Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

S Ağustos 1933; Camhartyeİ ASİPİROL NECATi, grip, nezle, baş ve diş ağrılarının katî ilacıdır. Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları SALİH NECATi ' Limanımndan hareket^ 1 eczanesı (5418) Satılık hane ve Mutena arsalar Esâ» 1 Giyinmek için tam manasile tasarruf iktısat ucuzluk Mevkii ve nev'i Teminat Süleymamyede Kâtipsemsettin mahaliesin'de Harem sokağında etki 4 yeni 2 No. 1329 m. m. maabahçe hanenin 5/8 hissesi. 80 555 Snltanahmet Binbirdirek mahallesi Atmeydanî atik 58 cedit 76 No. 76 m. m. arsa. 38 482 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Vişne sokagı 28 yeni 19 No. tahminen 26 m. m. arsa. 8 556 Buyiikadada Karanfil mahalle ve »okagında cedit 1 kapı, ada 115, parsel 2 No. 2094 metro murabbaı arsa. 26 557 Büyükadada Nizamda Yucatepede cedit 3 kapı, ada 206, parsel 6 No. 10468 m. m. tarla. 105 558 Büyükadada Nizamda Yucatepede cedit 2 kapı, ada 206, parsel 4 No. 2031 m. m.'bahçe. 10 559 Büyükadada Nizamda ada 172, parsel 7 No. 2762 m. m. tarla. 28 560 Büyükadada Nizamda ada. 159, parsel 4 No. 866 m. m. arsa. 17 561 Büyükada Nizamda ada 208, parsel 8 No. 238 m. m. camlık. 10 562 Büyükada Nizamda Asıklaryolu cedtt 2 ada, 183 parsel 1 No. 482 m. m. çamhk. 6 363 Büyükadada Nizamda Cumatepesi cedit 1 ada, 184 parsel 1 No. 5600 m. m. tarla. 112 564 Büyükadada Nizam Ziyapasa sokagı ada 154, parsel 14 No. 505 m. m. tarla. 13 365 Heybeliada Papaz sokak atik 10 cedit 11 No. maa ' bahçe hane. 30 Balâda muharrer emlâk pesin bedelle bilmüzayede satılacağın dan taliplerin ihaleye musadif 12/8/933 cumartesi günü saat on albda şubemize müracaatleri (3563) 290 T. L. Iki Üç liraya bir takım elbiselik kumaş Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası Üç senedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu kumaslara gösterilen umumî rağbet üzerine bu sene elbiselik çeşitlerini çoğaltmış ve halkımizîn daha ucuz giyinmesini temin etmiştir AYELKENCf; KARADENİZ Postası ERZURUM 7 ağustos P a z a r t e s i günü akşamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sürmene ve Rize) ye azimet ve avdet edecektir.| Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanmdaki acentah ğına müracaat. Tel: 21515 (1 11 iplik Bez Patiska 20 Ingiliz numarasma kadar pamuk iplikleri; 90 santim genişlmîne kadar ince, kakn kapot bezleri Muhtelif renkte örtülükler Perdelikler Yerli patiska Çiçekli masa örtüleri. Fiat isteyiniz Nümune görünüz Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikasma •eya Ker~yerde ZÎRAAT BANKA LARINA müracaat ediniz. Telgraf adresi: Adana Batik Mektup adreti: Adana Posta kutusu 67 SADIKZADE BİRÂDERLER VAPURLARI S AKAR YA v p r a uu İSTANBUL İZMİR SÜRAT POSTASI Her hafta cumartesi gfinfi saat 18 de Galata nhtimından hareket, pazar günü tzmire mnvasalat, pazartesi hareketl« salı gün a IstanbnU avdet eder. Fasla Ufsüftt için Sirked Meymenet hanı altmda acentalığa müracaat. Telefont 22134. (6027) Ziraat Vekâletinden: Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü pansiyon binasınm mutfak tesisatı ve esyası 21 gün müddetle ve kapah zarf usulile münkaasaya konmuştur. Bu ise ait şartname, mukavelename, eşya listesi, pl&nlar on lira bedel mukabilinde Ziraat Vekâleti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürotundan alınacaktır. Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde temi • natı muvakkate mektuparile birlikte ihale günü olan 15 ağustos 933 tarihin» musadif salı günü saat 15 te Vekâlet Insaat Komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (3559) Yeni çıkan plâklar DEO üsküdar Kadıköy Su şirketi W 300,000 Türk Eran ı«nnayeB Türk Anonim Şirketi Merken: Kadıköy ^ j T r VEDiA RIZA Hanımın VT f) A O Q 7 Q Hicazkân kürdî şarkıBak şu dilber kadma W\J. ZAJLy IO Hicaz şarkı Şu zavallı yüreğim yüreğım BE NADiR BEY'in 110. Rast neva gazel Güzelirn yektayi cihansın Hicaz neva gazel Siyah gözlerinin (6073) ^ İMUSTAFACEMAL VAPURLARI Tahvilât hâmillerine ilân NORA RADiO Sıhhat ve Içtimaî > < Muavenet Vekâletinden: fstanbul neharî ve Çorum leylî küçük sıhhat memurları mekteplerine talebe kaydına baçlanılmıştır. Kaydü kabul seraiti: Küçük sıhhat memurları mektebine kabul olunabilmek içm Türlciye Cumhuriyeti tebaasından olmak, orta tahsili ikmal etmiş bu Iunmak, sinni on dokuzdan aşagı ve yirmi beşten yukarı olmamak ve ahlâkan her türlü şaibeden an bulunmak iktiza eder. Yirmi ve daha yukarı yaşta olanların hizmeti askeriye ile alâkasî olmamak lâzımdır. Lise mezunları bu kayda tâbi değildir. Mektep kadrosu orta mektep mezunu namzetlerile ikmal edilmedigi takdirde bu derece tahsil gördüğünü ispat edenler de kabul olunabilir. Talipler asağıda yazılı vesaik ve evrak suret veya asıllannî kendi el yazılarile yazılmış ve muvazzah adreslerini havi bir istidaya rapten eylul iptidasma kadar bulundukları mahallin Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğü vasıtasile Mektep Müdürlüğüne göndermeli dirler. 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasîndan olduğunu natık hüviyet cüzdanı cNüfus tezkeresi». 2 Had ve müzmin her türlü hastalıklardan salim olduğunu ve kabiliyeti bedeniyesini muvazzahan natık tasdikli tabip raporu. 3 Mezuniyet sehadetnamesi veya derecei tahsilini natık tas dikname. 4 4,5 X 6 ebadmda üç adet fotoğraf. 5 Hüsnü ahlâk ashabmdan olduğunu ve hiçbir suretle mahkum olmadığım mübeyyin ikametgâhınm bulunduğu polis idaresinden alınmış vesika • • Çorum Leylî Küçük Sıhhat memurları mektebine girmeyi arzu edenler yukandaki vesaikle beraber herhangi bir sebeple tahsili bı rakbğı veya mektepten çıkarıldığı takdirde hükumetçe ihtiyar edilen masarifi nizamî faizile beraber iade edeteklerine dair velisi ve bulunmadıgı halde kendisi tarafından imzalı ve noterlikçe musaddak bir taahhüt senedi ile tahsili bitirdikten sonra hükumetçe lüzum göstereceği mahallerde beş sene hizmet edeceğine dair musaddak ve mü • kellef bir Uahhütname gönderilmelidir. (3726) Mfisabakalarda birinciliği kazanan NORA RADiO'nun 933 o tipleri gelmiştir. Rekabet kabul etmez derecede ucuz fiatlarla saülmaktadır. A Yegâne satıs mahalli: Galata'da KULELi magazasıdir. 6 kânunıısani 932 tarihli hissedaran heyeti omumiyeti kararile kendisme bahşedflen salâhiyete isthtaden, şir . ket amortisman tablosunda taym edi • len miktarda tahvilât mubayaasına baf> lamiftır. Binaenaleyh 1 ağnatss 933 tarihinde yapılması icap eden kur'a kesidtsî muamdetî kra olnnmamı^tır. Mecltti ldara (6093) BURSA vapuru 6 Ağustos İZMİR « PAZAR günü Galata nhtimmdan saat 17 I d« doftm lanir* tesi günS tzmir'e movasalajt Te sab gflnS tamir'den barclrada çarşamba günü tstanbol'a avdet •decektir. Galata küçük nhtan No. 45 Telefon: 40913 ^ NORA RADiO < « • 57U Maliye Vekâletinden: 1 • 2257 numaralı Madenî Ufaklık para kanununa tevfikan silik olmıyan ve ayarlarile nizamî vezinleri tam bulunan eski gümüş paraların; ileride tedavül kıymeti refedildiği zaman halkın mutazamr olmaması için, Devlet alacakları mukabilinde bir mecidiye 37 kuruş hesabile kabulü takarrür ettirilmiş ve bu huausta Malsandıklanna tebligat yapılmıştır. 2 Cumhuriyet Merkez Bankasînca da beher on gram meskuk ve gayrimeskuk halis gümüş 19 kuruştan satın alınacaktır. (3661) Liseler Alım Satım Komisyonundan: Komisyonumuza merbut mekteplerin Kayisî ve hayvari yemlerî, gaz, benzin, vakum ve mazot yağlarile Çamlıca Kız orta mektebinio sebze ve sekerleri ve Kandilli Kız Ifsesinin ekmek ve sütü. 6/9/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ihale edil • mek üzere kapah zarf usulile mevkii münakasaya ve ekmek kınntilarile yemek artıklan gene tarihi mezkurda ihale edilmek flsere kapah zarf usulile mevkii müzayedeye konulmustur. Taliplerin ihale günü teminatı muvakkate makbuzlarile birlikte komisyonumuza müracaatleri. " (3731) MERZiFON AMERİKAN KIZ MEKTEBı Orta derecede beş senelik Hayat Mektebi Leylî ücreti: 175 lira Nehari flcreti 20 lira 5978 Nafıa Vekâleti Ankara Şehri İçme Suyu Komisyonundan: Komisyonumuz tarafından Ankarada Mamak civarmda ve fehir, dahilinde bir kısım su borusu ferşiyatile bunlara ait müteferri imelîyatı 18/7/933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle ve kapah Barf! usulile münakasaya konulmustur. Münakasa 8/8/933 salı günS saat 15 te Ankarada ts Hanında komisyonun dairei mahsusasînda icra kîlınacaktır. Teklif nameler ve taliplerden aranılan vesaik ve muvakkat teminat bu husustaki münakasa şartnamesinde izah edilen tarz ve miktarlarda olacaktır. Taliplerin bu husustaki şartname ve projele ri S lira bedel mukabilinde komisyondan alabilirler. «3489» Merzifon Amerikan mektebinden malumat isteyiniz Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğünden: Kilo 117 Yapagt 23 Kayış kösele 8 Bez kayış 11 Adet dana derisı Pendik Bakteriyolojihanei Baytarisinde mevcut cins ve miktari yukanda gösterilen dört kalem esya 7 ağustos 933 tarihine musadif pazartesi günü saat on dörtte pazarhk suretile müessesede satıla cağından almağa talip olanların yevm ve saati mezkurda miiessese müdiriyetine müracaat eylemeleri. (3802) Ticaret işleri l ııııını Mndnringnnden: 30 Ikinciteşrin 330 tarihli kannn hükümlerine göre tesçil edilmis olan ecnebi îirketlerinden ( Eksport Tobako Kompanl Oryent Llmitet Export Tobako Compıny Orient Limited ) Şirketi bu kere müraötatla Istanbuidaki şubesini kapayaca^iıu bildirmiştir. Mezkur şube ile alâkasî bnlunanlarm Şirkete ve icabında Istanbal mıntakası Ticaret müdürlüjfüne müracaat eylemeleri ilân olnnnr. (5274 ) Türkiye Ziraat Ziraat Bankası müfettis namzetliği için 14 ağustos 933 pazartesi günü sabahı saat dokuzda Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir imtihan açılacaktır. Imtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz edenlerden «6» müfettis namzedi alınacaktır. Müsabakaya iştirak edeceklerin «Mülkiye» veya «Yüksek tktısaf ve Ticaret» mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden mezun ol« maları lâzımdır. Müfettis namzetlerine «140» lira maaş verilir. fm« tihan programı ve sair şartları havi matbualar: Ankara, lstanbu* ve Izmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne rahayet I(f/8/ 933 günü .akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müraraat etmiş bulunmalıdırlar (3211) İnanlı Aygır Deposu ve İnekhanesi Müdürlüğünden: tnanlı Aygır deposuna 40000 kilo ve mekhanesine 50000 kilo yataklık sap almacağmdan ayrı ayrı alenî surette ve 20 gün müddetle münakasaya konuimuştur. 26 ağustos 933 cumartesi günü saat 14 te Tekirdağ Vilâyeti Baytar dairesinde ihalesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tekirdağ Baytar Müdürlüğüne ve Mu« ratlıda tnanlı Aygır Deposu Müdiriyetine müracaat etmelidirler. ttaya talip olanlar yevmi mezkurda teminat akçelerile Tekirdağ Baytar Müdirİyetinde bulunmalan (3640) Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satmal tıa Komisyonundan 1 666 adet ekmek torbası açık kırdırma ile satın alınacaktır. 2 Kırdırma İstanbul Gümrükleri Muhafaza Basmüdürlüğündeki Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 3 Kırdırma 14/8/933 tarihine rastlıyan pazar günü saat 14 tedir. 4 örnek, şartname komisyondadır. Görülebilir £3521 \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog