Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

= = Cumhariyet ' 6Ağnstos 1933 I Yazan: MARTA MAK KENNA lkı Yuzlu Kız 110 ( Şehir ve memleket haberleri İstanbulda ilk tahsil artıyor Siyasî icmal Londra konferansının doğurduğu cereyanlar Çeviren: AB1D1N DAVER\ Sertabip «Vicdanımın emrettiği vazifeyi yapmağa Taksimde bir lunapark leri aynen tatbik edilecek Bu sene ilk mekteplere geldim» dedi ve lehimde şehadette bulundu 15000 yeni talebe alınacak yapılacak Doktor Herbert Stolz! Divani harp, doktorun, müdafaa şahidi olarak istimaına karar verdi. Ve Roulers hastanesinin sertabibi, narin endamı, ince ve nazik çehre sile sessizce, salona girdi. Tahlif edildikten sonra, reu kendi*in« şu sözleri soyledi: Divani harp, takip edilen mutat usule muhalif olmakla beraber, sizin şehadetinizi dinlemeğe karar verdi. Buyurun! Sertabibin sahadetı Ben, Roulers askerî hastane sinin başhekimiyitn. Maznun, endişe ve ıstırap îçinde geçirdiğimiz uzun aylar zarfında benim emrim altra • da çaliştı. Sadakatle, fedakârhkla çalıştı. Gece gündüz demedi; zahmet ve meşakkat demedi; yoruldum, usandım detnedi. Mütemadiyen ça lıstı. Yaralilanmızı tedavi ederken bütün zekâsını, bütün şefkatini hiç esirgemeden sarfetti. Ben, biıraya Martanm lehinde şeha let etm«k îçm, »adece vicdanımın sesini dinliyerek geldim. Müddeiumumî kalkarak »ertabibe şu sualleri tordu, Maznunun, kendî mücrimiyetrni kabul ettiğini öğrenirsenîz hayret eder misiniz? Maznunun mücrimiyet ve masumiyeti, mahkemenin bîleceği brr isti. Divani harbin kararları benim ihtısasım dahilinde değildir ve beni altkadar etmez. Ben, vicdanının emrettiği vazifeyi yapmağa gelmif blr adamım. Maznunun, »adece bize karşı casusluk etmek maksadile hastane ye girdiği nazari dikkatinizi celbetmedi mi? Maznun, kendi memleketine hizmet etmek için casusluk etmiş olabilir. Fakat nihayet, siz de vatanınıza hizmet etmek için harp et mediniz mi? Maznunun ruhunu çok lyi bilirim. Onım, strf msanlık ve şefkat hislerme tebaan hastabakıeı yazıldığına eminim. Müsaadenizle bir noktayi ilâve edeyim: Roulers hastanesinde emrim altrnda çahfan bütttn doktor ve cerrahlann da Froylayn Marta Cnockaert hakkında benim gibî şehadet edeceklerine kat'iyy0n emınım. Maznun, doğrudan doğruya •izh) nezaretiniz altında nekadar mfiddet çaliftı? Hastanede bulunduğu seneler sarfında daima benim nezaretim altanda çalışmış ve gönüllü olarak on para almadan hizmet etini». Müddeiumumî, divani harp heyetfnin maıasına doğru kurnazca ve şeytanatk&rane baktıktan sonra serta . bibe şu utanmazca sozleri soyledh Irulfttla söyliyen Ali Fedai Efendi, müstantiklik kararnamesi okunurken ağlıyordu. Karamamede, Ali Fedai Efendi • n4n bir buçuk sene evvel Ajansta tamştığı Matmazel Suzanı, izdivaç vadile aldattığı ve on beş senedenberi evli olduğunu gizliyerek dak tilo hanımla münasebetini ilerlettiği, hatta bir apartımanda üç ay kadar brrlikte yaşadıklan, sonra daktilouun kendisini terketmesinden müteessir olarak mütemadiyen takip ettiği ve Samsun icra memuru oldu • gu iddiasile tedarik ettigi tabanca ile Suzani taammüden öldürdüğü anlaşılıyor ve suçunu itiraf eden maznunun cezasmi hafifletecek hiç bîr tebep mevcut bulunmadığı be • yan edilerek cez«» kanununun 450 incî maddesi muribince idamı isteniyordu. Maznun vekili katili muayene eden ve tevkifinden sonraki hallerinî temaruz addeden Tıbbı Adlî rapo runda ilmî kat'iyet olmadığım, bazı tenakuslar mevcut bulunduğunu, bu rtibarla kendisi'^n muhakemesinden «vvel tekrar muavene edilmesî lâ nm geldiğini söyledi. Bu talep kabul edümiyerek muKakemenîn devamma karar verildi. Maznun makamı riyasetin sual • lerin* su cevaplan verdi: Matmazel Suzanı ben öldür • medim. Hatta bundan haberim bile yok! Cinayet günü akşamüstü evi • n e gHtim. Suzana Köprüde rasgel medim. Suzanla ancak üç ay birlikte yaşadık. O bana: «Kannı bırak, benhnle evlen!» diyordu. Evlenemiyeeegimi söyieyince bunu bildiği halde beraber oturmağı teklif etti. Şimd! Suzanın nerede olduğunu bilmem. Vurmnşlarl.. Ben bunu tevkifhanede Işittim. Vuran ben değilim. Ben vak'a esnasinda vazife ba nnda idim. Hatta Suzanı çıkarken gSrmemiştim. Tabanca aldığımı da hatırlamıyorum. Beni poliste döv düler, uykusuz bıraktilar, sonra ne dediğimi bilmiyorum.» ondra konferansı paraların ısfikran meselesind'eıı dolayı Fransa ile Amerika a * rasında çıkan ihtilâftan dolayı a . Gümrük ve tnbisarlar Vekili Rakhn kalmı^tı. Konferans bu fhtilâfıl na Bey, dün tnhisarlar idaresi meren had devrinde dağılsaydı büyük O halde, bu giizel gönüllü haskezinde idarenin ıslahatına ait ha • sarsmtılar yapabilirdi. Konferansıri tabakicıyı sık sık ziyaret ettiğinizi tetanbul Ma Tepebaşı bahçesinin iki ay ka zırhklarla meşgul olmuştur. bir müddet daha devam ettirilmesi divani harp heyetinden gizletniyorarif Müdiriyeti dar evvel mukavelenamesi bitmiş ve Aldiğimiz malumata göre, Ame. gerek Amerikamn, gerekse Fransa* •unuz, demek. ilk mekteplere fakat buradaki tesisat yüzünden Berikalı mütehassıslann idarenin genın infial ve hiddetini bir derece Sertabip soğukkanhlıkla. cevap eylulün on be • lediye ile müstecir arasmda çıkan ih rek teşkilât, gerekse muamelât iti hafiflettiğinden beynelmilel siya verdi: şinden itibaren tilâftan dolayı bahçe henüz tesel barile ıslahı için tavsiye ettikleri sette de fena tesirleri görülebile Maznunun âşıkı olduğumu mu talebe kayit ve lüm edilmemiştir. tş bir taraftan bütün tedbirlerm aynen tatbikı takar kabulü için alâ . cek vahim ve aşikâr bir zıddiyetin söylemek i*tiyorsunux ? Bu vehmi • tnahkemeye intikal etmiş olmakla rür etmiştir. Amerikalıların bu ıs meydana gelmesine nıeydan kalma< kadarlara emir beraber, bir araftan da sulhan an niz tamamen ve kat'iyyen yanlış ve lahat raporlarına göre idarenin dı. Yam Fransa . Amerika münafere vermiştir. ilk laşmak için temaslar yapılmaktadır. manasizdır. MUtehassu bir operatör bugünkü şekli tamamen değiş« . ti büyümeden örtbas edildi. olarak bütün meslekî hayatım, da Müstecir Belediyeye müracaat e ] cektir. mektepler teşrmi • Konferans müsbet neticeler rerv ima kadınlar ve hastabakıcı kizlar derek yeni bir teklif te bulunmuş ve evvel m birind» tnhisan teskil eden tütün, tuz ve medi. Lâkin devletler arasında üç arasında geçmiştir. Benim hakkımbabçede yapmış olduğu tesisatı ta • ispirtolu içkiler kısımlan servis itedris»ta ba> . kuvvetli cereyan doğurdu ve yeni da, hiçbir zaman, tıtçbir kimse böymamile Belediyeye terkedeceğini ve hyacaklardır. tlk tibarile ayn ayn teşkilâta tâbi tu gruplar vücude geldi. Bu cereyanle bir süpheye düsmemiştir. Başımfakat buna mukabil sinema kısmının tahsil işlerini sı tulacak ve her birmin başma vâsi Iardan bâri Fransanın etrafına topdan da asla böyle bir aşk vak'an iki sene müddetle ve kira ile ken Maarif MüdÜTÎi kı bir surett* salâhiyetli birer müdür gettrilecekladığı alhn mikyasma sadık g»rbî disine verilmesini istemiştir. Bu ci geçmemiştir. Divani harp, sözleri HAYDAR BEY takip eroek ve tir. Umumî müdür de bu üç şubeye Avrupa devletlerinm tâbi olduğu het tekik edilmekte olup bugünlermin sıhhatini anlamak için, istediği şehirde tahsil çağına gelmiş çocuk . ait muamelâta nezaret edecektir. cereyandır. tkinci cereyan eşya fide bir karar verilecektir. gibi ve istediği kadar. tahkikat yalan okutmak hususunda tstanbul bi Inhisar idaresi merkezi, bellibaşlı iatlarmın yükseltilmesini vte bunufl pabilir. Müddeiumumî efendi, beDiğer taraftan Taksim bahçesirinciliği kazanmıştır. Bundan on sene ki büyük kısma aynlacaktır. için paranın başıboş brrakılmasınl nim meslekî htyatıtn aydınlık, açık nin de mukavelenamesinin bitme evvel ilk mekteplere giren talebenin a. Uç tnhisar ticaret ve imalât is • iltizam eden cereyandır. Bu cere . sine beş ay kalmıştır. Kânunusa ve temizdir. Sonra, sunu da ilâve ededi bir, ik: bini tecavüz etmez iken mi verilen bu iki kısma taksim oluyam Amerika d'oğurmuşfcur. Tabiî ninin birinci gününden 'tibaren bahdeyim ki ben, cok mes'ut bir zevç geçen sene ilk mekteplere 10,500 tanacaktır. tnhisar idarelermin ıslahı Amerikamn etrafında bir rümra çe Belediyeye geçecektir. Belediye ve büvük bir ailenin reisiyim. Hayır lebe kaydedilmiştir. Bu sene ilk mek. için tetkikatta bulunan Amerikalı peyda olmaktadır. Taksim bahçesini de yenidn kiraya efendiler, ben, buraya, sevd'Şîm bir ter'erden 6,000 den fazla talebe me Mister Wallace Clark pek yakinda Üçüncü cereyan tngiliz tmparavermiyecektir. Burada büyük bir k«dmı kurtarmak icin defrii: insanbu şehrbntze gelerek islihat raporunun zun olmuştur. Müteakıp seneler torluğunu teşkil eden ve her birî lık ve adalet namına geldim. mîk*ar on bini de geçecektir. lunapark yaptmlacaktrr. Bahçenin tatbikatına nezaret edecektir. müstakil birer hükumet ve millet Benwn aziz ve insan sertabibim, Bu sene ilk mekteplere kabul edile. ön kısmındaki Emiâki milliyeye ait Diğer taraftan, tütün, müskirat olan dommyonlar arasında doğ ' sonra, divani harp reisine dönerek arazi de Belediye tarafından sabn cek talebe miktan on beş bine yakm ve tuz kısimlannda çalışacak olan mus'ur. metin ve a'imkâr bir sesle şu sözalınacak, lunapark Dolmabahçeye olacaktır. Maarif Mudiriyeti bu raka ecnebi mütehassıslar da önümüz • Bu memleketler tngilterenin ticarî v» leri sövledi: kadar uzanacaktır. Bunun için ge • deki aylar içinde memleketimize ge mı «mekteplere bir müracaat redde iktisadf siyasetinden gayrimemnundur Buraya gelmekteki en büvük çen sene bir Macar grupu Belediye lerek işe batlıyacaklardır. Yaprak dil^'yecek» demekle ifade etmekte . lar. Ingiltere de bunlann siyasetinden maksadım. Froylayn Marta Cnoc ye müracaat etmis ve fakat o zaman tütün kismi için evvelce sehrimize dir tlk tahsil vergisindeki tenezzül i keartın vatanımızın bir ecnebiye veuyuşulamamıstı. O zamanki tek • tibarile bu sene yeniden mektep inşa e pek hosnat değildir. tngihere Ottava gelmiş olan tütün mütehassisı Miskonferansmda verilen kararlann \k lifler de tetkik edilmek suretile in. rebileceği en büvük mükâfata nail dilmiyecek, yalnız evvelce inşa edil. ter Kirek ile bir kımtrat yapılmakyıkile ifa ve tatbik edilmediği iddia . şaat teklifleri muvafık görülen bir olduğunu divnni harp heyetine bilmiş olanlarm ikmaline çalısılacakhr. tadır. grupa verilecekbir. dirmekti. Matmazel Martanın, göBununla beraber lstanbulds yeniden a. sile, döminyonlanndan ve dominyon* Müskirat fabrikalarile tuz kısım!ar dahi tngiltereden şikayet etmekte nüllü hastabakıcıhk hizmeti esna • çılmak üz«re bes, alh mektebe lüzum lan için gelecek mütehassislarla dirler. Mezkur konferansta paralarm sinda. müteaddit defalar hayatım v&ıdır. Maarif Mudiriyeti Fatih, Çarmuhaberelere devam edilmektedir. istikrar ettirilmesi esas itibarile kabul tehlikeye koyarak çahştığı, hasmetşamba, Karagümrük taraflannda yeni Gelecek mütehassıslar her kısmın edilmis ve fakat bu isin karara bağ . lu Vürtemberg Krah hazrptlerine mektep binalan aramaktadır. tstanbul. müdirile müştereken çalışacaklar • da miHeaddit liseler ve ecnebi mek lanması Londra konferansına bırakü" arzedilmiş ve matmazel, bu feda • mıstı. kârane hizmetlerine mükafaten drr. tepler bulunması dolayısile bunlann mer Londra konferans? dağîldıktan »onrt kral hazr*>t1eri tarafindan demir sakezî bir vaziyette yeni bir> teşkilâta rap. Inhisarlar ıslahat raporunun tatdominyonlar, para meselesinde impara lip madalvasile taltîf edilmiştir. h suretile daha sıkı bir surette inzibat bikatına bir aya kadar filen başla fHrci ceza mahkemesinde dün kotorluk çerrevesi dahilinde bir karar Sertabibin sehadeti, divani harp temin edileceği düsünülmekte ise de nacaktır. münistlik meddesinden maznun Ne . verilmesi hususunda tngiltereyi zor hu^ıırnndi derin bir tesir husule gehenüz verilmiş bir karar yoktur. ts sim, Ibiş, Hulusi, Ali, ömer Dursun, tirdi. Simdi. azanın hayret ve hatta tanbul Maarif Müdiriyetinin simdiki sa lamnğ; başlamıslardır. Dede Ramazan, Osman ve Naim tngiltere hükumeti kendi parasi sterbiraz da ivilikle bana baktıklarını lâhiyetinin tevsii ve yahut ecnebi mek . Eferdilerin muhakemelerine gizli o linin haricî kıymetini hayli zamandan* görüyordunı. Rouler» hastanesi doktenlerile liseler kısmı için ayn bir tes larak bak:lmıs ve muhakeme başka bir beri istikrar ettirmisti. Fakat bu istik • torlanndan îkisi daha sertabibin arki'at vücude getirilmesi muhtemeldir. güne birakılmıstır. rar esasmın altin mikyasma tâbi dev * kasından benim lehimde şehadet etMaarif Müdürü Haydar Beyin kısa bir letlerin parast ve bahusus Fransız frantiler. Müddeiumumî bu sahitlerint zamanda trtanbul maarifini yükseltmiş Maarif Vekâleti kalemi mahsus mu. gı oîn.ası dominyonlarm hiç te hoşuna ikisine de ayni »ilâhı kullandı: ve bilhassa yeni mektep .bmalan mşa. tstanbul barosu azasmdan avukat STİtmektedir. Dominyünlar »tertt durâ Nihat Bey dun Maarif MBdiriyesmda cok büyük hizraet ifa etmiş . Güzel ve şirin gönüllü hasta Hasan Fehmi Bey hakkında yapılmaknin haricî kıymetini muhafâza ve tev * tine gelerek Maarif Müdüra Haydar, tir. Kendisi Maarif Vekâletmce takdir ebakıcıya gönül verdiğinizi divani ta olan tahkikat bitmiştir. Baro inzi . zîn için tngiltere hazinesinin tahsi» harpten saklamıyorsunuz değil mi? muavini Hıfzırahman, ve Sadrettin Ce dilmiştir. bat meclisi, Hasan Fehmi Beyin bazı eylediği 375,000,000 tngiliz Hrası ser* SahH doktorlarm ikisi de, müddei {•hvalinin avukatlık mesleğile gayri • İAI Beylerle Maarife ah ve mekteplere San'at mektebine 20 talebe maye ile frank ve emsali paralar ali * umuminin bu sırnaşikhğim ağzına dair bazı iıleri tetkik etmişlerdir. kabii telif olduğu mutaleasfle kendicAmacak nıp salılman suretile stertine istikrar v « tiktılar. sinin barodan çıkanlmasma karar ver. rflmesinden son derece muğberdirler. tstanbul San'at mektebine müsabaNîhayet, reis, sağ ve aolunda otumişb'r. Barodan cıkanlanlann Hiraı • Ahiren tngiltere ile dominyonlar »• ka ile 20 talebe almacaktır. Namzet ran büyük rütbeli aza ile endişeii lan ancak Ağırceza mahkemesmce tetrasında tngiliz lirasmin dominyonlami ler tstanbul ahalisinden olacak ve yas. bir tavırla müşaver» ettikten sonra kik edüeceğinden mahkemelerîn tati . paralarma göre istikrar ettirilmesi hiu Darülfünun Edebiyat Fakühesi sa. ayaga kalktı ve divani harp heye • li bittikten sonra bu karar kesbi kat'ilan 16 yı mütecaviz bulunmıyacaktır. susunda bir itflâf aktedilmiştir. Bu iti ^ tine hitaben: yet tdecektir. i bık reisi Muzaffer Beyin merkezi İs. lâfnamenm en mühim maddesi paralaH Hüküm, dört gün zarfında vefanbulda bulunmak üzere Maarif mneşya fiatlarmm yükselmasJ gayesine rilecektir. Maznunu götürünüz. Celfettişi umumih'klerinden birine tayin göre k»ymet verileceği, hakkmdaki ma<3 se nihayet bulmuşrur; dedi. dedir. Bu suretle tngiltere altm mikedilecegi haber aluunıstır. fMabadi var) yasma sadık devletlerin para siyasetmVali Muhiftin Bey Yalovtya gitır.iş. Türk parasmı koruma kanununa de büvasıta olsun tebaiyet etmekten tir. Yann şehrin.ize avdet edecektir. tsticvaptan sonra okunan tahkimuhalif harekette bulunduklan idvazgeçmiş bulunmaktadır. Franıa da' kat evrakına nazaran maznun müddiasile bir îtalyan hastanesi Baş. hi alf,n mikyasma taraftar olan zümdeiuumilikte cürmünü itiraf etmiş ve rahibesi Domitilla ile ikmci rahibe renin daimî bir teşekkül olarak kal * şunlan söylemişti: Arsule hakkındaki zabıta tahkikatı Urfa Valisi N'zamettîn Reym Urfaya ması >çin çalışıyor. Bunun için Fransa « Suzan, benden istediği 3000 Hra. bitmis ve mesele müstanrikliğe inti ttalya hükumetî önumüzdeld ay muvasalahm mfteakıp yabancı dil'er bu zümreye dahii devletlere yardmi yı veremediğim için başkasile ya • kal etmiştir. içinde Romada Beynelmilel dünya Da. konutan bir ksım halkır yelnız türkçe etmek mecburiyeti duymaktadır. Faşıyacağım, beni başmdan atacağım Dün maznuniarla şahit olarak rülfununlulan arasmda bir müsabaka ter konuşmalan için bazı n.ukarrerat it • kat bazı şartlan vardır. Bunlardan bL ileri sürerek kiskançlığimı tahrîk eayni müessesede çalisan dört rahibe tip edecektir. Bu mütabakalara iştirarincisl bütçelerin tevzinidir. HalbukJ tihaz ettiğini Gaziantep re^:kimiz yazdiyor, kızdınyordu. müstentikliğe davet edilerek sorgukimizi temin için ttalyan Darülfünun. tevztn edilmekten en azakta olaır tnaktadır. Nihayet 500 lira verdfm. Bunun ya çekilnvşlerdrr. bfitçe birzat Fransanın bStçesidir. lan namma doktor M. Manolo Belisero Ayni karann Pendik ve Kartal gibi uzerine beni sevdiğini iddiaya başlaZabıta tahkikatına göre, maznun dı. Vak'a akşamı, bavram olduğu rahibeler, Îtalyan bandıralı Ceneral yebnmİM gelmiştir. bazı yerlere yerleştirilmiş olan Cirit ve Lonrlra konferansının doğurduğu 6^ için daireden irken cikti. Biraz sonvapuruna 5000 Türk lirası kiyme Doktor M. Belisero bnrada alâkadar Yanya TiükJeri hakkmda da ittlhazı . cereyanm bundan sonraki inkişaf se *. ra ben de çıktım. Köprü üstünden tinde nüsaadesiz doviz kaçnırkea nehafil 3e temaslarda bulunacaktır. nın düşiinüldügü haber verilmektedir. killeri cihamn iktuadî re siyasî, atiıf tramvayla ^eçerken onu cördüm. yakRİanmı*lardır. üzerinde mühim birer amil olacaktır. Yanma gittim. Gene, 3000 liradan Kaçak paralar, rahibelerin kıs bahsetti. ?Eşek Türkler, vasamasını MUHARREM FEYZİ men esvapiannm astarlarrada ve bilmezsiniz!» dedi. ve elile başima kısmen de yemiş sepetlerinde zarf vurdu. içinde bulunmustur. Bundan sonra ne olduğunu bil • miyorum. Vak'adan' sonra eve git thn. Tekrar daîreve döndüm.» Ali Fedai F.fendi mahkemetip bu ikrarlarını inkâr ed«*rek: « Böyle Devlet Denizyollan idaresile efCumhuriyet bayramının onunca bir ifade verdiğimi hatırlamıyorum!> lulde faaliyete geçecek olan Va yıldönümüne tesadüf eden 29 teş • dedi. purouluk Türk Anonim firkeünin rinievvelde yapılacak büyük meraBundan sonra Tıbbı Adlî rapou eşya ve yolcu navlun tarifelerinl sime ait hazırlıklan tesbit ile meşokundu, maznun vekili bunlara tekhaztrlamakla meşgul bulunan ko gul olan komisyon dün de Belediyerar itiraz ederek sunları ftövledi: misyon, bugün, Deniz Müsteşan Sa Muayenevi yapam Müşahedede toplanarak tetkikatına devam hane müdürü Hayrullah Beyi kendi dullah Beyin riyasetinde ikinci top< etmiştir. eserile ilzam edeceğim. lanhsım yapacakbr. Hayrullah Bey eserinde melânİlk toplantıda proje halinde Hakoli ve sikopathgm zâf ı ruhi olduğu. zırlanmış olan eşya tarifesi bugün nu tarrih etmiştir. müzakereye konulacak ve her aza Uç gün uykusuz kalan bir ada Galata kulesine konacak olan min sozleri itiraf sayılır mı? Ali Feyaptıklan tetkiklerin neticelerini v< büyük düdük ihale edilmiştir. Dü • dainin gözlerinde trahom var, de şahsî kanaatlerini söyliyecektir. Bu dük birkaç güne kadar yerine ko niliyor. Eğer bu, varsa kendrnv a suretle eşya tarifelerinin hazırlan ' nacak ve vakit küresi ile beraber sanm!.. Teessüni ve arazi sahih masina başlanacakbr. ' *' eylul iptidasından itibaren işlemeğe midîr? Tramvay fîrketinin tecfuheler icrast için yaptırdiğt araba Komisyon, Akdeniz ve Kara'deni başhyacaktır. Tramvay şirketi tarafından kırRapor, Tıbbı Adlî meclisrnrn tet. bazı yerler fazla yokuş olrfuğundt.n kar kişilik büyük arabalar işletil • sahillerinde, her tarafa posta işlet kikine arzedilsin ve maznun tekrar bu arabaların bütün hatlarda işlemesi hususunda bir tasavvur mev Adlî Tıp meclisince tetkik edilmemuayeneden geçirilsin. Hahikat mek imkânlannı tetkik edecektir. tilmesi kabil olamıyacaktır. Yalnıu, sini, suçJunun yeniden müşahede al cut olduğu malumdur. Şirket bu meydana çıkacaktır. Kati'yet ifade Bu suretle sahillerimizde vapurBebek Eminönü, Tünel . Şişli gibi tasavvuru tatbik etmek üzere nü . tına ahnmasını ve verilecek kara etmiyen bir raporla mesele halle larımızın uğramıyacağı iskele ve II. düz hatlarda işledikleri takdirde ismunelik bir araba yapfarmışfar. Bu ra göre maznun hakkında muamele dilemez.» tifade edilebilecektir. Esasen yapıman kalmıyacaktır. Yeni vapur uğarabaların ön kısmı birinci, arka yapılmasım istedi. Müddaiumumî Bey, maznun vekilan tecrübe henüz resmî mahiyette Mahkeme heyeti, maznunun yeni. kısmı ikinci mevki olacaktn*. Nü rahlacak olan bu limanlarda iske linin mütalealannı, müdafaa hak • olmadığmd'an bunlann hükumetçe den Tıbbı Adliye sevkedilmesine ka mune arabanm tecrübesi yapıl • kına taalluku itibarile nazari itibara leler inşası ve acentalar tesisi îçin iki rar vererek davayı 16 eylul saat on | mıştır. kabul edilip edilmiyeceği belli de. alınmağa lâyık bularak müşahedeidare arasında bilâhare müzakerobuçuğa talik etti. hane müdürünün verdiği raporun Birçok yerlerde kavisler dar •• gildir. ler başhyacaktır Şehirde muazzam tnhisarlarda ıslahat bir eğlence yerî... Mütehassısların tavsiye L Komönistlik maznunlarının muhakemesı Bir avukat Parodan çıkarıldı Maarifte bir içtima Muzaffer B. mOfettişi umumî oluyor Para kaçıran iki rahibe yakalandı Vali Yalovaya gitti Beynelmilel Darülfönunlular mOsabakası Yabancı dille konuşan Türkler 40 kişilik tramvay arabaları Cumhuriyet bayramına hazırlık YOk ve yolcu tarifesî tesbit ediliyor Vakit küresnin düdüğö ihale edildi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog