Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Hanımlar arasındaki müsabakamız Süadiye plâjındaki yüzme yarîşları 27 ağustosta icra edilecek jCaylt müddeti 20 ağustosta bitîyör Onuncu sene: No. 3321 İSTANBUL CAGALOGLU Tdgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbul, No. 946 Telefon: Basmuharrlr: 22366, Tahrlr müduru: 23236 Idare muduru: 22365, Matbaa: 20472 mhuriyet CliniarfRSİ S AfiUfifflS 9 3 3 w u m a ı l C 0 1 " «»U0lua öüt» . Büyük yüzme müsabakamız KınalıadaSüadiye mukavemet yanşı 25 ağustosta yapılacak Kayit müddeti 20 ağustosta bitiyor Anchlus meselesi Menfi olarak Mahluldur ünkü nüshamızda munderiç bir Paris telgrafnamesile blhassa Avusturya hududımdaki tayya. re faaliyetlerinden dolayı Almanyaya karşı alınacak tedbirler hakkında devletler arasında müzakereler başlamış olduğuna dair olarak Lö Jurnal ga • zetesi tarafından verilen malumat neşredilmişti. Dün âdeta yan resmî bir mabiyeti haiı gibi göriinen bu fıkrayı muhtevi 3 ağustos tarihli Lö Jurnal nüshası eHmize gelmiş olduğundan me. scleyi bir de orada dikkatle okuduk. Bundan sonra Avrupada inkişaf edecek az çok ehemmiyetli vaıiyetlerin bir mukaddenusi mahiyetinde olan bu fıkrayı aynen bu nâshamıza naklediyo nız. Orada göriilecektir ki Hitler Almanvası kendi hareketlerile kendisi etrafında çevrilmekte olan lecritrin• tirini ikmal etmek üzere bulunuyor. Sosyal nasyonalizm Almanyasmm kuvvcde istibsaline azmeder goründüğü Avusturya ilhakı meselesi devletler tarafından icap ederse filî ve maddî o • lacak yeni ve kat'î bir veto ile kar . şdanmaktadır. Bu işte Hiller Almanyatmm îrti • kâp ettiği son hainnm nerede oldugunu evvelce bu sütunlara da yazmış • tık: Hitler Almanyası sanki oşağına emredeir gibi Avuıturyaya gelişi güzel çuHanmağa kalktığından hareketin bu lcabalığı bmnefis Avusturyada bir ak sülâmel husule getirerek orada Avusturyanm ifttiklâlini müdafaa lehine o • larak vatanperver bir cereyan husule getirdi, ve Başvekil Dolfut bu cereyanın baş lideri olarak ortaya çıktı. Ay . lardan ve aylardanberi tosyal nasyonalizm ile Avusturya vatanperverlitH tnucadele balinde bulunuyor, ve bn mücade'e şiddetli olduğu kadar musır ve devamlı bir manzara arzederek sürüklenip gidiyor. Sürüklenıp gidiyor ama onım varabüeceği netiee hususunda zerre kadar »•»»«itlBde mab»1 voktur. Hitler Al . manyasi hv davayı dahı çoktan • ve ımıhakksk Almanya hesabına hayli uzun bir müddet için • kaybetmiştir. Gü. nün birindp Avucturyanın Almanyaya iltihakmı ifade eden anchlut ancak Avusturvanın dahi bu fikirde olmasiie ve o fikri terviç ve iltizam etmesile yüriir bir dava idi, ve Hitler Almanya. sına gclinciye kadar Avusturya kalben bu fikre mütemayil ve taraftar idi. Hitler Almanyası irtikâp ettiği hata larla Avusturyayı urküttü, ve orada Almanyaya karşı açık bir vatanperverlik mücavlelesine sebebiyet verdi. Avus turyada hafkm ekseriyeti şimdı Alman. yaya iltihak aleyhine dönmüstür. Hitler Almanyasma göre 65 milyon nii fusulk kocaman Almanyanın yanıbaşmda 6.7 milyonluk Avusturyanın e »amisi mi okunur gibi bir vaziyet aIınarak Avusturya her taraftan manen ve maddeton tazyika baslanıldı. Hitler Almanyastnın dikkat edemediği nokta bu müdı»faasında Avusturvanın öy le 6 7 milyon nüfusluk küçücük ve yapayalni? bir devletçik olmadığın . dan ibareHir. Avushıry» nu müdafaasında Almar.yadan muhakkak sekiz on kere daha kuvvetlidir. Çünkü Fransa ile Italvamn ellüer milyonluk, îngilterenin kırk bu kadar milyonluk, Polonyanın otuz ve küçîik itilâfın kırk milyonluk nüfuslan . ki kendisile beraber cem'ap iki yüz milyonu bir hayli geçen kesir kalabalığa müncerdir bu da ada bep Avusturya tarafınm kuvvetlermi teşkil eder. Mütearnzin ta . rifi i».i«flarile Sovyetler Rusyasuıı da Almanya aleyhine olarak bu safta kabul ederseniz bilâkis Almanyanın yapayvlnu ortada kalmış olduğu gö rulör. Londra konferansînda bütün mil • letlerin murahhaslan tarafmdan bir kahraman Rİb! alkışlanan Avusturva Ba*vekili M. Dolfus oradan memleketine böyük menfaatler temin ederek dondü. Ayni zamanda Almanya aley. hme demek olan bu alkışlarla M. Dolfu«un Avusturya istiklâlini müdafaa yoiundski davasını çoktan kazanmış olduğu meydanda bir hakikatti. Hit • ler Almanyası âdeta haUda ısrar de nilecek bir hareketle Avusturya aley. hindeki tecevüzlerini günden güne daha ziyade siddetlendirerek devam ettirmekte olduğundan iste nihayet devletlerce bu meselede Almanyanm kar. Bisına rnfittehit bİT cephe ile çıkdmak tedbirine geçilmis bulunuyor. Hitler Almanyaımm bu vaziyette umumun buzuruna suikast tertip etmiş bir kundakç' mevkiini isgal eder göriinmesi T<akikaten pek feci bir keyfiyettir. Normal r.îr hayat içinde oisa kendi mem • lekethv bütün dünya nazannda bu ka. dar muskül bir çıkmaza sokmuş olacak •er hanjr bir hükumet kendi efkân u • iyoMTiin hakjl t»ltf Tfllpn ÖnÜlKİC M. Heryo çarşamba günü şehrimize geliyor . •»».«.»•, Sabık Başvekilin seyahatine büyük bir ehemmiyet atfediliyor, M. *~ o Yunanistana da çağrıldı Eski Fransız Başvekili M. Heryo 9 ağustos çarşamba günü saat 17 de tme. reti vapuru ile sehrimize gele • cekttir. M. Heryo o gece Pera palas otelinde kaldıktan ton ra ertesi güni Sofyaya hareket ed«cek ve orada beynelmilei Su anstz ~.ai Radikal •1OS • veMlı M. Heryo yalistler kongre*inde Fransız Radikal Sosyalistleri namına hazır bulunacaktır. M. Heryo bu kongrenin hitamını müteakıp ayın on beşmde tekrar lstanbula dönecektir. Sabık Fransız Basvekili Türkiyede 23 ağustosa kadar kalacak ve bu müdd«t zarfında Ankaraya ve Hariciye Ve. kilimiz Tevfik Rüştü Beyle Yalovaya gidecek ve Reisicumhur Hazretleri tarafından kabul edilecektir. M. Heryoyu Hariciye Vekili namma Kalemi mahsus Müdürii Refik Âmiı Bey karsılıyacakhr. M. Heryo Yvmmigfana da uğrıyaeak Atı'na 4 (Hususî) Sabık Fransız Basvekili M. Heryonun Türkiye ve Rusya seyahatine burada da büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Fransanın en kuvvetli lideri olan sabık Basvekilin bu ziyaretlerini tamamen hususî mahiyette yapacağı bilinmekte ise de, kendisinin mühim siyasî bir sahsiyet olması bu ziyaretler vesilesile birçok tahminlere yol açmaktadır. Yunan Başvekili M. Çaldaris te M. Heryoyu davet etmiştir. Bu daveti kabul eden M. Heryo Atinayı da ziyaret edecek ve Başvekil tarafından serefine verilecek ziyafette hazır bulunacaktır. Macaristanla yeni ticaret mukavelesi Sefir M. Tahi, esaslam izah ediyor Ankarada Ma caristan hitku metile ararmzda takas esan • na müstenJt bir ticaret mukavelesi aktedildigi • nî yazmiştik. Bu mesele hakkında Macar «efiri M. Tahi Cenaplan dun bir muharririm!»» nlan töyl tir: M. Tahi Cenavlan « İJd hükum«t arasmda altı ay müddetle ve takas esasın* müste nit bir ticaret mukavelesi imza lanmiftır. Mukavele bugimlerde iki Mabadi 2 inci tahifede Ilk yelken yarîşları dün Modada yapıldı Müsabakalar, çok enteresan oldu ve büyük bir kalabalık tarafından alâka ile taldp edildi Mmtaka yel ket» birincilik led dün Modada yapılmiftır. Yanşlar, büyük bir kalabalık ta. raf ından merakla takip edilmiftir. Yanş sahası Modadan baş. lryarak Kalanuş ve Haydarp<a ) saya kadar im • tidat ediyordu. Neticeler su»' lardır: 12 kademlık dingi sinıfında: M. Litlitenin Nansi ismmdeki yelkenlisi 1,14 saatte birinci. '12 metre murabbaı şarpi simfı: Dr. Demir Turgat B. çok gfizel bir mİMabaka dan sonra 54 da w Mıntaka yüzme şampiyonluğunu G.S. kazandı Dünkü müsabakalarda Galatasaray 151, Beykoz 91, Fenerbahçe de 49 puvan aldılar Futbolcularımız gene mağlup! tvanova şehrîndeki maçta 7 3 yenildik Mo*kova 4 (A.A.) Tas ajansı bildiriyor: Türk tvanovo futbol takunları arasındaki maç, dün 3 bin •eyircmin Snünde yapılmış ve oyun fevkalâde »eri cereyan etmifttr. tlk devrede her iki taraf ikiser sayı yaptnıslardır. tkinci devrede ise Türk takımının bir sayı sına karsı tvanovo takimı beş aayı yapmıştır. Bu suretle maç, uçe karşı yedi sayile tvanovo takimı kazanmiftır. kikada birinci. Yortfa ifttrak eden kotrtiardan bin 15 metre murabbaı yole sımfı: I saaWe birmci. Vessaf Beyin Çoşkunu tam bir I Mabadi S inci »ahifede. Dünkü mütabaktdarda Türkiye bayrak yartşım kazanan G1 > Tfaray takum tstanbul mıntakası yüzme şam piyonası dün Büyükderedeki yüzme havurunda yapılmış, bu suretle resmî yüztne müsabakalan httam bulmuştur. tstanbul yüzme birinciliği müsabakalannda Galatasaray kulübu 151 puvanla birinci, Beykoz kulübü 91 puvanla ikinci, Fenerbahçe ku • lübü de 49 puvanla üçüncü olmuş • lardır. Müsabakalar umumiyet itibarile güzel olmuş ve yeni bazı rekorlar yapılmıştır. Müsabakalann neticeleri şunlar» dır: 100 metro serbest erkekler Birinci Orhan «Galatasaray», 1.11,2 dakika. tkinci Saffan «Beykoz», ü • çüncü Fuat «Fenerbahçe». 200 metro serbest erkekler Birinci Orhan «Galatasaray» 2,53. ikinci Saffan «Beykoz», Üçüncü Fuat *Fenerbahçe». 400 metro serbest erkekler Birinci Mehdi «Galatasaray» 6.46, ikinci Lili «Beykoz», üçüncü Toma «Bevkoz». 1500 metro serbest erkekler Birinci Toma «Beykoz» 27,58,4, ikinci ömer «Fenerbahçe», üçüncü Lili «Beykoz». muhakkak bugünden yanna yuvarlanır giderdi. Nasyonal sosyalizm bütün bu hatalara rağmen ancak kendi memle • ket ve miüetine karşı da musellâh o lan vaziyeti iledir ki yerinde durabi . lecektir. Maamafih burası Almanyanm dahilî işleri cümlesinden olup onun her nasıl isterlerse o suretle idareıi yalnız Almanlan alâkadar eder, ve o hususta başkalannın söz söylemesine ne mahal, ne de cevaz yoktur. Beynelmilei vaziyet noktasından Sovyetler Rusyasınm Baltıktan Kara • denize kadar olanhatta Efganistana da şamil olarak Hindistan hudutlarma ka. dar demek te caizdir.bütün memleketlerle aktettiği son kuvvetli ve sarih rtilâflar, Avrupa sulhu icin tehlike teşkil eder mahiyette göriinen Hitler Almanyauni ehemmiyetli surette tecrit Efgan sefiri hudut hâdiselerini tekzip ediyor Ahmet Han, izam edilen meselenin hudut üzerinde küçük bir karışıklıktan ibaret oldugunu söylüyor Son zaman . larda Efganis • tan ve Hîndis • tan hududunda isyanlar çiktığı . nı tngilîz gazetelerinden nak • len yazmıştık. Bu mesele hakkında Efganis tanın Türkiye elçisi Sultan Ah. met Han dün kendisile görü şen bir muharri Efgan sefiri Ahmet rimize şu mü . Han Hz. hfim beyanatta bulunmustur. « Bazı ecnebi matbuatında Ef • ganistan . Hindistan hududunda sa • bık Kral Amanullah Han lehine bir isyan çıktığı yazıünıştı. Türk matba • aü da bu hâdiseye temas ederek neş • riyatta bulundu. Bu haberlerin hangi membalardan ve ne suretle teresşüh ettiği bence meçhuldür, ve benim ba hususta aldıgım malumata göre vaziyet tamamile berakistir. Mevzuu bahis hâdıseler nihayet hudutta pek bask bir kanştkMrtan ibarettir ve bfttabi her memlekette bu kab3 hâdiseler her zaman vftki olabüir. Bunlan izam et • mek doğru değfldtr. Gene ba münasebetle ban komşsı Mabadi 6 tnct tahifede • ^ . . v * • * • * ! na* *•**> l l l P l f l l l ) • *> W l||||llll<lil'i>|llll|lll>ll|l||l<ll • F 4 'III * nW Haricive Vekilimiz Tevfik Rüştü Bey d \ Ankaraya avdet etti Btrkaç güh ^ denberi şehrr • mizde bulunan Hariciye Vekili Tevfik Rüatfi Bey dün ak samki trenle Ankaraya gh . miftir. Tevfifc Rüştü Bey Haydarpasa itiati • yonunda hüku met erkâm ve birçok dostları tarafından tesyi /' edümistİT. "lun mttieaddh rekorlar yap&r Fenerbahçeli Leylâ Hamm 100 metro sırtüstü erkekler Birinci Orhan «Galatasaray» 1,32,6 ikinci Garbis «Fener». 200 metro kurbağalama erkekler Birinci Jojef «Galatasaray» 3,42,8 «Yeni Türkiye rekoru», ikinci Or han «Galatasaray», üçüncü Zahraç «Fenerbahçe». Atlamalar Tramplen Birinci Mabadi 5 inci »ahifede etmiş olduğu gibi Hitler Almanyasmm Avusturyaya karşı ittihaz ettiği hatta hareket, Avusturyayı Almanya aley . hine kıyam ettiren müdafaaiannda Avrupanın bütün kuvvetlerini kendi ta rafına toplamakla Almanyayı bu sa • hada dahi büyücek bir hezimete uğrat. mıştır. Nasyonal sosyalizmin bu yolda ısrarlan vazivetin daha maddî ve filî fedbhlerle takvivesine kadar gîtmek ihtimali yok değildir. Bütün bu kesmekeslerden çıkan netice şimdiki halde anchlus meselesinin Almanya aleyhine olarak hallolun muş olduğu manası etrafında toplanır. Hiç olmazsa bir nesillik bir müddet i . çin buna olup bitmis muhakkak bîr mesele nazarile bakılmakta hata yoktur artık. • • f r i l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^^B 1 V VW1 V W >«*.*..*..•• ^ * Vekîtt Tevfik Ziyaretçi rökonı kırıldı O;!n cuma olmak münasebetile sergiyi gezenler 41,000 kişiyi geçti, arasıra kapılar kapabldı Tevfik Rüstü Bey evvelki gün Tokatlıyan otelinde Amerika maslâ . hatgüzarı M. Sov ve Alman mas lâhatgüzarı M. Fon Faberiçiyusu kabul etmiştir. Efgan sefiri Sultan Ahmet Han ve Isvec sefiri M. Beheman da dün Hariciye Vekilimizi ziyaret etmişlerdir. T Bursa yolunda bir kaza Bursa 4 (Telefonla) Bugün Mudanya • Bursa yolunda feci bir otomobil kazasi olmuştur. Doktor Fuat Beyin hususî otomobili, Mu danyadan gelmekte olan içi miişteri dolu bir otobüsle musademe etmiş • tir. Musademe neticesinde otobüs ve otomobil parcalanmış, birçok kimseler yaralanmıstır. Kazanın büyüklüğü hakkmda he. nüz mütemmim malumat gelmemiş olmakla beraber yaralıların fazla olduğu söylenmektedir. i serginin kapısında işte böyle büyük bir kalcibalık toplanmtştı YUNUS NADl Dün İstanbul halkının toplandığı yer j tanbullular plâja gitmedi, kım etkma . Beşinci YerK Mallar Secgisi idi. Dün ts I dı, gezme yapmadı ve bütdn vecahi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog