Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Efgan sefirinin mühim beyanatı Hiinnaki habise... Kamuslarm *Ağjiyei kâzibe tekevvünü ile bmraber halkaman mâltehip olmam ki gayet mühliktir.» diye anlattıkn'm yüzüme baktı, ben karımın yiizü •e baktun. Ah Mortimar gördünmü aksiliği, fena alâraet, çocuğu kurtaramıyaca . ları bn hastalık meğer fehirde ne kadar biiyük Uhribat yapıyormu*. Mortimar, kaloriferin anahtannı Dün öğle yemeğinden sonra hep bekapa, oda çok sıcak. raber oturuyorduk. Bir aralık kanma: Şekerim, deditn, ben senin yerm. de oUa idim çocuğumuzan ju çam Mortimar, boş durmus olma: değneğini kemirmesine müsaade et • ki.. Haydi çocuğa ıhlamur içirelim, bamezdim. ri. Mutfaktadır. Gidip kaynatıver. Kadmlar en makul şeyleri bile mü nakaşanz, îtirassız kabul etmezler. Mortimar, yatak odasından bir Kanm çocugun ağzından değneği alyorgan daha al. Kaçüğü uşütmiye . mağa hanrlanırken: ):m. Haydi çabuk olsana!. Fenalık bnnun neresmde? diye Bu getir götürler beni epeyce yor. •ordu. du. Her ifi yaptıktan »onra tam da • Sevgflim burSn doktorlar çam Sacagım nrada kanmm sesile tekrar ağacmın çocuklar için en az besleyici yerimden nçradım. bir tnadde olduğmıda möttefiktirler. Dostum, kaloriferitı anahtannı Karnn değnegi almaktan vazgeçti. açtuı mı? Bana doğru dönerek: Hayır.. Ama bndalaca lâkırdı ha! dedi. Aç, oda epeyce «oğudu. Hangi doktora sorarsan sor bu ağaçta tlrinci şekerleme de birincisi kadar kıbulonan terementinin belkemiği ve böb. ta tSrdü. rekler için çok nâfi oldugunu ögrenir Morthnarcığım, knçüğün yata . sin. rmı senğı taraftna «lalım. Kalorife Ya Syiemi cicim, ben çocuğumuı re pek yakm oldu. da böbrek hastalığı bulunduğunu ve Çmtğun yatağmı naklettikten •on»ile doktonmon bu ilâcı tavsiye etti ra gene daldım ve gene kanm tara • gmi bilmiyordum. Mazur gör! hndan uyandınldım. Çocuğumuz böbreklerinden ra. Mortimar iyi aklıma geldi. Çohatsızdır diye sana kim soyledi? cuğun boğazitna tendirdivot sürelim, Sen boyle demek iıtemedin mî? Riifenhı alt gözündedir. Haydi gidip ge Hayır.. îftira atnıa! Hem »öyletir. miş olsam da ebemmiyeti yok. HofuKarsnlık odada yataktan hrladım. na gittikten sonra çocugun bir çam değT.âmbayı yakmak iiıere ilerierken haneğini kemirmesmde hiçbir mahzur lırıın üsttmde uyukhyan kedinin S» { yoktur. tne hastım. Hayvan can acısHe bağır. Alâ! Sen böyle «oyledikten son. dı. Onu büsbütün ezmiyeyim derken ra bana diyecek hiçbiifey kalmaz, tekafamı Vüyük bir hızla duvara vurdum. kerim. Sana bak veririm. Şimdi gi • 1er: çekildim. Fakat bu sefer de kos dip iyi cinsten iki üç demet çam def. teklenertk düstüm. Sol ayağim sömi • neği îfmarlıyacağım. Bu nhnetten nenenin d^mirlerine çarparak sıynldı. den öteki çocuklanmız mahrum kabmT«ıhrdiyotu «iriince gene yathm. lar! Fakjt »tefi yakmak için bir, keten to Rica ederim, sen arhk yazıhanedumu Inpası hazırlamak uzere bir, ço. ne git! Beni rahat bırak. Kadm i?me cuğun ratağ.nı benim yammdan ate • bu kadar kanşıhr mı camm? tıuan ne. «in kartisma, ateşin karsısından tekrar fee aka danlıyomm. benm yanıma tasımak üzere iki, o • Bahis böylece kapandı. Aksam eve dunluktan cdun getirmek uzere bir ki döndüğum zaman karunı iki gözü iki c«m'an 5 dcf& uyandınldım. Bu beş seçetme agılyor buldum. fer fHit'nda odunluğun kapuma par. Ah Mortimarcığım, feliket, kü • mal'mı nk>%tırmak, karanlıkta kapılara çok çocuğumuz hastalandu çarpmak, lâpanın suyu ile ayağımı Ne var? hammaıc çribi tebeplerle üç yeni yara Hurnıak! aldım. Hiinnak rnı"> Günef doğarken ikimiz de ayakta iHem de fenan... Korhıluş yok. iik tkiraizin yüzü de sapsan olmuf Çocuklarm odaraıa giderek baktun. \c Karyolasma yatmhmş olan köçük Karım pek fazla hasta görünmuyordu. Yalnn Mf Himar bu böyle ohnıyacak, deguçlukle yutkunuyor, arasıra da ok *i. Gidip doktoru zorla getirmelisin. sürüyordu. Fakat kanm telâs ile ha«O ^ifta ise bizim de hastamız var. talığm hünnakı habise olduğuna beni Kanmm dediğmi yaptım. Doktoru de inandırdı. bir arabara atarak yakapaça getir . Odamıza döndükten »onra beş da. J;m. kikada bir çocugun odasma gitmeğe Adam krta bir muayeneden sonra: başiadı. Her gelişmde daha fazla mü Çotukta bir şey yok! dedi. Yutfeetsir gorunuyordu. k'.mamsmatı, öksürmesi hep boğazına Çocugun bu kadar derin derin u biı şey karmış olmanndan ileri geli • yumasına aebep ne acaba Mortimar? ycr. Cicim o yaşta her çocuk bir reDokt'vun çocuğu hızlı hızlı öksürt•hn gi daima uyur. mek foere verdiği bir ilâç hünnakı ha. Evet, doğru, fakat onun uyku . bi»e illeti..in mikrobunu meydana çı • nmda bir tuhaflık var. Bana öyle gekrrdı. Bo bir çam ağacı parçası idi. ^yor ki pek muntazam soluk alıyor. Doktor gittikten »onra bu hâdUe yü' KHçSk bir çocuk daima muntazam rfnden vuku bulan zayiatı hesapladım. şekılde teneffüs eder. Pa>ım yumruk gibi fitmişti. Haşlanan ayağım fona halde acıyordu. Kollanm Evet, doğru. Fakat bu intizamda Lacaklanm çürük ve sıynk içinde idi. insanı rahatsız eden bir şey var. Hakikaten hünnakı habise sehirde Hizmetçi ile aüe doktonımuza haber büyiik lahribat yapıyormus! yolladık. Çocuğu da sirayet tehlike rinm önttne geçmek üzere kardeşlerigülme} in, çam değneği kemiren bir »in odaundan çıkararak yanımıza al . çocuğunın, inatçı ve vesveseli bir kar.nıı vana buna ergeç *iz de şahrt o • dık. Ucakunız! Hizmetçi biraz sonra doktonm hatNakleden: la oldogn haberini getirdL 39 harareti ÖMER FEF varmif. Yatakta yabyormuş. Kanm be V Radyolın Ankara Belediyesinden: $ehirde seyrüsefer eden resmî, hususî ve umumî otomobillere maHsu« numara levhaları emaye olmak şartile yirmi gün müddetle ve kapah zarfla münakasaya konulmuştur. Şartnamesini görmek istiyenlerin IstanburBelediyesine müracaatleri ve talip olanlann da 15 ağustos 933 salı günü saat on buçuğa kadar teminatlarile birlikte teklif mektuplarını Belediye Encümenine vermeleri. (3660)j 5 Ağustos Sefir, hudut hâdiselerini Avrupanın en meşhur diş macunlarına bile tekzip ediyor ihtiyaç hissettirmez! Birinci sahif*den mabat hükumetlerin guya bu isyanı tenkil için askerî tertibat alarak Efganistana muavenet etmeğe hazırlandıklan da yazıldı ki bu da doğru değildir. Ef ganistana komşu olan bazı devletlerin kendi hudutlan üzerindeki ehemmi yetsiz kanşıklıklan îzale için askerî tertibat almalan ne Amanullah Hana muhalefet ve ne de şimdiki Efgan hii. kumetine yardım telâkki edilemez. Bu her memleketin kendi asli ve hususî vezaifindendir. Şimdiki halde Efganistanda eski denberi devam eden tam bir sükunet vardır. Hükumetin dahilî işlerini başarabilmesi için hariçten muavenet istemeğe ihtfyaa yoktur. Komau dev . letler hudutlannda yapılan harekât Efganistanı hiçbir sekilde alâkadar etmez ve Efganistanm bu hâdiselerde hiçbir dahH yohhır. Efgan milleti son mkılâplardan his. sesine düşen ibret dersini almıştir. Bmr dan sonra hiçbir Efganlı ortada sebep yokken kendi malını, canını ve refahmı feda edecek değildir. Efgan milleti bizzat intihap ettiği devlet reisinin n'vaseti altında terakki için çalışmaktadır.» Sefir Cenaplan, bundan »onra Tür. kiye Efganistan siyasî münasebatı hak. kmda muharririmizin sorduğu suale de şu cevabı vermiştir. « Münasebatımız çok dostanedh*. tki kardes arasmda ne kadar samimiyet ve muhabbet bulunurta Türkiye ile Efganistan arasmda da o kadar dostulk ve muhabbet vardır. Efganistan her işte Türkiyeyi çok yakından takip etmeictedir. Son gunlerde Londrada mü. tecavizin tarifi meselesinde de iki hü • kumet nolctai nazarlan gene birleşmif tirr Bu da bizim her şeyde yanyana yB. rümekte olduğumuzu göstermesi iti • barile çok mühimdir. Efganistanda doktor, muallim ola • rak birçok Turk mutehassıslan vardır. Yakında tekrar Efganistana buradan mütehassıs, doktor, muallim ve daha birçok şubelerde ihtısas sahibi zevat göndereceğim.» Istanbul Vilâyetinden: RADYOÜN; temizlik, netit koku, kimyevi hana ve ncuzluğu. cemetmiş yegâne ve rakipriz diş macunudur. Yerli Mallar Sergisindeki imalâthaneyi mutlaka ziyaret ediniz Istanbul Tramvay Şirkeli ve Şark Demiryotları Kumpanyası 1 Kesif bedeli 5658 lira 91 kuruştan ibaret Babaeslri Burgaı yolunun 61 + 420 77 + 325 inci kilometrolan arasmda yedi parr çada 1030 metro tulünde sose tamiratı esasiyesi. 2 Kesif bedeli 3995 lira 65 kurus olan Kırklareli Haskoy jölunda kâin 8 metro tulünde Kavakdere köprüsünün betonarme ol rak insası. 3 Keşif bedeli 3941 lira 86 kurus olan Kırklareli Haskoy yö • lunda kâin 10 metro tulünde Akardere köprüsünün betonarme olarat inşaası. 4 Kesif bedeli 6461 lira 54 kunif olan Kırkîarefi Vize yöîunüfi 6 + 28 29 + 364 üncü kilometrolan arasmda 14 parçada şose tamiri kapah zarf usulile koprüler tevhiden ve yollar ayn ayrı mü • nakasaya konulmuştur. 5 Münakasaya gireceklerin bu gibi köprü ve yol insaatmda eKHyet ve liyakatleri Başmühendislikçe kabul olunmuş bir fen memuru olmaları veya böyle bir fen memuru ile müştereken if taahhüt eylemeleri ve koprüler inşaatma taliplerin ehliyet vesikalarinî müna • kasadan 8 gün evvel Başmühendislikten almalan şarttır. 6 Taliplerin Ticaret Odasında mukayyet olduklanna dair vesika biraz etmeleri. 7 İdare istediği takdirde nakliyat için şoförile beraber bir kamyon verecek ve bu takdirde müteahhit malzeme nakliyatmın diğer masraf ı kendisine ait olmak üzere bir kamyonla yapacaktır. Buna mu kabil cetvel ve şartnamesi mucibince müteahhitten farkı fiat ve lâttik bedeli tevkif edilecektir. 8 lhale muamelesi Kırklareli Daimî Encümeninde 9 agustds 933 çarşamba günü sırasile saat 15 buçuk ve 16 da yapılacaktiT. Zarflar münakasa ve müzayede ve ihalât kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edilecektir. Şartname ve keşifleri görmek ve fazla malumat almak istiyenlerin Kırklareli Daimî Encünienine veya B, Mühendisliğine müracaatleri ilân olunur. (3710) Muhterem ahaliye ilân Halkın deniz banyoîarînâ devamım kolaylaftırmak mak sadile 14 temmuz 1933 ten iti • baren tecrübe olarak ve diğer bir karara kadar tstanbul Florya Plâj arasmda gidip gelme tenzilâtlı birleçik biletler satılmağa başlanacağt muhterem ahaliye ilân olunur. Bu biletler tramvayla şehrin her hangi bir mahallinden kesiksiz seferle Eminönü veya Sirke • ciye, Demiryolu ile Sirkeciden Floryaya, (Küçükçekmece) azi • met ve Haylâyf, Buvük Plâj, Çekmece plâji ile Küçük plâjdan birine girmek ve demiryolu ile Sirkeciye ve Sirkeciden ayni a • raba içinde şebekenin her hangi bir mah&liine tramvayla avdet için muteberdir. İnanlı Aygır Deposu ve İnekhanesi Müdürlüğündeii: İnanlı Aygır deposu hayvanatı için alınacak 50000 kilo yulaf ve 50000 kilo kuru ot ayrı ayn alenî surette ve 20 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 20 ağustos 933 pazar günü saat 14 te Tekirdağ Vilâyeti Baytar Müdiriyeti Dairesinde ihalesi yapılacaktrr. Şartnameyi görmek istiyenler her gün Tekirdağ Vilâyeti Baytar Müdürlüğüne ve lnanlıda Depo Müdürlüğüne müracaat etmelidİTİer. Itaya talip olanlar yevmi mezkurda teminat akçelerile Tekirdağ Baytar Müdiriyetine müracaat etmelidirler. " " • (3639) Fransada hava manevralart Tulon 4 (A.A.) Frantanın cenubu sarkî sahilinde bir ağustotta başlıyan hava hücumlanna karşı miidaraa manavralan bugün bitecektir. Sivil ahali de bu müdafaa ekzersizle. rine iftirak etmistir. TARİFE Nakliye vergisi ve koprüler rüsumu dahil olduğu halde: A ten 10 yaşiBüyüklet na kadar ço, için eukia» kuru? kurt<^ Tramvayin her 98.75 50 hangi mevkii ve Demiryolu 1 inci mevkn Tramvayin her 80,75 41 hangi mevltii ve Demiryolu 2 mei mevki Tramvayin her 64,25 33 hanşfi mevkii ve Demiryolu 3 üncü mevki Elâziz Vilâyetinden: Elâzizde iskân edilen Romanya muhacİTİerinin hane inşââtînS sarfolunmak üzere Içel Vilâyetinden Malatya istasyonuna gelen 830 metro mik'ap Çam kerestesinin beher metre mik'abı 700 kilo itibarile 581 tondan ibaret kerestenin Malatya istasyonundan Elâ» zizdeki depoya nafeli için beher ton on üç lira belediye rayicile 26/7/J 933 tarihiden 14/8/933 e kadar münakasaya konmuştur. Taliplerin 14/8/933 saat on altıda % 7,50 teminatlarile Vilâyet İskân Müdi ; riyetinde müteşekkil komisyona müracaatleri. *' (3749) i f MUZADI TAAFFUN tt; «UROUE tCPOHt Müstâhzınnın keşfi, beşe ivet için bir biiyük hizmet olmuştur. Cerrahlar, ameliyatlan için pek elzem ad, tabibi müvellitler bütön difer antıseptiklere tercih, baktriyoloğlar, mikrop öldürücü hassası itibarile takdir etmekte ve patologlarca tahaffuz hassası ve fena kokulan izale kabiliyeti ile ttnınmaktadir. Markamizı hamil olmasına dikkat ediniz. Beyoğlu Malmüdürlüğünden: Mahallesi Hasköyde Sokağı No.sı Cinsi Karaağaçta tapr fabrikasının de niz kenarındl telleri Pangaltı Şehi' 263 muhtar 263 Tahmin thale tari? kıymeti kilosu 1 kurus 5/8/933 Bandırma günde^ı güne imar ediiiyor Fabrikatoru: Schuelke & Mayr A. 6. Hambourg. Türkiye için umumî acentası: S. Jakoel mahtumu i ^ istaobul ^ 4045 , [ Bandtrma kasabammn denizden gSrünüşü Bandırma « Hunui » Bandırma Yunanlılann Anadolndan ric'atmde tamamen yıkümış ve tahrip edilmîşti. Ahalisinm çalışkanlığı, Belediyetinin faaliyeti ve her hususta mfihîm bir ticaret ukelen bultmman dolâyuile az samanda pek çok terakki etmiş, yangm lıarabeleri silinmiş asrî ve çok güzel bir şehir olmuştor. Fennî bir plân uzere imar edflmek te olan Bandırma yakmda Türkiyenin nümune şehirlerinden biriri olatakhr. tktıtadî kırize rağmen inşaat bu se. ae de çok fazladır. Bandırmanm istikbalde bü^i'< bir ticaret vt transit merkezi olması çok tabit bulunmasmdan arsa Iriymetleri yüksektir. Buna rağmen her yerm müş• terisi vardır. Son zamanlarda hariçten gelip arsa alarak bina yaptıranlar ve burada yerleşenler çoğalmıştn*. Bandırraamn havası serîn, suyu çok iyi ve lezzetlidir. Manzaran fevkalâde güzeldir. Yakm zamana kadar pek az olan nüfuıu bugün 14 bini geçmistir. Bandırmanm imarı hususunda Belediye heyetinm unutulmaz emekleri vardır. En mübrem ihtiyaçlardan elektrik, raezbaha, beton iskele ve binası, memleket hastanesi, Belediyenin himmetile vücut bulmustur. Cildiye ve zühreviye Dr.ÇiPRUT I | ^ hastalıkian mütehassifi Beyoğlu Asmalıaıesçit Atlas han 2 ınd kaL Tel. 4335» (5964) Bilet yukarîda isimleri beyah olunan dört plâjdan her hangi birine girmeğe salâhiyet verdiği gibi bu plâjlar dahilindeki tek • mil tarifeler üzerinden % 20 ve Küçükçekmecedeki İstaıyon bü fesinden % 10 tenzilâta dahi salâhiyet verir. îşbu biletler Sirkeciden geçen veya Eminönüne varan tramvay arabalannda bi letciler tarafından verilîr. Ahali mezkur biletleri tramvay hatları müntaha noktalarımn bir çoğunda plântonlardan dahi te darik edebilirler. (5434) Feriköy Nısıf dük 7200 tamamı 5/8/933 kân maa • hane Balâda evsafı muharrer emvalin satışı bir Kafta temdit edilmutir. thale tarihleri gösterilmiş olduğundan taliplerin % 7,5 teminat akçelerile Beyoğlu Maldairesinde müteşekkil satış komisyonuna daha fazla malumat için emlâk kalemine müracaatleri. (3825) Istanbul Vilâyetinden: Kırklareli Maarif dairesi ihtiyacî için 350 sınıf, 100 talebe ticîl, 350 yoklama, 100 karne kayit, 100 demirbaş, 100 kütüphane, 25 şehadetname kayit defterlerile 350 imtihan neticeleri cetveli, 100 nakil tasdiknamesi ve 8500 hal ve gidiş karnesi 9 ağustos 933 çarşamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere açık münakasaya kon muştur. Taliplerin şartname ve nümunelerini görmek ve münakasaya iş ^ tirak etmek üzere Ticaret Odası vesikalarile beraber Kırklareli Da« imî Encümenine müracaat eylemeleri ilân olunur. (3709) • • < Istanbul Ziraat Mektebin,den: Istanbul Ziraat Mektebinin sene gayesine kadar ihtiyacî olan ekmek ve mevaddı müşteile kapalı zarf usulile münakasaya konul • muştur. Ağustosun 22 inci salı günü saat 15 te ihaleleri icra kıhnacağın • dan taliplerin şeraiti anlamak için her gün ve müzayedeye istirak için de yevmi mezkurda tstanbul Maarif Müdürlüğü binasında Liseler Muhasebeciliği nezdinde müteşekkil Ziraat Mektebi Mubayaat komisyonuna müracaatleri. (3714) Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: tdaremiz için takastan istisnaen ve pazarhkla «9» adet telefon makinesi s^tın alınacaktır. Vermek istiyenlerin 14/8/933 pazartesi günü saat 15 te Galatada Alım, Satım komisyonuna müracaatleri. Piyango Müdürlü ğünden: Piyango Müdürlüğü için şartnamesi veçhile 1934 senesine ait ol mak üzere 10,000 adet takvim tabettirlieceğinden taliplerin 7/8/933 pazartesi günü saat 44 te komisyona müracaatleri. «3795» Î3794) Kartal Belediyesinden: Kartalın en güzel ve havadar yerinde şimendifer istasyönü ârkastnda ve istasyona yanm dakika mesafede müfrez 8 parça arsa 24 temmuz 933 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık arttırma ile satıhğa çıkarılmıştır. Beher metrosunun muhammen kıymeti 12 kuruştur. 17 ağustos 933 perşembe günü saat 15 te ihaleleri yapala caktır. Taliplerin % 7,5 temim tlarile muayyen gün ve saatte Kartal Belediyesi Daimî Encümeninde hazır bulunmalan ilân olunur. (3642), Şubemizde mevcut tuzlanmıç ve kurutulmus «49» adet keçi ve «20» adet koyun derisi pazarhk suretile satılacaktır. Taliplerin ağustosun «9» uncu çarşamba günü saat on beçte Cağaloğlundaki şu bemize müracaatleri. '3824) Tayyare Cemiyetinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog