Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

4 Ağustos 1933 Sttt veren annelere Fosfatlı Sark Malt Hulâsası r NOVOTNi Bahçe ve Birahanesi aile bahçesi Beyoğlunun en lâtif, en kibar Cutnharîyet '• Kullanmız, sütünüzü art< tınr. Çocukların kemiklerini kuwetlendirir.(6004J GAYRİMÜBADİLLER CEMİYETİNİN *' Senelik kongresi ağustosun yirmi ikinci salı günü İstanbul Halkevin de saat 14 te toplanacaktır. Mukayyet bilcümle azanm teşrifleri ehemmiyetle rica olunur. Ruznamei müzakerat: 1 Idare heyeti raporunun istimaı, 2 Yeni idare heyeti intihabı, 3 Hükumet nezdinde yeniden yapılacak teşebbüsler için yeni idare heyetine verilecek veçheler. Usküdar Amerikan Kız Lisesi Konya Belediye Riyasetinden: Konya şehrine 13/5 kilometre mesafede bulunan Dutluk Memba suyunun şehre isalesi için muktazi 200 M, M. kutrunda ve 13500 metre tulünde Santirifüj dökme boru ile buna ait vana, vantuz ve dir sekleri 31 temmuz 933 pazartesi günü ihale edileceği ilân edilmişti. Ahiren fennî şartnamede bazı tadilât icra ve çelik borunun dahi kabul edilmif olmasına mebni Santirifüj dökme boru ve hem çelik boru olmak üzere keyfiyet yeniden münakasaya konulmuş ve yevmi ihale 26 ağustos 933 cumartesi günü olmak üzere tesbit edilmiştir. Talip • lerin teklif edecekleri fiatlann % 7,5 nisbetinde teminatla beraber 26 ağustos 933 cumartesi günü saat 15 te teklif zarflarını vermeleri ve daha ziyade tafsilât almak istiyenlerin Konya Belediyesine müracaatleri ilân olunur. «3803» BİRA 20 KURUŞ Nefis mezelerle Her nevi rakı En iyi yemekler Mektep eylulün 18 inci pazartesi saat 13,30 da açılır. Lîse kısnnrn^.. * mükemel ticari ve ev idaresi şubeleri vardır. Leylî talebeler bir aile hayatı yaşarlar. Ahlâk ve hüsnühale son derece ih timam edilir. Darülfünun bakalorya sına hazırladığı da bu sene mezun olup bakalorya imtihanına giren hanımlann muvaffakiyetile sabittir. Ücret dört taksitle verilir. Fazla malumat almak için her zaman mektupla ve ağustostan itibaren salı ve cuma günleri bizzat mektebe müracaat edilebilir. t M H M H B M l ^ B ^ ^ H ^ Telefon: 60474. ^^^^m (5207) I Limanımızdan hareket * edecek vepurlar SAKARYA ( 5942 ) Sabah nykndan nyanınca dilin pasüuıınış btünnması, midenin rahatsızlıgına alâmettir. Tabil ve inübazıian mfitevellit avarızdan sizi vikaye edecek olan Eno's " Frnit Salt" müstaJızanm almak için mflhlik haJAtın hndusunn beklemeyiııiz. Soboh ve okşam bir bardak su derununda bir kahve fcaşıâı mıkdan nâfıdir. SADIKZADE BİRADERLER VAPURLARI HER A K Ş A M M Ü Z i K Doktor İSTANBUL İZMİR SÜRAT POSTASI Her hafta cumartesi günfi saat 18 de Galata nhtımından hareket, pazar günü Izmire muvasalat, pazartesi hareketle salı günö Istanbnla avdet eder. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acentalığa müracaat. Telefon: 22134. (6027) NIŞANYANİ Hastalannı hergün akşama kadar Beyoğlu Tokatlıyan oteli yanınd» Mektep sokak 35 numtralı muayerıehanesinde tedavi eder. Telefon: 408431 (6025) İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Tekirdağı şarap fabrikası için pl&n ve şartnameci dairesinde ve mezkur fabrikada halen mevcut imbike eb'at, eşkâl ve yapıldığı malzeme itibarile tamamen benzemek üzere iki adet imbik yaptınlacaktır. Taliplerin plân ve sartnamemizi gördükten sonra pazarlığa işti • rak etmek üzere 19/8/933 cumartesi günü saat 15 te muvakkat te • minatlarile beraber Gaaltada Alım, Satım komisyonuna müracaat leri. «3793» Kulak, Boğaz, Burun mütehassısı Dr. lhya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 24 Cumadan başka her gün saat 15 ten itibaren hastalannı kabul eder. T.K. 6 HLÛMUM ECZANELERDE SATILIR. (5960) KARADENİZ Postası Piyango Müdürlüğünden: Piyango Müdürlüğü için şartnamesi veçhile 1934 senesine ait ol • mak üzere 10,000 adet takvim tabettirlieceğinden taliplerin 7/8/933 pazartesi günü saat 14 te komisyona müracaatleri. «3795» Kiralık depo veya fabrika Galatada Karaoğlan sokağmda 22 numarada, tramvay hattmdan 25 metre mesafede fabrika veya depo olarak kullanılmağa müsait kârgir bir bina kiralıktır. Eb'adı 10X10 metre yani 100 metre murabbaıdır. 2 sokak üzerinde methall vardır. Telefonla 20304 '• müracaat. İstanbul Vilâyetinden: Van Vilâyetinin 10 kilometro mesafesinde bulunan tskele köyünde 20 çift muhacir evinin inşası için 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 933 senesi ağustosunun 12 inci cumartesi günü saat 14 te ihale edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Keşifname ile şartna meler Van, Ankara, Erzurum, Kars, Diyarbekir, Muş Vilâyetlerile Sarıkamış, Bitlis Kaymakamlıklarında mevcuttur. Taliplerin bu Vilâyet ve kazalara müracaat eylemeleri ilân olunur. (3708) ERZURUM vapuru r O7OVTAC1 Barut İnhisarı Umum Müdürlüğünden: Sıvas • Erzurum hattınm insası derdest bulunması dolayıslie Sıvas Erzincan Vilâyetlerini «maamülhakat» ihtiva eden ımntakada ve merkezi Sıvas olmak üzere bir acentalık ihdası kararlaştırılmıştır. Bu mıntakada idaremzizin umumî satışlarını deruhde etmek ve şartlanmızı öğrenmek istiyenlerin 15 ağustos 933 tarihine kadar mektupla veya şifahen idaremize müracaatleri. (3616) Tashih: 27/7/933 tarmli nüshamızda İstanbul İkinci İcra memurlu • ğundan serlevhasile 932/2146 dosya numaralı açık arttınnıya konulduğunu ilân ettiğimiz Üs • küdarda Selimiye mahallesinde Dayahatun sokağında atik 1 mü. kerrer ve cedit 32 numaralı gayrimenkulün arttırması ikinci ic rada olmayıp dördüncü icra dairesinde yapılacağı tashih olunur. «3798» istanbul Evkaf Müdiriyeti ilânlan Kıymeti muhammenesi Lira Kuruş 1403 28 | 7 ağustos * «•*•«** l C o l günü akşamı Sirkeciden ha reketle ( Zonguldak, inebolu, Ayancık, Samsun, Ordn, Giresun, Trabzon, Sürmerıe ve Rize) ye azimet ve avdet edecektir Fazla tafsilât için Sirkeci Yelkenci Hanındaki acentalı ğına müracaat. Tel: 21515 6111 MUSTAFA CEMAL VAPURLARI ARZI MUKADDESE Pariste «La vie Catolique» cemiyeti tarafından mukaddes sene münasebe. tile tertip ettlği seyahat île icra ve Filistin, Suriye, Yunanistan, Patmos devredilecektir. Konferansçılar: tnstitüden M. Gabriel Millet, Katolik Fakültesi profesorü M. l'Abbe Aigrain, tnstitüden Mösyö I'Abbe Chabot. 17 ağustos tstanbuldan hareket ve 29 ağustosta İstanbula avdet edilecektir. Fazla tafsilât ve yer temini için Galatada Çinili Rıhtım Hanı karşısmda D. Anagnostopjulo ve Siskidi umumî a. centalığa müracaat. Telefon: 22612. (5988) ZAYİ MÜHÜR Fabrikamızm dahilî işlerine kulla • ndan mühürü zayi olmuştur. Şayet bu miihür resmî bir evrak üzerinde bulu • nursa muteber olmadığı ilân olunur. Dokuma fabrikası sahibi Mehmet Tahhan (6084) SEYAHAT " Patrisll „ vapuru 467 küsur metre terbiinde bulunan Beykozda Yalıköyünde Çayır caddesinde 34 numaralı hamam arsasımn tamamı. 109 44 86,80 arşın miktannda bulunan Edirnekapısında Nesli Şah Sultan mahallesinde Küçükçeşme sokağında 4 numaralı hanenin tamamı. 160 00 80 arsın miktannda bulunan Kocamustafapaşa ma hallesinde Sulumanastır mektebi sokağında eski 14/16 yeni 12 numaralı arsanın tamamı. 225 00 45.0 • arsın miktannda bulunan Edirnekapısında Karikağında 4 numaralı hanenin tamamı. 225 ( * 450 arşın miktannda bulunan Edirnekapısında KariX yei Atikalipaşa mahallesinde Hençerli kilise soka ğında eski 6/12 numaralı arsanın tamamı. 650 00 50 arşın miktannda bulunan Mahmutpaşada Daya hatun mahallesinde Kürkçü îhanında ikinci katta 11 numaralı odanın gediğinin tamamile mülkünün 80 akçede 68 akçesinin 60 akçe hissesi. Yukandaki emlâk yirmi gün müddeHe ilâna konmustur. thalesi ağustosun 9 uncu çarşamba güaü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçe • lerile beraber Mahlulât kalemin müracaatleri. «3453» BURSA 6 Ağustos vipuru • «*"» ^ * • « * •* v • O A 7 AP l Galata nhtımından saat 17 de doğnı tzmire hareketle pazar • tesi günü tzmir'e muvasalat ve sah günü tzmir'den hareketle çarşamba günü Jstanbul'a avdet edecektir. Galata küçük nhtrnı No. 45 Telefon: 40913 ^ M ( 6 1 I 0 ) ^ ARZ! MUKADDESE SEY1HAT | istanbul Belediyesi ilânları [ Fatih Belediye şubesi Müdiriyetinden: Kasap llyas mahallesinde tramvay caddesinde 33 numaralı Belediye mali tarik fazlası mahal icara verileceğinden talip olanlann yüzde yedi buçuk pey akçesini yatırmak üzere hergün daireye müzayedeye iştirak etmk için de 23/8/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 te daire encüme nine gelmeleri lüzumu ilân olunur. «3815» Erkek ve kadın hademeler için yaptırılacak 119 takım elbise ve yeldirme kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere hergün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 234 liralık teminat makbuz veya banka mektubile teklif mekhıplannı 24/8/933 perşembe günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. «3818» Pariste «La vie Catolique» cemîyeti tarafmdan mukaddes sene münasebe . tile tertip ettiği seyahat «Patris II) vapuru ile icra ve Filistin, Suriye, Yunanistan, Patmos devredilecektir. Konferansçılar: tnstitüden M. Gabriel Millet, Katolik Fakültesi profesörö M. I'Abbe Aigram, tnstitüden Mös, yö I'Abbe Chabot. 17 ağustos tstanbuldan hareket ve 29 ağustosta tstanbula avdet edflecektir. Fazla tafsilât ve yer temini içhı Galatada Çinili Rıhtım Hanı karşısmda D. Anagnostopulo ve Siskidi umumî acentalığa müracaat Telefon: 42612. (5988) Beşiktaf icra dairesindent Borçtan dolayı mahcuz ve parayâ çevrilmesi kararlaştınlan müteaddrt ve mütenevvi krtaplar tellâliye ve ihale pu) resimleri müşterisine ait olmak & zere 10/8/933 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar Beyoğlu Timelbası tstiklâl caddesi 541 numaralı kütüpane onünde satılacağmdan talip olanlann o gün ve o saatte hanr bnlunacak olan memuruna müracaatleri ilân olunur. (6079) Kadıköy icra dairesinden: Bir borcun temini istifası zımnmda mahcuz olup satdarak paraya eevril mesi mukarrer bulunan 8 boş fıçı ve 6 adet boş bomba 16/8/933 çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Harbi yede caddede 279 numara önünde •atılacağmdan yüzde iki buçuk resmi tellâliye müşterisine ait olmak üzere ta« liplerin mezkur gün ve saatte mahal . linde buunacak memura müracaat e y L(Ç0901 Bftn olunm> İstanbul v e Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonİm Şİrketİnden: Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az omamak üzere her isteyene sahlmaktadır. Fitalarjmız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda KrMal Toz Şekerio Rilosu 3 6 , 7 5 Sandıkta Kııp Şekerin Kilosn 3 9 , 5 0 •«*• Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına s'gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 4030 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No . 24470 . J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog