Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Camfıurıyet '• 5Ağnstos 1933 ransada en büyük iki frrkadan biri olaa so«yalîitle( arasmda, hükumete müxa heret meselesmden dolayı çıkan ihtilâf, yalnız Fransa için değil belki bütün Avrupa ve cihan için eh«m <1 miyeti haiz yeni bir vaziyet ihda* ediyor. Fransada hükutnet gene sosyordum. Mahkemenizin hakkı kazaSusmadım, bilâkis ısrarla devam yalistler gibi sol bir firkamn ve lâ « Manisa (Hu sını tanımıyorura, vereceğiniz hiik • Yeni yollar ve yapılar için yapılaa MuğUnın en büyük derdi su mese • susî) Bele . iettim kin bunların sağında bulunan radimü kabul etmiyorum. talimatnamede tstanbul ve Beyoğlu inlesidir. Gayrifennî surette evden eve Fakat jeneral, siz bu adantın kal sosyalistlerin elindedir. Basvekl diyemizin him Almanyamn demir yumruğu ile saatı için ayrı ayrı hükumler vardır. sehadetini kabul ediyorsunuz. O hal akıhlan içme suyu pialenmekte, yazm M. Daladiye radikal sosyaliat fırkametil* Manisa mazlum Belçika milletmin cesaret Istanbul semtmde camiler, tarihî abi • «ının sol cenahma mensup Oİduğunîde, metresi olan kadının şehadetimi da şehrin kenar mahallelerine ekseriva nın su derdi nive ümidini ezeceğmizi zannediyor • deler mevcut oldupundan tstanbufda de dinlemelisiniz. Divanı harp niçin su gelmemektedir. Şehrin bu mühim der hayet halloldu. dan bu fırkanın sol cenahı soryalistsanız, aldanıyoruınuz efendiler. Buyapılacak insaat sahilden itibaren «40» <o kadını dinlemiyor. Eğer hakikaten dini Beledive en mühim ve esaslı bir lerin sağ cenahı ile kapı komşu buManisaya su iıran için, yalnız beni, Marta Cnok • rakıtm geçmiyecek, bu suretle tstanbul ftdil hâkimlerseniz, bu adamın, beni isi addetmektedir. lunuyorlar. Yani her iki hizbitt «iyairalesmi üzerine kaerti değil; hür ve müatakil Belçi • semtine her ne taraftan bakılırsa ba bir takım itirafatta bulunmağa tes Şehre gelecek içme sularnun kimvealan şirket 9 ay si düşünceleri arasmda nkı bir yakada doğup büyümüş erkek, kadm, kılsin tarihî binalann, abidelerin gözük kınlık vardır. Vik ve tahrik için hapisanedeki hövî ve bakteriyolojik tahlilleri yaptırıla. içinde tesisatını mesine imkân bırakılacaktır. cereme gönderdiği kadını da bura • çocuk nekadar insan varsa hepıini rak raporlan Sıhhat ve tçtimai Muave. bitirecalrtir. Bol Bunun için hükumet, son bütçe birer birer tevkif etmek, apsetmek ya çağırmalısınız. Eğer, ben ken • Bundan başka bu abidelerin civarov net Vek&letfnce tasdik etthrilmiş ve keza ve temiz »uya müzakeresinde ve diğer malt v« ik ve katletmek lâzımdır. disine düşmanın maaşli c u u ı u ol • da ( 7 ) metre yüksekliğinden fazla bi. mükemmel bir surette yaptınlan su a kavuşacak olar tısadî meselelerde sosyalistlerin paı Ben ne yaptım? Kendi kendkne duğumu müteaddit defalar hiraf etna vapılmıvacaktır. Istanbul civanndakrtma projeti de Nafıa Vekâletince tasMamsalilar Be • lâmentodaki grupundan mühim mübakıyor ve düşünüyorum: Benim mişsem, ağzimdan lâkırdı kapmak dik edilmistir. Şimdi para ve kredi bulediyenin başar t:*ntsamn değeru üe ki binalar 12 metre yüksekliğini teca zaheret görmüs ve ancak bu sayede yaptığrm nedir? Memleketimi soyup Sçin Belçikalı metresini bana neden vüz etmiyeceklerdir. lup ise baslanacaktır. Ziraat Bankasınm dığı bu isi se lediyt reiti Rtza Bty sukuttan kurtultnuş idi. Sosyalist totana çeviren, ga*p ve garetten bas vadettiği ( 1 0 ) bm lhalık kredi içm te vinçle karfilamıslardır. göndertneğe lüzum gördü. Beyoğlu semtine gelince, Beyoğlunlerin yüz otuz meb'asundan doksan k« bhçey yapmıyan, zevk ve hirsinı Divanı harp azasımn dudaklarında • Galata kulesinden başka • tarihi •ebbiisatta buiunulmustur. Bu kredi veManisanın değerli Beled'iye reisi daima hükumetin lehine rey ver tatmin ve bunu haklı göstermek içm ida tutamadıklan müstehzi bir tebesbina olmadığı için tstanbul semtmdeki rildMfi takdirde vilâyet hususî muhaseRıza Beyle vazife arkadaşları damiştir. Halbuki resmî sosyalist fır • kanunlar yapan hain bir müstevli siim belirdi. Rels, kaslarını çatti. takyidata burada lüzum görülmemis . besi Itibar sandıSmm açacağı ( 1 0 ) bm ha evvel şehrin elektrik tesisatını kası idaresi bu meb'uslara hüku • karşumda.harp meydanında boğu Sahidİn alıai morumor oldu. Bana tir. Ancak gerek tstanbul ve gerek BeKra kredi keza Beledive kendi bütçe bir sirkete ihale ederek tenvirat imet lehine rey vermemelerini <le şan bir asker gibi tnuharipler icin doğru hiddet ve intikam dolu bir sinden diçer insaatl durdurarak ayıraşini de başarmıslardır. Bunu takiben yoğlu semtlerinde nihayet üç kattan featle ihtar etmiş idi. Fransız sos kabul edilmis haklar dairesinde çarnazarla bakh. Arkamda duran garcağı ( 1 0 ) bin lira ki ceman ( 3 0 ) bin su meselesinin de halledilmesi hal. fazla bîna yapılmıyacakhr. tki tarafmyalistlerinin son kongresinde ekse pışmaktan baska ne yaptır^? diyao kadin, ileri uzanarak elile omda yüksek apartıman bulunan bir arlira ile bu isin nüvesi meydana geti km memnı%nîyetini arfırmışrtır. riyet bu meb'uslan tenkit ve tak • v zumu tuthı ve bast.rmağa başladi. saya yapılacak yeni bmanın iki taraf • rilecek, şehrin en yüksek mahalline beç bih eylemişti. Fakat bu fırkanın kaReis, beyaz bıyıklannın aratından, taki bmalarm irtifaı derecesinde olmayöz tonluk su depolan yapttnlacak, en rarlan meb'uslanmn ekserîyetini Sizier Almansinız, ben Belçi Bu, bizi alâkadar elmez, diye sına müsaade edilebilecektîr. F;kat bu mühim ve merkezi kısmına su akıtmak bundan sonra dahi hükumet lehîne kalıyım. Sizler zalrmainit, ben ma««•• dı. Yalnız fiîllerin ve haresuretle yüksek bina yaptırmak istiyen • içm borular tedarîk ed'iebilecektir. rey vermekten menedecek değildîr. lumumj sevgili vatanımi, aziz memler, fayet mÜstakbel sehir planı ba k~" rTn, kiymet ve ehemmiyeti varS#hrin mı ihtiyacı içm usermdek! Fırkanın mütemadî tenkit ve müleketimi çizmelerînin aitinda ezmek semtteki bina katlannı tahdit ederse, 'dır. da&lardaki yol memba sulanndan birk»dahalesinden bizar olan bu doksan utlyen menfur bir idareyi tahrip için Belediyenin göstereceği kata göre bi * Sonra, poli» zabhine dondUt çı kâfi gelecek diğer kisımdan bahçe meb'ustan otuz kadan ve bîrkaç gücümün yettifi her vasıtayı, eihne nasmı mdireceklermi ve hiçbir suretle Sehadetinize devam ediniz; ve tarla sulamak içm istifad* edilecek . sosyalist âyan azası ikinci enternasgeçen her ailâhi kuilanmağı ttffla zarar ve ziyan ve tazminat istemiye • dedı. th. yonale tâbi beynelmilelci sosyalist ceklermi bir taahhUtname ile Beledi • men haklı ve meşru addederim. Konya vilâyetmin Sultaniye kazası Cehennem zebanisi, dikildi ve haB«Tedive, te«isnt için bhçok müestefırkasından büsbütün ayrılarak tnilyeye bildireceklerdir. nın Hotamış nahiyesrne bağlı Karabü • Divanı harbmizin bu muhakemesi z.rol vaziyeti aiarak anlatmağa sat fle hali muhaberededfar. lî sosyalist namı altmda yeni bir yük k8yü, bu nahiyeden ayrılarak Çum•e onun neticesinde vereceği htiküm, Deniz kenarlannda elli metre geriye başladı. Zindanda benim le yaptığı Muğla, Anadolunun bircnk sehirie sosyalist firkan teskil etmeğe hazıı ra kazasma bağlanmışhr. hiç ftiphetlz, bir mezarda cereyan gitmeden hiçbir bina yapılmıyacaktır. mülâkatlar hakkmda tamamen iıy* rfne nasip olmıvan bir mükemmeliyct lanıyorlar. Yakında bu hususta bir Maraş vîlâyetinin Göksım kazasma etmiş gtbi gizli ruhılaeaktır; fakat, Bu binalann katlan da ikiden fazla olidurma, terapa hayalî bir hikâye ve mtizamU, 220 voltKık cereyam havi beyanname nesredeceklerdir. Bu habağlı Malakça, Soyfalı, Kandil ve Kaefendiler, lannetmeyinîz ki ölümünv mükemmel ve son si<tem bir tesisatla mıyacaktır. söyluyordu. reketin başmda M. Renaudel bulubaktepe kSyleri, bu kazadan ayrılarak Belediyenm, kanua esaslarma göre Ben, dedi. mücrhniyetinî hi • kimsentn nazari dikkatini celbet • geceieri sabahlara kadar tenvrr edil • nuyor. Sosyalistlerin hükumete nuElbflstan kazasına bağlanmıştır. hazırladığı bu talimatname, şehir plâ raf eden bh tabıt imzalamak Ute • meden, ehemmiyetsîz bir hftdise glmektedir. halefette bulunması ve beynelmilel Muf vilâyetinin Malazgirt kazasma bî geçip gidecektir. Evet, yarm sanı yapılıp tatbik edilinciye kadar, mer'i miyordum. Çtinkü onun mücrim olEeer fennî surette su tesisatt da vu • sosyalistHkten fırkanın aynlmama bağlı tndirit, Muradibeyi, Kaştiyaa, bah gUnefin dogacağı nasıl muhakolaeakhr. Plân yapıhp kabul edildikduğuna kat'îyyen emin idîk. Benim cude getiriiirse e'ektrik, su gibi iki ve sinı iltizam edenlerin başında dahi Molla Mustafa, Sultanlı, Rüstemgedik, kakta, beni kurşuna dizmekle ya • ten sonra yeni vaziyet* göre yeni bir maksadım cürmün kökrüne, casus baslıca ntühim ihtiyacı asrî v< fennî su* Leon fitum bulunuyor. ve Kotanlı köyleri bu kazadan aynla pacağınız kanlı cinayetin de başiatalhnatname hazırtanaeaktır. luğun membaina kadar gîtmek, bu rette terrvn eden sehir bir o kadar da. Fransada millî sosyalist fırka • rak Bulanık kazasma ve Bulanık kaza. nnıza Sylece bir belâ getireceği muRuhsat almadan m«aat yapanlara ge< suikattte onun şeriki cürttmlerini, ha srüaellesecektir. sının teşekkül eylemesi ile Alman sına bağlı Tatargazi, Molla Derman hakkaktırs Korkunç, fakat parlak îince: Bu kabil binalar şayet ilerideki arkadaslanm bulmaktı. Fakat mazBu isi batarmak icin biitân en<*ıü ve yada bugün vaziyete hâkim olan köyleri de Malazgirt kazasma bağlanplfcna muvafık değilse Belediye tara • bîr itvtikamın belân... nun, şeriklerinin isimlerini vermekgavr^ini sarfpden Belediye reisi tskenM. Hitlerin Nazi yani millî sosya mıştır. fından ytktirılaeak, plâna muvafık i • Yaşa Belçika 1 ten daima istinkâf rtti. der Bey ve Belediye heyetî herkese list fırkasının bh* adasının Fransada Karakose kazasına bsğh Şikeft k8ya •e vaziyetierine dokunulmıyacak, an • Yaşastn müttefiklerl HİM«diyor ve bîliyordum ki di . yalnız temiz su içirmek muvaffakivetidoğmuş oldugruna hükmetmek icap Diyadin kazasma bağlftnmıstar. cak ruhsatstz yapıldtklan için Beledi Divant harp allak bullak oldu. venı harp onun tözlerîne benimki • ni göstermis olmakla kalmıyacaklar edecektir. Fakat Fransız millî sosDenizli vilâyetinin Actpayam kasa • yenm alacagı ruhsatiyenin dört misli Herket, kendi tabiatine a'6r; »öz lerden ziyade itîmat edecekti. Söyayni zamanda pis sularla kabili nakil yalistliği Almanyadaki HitlerciHk smm Kızılhisar nahiyesine bağlı Ktts • para eezası alınacaktır. liyeceklerime inanmıyacak adacn • lerime karfi, infial, hiddet, adavet birçok mühlik hastalik'hrdan haikın ve ttalyadaki M. MusoHninin faşizmJ ten, Abas ve Asağı Karaçay köyleri lar karşısında bulunmak azmimi kıhUleri izhar eden sesler çıkardı. Re sıhhatini koruvarak herkesm bihakkm criti »vnr dtisUn«^ <*H»^;1.~» Denîali m*rk«s k«amam«ı ınctlmt Ifu l nyor, beni Umîtsizliğe düsürüyordu. it, yanyanya Ukemlecînden kalktı. minnet ve ş<" 'ramnı karanaraklardır. yani intizam, otorite yani hükutnenaz nahiyesine baglanmış, Bergama kaO kadar ki bana hrtap eden reisin Arkamdaki gardiyan kadın, bir kotmar faaUyeti •*•?• * zasmın Turanlı nahiyesmm merkeıi tin nüfuz ve Irudret sahibi olması, sesi, ta uzaklardan geliyormuf gibî, luma, onun yatmdaki çavuf öteki Şehrin son sene^erde yapıl«n haritamilliyetin herşeym üstünde tutul • Ayas kSyünden Güçbeyli köyfine nak. Tabakane meydanı civannda bir kulağıma müphem ve aniaşılmaz bir koluma sanlarak beni kabaca ve sına nszaran genisîeme ve sıklet mer ması ve parlimantarizmin bir ta 1 edilmistir. evin kapı küidini gece yann demirle surette ak»ediyordu. O kadar ki ne fiddetle tartakladılar. kez'ni teskil edecek bulvar sahasına rafa bırakılması gibi fiktrlerden doğ karmak istiyen Hamdiye isminde bir sSylediğini anlamak için sozlermî Bu tırada, kapıdan içeri ok gibi doğru yapılan resmt ve gayriresm! bîmuı ise de Fransız fasizmi ile Alkadm zabıta tarafından cürmü meshut ihtiyar jenerale bh daha tekrar etbir küçük zabit girdi. Reisin öniinde nalarm adedi cründen gune coeî»)mak . man ve ttalyan faşistliği arasmda halinde yakalanmıştır. Azılı bir hırsız tlrdim. dikildi, selftm verdi ve hazırol vazitadır. Halen insaat mevs'mi dolayısiie derin bir fark bulunacaktır. olan Hamdiyenin üzerinde birkaç anah Başka söyiiyecefiniz bir şey yetinde durdu. İhtiyar jeneral, bu 20 den fazia ev birden yukselmektedir. Beynelmilel konferans v« kon • Meselâ Almanyadaki sosyalîstH • tar ve maymuncuk bulunmuftur. yar mı ? kilçfik zabhe hayretle bakıyordu. Belediyeden ekserisi bu sahaya münhagin ırkçılık ve ttalyan faşizmmdeW grelere tahsi* edilecek olan Ytldıı Reisi dikkatle süzdüm. Sonra, etÇavus, elmdeki kâğıdı jenerale u • sır clmak îÎT»re ev yapmak ruh<«^tîye$i demokrasi aleyhtarlığı umdelerl sarayınm tamirine fld haftara ks> rafmdaki çehrelere birer birer bakzattıktan sonra, selâmhyarak çıkip alanlar 80 i mütecavîzdtr. Burada Son zamanlarda Fatihte Kuyulu med. Fransız millî sosyalistliğînde bulundar baslanacaktır. Sarayın tamiritıra. Şimdi bu zabitlerin yüzlermde gitti. Beyar saçh reis kftğvdı oku • gayet makbul beyaz kîrecm kantan mıyacaktır. Fransız faşirminîn basresenin kubbelermdeki kurşunlar sık ne büyük bir ehemmdye* veriliyor, yalnız husumetkar değil, vahsi ve duktan sonra, MUddeiumumiye i+a» 25 30 kurus, en çüzel mermef tasla lıca umdeleri, intizam, otorite, milstk asmldifindan zabıta medreseyi ta • merhametsiz bir mana vardı. Hiçbir tamir en son sistem usullerle ya ret etti. Zabit yermden kalkıp, hürrmın metro m'kâhı 40 kurmtur. Usta let ve hareket olacaktır. rassuda baslamıştır. »ey s3ylememek huıutundaki kat'î ve amele yevmîyeleri de cok öfiuzdur. metle ihriyar jenerale yaklastı. Repılacak ve üslubuna hiç dokunul. Almanyada, ttalyada, Fransada Evvelki gece geç vakit medresenin Eskiden 5 fi Üra yevmive fle çalTsan bir azitn ve karanma rağmen, bu ka • isin, halinde âsikâr bîr saskınlik varfaşistlik hareketleri mevcırt hüku • mryacaktrr. kubbesinde bir adam peyda olmuş ve usta şimdi 1.5 liraya çalısmaktadtr. H«dı. KendUlne, ani ve beklenmiyen dar uydurma, bu d«rece yalan bir şemet usulierinin değistirilmesi fik kursunları sökmeğe baslamıştır. Bu sıle keteste fıatlatı, bu kereste memle . nadet karşısinda, perişan yüreğimden bir hâdise karşısında ne yapacağım rinden doğmuştur. Fakat her fikîr, rada memurlar, hırsızı cürmü meshut ketinde gecen senelerle kıvas kabul etbilmiyen bir adam hali gelmisti. kopup gelen nefretle dolu şikâyet tatbik olunduğu memleket halkınm Dfin aksam Italyan bandırah Ooeana halinde yakalamışlardır. Yapılan tah miyecek derecede düskündür. EsMUdderamumt yanına sokulunca, seviyesine, mizacına, siyasî ve iç • seirni tutmaktan âciz kaldım. Boğavapurile şehrimize 900 seyyah gelmiş • kikatta bu adamın ayni medresede otu timaî hususiyetlerine göre başka baf kiden 30 kurusa atınan bir taban tah • bütün muhakeme esnasmda onun sımdan bir feryat halinde fu sözler tir. Bu aksam ayni vapurla Yunanistaran Ramazan isminde birisi olduğu antası simdi 8 1 0 kurusa almabilmekteyanmda oturarak şahitleri çağıran ka sekil aldığmdan Fransadaki fana gkleeeklerdir. lasılmışttr. dtr. Bu vaziyet dahilinde, parası olan. şistlik, komşusu iki büyük devlettek! ve f aliba Müddeiumumî muavini o Soylesem n« oiacak ki?.. lar, kemali f^aliyetle ev însasına koyulKfaaeılarla beraber gidip poliste şi . rejimlere benzemiyecekttr. Fransad, lan zabhi de çafırdı. Sonra, sagında Bir an durdum ve sonra bir mftt muslardır. üçer odaiı, aitında bodrum teeıtüs eimekte olan mîllî sosya kâyet ediyormuş. Zabıta tahkikata deve solunda oturan yüksek rütbeli Belgrat sefirimiz Ali Haydar Bey dalgası gibi coşan beyecanımi ko katİMrt olan küçük evler herseyi fımam littlik hareketinin nekadar tevessB iki zabhe de bh şeyler sSyledi. A vam ediyor. dün sabahki ekspresle tstanbula yuvererek devam ettim: beş yüz lirava mal olmaktadır. Üç dort edeceği ve tnemleketîn haricî ve ralannda cereyan eden kısa bir g8»ene evvel ( 1 5 ) bin liraya çıkan bîr ev gelmif ve akşam Hariciye Vekili dahill siyaseti üzerine ne gibi tesir~ Evet, söylemek neye yararT riişmeden sonra, beşinin d* ittifak simdi 3000 • 3500 liraya mal olmaktaler yapacağı hali hazırda Avrupayi Tevfik Rüştü Beyle btrlikte AnkaŞehir dahilinde silâhli gezmenin ettiklerini hallerinden anladım. Ne Hem, beni mahkum etmek îçin böydtr. Hatta son zamanlarda insaata fazişgal eden en mühim meseleler nra* oluyordu? raya gitmistir. önünü almak içîn zabıta tarafından le bir adamın iğrenç sehadeti kâfi la hücumdan adi amele yevmiyeleri 40 sına girmîftir. üskUp konsolosumuz Ahmet Bey şiddetli tedbirler ittihaz edilmistir. değil mî, size? Ben, daha bu «alona kurustan 80 kurusa fırlamışhr. MUHARREM FEYZ) Müddeiumumî ile muavmi yerlediln tstanbula gelmistir. Dün gece tsanbulun muhtelif yerayak basmadan evvel, hakkımdaki Şehri üç d8rt sene evvel görenler bu rine döndüler. Muavin yüksek sesle 9 lerinde araştırmalar yapılmıştır. Gakarann çoktan verilmiş olduğunu kısımlan şimdi tamnmıyacak bir halde Iıaber verdi ı latada Bahri, Ayakabida Dursun, bu muTıakemenln muhtesem bh* zarif pvlerle üfitlenmis bulacakUrdır. ve (Mabadi Vür) Eminönünde Mustafa ve Hasan, Fekoroedyadan ibaret olduğunu bili nerde Mahir, Yenimahallede iki Anakliye sergiye akm eden halkı taşı • gı gUndenberi ziyaret edenlerin yeku . Birincî sahifeden mabat liler üzerlerinde silâh çıktığı için nu 106 bin kişiyi geçmiştir. Yalnız bu tstanbul Balıkpazan caddesi, makla bitiremedi. Yerli Mallar Sergisi hükumet tarafından da ta«dik • • yakalanmıslardır. adet Bcşinei Yerli Mallar Sergisinin dilecek ve 15 ağustosta nver'iyete dfln sahahtan itibaren kalabalık bir lâğım teskilâtı itibarile şehrin en girecektîr. Altı ayın hitamında ta. manzara arzediyordu. Bu tehacüm öğmükemmeliyet derecesini gostermeğe bozuk yeridir. Beled'iye, burada rafeyn mukaveleyi tekrar altı ay leden sonra gittikçe arttı, aksam ustti kâfidir. Bu sene sergide halkın her eğyaptırdığı asrî lâğımlara mağaza ve Ayvansarayda Loncada seyyar sa* daha temdit edebileceklerdir. sergi mahşerî bir manzara aldı. O ka Zonguldakta korkunç bir maden kalence ihtiyaçlarmı tatmin edici vesaitin dükkân lâğımlarının bağlanmadı • tıcı 72 yaşında Davit ife seyyar saYeni ticarî mukavele, Türkiye v| zası olmuş, bir ocakta patlıyan grizu dar ki artık sergi methali halkın girmebulunması itibarile, halk yalnız sergiyi ğmı görmüs ve eylulden itibaren tıci lsmail arasmda bir ahş veriş Macaristanı bu sahada yekdiğerim 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermişti. •me kâfi gelmiyor içeri girmek istiyenziyaretle iktifa etmemekte sergide sa • Kaza münasebetile tahkikata devam e Balıkpazarındaki eski lAğımları tamelelesinden kavga çıkmıs İsmail biraz daha yakinla+tıracaktır. Ba ler adeta kapıda nöbet bekliyorlardı. anlaşmıya bir de klering mukaveatlerce kalmaktadu*. Hatta bütiin bir Davidi karnından yaralamış ve yaka • dil etmeğe karar vererek buradaki dilmektedir. Ö!en ameleler 19 la 28 Istanbul zabıtası bu vaziyet karşısında iesi raptedilmistir. Ticarî müv&zeyas arasmdadırlar ve ekserisi iki, üç ço emlâk ashabına tebligat yaprmştır. lantnıştır. giînünü sergide geçirenler dahi vardır. öğleden sonra sergide mzıbatf tedbirler ne esasina müstenit olan mukabtl cuk babasıdır. Cumhuriyet Gençler mahfili, pazar> Bu tebligata göre bina sahipleri hualmağa lüzum görmüs ve sergi polis ithalât ve ihracat uınumi takasa tâbi tesi gönü sergide ilk temsilini verecek • lcomiserliği emrine yeniden kuvvet ver. susî lâğımlannı yeni kanalizasyon olacak ve bedelleri mukavele mu" misttr. Nihayet kalabalık sergiyi halkın tir. cibince klering esasına Uvfikan öşebekesine bağlamağa mecburdur. Zonguldakta metruk mallardan kı . tayıkile görmesüıe m&ni teşkil edecek Meyvahosta kabzımal Badtk E denecektir.» yıda bucakta kalmiş olanlann da arlar. bir vaziyet aldıgından sergi komiser fendi ile Atpazarında Arif Efendi Macaristan yeni mukavele mu k tırma ile satılmasına başlanmıştır. EsKği sergi kapısmı zaman zaman kapatcibince bizden 2500 vagon maden kiden tefvizleri yapılmış olan iki müUnkapanı merkezine müracaat ede • mak zaruretinde kalmıştır. Uzak yer • kömürü, 25 vagon tütün ve 321,000 badil mtthacire ait yerlerin geri alınma. rek sivi] poli« memuru olduklanm pengolük kuru meyva satın aU » lerden sergiyi ziyarete gelen halkm sersına Devlet Şurasınca karar verilmiş Gayrîmubadiller eemİyetinm senelik Son zamanlarda usulsüz olarak »öyliyen iki kisinin kendilerini ta caktır. giyi görmeden geri dönmemeleri içm di kongresi 22 ağustos salı giinü saat 14 te tir. ötede beride bazı müstahdemin ikip ettiğîni bildirtnişlerdir. Bu iki Sefir cenapları bundan sonra ger taraftan kapı dışına da su*a ile gi . Halkevinde toplanacaktır. darehaneleri açıldiğı anlaşılmıştır. kişi yakalanmış, bunların Çarşam iki memleket siyasî münaeebatı hakrilmesi içm tertibat almmısh. Dün ıerBunun üzerine Belediye müstah. bada Cami sokağında oturan Şabakında da şunları söylemiştir: Kongrede senelik razname muzakeMevsim dolayısile yiyecek fiatlan gmin ilk cuması olmak dolayisile birçok « Asırlardanberi dost ve kar • demin mUdiriyeti idarehaneleri ye hattin ile Ortaköyde iskele cadde • r* eHi er»'i\r. Sonr» yeni idare heyeti Kayseride pek ucuzlamıştır. Tereyağı . mUesseseler halka hediyeler tevzi et • d«f olan Türkiye ile Macaristan intihap edilecektir. Bundan başka bono niden sikı bir kontrola tâbi rutmus, •inde oturan Bedros olduklan an • nm okkası 50, en âlâ pirinç 15, fasulmişlerdh*. Dün sergi ziyaretçi itibarîle hUkumetleri arasında hiçbir ihtilâf bir rökor tesis etmiştir. Sabahtan ak • ifleri içm hükumet nezdmde teşebbü • neticede tstanbul cihetinde iki ve laşılmıstır. Kendilerine memur süsü ye 3, 50 hıyar beş kurusa satılmaktave halle muhtaç mesele yoktur. Müsama kadar dün sergiyi 41600 kisi zi« satta bulunmak iizere yeni idare heye. Beyoğlu cihetinde bir müstahdemin veren bu iki adam hakkında taki dır. Taze fasulyenin bir buçuk okkası nasebatımız olabildiği kadar dosta. yaret etmiş ve bn suretle sergiyi açıldt* rine bazi taHmat verilecektir. yüz paradır. idarehanesi kapatılmıstır. bata başlanmiftır <*e v« samimanedir.» Ikı Yuzlu Çeviren: ABlDİN DAVER ız Sehir ve memleket haberleri Muğlada imar faaliyeti İManisada su derdi Yüksek binalara halledüdi müsaade yok' Siyasî icmal Fransada faşistlik Cehennem zebanisi, zındandaki mülâkatlar hakkmda uydurma bir hikâye söylüyordu Su meselesi halledüdi, Şehrin elektrikle tenviri Yapı talimatnamesinde îşi de başanlmistu inşaat ilerliyor mühim hükumler var asasm Belçika! İdare teskilâtı Bazı köyler başka kazalara bağlandılar Kapı hrarken yakalanan kadın Yıldız sarayı tamir ediliyor Ktırşun hırsızı yakalandı 900 seyyah ğeldi Belgrat Sefiri geldl Silâh taşıyanlar vakalanıyor Şelhılîiî D^S^Pİ Balıkpazarındaki eski lâğımlar kaldırılıyor Macaristanla yeni ticaret mukavelesi Zonguldaktaki maden faciası tahkikatı devam ediyor Esnaf kavoası Me'ruk mallar satılıyor Kendilerine memur sösü vermişler Oayrimöbadiller kongresi loplanıyor 3 müstahdemin idarehanesi kapatıldı Kayseride ucuzluk
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog