Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Girerken Solda, Cıkarken Sağda... Cumfturiyet' 4 Aguştosi933 Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumİarı; Yerli Mallar Sergisini gezecek müşterilerine kolaykk olmak üzere Sergi bahçesinde bir Satış Yeri açmış olduklarını saygılariyle bildirirler. Her zamanki satış yerl yalnız : Mısırçarşısı kapısı Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumİarı ticarethanesi KADVOLIM Yerli Mallar Sergisine bir defa giren; bahçenin en giizel yerinde karalan ve serginin en giizel pa • viyona olan RADYOLIN imalât hanesini mutlaka üç defa ziyarel etmektedir. Giizel kadınların, genç kızlartn, küçük büyük herkesin gb'zü »erginin incisi olan RADYOLtN paviyonandadır. RADYOLt NtN seyri bile gözlere ferahlık, gönüllere genişlik ve tthhat şevki vermektedir ^tıınıııııııııııınmııııiMiıiMiiHiııııııııııııııııiMMiııııııiMinııııımıımnııımtnmı PETROL NİZAM Saçlan kuvvetlen dirir. Dökıilmesini keser. Kepekleri öldurür. Başı temızler. Gunde bir defa fnksiyon yapınız. ( 5507 ) Orenstein &. Koppel A. G. Berlin S. W. Dar bat ma1 """esi Yol Inşaat fabrika tesisatı Madenler için Türkiye vekili umumisî: Silindiri Buaar ve Dızel lokomotifleri Demiryol malzeme fabrikalan Sergide en büyük zaferi M R AHEÜKAT5I1 şimdiden kazanmıştır! HEDENSA ile derhal geçer. Memeleri kurutur, kam k«er, enuaisiz ilâçtır. (6031) AHMET RÜŞTÜ ZADE MEHMET HAYRİ Istanbul, Sırkeci, Mitat Paşa Han Tel. 24420 Dr. İHSAN SAMİ Gonokok Aşısı BeisoŞuklutu ve 5nfîl»f's"'na karsı tesirli ve taze asidır. Dîvanvol» Mahmtrt türbesi No (596i) § Sergideki imalâthanede taze taze tuplere İ durulan nefis ve halis diş macunları eı İ ve aynı zamanda en ucuz sergi hediyesidir. VniHlnminnitllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIHII llllllllllllllllllinilllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIH SATILIK KÖŞK Bostana Korkuju caddesınde 22 numaralı iki dönum bahçede meyva ve çam agaçlannı va ayrıca ıki odali bir kısmı havi aiti odalı Mıralay \eşet Beyin köşku satılıktır. Gormek )çın ıçindekilere gorüşmek için Goztepede yenı yolda 32 numarada Outnuş Hanıma müracaat ^^. (6053) Yüksek Baytar Mektebi Rektörlüğünden: Yüksek Baytar mektebinde mevcut lâboratuvar alât ve edevatile ecza ve bazı eşyanın Ankaraya nakli kapah zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanların % 7,5 tan 750 lira teminatı muvakkate akçelerile birlikte yevmi ihale olan 20 agustos 933 pazar günü saat 14 te Fındıkhda Güzel San'atlar Akademisinde «Yüksek Mektepler Mubayaat Komisyonuna» şartnamesini görmek istiyenlerin de Seli • miyede Yüksek Bavtar Mektebi Rektörlüğüne müracaatleri ilân olu(3681) nur. Leylî ve Neharî Bir defa görünüz, üç gün kullaninız, neticeye hayret edeceksiniz ve ondan sonra hergün Radyolin kullanmak sizin içîn nefes almak kadar zevk veren tabiî bir sıhhat lâzimesi olacaktır Posta T. T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: Telgraf ve telefon tesîsati îçîn mubayaa edijecek olan üç nevide 50,000 metro lâstikli bakır tel kapah zarf usulile münakasaya ko • nulmuştur. Mezkur tellerin 21 agustos 933 tarihinde ihalesi icra kılınacagından taliplerin şartname almak için şimdiden, sartnamedeki tarifat dahilinde ihzar edilecek teklifname ve teminatları ihtiva edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe musadif pazartesi günü saat on dörtte Istanbulda Yeni Postanede mubayaat komisyonuna müracaat ! (2773) MUSEVi LiSESi Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu Tercüman soka^ı. Telefon 41384 Kayit ve tecdidi kayit muamelâü 7 ağustostan ıtibaran cuma ve cumartesiden maada herçun saat 9 1 2 arasinda icra edilecektir. Sahip ve Başmuharrtri Yunus Nadi Umumi neşrtyatı idare eden Yazt tşleri müdurü: Abidin Daver Matbaacthk ve Neşnyat Türk Anonim Ştrlcett . Istaniul FEYZIATI LISELERI Kız Erkek Arnâvutköy'de Çiftesaraylarda Ana stnıfıni, ilk kısmı, orta ve lise sınıflannı havıdır. Tedrıs ve terbıye usullerınin cidd'vet ve mükemroeHyeti fle tanınmış olan muessese Istanbul'un en güzel yerınde kâın ve her turlu sıhhî şa tlan haızdır. Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mekiep bütün kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. tahsil devrelerine ait Leyli ficretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Kajit ve yeniden kayit muamelesine başlanmıştir. Cumartesi, pa?artesi, çarşamba günieri saat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabılır . Isteyenlere mektep tarıfnamesi gonderılır. Telefon ; 36.210 6039
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog