Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Girerken Solda. Cıkarken Sağda... Curnfîurîveî' 5 AMIS'OS ı933 Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumları; Yerli Mallâr Sergisini gezecek müşterilerine kolaylık olmak üzere Sergi bahçesinde bir Satış Yeri açmış olduklarını saygılariyle bildirirler • Her zamanki satış yeri yalnız: Mısırçarşısı kapısı Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumları ticarethanesl 6T06 Galata'da Karaköyde kâjn meşhur EKSELSIOR Büyük elbise fabrikası DDaır Altm Mekik Serğisl Alttn Mekik Şarktn en mBkemmel ipekli menBucat fabrikattdtr, mallart ve fiatları guzettik ve ttcazluk itibarile rekabet kabul etm%%. Beyoğlu şubeslnde Sağlam ve iyi cins kumaslar ve birinci nevi malzeme !e Paris terzi akademisinden mezun mahir bir makastann kusur$uz biçimi ve atölyelerindeki itinakâr terzilerin pek dikkatli dikişi ile imal eylediği Ismarlama Kostttmleri 2 Bir her sınıf halkın keselerine eiverişli olmak üzere Krep Venüs Krep Şarmüı Krep Romen Şantungr Yalova Krep Sokol Krep Natellâ Krep Ejipsiyen Frizet Döşemelik ağır ipekliler Liraya Bütün bu emsalsiz kumaşlarda fevkalâde tenzilât yapmaktadır. tecrübe bin reklâmdan iyîdir. TEDiYATTA TESHiLÂT 5731 Mide, barsak hastalıklarile dızantenlerin en muessır ılâctdır Çocuklar ve büyükler tam bir emniyetle kullanabilirler. (5718) Yüzde » Or. H 0 0 A R A I Cüt ve zührevî hastalıklar mütehasnnl Beyoğlu, Tunel Llektrık Şirken karşısmda Telefon 21436 . « . 6026 Yüzde 50 Bu bulunmaz fırsattan istifade edin'z. ilâ 10 Tane ucuz Dakikor. Ziya (S7I7) Zayi Seyrüsefer merkezinden aldiffim sandalcı ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini alacağımdan hiikmü olmadığı ilân olunur. Yağkapanı sandalcı Bayram Memedeki çocuklara gıda Bıçak yerine Adana Memleket Hastanesi Baştabipliğinden: Seyhan : Adana Memleket hastanesinin ihtiyaçı olan «939» Iira muhammen bedeli lâboratuvar alâtının 933 senesi ağustpsunuo 13 iincü perfembe giinu saat onda ihale edilmek üzere tnünakasaya konulmuştur. Talip olanların mezkur alâtın cins ve miktarlannı ve şartnametini görmek üzere tstanbul Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne ve yukanda yazılı gün ve taatte de Seyhan Vilâyet En cümenine mürcaatleri ilân olunur. (3305) SİRİ .Dr. ÇÜNKÜ «Kayser Ellison Sheffield Silver Steel» çeliklerinin işleme imtiyazma maliktir. Deposu: l»tanbul, Tahtakale Cedit Han No. 30 Nureddin(5992) Ihsan Sami Oksürük Şırnbo /Oksürük ve nefes darlığı, boğmaea ve kızamık öksürükieri için pek te • ririi îlâchr. Her eczanede ve ecza deLfe polannda bulunur. (5960) ^ Sahip ve Bafmuharr^i Yunu» Nadı rtmuml netriyatı Idare eden Yazı ifieri müdürü: Abldin Daver Uatbaacıltk ve Nartyat Türk Anontm Sirkett . tttanbui " ~
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog