme, esasen Yunanistanda gı. yaben muhakeme edilerek yedi sene hapse mahkum olan bu katili Atinaya iadeye karar vermistir. Bugün Yunanistana gönderilecek olan Karakaş Yorgi, kendisini gören muharririmize şunlan söylemiştir: « Kovoros, ikidebir Selâniktek! meyhaneye gelerek zorla rakı ister ve ich'klerinm paralannı vermeden gider. di. Son defa vak'a günü meyhaneye geldi ve gene bedava rakı içmek istedi Bunun üzerine kavgaya giriştik. Artık son derece kızmıştım. Tabancamı çe. kerek Kovorosu vurdum ve tstanbu!» kaçtırr. Fakat çok geçmeden yakalandım. öldüıdüğüm Kovoros ta eski bir katildir. Mütareke zamanında tstanbul. da asker olarak bulunmuş ve iki kişi öldürmüştür.» mikâbı ecnebi memleketlerine ihraç edilmislir Rusvada k'mva sanayi tetkikat Iktısat Vekâleti kimyevî sanayi hakkında tetkikat yapmak üzere Rusyaya bir heyet göndermeğe ka. rar vermistir. Kimyager Celâl Beyl dört arkadaşından mürekkep olan bu heyet yakmda şehrimizden hare ket edeceklerdir. Ağustosım yedinc? pazarfesf gBnif öğle namazını müteakıp saat birde Süleymaniye camiişerifinde esbak Bahriy Nazın merhum Celâlettin Pasanın ru . hunun istirahati için mevlithani şehir Hahz Kemal Bey tarafmdan mevlidı şerif kıraat edileceğinden merhuma müşarünileyhin dostlarile arzu buyuran zevatın teşrifleri rica olunur. ASKERUK IŞLERİ Yeni nizamnameler Universite idare heyeti dün öğleden tonra Emin doktor Neşet ömer Beym riyasetinde bir içtima aktetmiştir. Da rülfBnun mülga oldugu için fakSlte niMmnameleri de lâgvedilmiştir. İdare heyeti fakültelere ait yeni nizamname Mallarımız aleyhine menfi propagandalar 2000 liraya bir ev! Zingal şirketinin Yerli Mallar sergisinde kurduğu bina halk arasında büyük alâka uyandı^dı fhraç maddelerimizin cihan pi • yasalarındaki vaziyetini kuvvetlendirmek için propaganda ve reklâm işlerine ehemmiyet verilmesi lüzumlu addedilmektedir. Mahsullerimizin sitand'artlan bozuk ve ambalâjlannm rağbeti cel bedecek şekilde olmaması, cihan piyasalarında düşük ve istikrarsız fiatlarla satılmasımn amilleri arasında ise de, yapılan tetkikat, menfi propagandalann bu âmillerin ba • şında olduğunu göstermektedir. Bu menfi propagandalarda daima re koltelerimizin yüksek, fakat buna mukabil derecelerinra düşük old^ığu ileri sürülmektedir. Adana ciftçileri için mazut Ziraat Vekâleti, Adana çiftçile rinin ihtiyacı için kontemjan listesin ilâveten bin ton mazurun konulroasma müsaade edilmesi hususunıî Iktısat Vekâletine yazmışhr. Yoklamalarını yaptırmıyan ihtiyat zabitleri Gaziantep Askerlik Şubesi Reisli « ğinden: 2/7/933 tarihinde bir ay müddetle yapılan ilânlara rağmen asağıda künye ve hali hazır adresleri yazılı 12 ihtiyat zabiti efendi bu tarihe kadar gerek sifahen gerek tahriren veya bilvasıta şubemize müracaatle 933 haziran yoklamalannı yaptırmamışlardır. Haklarıru da kanunt muamele yapılacağı te lâkki edilen emir icabıdır. Şakir oğlu lsmail Hakkı Bey piyade binbaşısı 290 tevellütlü Istanbul, Meh. met oğlu Memik Efendi piyade zabit ve kili 308 tevellütlü Antep. Yahya oğli Halil Efendi piyade zabit vekili 317 tevellütlü Antep, Mustafa oğlu Kâmil Efendi süvari mülâzimi 307 tevellütlü Ahlât, Tahir oğlu Abdurrahman Efendi zabit vekili 320 tevellütlü Antep, Nivazi oğlu Vahdettin Efendi topçu zabit vekili 319 tevellütlü Aksaray, Ragıp oğlu Süreyya Efendi topçu zabit vekili 320 tevellütlü Edirne, Şere fettin oğlu Hüseyin Efendi birinci mülâzim doktor 3 1 7 tevellütlü Reşadiye, Ali oğlu Rıfat Efendi dişçi mülâzim 320 tevellütlü Kilis, Mustafa oğlu Meh met İzzet Efendi disçi mülâzim 3 11 tevellütlü Aksaray, Hacı tzzet oğlu Mehmet Fehmi Efendi dişçi mülâzim 31 7 tevellütlü Antep, Sadık oğlu Sait Efendi piyade 306 tevellütlü Antep öfçOler mödOrlüğö Ayarlar ve Olçüler umum müdürlüğii Istanbul Başmüfettişliği önü müzdeki hafta faaliyete geçecek • tir. Sipariş edilen ayarlama ve damgalama aletieri eylul sonuna kadar gelecektir. Yeni ölçülerin tatbikında halka kolaylık göstermek için konferanslar hazırlanacak, BMediye ayar memurlan için de kurslar a • çılacaktır. Yangın başlangıcı Beyoğlunda Firuzağada Hamidiye çeşmesi karşısmda tüccardan Mehmet Cemal Beye ait 18 numarah sigortah hanede elektrik ütüsünün masada unutulması yüzünden yangın çıkmış, a . tes bir oda kısmen yandıktan sonra söndürülmüştür. Dikkatsiz arabacmın marifeti Dün Bakırköyünde tstanbul cadde . sinde 108 numarah ekmek arabasuii süren Mehmet, hayvanlan zaptedemi • yerek kohukçu Hasan Çavusım 2 ya • şmdaki çoruğu Mustafaya çarpmasına sebebiyet vermistir. Çocuk eğır surette yaralanmtş. has. taneye kaHınlmış ve dikkatsiz sürü cü yakalanmıştır. Kuzguncukta bir soygunculuk Evvelki gün saat on dörtte Kuzgun. cukta Paşakorusu sokağında bir soy • gunculuk vak'ası olmuştur. Bu sokak • ta oturan şapkacı Kadri Efendinin va. lide»t Emine Hanıma müracaat eden muntazam kıyafetli iki şahıs, oğlu tarafından gönderildiklerini iddia ederek eve girmislerdir. !«feri girenler kadmcağızın üstüne atılarak yere yatırmışlar ve boğazına yapışarak* «Ses çıkanrsan boğanz. bize kıymetli eşyanır» yerini göster!» di. ye fazyik ve tehdit elnişlerdir. ETiine Hanım, korkusundan hemen bu iki adama evin her tarafinı gös teroiş, istedikleri eşyayı almalanna itira7 bile edememiştir. îki soyguncu, islerini bitirdikten SOPra savuşmuâ'ardır. Zabıta tarafından a. lınan tertibat neticesinde dün o civardaki korulukta yakalanmışlardır. Bunlann sabıl'alı Sıvash Mehmet ile Ma . nisalı Tahir olduğu anlasılmıs ve soy. duklan eşya bulunarak sahiplerine teslim olunmvştur. Terlı Mallar sergisinde, ev sahibi olmak istiyen her aile reisfhm hayret ve alâka ile gezdiği Zingal evi iîeşinci Yerli Mallar sergisi bahçesinde Zingal şirketi tarafından kurulan ev sergiyi gezen halkın çok büvük alâkasını cezbetmektedir. Üç oda, bir mutfak, bir banyo, bir aptesane, bir kiler ve bir kü raesle bcraber bu evin fiatı 2000 liradır. Vaktin darlığından sergideki evin temeli yapılmamıştır. 2000 lira fiarta evin ali kısmma konacak yarun metro yüksekliğindeki beton temel de dahildir. Sirketin bundan baska 2 odadan 9 odaya kadar muhtelif tiplerde ev nümuneleri vardır. Bunların fi atlan şudur: 2 odah bir kamp evi 500 lira, üç odah kamp evi 1000 lira, 3 odalı kışlık ve yazhk bir ev 2000 lira, 4 odah ev 2500, 5 odahsı 2900 lira, 6 odahsı 3200, 9 odalısı 4700 liradır. Ayancıktaki Zingnl kereste fab rikasi memleketimizin en büyük fabrikalarından biridir. Fabrikanın vasatî amele miktan 2000 kişidir. Verilen amele ve işçi ücretinin seneIik tutarı 1,500,000 liradır. tstih sal edilen kereste miktan b« sene 70 bin metro mikâbım bulmuştur. Geçen seneki istihsalât ancak 45 bin metro mikâbı idi. Bu sene istihsal edilen 70 bin metre mikâbı kerestenin 12 bin metre Fabtika bütün müstemilâtile beraber 11 hektarlık genis bir saha yı isgal etmektedir. Şirkete ait ormanın mesahai sathiyesi ise 53 bin hektardır. Fabrikavı isleten «ıaki nelerin umum kudreti 1800 beygir kuvvetidir. Fabrika ve havalisinde ağaçların nakli icin 50 kilometro dekovil, 28 kilomet» o havaî hat ve 40 kilometrodan fazla da hususî oluklar vardır. Fabrika çam, köknar ve kav>n aeac'an üzerine is yaDtnaktadır. Bu ağaçlardan kereste, tahta parke, mobilya imalrne mahsus tahta, mııhtplif alât ve edevat saoı, yumurta ve tnevva için amba'â) sand'kları ve talası, s^andarize edilmis kapı ve oencere. küçük sandıklar îrinde oHun kömiirii. tomruk, mobilya ve diger ev eşyası yapmaktadır. Yemende harp yokmuş ^ e n yazılıyor: Son zamanlarda Hicaz ve Yemen arasında bir harp başladığma dair ortaya çıkan haberler asılsızdır. Hicaz ve Yemen hududu üzerinde her iki hükumete asi bazi asiretler mevcuttur. Bunlarm mütemadî iz'acından kurtulmek için lmam Yahya, oğlu Sey. fülislâmı ?lli bin kişüik bir kuvvetle i • taatsizlik gösteren aşair üzerine gönder. mîş bir müddettir devam eden mu . sademe vp mücadelelerden sonra bunlann hareketleri nihaî surette bastınlmu Zevi Mehmet, Zevi Hüseyin kabileleri tahb itaate almmıştır. Meseleyi bilmiyenler tbnissuut ile tmam Yahya arasında tir harp vukuuna kani olmuslardır. Şubeye davet Edremit Askerlik Şubesinden. . Şubemizde kayitli avakipi meçhul aşaşhda isimleri yazılı ihtiyat zabiti efendilerin nerede bulunduklan ve ne işle mesgul olduklanna dair mektupla şutemize müracaatleri ilân olunur. Edremit Tütün tnhisar tdaresinde müstahdem iken ihtiyat piyade 1 inei mülâzim Emin oğlu Ahmet Nedim Ef. 1305 Sıvas sicil No. 174336. Hav . ran mektep muallimliğinde iken ihtiyat piyade mülâzimi Mustafa oğlu tsmail Ef. Muğla 1303 sicil No. 5535. İs tihkâm mülâzimi Rıza Efendi oğlu Hüseyin Saffettin Ef. Üsküdar 1311 n cü No. 10216.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog