Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

'5 Ağustos î Devlet Propaganda Ofisi Memlekete seyyah celbi, siyasî ve iktısadî her türlü propagandalar yapmak için mutlaka böyle bir ofis teşkil etmeliyiz Birkaç gün ev . vel Cumhuriyetin ilân sahifelerinde «ttalya zevk ve safa memleketi» diye jon sahife • mizm dörtte üçünii kaplıyan koca . : man bir îlân çık > h. Bu ilân ttal \ yanın görüle • cek yerlerini mete , diyor. Eylulün sonuna kadar yapı . t lacak tenezzüh set yahatlerinde, yiiz de 50 ve yüzde 70 e kadar tenzi , lât yapılacağını bil i diriyordu. I Bir şehre veya memlekete seyyah celbetmek için bu şekilde apaçık i lânlara yahut ta propaganda tar zında üstü kapa' yazılara Avnıp gazetelerinde 5 sık tesadüf ed< lir. Hele haftal resimli gazeteler deki üânlar 4? kuvretli, dr güzeddir. Rekü< edilen memleke . Yunanistan Turizm Ö/ıtiıun t&rkç* olt âk tin en güzel yer • neşrettiği üânlardan biri lerinm fotoğrafi leri ve güzide ressamlar • memlekethıe «eyyah aktnlan temin ettara • fından yapüraış rengârenk re .. mektedİTler. Komsumuz Bulgarlar Varsimlerile »üslenen ba açık ve • na pl&jına 1932seneainde yetmiş beş bin f* gizli ilânlan okuyup ta o memleketzüvvar eetbine muvaffalc ohnuştur. Yuleri gidip görmek arzusuna kapılma • nanntan, son senelerde henven hemen taak imkânsudv. ecnebi seyyahlarla şehrin imar ve refaBu gazete ve mecmua uanlarî yetiş • hını temin etmektedir. Yugo»lavlarm, miyormuş gibi sinema filimleri ile de Dalmaçya ile Garbi Trakya için yaptıkilânlar yapılrr, hem o kadar mahirane lan reklâmlar görülmeğe değer eser • frapılır Id kimse bunlarm ilân olduğu lerdendir. Propaganda evrakı hakktnnun farkına varmaz. Birkaç senedir, ttal da aize ufak brr Hkrr verebiknek için yada cereyan eden birçok, güzel Al Yunanlılann bu sene yapttklan brosürman ve Fransız filimleri gördük. lerden birkaç tane takdim ediyorum. Italyanm en güzel yerlerinde aluımış ottalya bütün dünyanın turizm hareke • lan bu filimler, hep Musolininin ttalya • tinden müstefit olmak için her türKi koj?a seyyah celbi için yaphrdığı propa • layitklar yapmaktadır. Hemen heTgün ganda faaliyetmin eserleridir. herkeai alâkadar edecek brr yenih'k ih! tşte bu sene bu faah'yet Türk gazetedaa ediyor. lerme kadar uzandı. Evvelâ Rodos, r .Biz ise eakî eserierle dolu. şirin man. |imdi d* ttaArauk&kkmda ilânlar: «e» • zaralı memJek«trmiz« seyysit e*Hıine rettiriliyor. Bu ilânlan yapanlar, Tür kiye sahillerinin ttalya sahülermden gü muvaffak olamıyoruz, Bunu her ecnebi hayretlerle karsılıyor. Bir ltaryan seysel olduğunu tstanbulun serin rüzgâr yahı Topkapı Sarayı ile Hazrne dairelarile, yazm, eşi bulunmaz bir şehir olsini gördüğü zaman hayretinden ağzı Uuğunu, Türkiyede yazı ttalyada geçiaçtk kaldı ve bize: Bu müzeyi yalnız recek kimselerin parmakla gösterile . kendhuz için yaptığınıza hükmedece • cek kadar az olduğunu, nihayet para ğim geliyoT. Çünkü hiçbir yerde bu yermun koruma maksadile alınan tedbirler lerin propagandaaım görmedim, Dedi. krastnda zevk ve safa için yapılan seyaBuna benzer binlerce teiehhüflere şahit batlere döviz verilmediğini, pekâlâ olduk. Memleketimizin güzelh'klermi bildikleri halde gene Türk gazetelerine bütün dünyaya tanıtmak ve gelenlere Dânlar veriyorlar. Çünkü reklâm ve her türlü kolaylıklan göstermek suretipropaganda yaparken paraya acıma • le İstanbul birinci derecede bhr seyyah nyım*lc, hasis bir bazirgân ruhile elleri sehri olabibr. Bu mühim işi ancak brr tkrememek lâzım geldiğini de biliyorDevlet Propaganda Ofisi başaTabilir. lar. Sizin gibi kıymetli gençlerin bu işe e *•* hemmiyet vererek mütemadi neşriyat Bir de bize bakalım. Daima söyleyapmalan alâkadar makamatin nazarı Siğim gibi yağmur duasına çıkmış saf • dikkatini elbette celbedecektİT. tkttsat dü köylüler gibi seyyah duasına çık • Vekâletine merbut bir Devlet Propa mış vaziyetteyiz. Sadece seyyahlar kenganda Ofisi seyyah celbi için lâzım gedi kendilerine gelsinler diye bekliyor, len ilmî anasın meydana getireceği gi temenni ediyoruz; fakat seyyah getirebi mevcut müşkülâtı refedecek teda . cek hiçbirşey yapmıyoruz. Çünkü bu bir ittihaz eder. Muhterem Türkiye işlerle uğraşacak, teşkilâtımız yok. Turing kuKibünün seyyah celbi hususunda kıymetli meaaisi varsa da az para Almanyada propaganda nezareti ve mahdut kadrosile bugünün turizm teşkil edildiği zaman, bizde de bir proihtiyacına cevap verecek vaziyette depaganda müdiriyeti teşkil edilmesi lâ • ğildir. Nitekim Fransa, Italya, Isviçre zım geldiğini yazmıştım. Basv^kâlete ilâh. şehirlerinde çok zengin Turing merbut böyle bir müdiriyet memleket kulüpler olmasına rağmen gene devleiçin çok faydalı ve hayırh olacaktır. te merbut «Ofis Nasyonal dö Turizm> Siyasî propaganda, mubtelif şehhleriteşkilâtı bu muazzam işi idaıe etmektemize seyyah celbi için propaganda, tüdir. Bizde de bu tarzda teşkilât vücutünlerimiz için propaganda, üzümle de getirerek memleketimize tabiî müsrimiz için reklâm, hulâsa Turkiyeyi tehlik olan seyyahı celbetmeliyiz. Bundünyaya tanıtmak için ne yapılmak lâdan başka bugün İstanbul Belediyesinin zırasa hepsile meşgul olmak üzere bir derhal ve ehemmiyetle nazarı dikkate ofis vücude getirmeliyiz. Meselâ, ts • tanbul şehri için, Yalova kaplıcalan için alması lâzım gelen bazı meseleleri ar zetmeden geçemiyeceğim: Şehrimize yapılacak ilânlan, propagandalan bu gelen seyyah gruplaTinın intibaatı u ofis yapar, yaptırtr, masrafını da tstanmumiyetle şehrin pisliğinden ve tozunbul Belediyesi ve Kaplıca idaresi verir. dan şikâyet etmelerinde toplanmakta . Böyle müesseseler her medenî memdır. Meselâ şehrin en mühim abideleIekette vardır. ri otomobillerle ziyaret edilirken bu toz Beyoğlunda tta ismindeki «İstanbul bulutu seyyahı iz'aç etmekte ve bunaltTurist Acentası» nın müdürü Tahir Bemaktadır. FransızlaT Eyüpsultan civa yin bana yazdığı aşağıdaki mektubu rını, AlmanlaT Surları görmek hususunlutfen okuyunuz. Göreceksiniz ki seyyah da ısrar ederleT Edirnekapısından otoişleriie pek yakmdan alâkadar olan bir mobillerle Eyübe gitmek bedbahthğına müessesenm müdürü de ayni fikirde • ugrıyan seyyah kafılesinin çektrkleri a. cKr. zap memleket namına insanı utandıra. Hele Surların kapılarını şehir hari Âbidin Davet Bey, cinden görmek arzusunu izhar eden Memleketimize seyyah celbi mese • müşterirerine karşı seyyah acentalarının lesi hakkında Cumhuriyet gazetesinin ter döktüklerine sahit olursunuz. BuTafazlaca alâkadaT olması ve her vesilede da bütün seyyahlann gezdikleri saha obu mühim bahse temas etmesi memle tuz kilometreyi geçmez Bu yollar as ket heaabına çok hayırh bir hareketi falt yapılsa parke olan kısmı da sulan iktısadidİT. Turizm, bu asrın başlıbasına sa ohn&z mı> Seyyahlann daha acıkh mühim bir şubei iktısadisi olmuş, her ve mübTem ihtiyaçlarından bah*edece'devlet bu servet kaynafcını kendi diyağim. Umumî halâ meselesi. Bir teneznna çevirmeğe rmmmah bnr tarzda çazüh programını dört saat takip etmek lısmakta bulunmuştur. mecburiyetinde olan »eyyah kadınla İtalya, Fransa, Avusturya, Macaris nnm halâ ihtiyaçlannı temin edecek tan, Ahnanya, lngiltere ve Amerikada yalnız tercümanın iltica edeceği bir aile miiteşekkil Devlet Propaganda Ofisleri evi oluyor. Şultanahmet, Süleymaniye milyonlarca broşürler neşri suretile Cumhariyet' Istiklâl İçin caır veren sehitler Çorumlular, bir abide dikecekler Çorum: (Hususî muhabirhniz • d«n) Cumhuriyetin onuncu yıldö ntimü şen!ikle*inde Cumhuriyetin bü • tnn mana ve mefhumunu halkın na . sarmda tebarüz ettirebilmek için çok esaslı hazırlıklar yapılmaktadır. Memlekehr hemen her tarafmda da bu kuilulama işine büyük ehemmiyet verilmekte olduğu şüphesizdir. Fakat Çorumda kutlulama işine karşı gös terilen alâka bütün bütün başkadır. Çünkü Çorum, Cumhuriyete doğru gi. den millî Türk mücadelesine ait feci bir hatırayı muhafaza etmektedir. Türk namus ve istiklâlmin ayaklar altından kurtanlmasını btihdaf eyliyen «Mustafa Kemal» harekâtına karşı Yozgatlı Çapan oğullanmn aldıklan vaziyet ma. lumdur. Yozgattan Çonıma doğru i lerlemekte olan Çapan oğullan hatta vilâyetimizin Alaca kazasma kadar da gelmişler ve kaza merkezini işgal et • mişlerdi. O vakit bu a»î kuvveti tenkil etmek üzere Çorumdaki aklı eren ve millî namusuna hürmetkâr olan bir avuç kahraman Çapan oğullarile karşılaşmak ve onlann hain maksadı. aı öldürmek için karşı çikan jandar ma binbaşısı Nedim, yüzbaşı Ahmet ve Çorumlu Kadir Beyzadelerden jan darma Kadir Çavus, vukua gelen mü • sademede yaralandıktan sonra Ça A pan oğullan tarafından esir edilmişti. Bu yaralı esirler akla ve hayale sığ • mıyan işkencelere maruz kaldıktan sonra ertesi gün asî kuvvet tarafından kurşuna dizilmek suretile şehit edilmişler. j di. Müteakıp günlerde devam eyliyen çarpışmalarda kuvvetimiz bu asî kuvveti inhizama uğratarak dağfmajSıa •e tenkil edilmesine hizmet eylemiş ol duğundan Alacadaki bu üç kahramanin cesetleri de ahnarak Çonıma ge tirîbnif ve üçS bir arada Hızırhk mevkiine defnedümişti. Cumhuriyet bayrammda bu Cumhuriyet fehitleri için de bir ihtifal ya • pdması ve burada bir abide mşası dü. şünülmektedir. Esasen abide masaritme karşılık olmak tiıere daha o vakit bir hayli para toplanmıştı. Şimdi nerede ve ne halde buhmduğu maalesef belli olmıyan bu paranın da aranmasma bulanmış olduğundan bu abide işinin de kücük bir hhnmetle başanlacağı tahmin edilnckttdif» Bursa Mudanya hattına rağbet yok Uzaktaki istasyonu şehire getirmek lâzım Bursa (Hususî muhabirimizden) Bursayı Mudanyaya bağlıyan demiryohınun meyva bahçeleri arasında güzel bir istasyon binası vardır. Bu hat daha geçen sene Devlet Demiryollan t . daresine geçmistir. Fakat bu hattm şe^irle alâkası hemen hemen yok gi bidir. Çünkü istasyon şehirden iki kilo. metro aşağıdadır Ancak sebze ve bir kısım tüccar eşyası sevkiyatına bel bağlıyan Mudanya hattı vakti le şehrin içine kadar getirilmediği i çin körleşmis gitmiş; halk nazannda adeta unutulmağa başlanmışhr. Bunun sebebi şudur: Şimendiferle eyahat etmek için erken uyanıp hanrlanmak, tstasyona g<tn*ek için aynca 50 kuruşa bir arab% tutarak yol masrafma yanm lira ilâve etmek ve otobüslerin bir saatte katettikleri mesafeyi iki saate yakın bir zamanda almaktır. BugünkS seyahatin ise bu külferlere katlanmağa ne hali, ne de tahammülü vardır. Gerçi tren hattı, orman denizmi andıran yemyeşil bahçeler arasından ve enfes manzaralar ortasından geçiyor, fakat sadece bu güzel manzaralan görmek için treni tercih etmek kimsenin aklm. dan geçmiyor. Hatta Mudanya yolcusunun önüt t çık an bu külfetler, tüccar eşyası için de aynen vakidir. tstasyona kadar lüzumsuz yere verilen nakliye masrah tüccar eşyasma, sebze ve tneyvalanmızm fiatma zammolunuyor ve şnnendifer sevkiyahndan fayda yerine zarar bile hâsıl oluyor. Her nekadar Mudanya hattı bugün masrannı koruyor ve Devlet Demiryollan idaresini zarara soknuyorsa da şimendifercilikten ve şimendiferden halkın beklediği fay. da tamamen hâsıl olmamaktadır. Ba mahzuru ortadan kaldırmak için Bursa istasyonunda biten hat şarka doğru temdit edilerek Yıldınm maballesi alhndan hafif bir kavisle cenuba ve sonra garbe döndürülmeli ve şehrin ortasma sokulmalıdır. Hesapça bu iş iki; nihayet üç kilometrelik ray ferşiyatile olup bitecektir. Şehir ortasmda müna. sip bir bmanm istasyon olarak kulla nılmatı da mümkündür. Bu takdirde otomobil ve otobüs lâstiğinin patla • ması yüzünden vapuru kaçırmak; her hanffi bir kazaya uğramak gibi tehli keler dolayuile halkın zaten emniyet etmediği otobüslerden rağbet kalka cak, tren yolculan fazlalaşacaktır. Bur. •. treninin lokomotifleri odunla işle • diğinden ayHÎ zamanda otobüs ve benr<zia iem başka memleketlere akan pa • ramız da îçerde kalacaktır. Binaenaleyh bu işin yolcu sayısmın •rtmasmdan başka iktısadi hareketler noktai nazanndan da kıymet ve fay dası büyüktür. Yapılacak iş basit, fakat elde edilecek netice hem Bursa hem de sevkiyat ve ihracat merkezleri hesa . bma faydalıdır. Şimendifer yoüannı memleketin bir başmdan öbür başına kadar götürtneğe azmetmiş olan Cumhuriyet hükumetinin bu ufak işe de büyük bir alâka göstereceğinden eminiz. Man Şehrimizde dün müteaddit müsabakalar yapıldı Yüzme yarışlarmda Galatasaray şampiyon oldu, yelken müsabakaları büyük bir alâka uyandırdı YUNANİSTAN YAZ MEVSİMİ Kotra yartşlarmda gemiciftk yapan hammlar Yüzme birincilikleri Birinci »ahifeden mabat Ahmet «Galatasaray», ikincİ Suat «Galatasaray», üçüncü Talât «Fe nerbahçe». Atlamalar kule Birinci Ah met «Galatasaray», ikinci Sabri «Deniz lisesi>, üçüncü Bençet «Beykoz». 200X4 bayrak yanşı Birinci Beykoz, ikmci Galatasaray, üçüncü Fenerbahçe. Türk bayrak yanşı Birinci Galatasaray, ikinci Beykoz, üçüncü Fenerbahçe. 100 metro serbest hammlar Leylâ Hanım «Fenerbahçe» rakipsîz olarak birinci 1,43 «Yeni Türkiye rekoru». 200 metro kurbağalama hammlar Leylâ Hanım «Fenerbahçe» 4,14. 400 metro serbest hammlar Leylâ Hanım «Fenerbahçe» rakip siz olarak birmci 7,50. 200 metro serbest hammlar Leylâ Hanım «Fenerbahçe» rakip siz olarak. r birinci 3,48,8 «yeni rekor». Su topu müsabakasında Fenerbahçe takımı, Beykoz takımını 53 mağlup etmiştir. Su topunun fianlı yarın Galatasaray • Fenerbahçe takımları arasında yapılacaktır. Yelken yarışları Birinci »ahifeden mabat Yole smıfı: Hasan Beyin meşhu* 4«kne«| 1,07,59 saatte birinci. Muzaffer Beyin Reisi ikinci. Necati Beyin Yamanı üçüncü. Kücük yatlar: Talât Beyin Apakı 1.38,30 1,15,30 da birinci. Edip Beyin Tehlikesi ikinci, Be, kir Beyin Haydudu üçüncü. Büyük yatlar: Yelkenci Mehmet Beyin Tayfttmt 1,2 1,2 de birinci. B11nkQ at yanşlan Yanş ve Islah Encümeninin tertip «Itiği yaz koşularmm ikincisi dün Veli . efendi koşu mahaOinde icra edihrriştir. Birinci koşu: Dört ve daha yukan yaştaki yerli yanm ve haliskan anq» hayvanlanna mahsus olan bu koşunun mükâfatı 185 lira ve mesafeti 2000 metre idi. Koşu, satış koşusu idi. Nctfeede Ali Beyin Rüzgân birinci geMi. tkinci koşu: ü ç yaşından yukan ba • liskan ingiliz hayvanlanna mahsus olan bu koşuya 3 hayvan ışürkk etti. Mükâfat yekunu 500 lira ve mesafe 1800 metre idi. Neticede, Prens Halim Beyin Aknatonu birinci oldu. Üçüncü koşu: Dört yaşından yukari yerli, yanm ve haliskan arap hayvan • lanna mahsustu. Memafe 2,400 metre, mükâfat yekunu 400 lira idi. Neticeda Prens Halim Beyin Hakanı birinci olda. Dördüncu koşu: Dört yaşından yu • kan haliskan tngüiz hayvanlanna mah> sustu. Mesame 2000 metre, mükâfat yekunu da 375 lira idi. Neticede Mr. Binsin Flaşfigti birmci oldu. Beşinci ve son koşu: Taylara mahsttf olan bu koşunun mesafeai 1200 nMtn ve mükâfata da 3 0 0 Kra idi. Netic*d« Mustafa Efendinin Güneşi btrind eldv. Son günlerde Suriyede tekrar faaliyete geçtiler Suriyeden alınan haberler Vatanî fırka Uderlermin son günlerde yeniden faaliyete geçtiklerini göstermektedir. Halepten Hacı Mustafa Şebarık Efendinin evindeki mevluttan sonra tbrahim Hanano ve doktor Keyali Beyler tarafın. dan uzun ve siyasî nutuklar söylenmîştir. Halep vatanileri bundan sonra tbrahim Hanano Beyin evinde bir içtiına daha yapmışlardır. tbrahim Hanano içtimaı müteakıp Şama hareket etntistir. ve çarsı civanna asri birkaç umumî halâ yapılsa fena mı olur* tstanbulun »eyyah şehri olması için daha birçok ihtiyaçlan varsa da bun lan. bir gün insallah teşekkül edecek olan «Ofis Nasyonal dö TuTİzm» e terkedeTek şimdilik mübrem zaniTÎ ve heı medenî şehir Kalkına bile lâzım olan ihtiyaçlan temin etmek suretile hiç olmazsa şehir vazıfesini yapmış ve biz de maruz kaldığımız birçok garip sual lerden kurtulmuş olururz Başınızı fazlaca ağrıthm. Kusunımun affını rica, muvaffakiyetli neşriyatımzı bekler ve hürmetlerimi arzederim efendim. M. Tafo * * • Galatasaray Bursada 100 galip Bursa 4 (Telefonla) Galata saray futbol takımı bugün Gazi stad. yomun<fa Bursa San'atkârlar takımile bir maç yapmıştır. Saha çok kalabalıktı. Müsabakanın ilk dev resinde oyun müsavi şerait altında devam etmiş, Galatasaray yalnız bir gol atabilmiştir. tkinci devrede San'atkârlar yo rulduğundan Galatasaray takımı 9 gol atmışhr. Galatasaray takımında, antrenör Sidney Pötüfüt te oyna mıştır. Galatasaray bu suretle 1 0 0 galip gelmiştir. Bursa telefonundan şikâyet ediliyor Bu mektup doğru ve acıdır. Seyyahlann tabiî ihtiyaçlannı defedecek bir iki aotesanesi bile olmıvan bir sebîr, be. nüz seyyah celbi için ffiçbirsey yapmamış demektir. Tabiî bir ihtiyaçla sıkı • sarak gördüğü ve göreceği haram olan bir ecnebi kadın, herhalde, mem • leketine döndüğü zaman, Istanbulu me> tetmez ve bu da bizim için menfi bir propaganda oiur. Şimdiye kadar yazdıklanm gibi Tahir Beyin mektubu da gösteriyor ki sey. yah celbi işi bir propaganda, bir rek lâm meselesidir ve bu isi Cumhuriyet idaresinin kuvvetli bir el ile tutup ba • şarması lâzımdır. Memleket için pro paganda yapmak, memlekete seyyah getirmek meseleleri ehemmiyetsiz birşey oUaydı, hiçbir devlet buna milyonlar sarfetmezdi. Fazla uzaklara gitmeden Bulgarlar • dan, Yunanhlardan ibret alahm. Bir an evvel, «Devlet Propaganda Ofisi» ni teşkil edelim. ABtDİN DAVER Tahir Beyin gbnderdıği Yunan broşürleıinden ayrıca bahsedeceğım A. D. Bursa (Hususî muhabirimizden) Banyo mevsiminde gerek Yalova gerekse Buna kaphcalanna birçok mi safir geliyor. Bu sıralarda Bursadan tstanbulu telefonla bulmak çok güçleşiyor. Çünkü tstanbulla Bursa arasın . daki tel bir tane olduğundan ekseriyetle ara yerdeki Yalova merkezi İstanbul ve Ankara ile meşgul bulunuyor. Bu yüzden Bursadan tstanbula telefon etmek istiyenler çok kere saatlerce bu radaki posta telgraf merkezinde beklemeğe mecbur kailıyorlar. Halbuki Bursa ile Yalova arasındaki mevcut ve kullanılmakta olan telden başka yeniden Posta ve Telgraf idaresi tarafından Bur. sadan Yalovaya kadar doğru bir tel daha çekilmiştir. Fakat bu tel Yalo vada kalmış ve tstanbula kadar temdit edilmemiştir. 0nun için Bursa ile ts tanbul arasında vasıtasu telefon mü • kâlemesi yapılamamaktadır. Şu halde Posta ve Tegraf idaresi bu kadar fedakârlık ihtiyar ettikten sonra; acaba teli İstanbula kadar uzatraak için biraz daha fedakârlıkta bulunamaz mı? Karadenizereğlisînde spor faaliyeti Karadeniz Ereğlisi ( Husu sî) Karadeniz Ereğlisi Genç ler Birliği her sahada olduğu gibi »por kıs . mında da hara retle çalışmak tadır. Geçende Halkevi tarafından vaki davet üze . rine Ulkü spor kulübü ile Zon. guldakta yapı • ır adenizereğliti Gençler birliği fatbol tatimT lan maçta 2 ye 5 ile galip gelmiştir. rinei T* ikinci takun »poroulannm Sıra ile Zonguldağa bağlı spor Zonguldağa kadar yol ve orada kuluplerini yenen Ulkü sporun bu yemek, yatak maaraflan her zamaa defaki mağlubiyeti, Ereğli Gençler oMuğn gibi ren« Haikevfoe* temia Bâliğine Vilâyet birinciHğini kazandırmış demektir. Gençler Birliği biedâlmiftir. ilfünun Talim taburunun Pendi kte kurdugu kampta askerlik haya^ı fünun Talim taburuna mukayret talebeler Pendıkte askerî talimler yapmak için her sene kamp kurmaktadırlar. Bu sene de yüzlerce mü • nevver Türk genci Pendikte kamp kurmuşlar ve askerî tatbikat yapmışlardır. Yukandaki resim, bu talimlere iştirak eden Darülfünunlu efendilerden mürekkep bir kıt'ayı gö»teriyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog