Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhuriyet Ya hürriyet, Ya ölüm! TtFRlKA: **> Yazan: ALl NACl TelAvivde yer hazırlandı! Almanyadan Filistîne bir çok museviler göçedecek FiKstinden verilen malumata na . zaran, son günlerde Yahudiler arasında göze çarpan bir faaliyet başlamıstır. Almanyadan Filistine gelecek olan Musevilerin iskan isile uğrasmak üzere bir de komite teskil edilmiştir. Bilhassa Hayfa civarındaki TelAviv. de bu faalivet daha canh olarak görülmektedir. Musevil«rin elbirliğile bir mamure haline getirdikleri bu kiiçiik kasabada, Almanyadan gelecek Yahu • diler için şimdiden yerler hazırlanmağa baslamıştır. Musevi mehafilindeki bu faaliyet, Fi. listinin müslüman ve hıristiyan Arap nrahîtinde fevkalâde bir asabiyet uyandırmıştır. Almanyadan gelecek mühacir kafilelerinin burada yeni kanşıklıklara vesile teskil etmemesi için sim . diden tedbirler düsünülmektedir. Mara Buneva! «MaraBuneva» güzel bir Bulgar muallimesi idi. Bir gün Sofyadan kalktı, Üskübe gitti. Bir moda mağazası açtı ve Prelici öldürdü tklnci hikâye: 'Komitacılar içinde en çok dikka. te lâ>ık olan çehre, bir kadın çeh residir. Kalbi en donuk mevsimin de bile ısıtabilecek kadar sıcak gözleri olan bir kadın çehresi! Belki burun biraz ağırcadır. Fakat ne zarar? Ağzı, gözleri kadar sıcaktır: Mara Bunevadan bahsetmek isti • yorum. Resimlerinden biri kendisini at iiz*>inde göstermesine rağmen, Mara Buneva, süvari değildir. Onu, hayatının tarihi icinde, bir çete başında, atına binmiş. kılıcını çekmiş vaz'vette gören yoktur. Hatta denebilir ki, resimdeki gibi at üzerinde olsa ve kazara. at ta dört nala koşkalksa, hayranlannın kendi • yerden toplaması icap edebilir. Dpmek, amazonlukla alâkadar de ği'dir. O bir mürebbiyedir ve... hatta evlidir. O ta^ihlerde, tam üç sene var ki, ş'*"li Sırp Makedonyasınm merkezi oTı eski Usküp şehrinde, bir vak'a oldu. * * Pir vak'a mı? Hayır, vak'a bile değil. Hââîse nin i«mi: «Mpk^d^nyalı talebelerin muhakemesb idi. Sırp terbivesi gören bir takım genclerin Bulçar davası lehinde isvanı mevzuu bahi* idi. Suikantin istintak Meri, Balkan harisanelerinde nr»«»r'i adetlere uvgun cerevan eHi. Yani iskencenin h°r sureti tatbik ediMi. Eger te*a düfen, ben âe o taraflarda tevkif ed^miş olsa îd'm, 7İndana atılır a • tılmaz ilk is olarak gardiyanı çağırır ve: « Gel bakalım arkada*! Adaletle beraber geçireceğim tatlı zün lerin proğramını, ister misin bera ber çİ7elim? Pazartesi göğsüm üzerinde süngü i'e oynamağa çarsamha günü kendi m,ezarımı kendim kaz maklığıma ve cumartesi akşamı şehrin köprüsüne k^dar j^derek orada güzel bir katır kuvruğuna takıla" rak binic:lik dersi almama ne dersin?» diye sorardım. O taraflvtfa, adalet, hâlâ eski yerinden kımıldamış değildir. Bu dava ile mesgul olan adlî müşavirin ismi «Preliç» idi. S'cak göz bebekli Mara Bune va. iste, kardesleri olan Makedonyalı talebeye, bu Pr^liçin kanını takdim etmeğe karar verdi. Mara Buneva, Sofvada, güzel bir evde oturuvordu. Hiç süphe yok ki, Mara, bu güzel evde, tatlı bir ömür sürmekte idi. Eğer bu Usküp vak'ası olmasa, belki hâlâ, şimdi bile penceres:nde olacak ve kapısından geçenler, baş. larını kaldınnca: cAman ne güzel şey!» Diye hayran kalacaklardı. Fakat bu ihtilâlciler muhakernesi, onun damarlarmdaki eski Ma kedonyalı kanım kabarttı. Maraya göre, ıhtilâl komitası, Sırpların gösteriş hareketine lâzım gelen mukabelede bulunmamıştı. Birdenbire, kadına, yukarıdan, gaipten bir takım sesler geldı. Bu sesler: Makedonyalı dilile: «Git ve bıtikamımızı al!» diyorlardı. * ** ,~ Başına bir ber e koydu, kocasinı sokağtn ortasına ekti, talebelerini kendi hallerine bıraktı, ve Sofyadan kalkarak, «ya hürriyet, ya ölüm!» divarına Vançe ile konuşmağa gitti. Mülâkat, bir akşam Sveti Vraçta oldu. Mara Buneva «Ya hürriyet, ya ölüm!» dedi. İvan Mihailof: «Dediğin gîb',' kjz kardeş!» cevabını verdi. Ve kadın, daha fazla konuşmadan Preliçi öldürmek şerefini is tedi. I Sihirkâr Makedonyalı kadm, sa . fiyeti içinde, Preliçi öldürebilmek için kendi aile yuvasının kapısını kapamaklığın, bir rovelver atmaklığın, trene binmekliğin, hududu gecmekliğin ve «Preliç» m kapı sını çalarak geldiğini bildirmekliğfin kifayet edeceğmi zannetmişti! «Vançe»: «Mara Buneva», ne iş g'6 • rürsün?» Diye sordu. «Muallimeyim.» Başka şey bilmez misin? «Şapka yaparım.» Bir kad'ın geliyor, bir rovelver istiyor, şapka yaptığını söylüyor ve ihrilâl komitası onu derhal ken dine malediyordu!. O. R. t. M., Mara Bunevajn, mo. Amerikada bu senenin buğday vaziyeti Tesadüf edilecek gayrimüsait şartlara rağmen fiatların sağlam olacağı anlaşılmaktadır [Tempt gazetesinde, Ameriha nm buğday vaziyetine dair M. Rene Papin tarafından yaztlmış olan makaleyi ehemmiyetli bulduğumaz ıçin aynen iktiba$ ediyoruz:] «3 aydanberi Vaşington hüku . metinin, yerli mahsulâtın fiatlarını hububat müstahsillerine elverecek bir seviyeye çıkarmak için hariç pi. yasalara koşmaktan ziyade dahilî piyasayı ıslah ve tanzim yolunıt tuttuğu malutndur. Bu cümleden olarak eldeki stoklan azaltmak ve zeriyatı tahdit etmek turetile hububat fiatlarını 120 ilâ 150 sentse yükseltmek için uğraşılıyor. Bunun için müracaat edilen tedbirler şunlardır: 1 Mevsim nihayeti olan 1 a ğustos tarihinde elde kalacak 325 . 350 milyon buşel stok mevcudünü 200 milyon buşel azaltarak yeni mevsime bu vaziyette girmek. 2 Zeriyatı, gelecek seneler istihsalâtı iaşe ve tohumluk ihtiya cına kâfi gelen 650 675 milyon buşeli geçmiyecek bir nsbette daraltmak. Mısır ve çavdar Amerikada an. can dahilî ihtiyaca kâfi gelecek kadar yetiştirilmektedir. Fakat buğday istihsalâtı ihtiyacın fevkine çıktığı için vaziyet başka idi. Maamafih, son senelerde Kanada ve Ar. jantin dış piyasalarda Amerikaya müthiş surette rekabet ettiğinden Amerika için buğday istihsalâtının ihtiyacın fevkine çtkmaması bir zaruret haline girmiştir. Bu vaziyet karşısmda Amerikalılar; «evvelce her sen« harice *attığımız 150 milyon buşel buğdayı şimdi mademki harice satamıyo • ruz, o halde dahilî piyasayı elvere. cek bir seviyeye çıkararak istihsalâtımızı ihtiyacımıza göre indir mek lâzımdır» diyorlar. Bundan başka, b:r taraftan buğday vaziyeti Amerîkanın malî merkezi olan Vol Striti tesiri altında bulundurduğu gibi diğer taraftan ^d* Avrupa borsaları üzerinde da manı istihsalât az olur ve çiftçi satışlarında emsâk ederse ve yahut fiatlrm ucuzluğu rençperi satış yapmaktan çekindirirse bu istisna lar vukua gelir. r Bu ır^ıııro akşamki program ) 5 Afustos 1933 j lstatistik vaziyeti M. Edgar Anderson Isveçli gazeteci nelerden şikâyet ediyor Mara Buneva dist olarak Uskübe yerlestirdi. Katil profesyonelleri, mükenvmel bir moda magazaM açtılar Te kanlı eller, sapkalara kordelâ takmaga koyuldular. tvan Mihailof, şimdi, Sırplara biraz da şapka »atıverecekti. Ey hayat, hakikaten sen ne emsalsiz ve ne sonu gelmez bir alaysm! Hulâsa, Mara Buneva hududu geçti. Makedonyalı Bulgarken, Makedonyalı Sırp oldu ve ismi, Usküp mağazalarınm birinin camekânına naksedildi. Mara, «şapka yaparım!» derken, övünmemişti. Hakikaten şapka yapıyor ve mükemmel yapıyordu. Yaptığı şapkaları görenler, Paris. ten gelmiş zannedebilirdi. tJsküpte ortaya son moda çıkardı. Usküp sosyeternin kadınları, artık yalnız onun şapkalarını istiyor, onun firması olan sapkalardan başkasını kabul etmiyordu. Mara Buneva, en yüksek sosyeteye giriyor, çıkiyör; hatta Preliç bile kartsnftn şapkası içinde kendisini öldürecek olanın isminı okuyor ve: «Aman ne şık!» diye beğeni yor, seviniyordu. Makedonya îhtilâlcileri tarafın dan yapılacak bir cinayetin, yerine masruf addedilebilmek için, iki faydası olmak lâzımdır: Bir kini tatmin ve ayni zamanda bir siyasete hizmet etmek! Bu itibarla Mara tam yerine yerleşmişti. Preliçin kurtulmasına îh tiraal yoktu. Binaenaleyh, acele etmeksizin ve fırsata intizaren, Sırp kadınlann parası, Makedonya ko mitasının kisesine akmakta devam etti. •» • Vak'a günü. ögle üzeridir. Mara Buneva, Sırpların adetle rini bilir. Dükkâmnı kapadı ve Vardar ö • nündeki köpriiye geldi. Başında kendisinin şapkalarile Uskübün bütün kibar kadınları geçiyor ve ona selâm veriyorlar. Işte, Preliç te geliyor .. Kadm tabancasını çıkardı, arka arkaya üç kurşun savurdu ve hârikulâde isabetlerle, Preliç, derhal öldü! Mara Buneva: « Vatanıtnı se viyorum ve onun için ölüyorum!» Diye bağırarak dördüncü bir kurşunla da, bu dünya ile olan hesap • larını kesti. Ve ismi, Usküpteki Moda mağa • zasının vitrininden komrtacıların altın defterine uçuverdi! trveçte çıkan birçok gazetelerm mu. barriri M. Edgar Anderson bir müd • dettenberi şehrimizde bulunmaktadır. M. Anderson, Türkiye hakkmda tet kikat yaparak mensup olduğu gazetelere intibalannı yazmak için lstanbula gelmiştir. tsveçli meslektaşımız bu tetkikleri münasebetile dün şunlan söylemistir: « Her sene bu zamanlarda, Stok. holmün en büyük gazetelerinden biri olan Social Demokraten hesabma ec • nebi memleketlere bir tetkik seyahatine çıkanm. Ziyaret ettiğim her mem • leket hakkmda müteaddit maka'eler yaz dığım tffbi ayrıca bir de kitap hazır lanm. Buraya srelmeden evvel bir ay kadar Bul^aristanda kaldım. Memleketinizde de bir ay kadar kalarak tetkikatta buiunacağım. Maksadım Tür. kiye Cumhuriyetinin on senelik faa liyeti ve terrkkiyatı hakkmda tsveç h*lkına bir fikir vermektir. Türkiye hali hazırda beynelmilel siyasî hayatta miihim bir mevki isgal etmektedir. Yukarıda mevzuu bahsettiğimiz âmiller şayet piyasanm aleyhine ise, vaziyet müsait bir safhaya girer. Buğday fiatlarmın beher buşeli ( 27 kilo) 150 sentsten 44 *entse düşmesine saik olan sebep, geçen sene mevsim iptidası 1 ağus • tosta devrolunan 300 350 milyon buşel buğday mevcudünü bereketli mahsul takip etmiş olmasıdır. Hali hazırda da vaziyet budur. Fakat, yapılan resmî tahminler dbğru çıkar ve Amerika rekoltesi500 milyon buşeli geçmezse, geçen senelerden elde kalan eski mahsule müracaat edilerek Amerika ahali sinin iaşesi için lâzım olan 675 milyon buşeli doldurmak için 150 175 milyon buşel buğday tedarikine mecbur kalınacaktır. Bu ihtimal karşısmda 1934 se • nesi temmuz sonunda elde kala • cak stok 175 milyon buşel azala cak demektir. 1934 senesi mahsulünün de az olması ihtimali düşünülürse bu rakam mutedil add'edilmek icap eder. Buğday vaziyetini ıslah edebi • lecek diğer bir âmil de şu olabilir: Diğer hububat maddeleri iç;n yapılan tahminler de tahakkuk e. decek olursa Amerikada 19331934 senesi mısır, yulaf ve arpa rekoi • telerini de ceman 700 milyon buşel eksik olacaktır. Elde mevcut eski ve kısmen bozuk stoklar ve nakliye masraflan da nazan dikkate ah • nırsa mevcut zahirenin bir kısmının da hayvanata verileceğine şüphe edilemez. ANKARA : 12,30 gramofon 1 8 salon orkes • trası 18,45 alaturka saz 19,45 dans musikisi . 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon 18,30 fransızca ders (müptedilere) 19 udî Refik Talât B. ve arkadaşları 20 Bedayii Musikiye heyeti. 21,30 gramofon . 22 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VİYANA : 20,25 Avusturya yüzme şampiyonluğuna ait malumat 21 cifte piyano tarafından caz havalan . 21,05 tiyatro • 23,05 haberler 23,25 gece konseri. PARİS : 21,05 gramofon 21,30 hafif mu • siki • 22,15 dans havalan. BÜKREŞ : 21,05 tenor Stafanoviçi tarafından sarkı konseri . 21,25 konser 21,45 tiyatro • 22,20 konser. ROMA : 22,35 komedi • 23,05 konser • 2 4 haberler. PRAG : •"V5 Sîav musikisi 21,15 bir ar . tistin hatıraları • 21,30 üç hikâye 23,05 haberler.; BUDAPEŞT& 20,35 monoloğlar • 21,50 haberler. 22,05 çingene musikisi 23,05 opera orkestrası tarafından hafif musiki parçalan. Kaleciğe möthiş bir dolu yağd Kalecik cHususî» Birdenbire başIıyan yağmur ve dolu, geniş bir saha. da, geniş mikyasta zarara sebep olmuştur. Doludan birçok köylerîn mahsulü tamamen mahvolduğu gibi, seller de Kalecik bahçelerinde müthiş tahribat yapmışhr. Selin önüne katm götördüğü cift aIetlerinden, davar, eşek, gibi hayvan lardan başka insanca da zayiat olduğu söylenmektedir. Şikâyete gelen köylerîn henüz arka» sı alınamadığı için zarar miktarı kat'î olarak tesbit edilmemiştir. İki senedir kurakhk ve dolu yüzünden fakir ve borçlu düşen halkın bu yıl da böyle bir felâketle karşılasması teessürü mu cip olmaktadır. Diğer taraftan, selin kesilmesini mu. teakıp, köylü ve kasabalı yüzlerce m san, selden bunalarak sahiie çıkan balıkiarı teplamak üzere KuünMtk ke • narlarına koşuşmuşlardır. Sahil boyunca otuz • lark,.küjomet relik bir mesafede ve her iki sahil bo. yunca yakalanan balıklar çarşıda ok kası beş kuruşa verildiği halde sabla • mamış ve arasında 40 50 okkalıkları da bulunan balıklardan bir kısmı da gene hayvanlarla Ankaraya sevkedil • miştir. Para meteleai Vaziyetin hiç malum olmıyan bîr ciheti varsa o da budur. Amerikada fiatların yükselmesile dolann vaziyeti gizlice ve fakat emin bir tarzda tahkim edilir Ve paraya is. tikrar verecek mes'ut gün beklemırken, şay«t buğday ve pamuğun vaziyeti birdenbire fanalaşacak olursa, vaziyeti kurtarmak için o raman dolar üzerine bir tazyik ic . rasına lüzum hâsıl olacaktır. Geoirilen tecrübeler bu imkânı işaret etmektedir. Bulgaristanda bilhassa nazan dik katimi eelbeden şey Makedonya mç.,^ *itna mücMİr olan Vo! Strltte uh selesi oldu. Bulgaristanda kimle fcörüs »dasine düşen tesiri yapmaktab^haseniz sıze Makedonyalılann ecnebi taz. Ii değild;r. Mesele bu suretle umumun menfaat ve alâkasına taalluk y'ki altında ıztırap çekmekte olduğunetmekte ve buğday fiatlarmın çıkdan bahseder. Bulgaristanın içinde de ması ve inmesi meselesini tahlil zaMr&edonyahlarm kendi aralanndaki< rureti hâsıl olmaktadır. mücadele memleketin inkişafına en • Normal zamanlarda büyük bir gel olmaktadır. oiyasanın vaziyeti tetkik edilirken Türkiyede tam bir sükunet oiduğunu her şeyden evvel 3 noktaya dikkat edilmek lâzımdır: 1 piyasanm hali, görüyorum. Men/'eketiniz çok güzel, 2 mevs'm âmilleri, 3 mazi, hal ve fakat hiç propaganda yapmıyorsunuz. istikbal Hibarile istatisttk vaziyeti. Siz biraz propaganda yapsanız çok Fakat, içinde yaşadığımız za kazanırsınız. man normal bir zaman d'eğildir. Dün Yerli Mallar Serginizi gezdim. Buna, para vaziyeti ve hükumetin istihsalâtı kontrol etmeğe matuf kaAvrupa mallanndan hiç farkh olmı . rarlan gibi elemanları da ilâve et yan esya yapabildiği için Türk sanayimek icap eder. cilerini tebrik lâzımdır. Bu noktayi bilPiyatamn hali hassa çok miihim buluyorum. Ben BeSon üç ayda olduğu gibi fiatların şinci Yerli Mallar Sergisini gördügüm hiç durmaksızın mütemadiyen yükzaman tsveç sergiierile bir mukayese seldiği bir zamanda piyasa tabia yaptım. Ve hicbir fark bulamadım. Bu tile yüklü olur ve taahhüdat vasasergi için yalnız memleket içinde de tinin üstüne çıkar. Hepimizin bil • ğil, dışında da propaganda yapılsay* mesi icap eden bu vaziyet şu ra du Türkiye, sınaî sahada iktidarım kamlarla teyit edilmektedir: 115 milyon buşel hariç memleketlere de göstermek fır • Kârumusanl 1932 de Temmuz 1932 de » 101 satını bulmuş olacaktı.» Bağday istihsalâtına tedbirler müteaUik Turksror çıktı Türkspor 200 üncü sayısı bugün çok güzel mündericat ve nefis re simlerle intişar etmistir. Rusyada yapılan son maçlara dair bir çok resimlerle, intişar etmemis bilhassa şayani kayittir. Devis kupasının bütün ve resimleri Galatasaray tafsilâtı muha malumat Teşrlnievvel 1932 de Kânunuevvel 1932 de 11 nisan 1933 te 17 temmuz 1933 te 172 135 » » > » 130 184 Amerikada buğday zeriyatına tahsis edilen arazinin son senelerın vasatisine nazaran % 2 0 25 ten fazla tahdit edilmemesi iktiza eder. Fakat eski çiftçielrin yerine yeni leri gelmişse ve bir de beher buşel buğday fiatının 100 sentsten yukarı olması meselesi çıkarsa bu hususta uğrasmak beyhude olacaktır. Bu cihetin Vaşington hükumetince gözden uzak tutulmadığına şüphe yok. tur. Hulâsa: Yakın bir âti bazı gayrimüsait şartlarla karşılaşacağını gösteriyor. Fakat daha uzaklara baktlırsa 1933 maHrulünün azlığı ve zeriyatı tahdit gibi âmillerin t c siri altında fiatların sağlam olacağı aniasılmaktadır. Piyasanm, kazanılmış olan bu mevkii korumağa çahşması her halde temenniye şayandir.» 111 mevkuf Diyarbekire vardı Kadirli kazasında eşkıyaya yataklık etmekten suçlu 111 kişi Malatya yolile ve Malatya jandarma bölük kumandan yüzbaşı Cemal Beyin kumandasmdaki kuvveth' bir müfrezenin muhafazası altında olarak kamyonlarla Diyarbekire varmışlardır. Mevkuflann muhakemele rine ne zaman başlanacağı henüz malun değildir. Adanada inhisarlar binası Adanada, Abidinpaşa caddesin • deki Usküflü mesçit binası arsalarile civanndaki arsaların satın a Iınarak bir İnhisarlar binası yapıl masına karar verilmiştir. Bir yangın başlangıcı Dün Fatihte İtiklâl mektebi karşısmda inhisar îdaresi memurların dan Adnan Beyin oturmakta olduğu evden yangın çıkmış, büyümesme meydan verilmeden söndürülmüştür. Yanjmm bir sigara artığmdan çıktığı anlaşılmıştır. Devam edecek liflerinin yapmak istedikleri kulüp hakkmda malumat ve saire... KARlLERIMtZE KOLAYLIK Aylık abone 1 Birlik gazetesi Mıllî Türk Talebe Bırligı tarafından çıkarılmakta olan «BİTİık» gazetesinin ıkinci sayısı dün zengin mündeıecatli intişar etmistir Bırlık, g'azetenin daha mütekâmıl bİT halde neşri için çalıs maktadır Bu sayıda şayani dıkkat yazılaT vardır. Böylece üç ay içinde vadeli mu* amelelerin vaziyeti 130 milyond'an 184 milyon buşele yükselmiştir. Bu tezayüt çok mühim olmakla bera » ber temmuz teşrinievvel 932 devresinden cereyan eden muamelâta nazaran o kadar görülmemiş derecelerde de değildir. 1932 senesinin bu enflâsyonun sene sonuna ka • dar 15 sents yani %25 bir sukut takip etmistir. Bundan başka, fiatların en yüksek olduğu 18 temmuzda (mayıs teslim beher buşeli 125 • 127 sents) üzerinden muamele gören buğday birkaç gün içinde 101 sentse düşerek % 2 5 • 27 derecesinde ucuzladı ve evvelce kazandığı mevkii kay betmiş oldu. Bu hal acaba fiat larda yapılması iktiza edcn^düzeîtme ameliyesinin sonu mıîdur? Alâ • kadar diğer âmiller bu hususta bir kanaat d'ermeyanına müsait olmakla beraber, diğer dört beş borsa lardaki istikrarsız vaziyetleri bertaraf etmek te müşküldür. Mersinde çok feci b r cinayet Mersinin Viranşehir nahiyesine bağlı Elmalı köyünün muhtan, kansı, kızı, damadı ve torunile birlikte katle • Elmalı köyünden Cezer oğlullann. dan tbrahim, Mehmet, Nuri, Hacı Kara Mehmet, Mahmut isminde bes kişi eski bir kin yüzünden muhtar Osman Ağa ve ailesinin yolunu psu kurarak kesmisler ve uzun müddet yaylım a teşile hepsini de katletmişlerdir. Ye tisen köylüler ve nahiye müdürü göğsünden aldığı yaralarla kan icinde ya. tan Osman Ağanın gelininin kanlı memesini minimini yavrusunun emdiğini görünce ağlamaktan kendilerini alamamıslardır. Katiller yakalanmışlardır. r ; MtVLiDi ŞERiF Ağustosun yedmcî pazartesi' gunU öğle namazını müteakıp saat birde Süleymaniye camiiserifinde esbak Bahriyı Nazırı merhum Celâlettin Paşanın ru . hunun istirahati için mevlithani şehir Hafız Kemal Bey tarafından mevlidi şerif laraat edileceğmden merhumu müşarünileyhin dostlarile arzu buynran zevatın teşrifleri rica olunur. MAHMUT YESARİ Husasile vilâyetlerdeki bir çok karilerimiz gazetelertni munta • zaman kendi adreslerine alabîl • mek için bizden bazi kolayhklar is temektedirler. Bu azis karîlerin anulartnı yerine getirmek uzere Cumhuriyet için aylık abone usulö ittihaı etmege karar verdik. Ay • lık abone bedeli yalnı» ASKERLIK JŞLERİ "^ YedigGn mecmuasmın tekâmOIO Daima tekâmiıl eden bu kıymetü mecmuanın 21 inci sayısı da ça^samba günü, çok güzel resimler ve yazılarla intisar ettı. Yedigun mecmuası, bu sa yısında, önümüzdeki çarşamba gunu çu kacak nüshasının, karilerinin günden gune artan ?lâkalarına mukabele ederek şekilde haziTİandlğını habeT vermek tedİT İki buyiık reportajı fotograflarile tesbit eden bu nusha, çok zarıf bir renkli kapak içinde olacaktır. 150 kuruş... tan ibarettir ve tabiî peşin olarak gönderilmek Sâzimdır. Bo usul idarece fazla mesaiyi ıcap eden külfetli bir mesgale oldugu için abonelerinîn inkıtaa ogramamasım utiyen karilerimizin Darslarmı idare»* vaktînde veti • şecek veçhile göndermekte devam iktiza edecektîr. Şehit yetimlerinin tötön ikramiyeleri Beşıktıaş Askerhk şubesınden: 930, 931, 932 senelerine ait şehit aıle ve eytamına ait tütün ikramiyeleri dahı 5'8'933 cumartesi gununden itibaren haftanın uç gunünde cumartesi pazar tesi, perşembe günleri sabahları saat (9) dan saat '12) ye kadar Beşikta*. kaza kaymakamhğı makamında müteşekkil komısyen mfirıfetde tedıye olunacaktır Istihfcak sahlplerinin muracaatleri ilân olunur. Tipi Dindi! ROMAN Mevtim âmilleri 15 ağustos 1 5 teşrinievvel ta rihleri arasındaki zaman umumi yetle fiatların yükselme zamanı değildir. Zira bu müddet zarfında çiftçilerin satış teklifleri değirmencilerin taleplerinden ekseriya fazladır. Bu halin istisnaları yok de • ğild'.r. Fakat enderdir. Hasat za Kıymeti bütün okuyanlar tarafından takdir edilen edebiyatımızın en güzel eseri... Fiatla bütün kitapçıiardan arayınız. Taşradan siparişlerde posta ücreti müesseseye aittir Matbaacıhk ve Neşriyat Türk Anonim Şirketl Lstanbul . 65 KURUŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog