Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

4 Agustos Hikâye [ Kadı kızının kusuru Benim kanm muktesit, kanaat kâr, ev ddareMnde üstat bir kadın. dır. Fakat her gülün bir dikeni vardır ya... Benim kanm da hırçın mı hırçındır, ınatçı mı inatçıdır, şirret mi airrettir. Bu kadar kucur kadı kızında da bulunur, demeyin. Allah onun gibisini düşman başına verme•m. Durun, hemen karar vermeye kalkmayin! Kadı kızınm kusurunu anlatayun: Bir akşam tiyatroya gitmiştik. Dönüşt* hava güzel olduğu için konuça konusa yayan geldik. Bahis bir aralık Madam Simon ile geçen pazar aksamı bize misafir gelmis olan ifatiyar icambur madamın birbirlerine benzeyip benzemedikleri meselesine intikal etti.Bu iki kadın aıaunda birbirine müsabih nokta . lar her cihetten o kadar azdı ki loanmtn iddiasını münak&faya giritmekten kendimi alajnadım. Bi • Kyorum, »i« olsanaz bu sözü omuz •Ulcerek kartılardınız. Fakat beo bonu yapamadım i»*e. Aka lcara dcmefc içimdea geJmedi. Kanm benim cevabnm nanl karşıladı, d«rsiniz. Tahmin edin hele... «Bak sen beai nttnl tasd&k edwrom> diyerek eaddeye boyltı boyunca uzandı, yattı. Şaka etmiyorum, Tıpfcı tramvay »kında kalmıs bir kazazede, kalbi tutmu* bir ihtiyar, küfelik bir sar. bof gibi çamırrlar içine öylece se • rüdl Şimdi benim •aziyetimi ta • •avvur ediniz. Bvkaç saniye içtnde etrafımıza muazzam bir kalabahk toplandı. ErkekJi kadmh bir »ürü bâlk dflc dfk Tüzttm» bakıyorlardı. Kıplnrnnzı olmuftum. Adei, kunun kaOc, mytpbr. Aleme maakara okhık! diye yal • vsrdım. Dudaldarm ınrarak yüzünii «agÜan sola çevirdS. Bulunduğınnuz yer an kalabahk caddelerden biri idi. Etrafvnızda toplanan kalabalık da. Irikadan dakikaya büyttyor, büyiiyor, nihayet bütün caddeyi kapla > raif, arabalan, otomobdlleri, tramTaylan dWdurmu«*u. «Polis yok) nu?>, «Belediye doktoruna haber yollayıı» gibi sesler duyuluyordu. Baktmt ki olmıyaoak, kannun kulafraa igildim: < Adel, Madam Simon ile Kambur Madam arasındaka mttaabehet e kadar fazladv ki onlarm ikidni bir arada görecek olsam ha&gisi Madam Snnorafur, hengi»! Ktm • bar Madamdir, farkedemem. De mm şaka soylemistim» desneğe mecbur oldum. Kanm çamurlar içinden kalktı. Eftrafimızdakilerin kahkahalan a. ratında bir otomobil çagrrdrm. ETİmize döndük. Bu htkâyenin biri... Şimdiye kadar bafundan geçen yüzlerce vak'adan bir tanesi... Şimdi »ize en mnnoaranu anlatacağım. En so nuncusu dfcyorum. Çiinkü kanmıni bundan sonra bu kabil münaaebet. tir .Mibabakalar 100, 200, 400, 1500 metre serbe»t, 100 sirtüstü, 200 kurbagalama, 4X200 bayrak ymrfidir. Müsabakalar hanımlar ve «rkekler arasınd'a ayrı a y n yapı . kcaktır. Z 9 ! • »izliklere cüret etmiyeceğine eminim. Onu bir dostumun verdiği nasihatler sayesunde yola getirdim. Efendim, bir aksam yatak oda • mızda karsi karsıya oturuyorduk. Caıumı sıkacak bir lâkırdı söyledi. Ben de ona yan faka, yarı ciddî bir tokat vurdum. Ben tokat diyorum ama o kadar hafifti ki siz bu. na bir nevi okşams da diyebilirsiniz. Böyle bir şeyi beklemiyordu. Evvelâ hafifçe «ay!» dedi. Aradan bir kaç dakika geçince birden: Beni öldürüyor, can kurtaran yok mu? Yetiçin katil var! diye bağırmaga ba^ladı. Bu canhıraf feryailar bütün apartunan ' halkını ayaklandırdi. Merdivea baflannda ckapıcı, kapıcı, polUe haber ver!» diye bagırışnuüar yükseldi. Hatta bir aralık dairemizin kapıtım zorlamaya bile kalktüar. Bu gürültü, bu telâf, bu rezalet kammn umurunda bile olmadi. Eli yanaginda mütemadiyen bagırıyor. Ifin tuhafi şurau ki, ben eli ile tuttuğu yanagına değil, öbür ya nagıaa rurmuftum. O telâfla hangi»i olduğunıu f&firmiftı. Aranra kuvvet almak içm dinleniyor, aonra odanın içinde bfr topaç gibi dönerek yendden hayktnnağa başlı . yordu. Artık dostumun tavtiyesini tatbik etmek umaıu gelmifti. Kan m her ne suretle olursa olsun »u»turmak l&zam geliyordu. Mutfağa gittim. Su dolu kovalardan birini yakalayınca geri döndüm. A<M, *u*acak ımnn, yoksa •eni nHturayım mı? tmdat... Allah nz«n içm yetifiniz Demek nMmıy*cak«an öyle mi? ölüyorum. Kocam beni öldürüyor. tmdatl Korayı iki elimle yakaladım ve halunn üstüne boca ettim, Bir kova dolumı »u (puf!) diye bir ses çı . kararak bir iki saniye içinde bütün döfemeye yayıldı. Eyvah! Bu bagırcf, şirret karunın son bagirışı oldu. Halı berbat olmuştu. Sular fömineain kenanmdakt süslü saçaklan da ı»latmiftı. Yavaş yavaş kenarlan doşemeye değen yatak örtüsü de tehlikeye giriyordu. Kanm yerimdera ftrladı, d'ışari ko^tu. Biraz aonra bir elinde bir süoger, öbür elinde bir paçavra olduğu halde geri döndu. DSzüatü çökerek sulan kurulamıya bafladı. Bununla o kadar meçgul oldu ki başka bir şey düfünmeğe vakit bu. lamadı. Bir saat sonra bu i* bitince: Adel dedim, yatak örtüsü de kirlendi. Degiftir onu da. Hem bana bak, bdr daha böyle bağırayım deme, vallahı, billâhi, t&llahi ay • nah dolabı ateşe •eririm.» Nakleden: SÜVEYDA FERİDUN Cildiye ve zühreviyc tnütehassısı Üniversitenin ecnebi hocaları kimler olacak? Ecnebi profesörlerden bir kısmı daha geldi, bugün mühim bir içtima yapılacak Birinei sahifeden mabat « Türk Universitesinde yapılan ıslahatı çok alâka ile karşıladım. Oni . versiteyi teşkil etmek suretile ortaya konulan ilim inkılâbı fevkalâde şayanı takdirdir. Hastaneleri ve Universiteye merbut diğer müesseseleri gördükten sonra Üniversitenin ıslahına müteallik noktai oazarımı bir raporla Msarif Vekâletine bîldireceğim. Üniversitede daimî surette vazife almıyacağım için kısa bir müddet sonra buradan ay< rılacagun. Maamafih se • nede birkaç defa tstanbula gelerek Üniversitede iki üç ay kadar kala cagım ve konfe ranslar vermek suretile tedrisata istirak edeceğim. l>'^>>.ersitenın yeni Herhalde tstanbul hocalarmOan Dr. Universitesmin is Hulusi Behçet Bey tikbali çok parlak olacaktır. tş gayet esaslı tutulmus ve çalısmak için ze . min hazırlannuştır. Daha ilk günü yap* ngun müşahedelerden son derece memnunum.» M. Zaverbruh ile birlikte Üniversitenin vaziyettni tetkik eden en kıymetlî mesai arkadası Prof. M. Nisen Tıp fakültesinde seririyatı hariciye kürsüsünü kabul etmiştir. M. Nisenin muavinliğine Ankara hasta. nesi operatörlerinden Nebil Bey tayin edilmiştir. Alman profeaörlerini buraya getiren cemiyet reisi M. Şvarts ta Üniversitede tavzif edilmiştir. Bu Alman profesörü, sırf yanındaki yahudi asistanlann va . zifelerinden çıkarılmasma muğber olarak Almanyadaki kürsüsünü bırakmıstır. Ecnebi profesörler, yakmda metnle • ketlerlne gidecekler ve ders senesi başmda Istanbula gelerek işe başlıyacaklardır. Üniversitenin küşat merasiminde Zaverbruh ta bulunacaktır. riibe devresine ait muvakkat kadrolar o zaman kat'î seklini alacaktır. Bu müddet zarfında kâfi derecede çalışmadıklan anlasılan ve mesaileri üç defa haklı hücum ve tenkhlere maruz kalan zevat Üniversiteden çıkan . lacaklardır. Bu itibarla şimdiden tatil i zamanı olmasma ragmen üniversitede, ders senesi içm büyük hanrlıklar yapümaktadır. ÎLÂN İ«tanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirket lerile İstanbul ve Kadıköy Havagazi şirketleri ve Tesisatı Elektrikiye Şirketi, elyevm ve ol dukça uzutı bir müddet için münhal hiçbir memuriyetleri bulunmadıgını ilân ve hiçbir netice verilmiyecek olan hizmet talebinden sarfı nazar olunmasmı bilhassa rica ederler. Binaenaleyh müstedilerle alâkâdar olan hayırhah zevattan gelen tavsiyename ve teşeb büsler hakkmda dahi kevfivet avnidir. Profesb'rlerin maaşları Üniversitede en yüksek maaşı aslî 100 liradır. Bu, tahsisatile beraber 400 liraya balig oluyor. 100 lira aslî maaş baremde üçüncü derecedir. ( 1 0 0 ) lira maaslı olarak Tıp fakültesmde 7, hu • kukta 6, fende 2 hoca var dır; edebi • yatta bu kadar yüksek maas yoktur. Halbuki evvelce her fakültede 500 lira maaşh birer kürsü vardu Profesör muavimerinm maaşlan tahsisatile 126 lira tutmaktadır. Maamafih hazfrana kadar yeni maslar ahnmıyarak eski nis*etler dahilinde maaş tevziatma devam edilecektir. Bu nisbetlere göre baremin tatbikmdan sonra 200 lira alan hocalar şimdi 175 lira alacaklardu. Dün, bütçeye ait hesaplar bitirilemediği için Üniversitede agustos maası verilememiş ve bir haf. ta sonraya bırakılmıştır. İKARL MARKS SERMAYE Tercüme: Haydar Rifat Beyin Şafak kitaphanesi 125 kuruş Posta ücreti alınmaz tstanbul 5 inci icra memurlugundan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen masa ve sairenin 13/8/933 tarihine musadif pazar günü saat 13 ten itibaren Beykoıda fınna tsmail Efendinin dükkânı önünde satılacagından müşterüerin mahallinde hazır bulunacak memunına müracaatleri ilân o • (6091) lunur. •••• Yeni çıktı istanbul Borsası kapanış fiatları 38933 NUKUT I I 20 20 20 20 20 20 1 20 Sterlln Doiar Fıa, v ı fr. Llret Belçika fr. Drahmı lsvlçre b. Leva Floria Çek krontı Isveç lıronu Arnstury» Şll. Peçet» Mark Zloü SO Ley 20 Dınar Rnble Yen Tfirk altım Mecidiye Banknot Os. B Maarif VaMU Evvelki gün soğuk algınlıgmdan haa. talanan Maarif Vekili Resit Galip Bey dün iyilesmiş, fakat îkametgâhmda istirahat ederek universiteye gelmemiştir Ünhrersite Eminî Neş'et ömer Bey dün aabah Vekil Beyi ziyaret ederek, kendistnin inkılâp tarihi kürsüsünü deruhde etmeleri için Ünhrersite nanuna yazılan mektubu takdim etmiştir. Vekil Bey mektubun cevabmı bu gün yazacagım bildirmiştir. Resit Ga. lip Beyin, Üniversitenin teklif ve ri casmı kabul edeceği muhakkak görülmektedir. Bugün Ünivelsitede ağlebi ihtimal Vekil Beyin ve şehrimizdeki ecnebi profesörlerin istirakile büyük bir içtima yapılacaktır. Yeni tayin edilen hocalarm bir kısmı dün Maarif Müstesannı ve Üniversite Eminiaî ziyaret etmişlerdir. Çok büyük takdir kazanan I La clef du Français (Ali Nazima) Bf.nin eseridir Bütün lîıe ve orta mektepler için Maarif Vekâleti celilesince kabul olunmuştur. Programa tamamile muvafık her nevi faideleri havi olduğundan talebeyi başka kitap tedarikinden âzade kılar. Bilmiyenlere kolaylıkla Fransızca öğretir. fkmale kalanlara hocalık eder. En mükemmel ve en ucuz franıızca ders kîtabıdır. Mu • allim kısmı yakında neşrolu • nacaktır. Birinei kısim 23 kuruş Ikinci » 34 » Uçüncti » 40 kuruttur. Posta ücreti müşteriye ait • tir. Toptan alanlara ve mektep idarelerine iskonto edilir. Her kitapçıda bulunur. mak kudretini haiz buhman zevat bu heyete girecek, hariçten hiçbir kim • se alınmıyaeaktır. Binaenaleyh azasî pek çok olmıyacaktır. Maamafih, heyete çağınlacak zevatm bu vazifeyi kabul etmek kendi arzulanna muallâktır. Giımîvenlerin bir sene maaş hak . lan mahfuz kalacaktır. Heyet daimî olacak, Üniversite talebelerile memleket münevverlerinin tetebbü ihtiyacını temin îçin eser vücude getirerek millî kütüpanelerimizi renginleştirecektir. Maama • fih Üniversite tedrisatma ait kitaplar, dersler alâkâdar profesörler tarafın • dan yapıiacağından heyetin mesaisi bu cihete şamil değildir. Heyet azalanna, mülga Darülfünundan aldıklan eski ma. aşlarına muadil tahsisat verilecektir. universiteye alınacak asistanlann miktan, bütçe imkânı nisbetinde arttı • nlacaktır. Fakat nekadar olacağı ancak bütçeye ait hesaplann ikmalinden sonra tesbit edilebilecektir. Fakülte meclisleri, birtçe işi bitirildikten sonra top. lanarak asistanlan seçecekler ve lîs • teleri Vekâletin tasdikına arzedecek • lerdir. Bu toplantılar, ancak kadrolar, ecnebi profesörlerin de iltihakîle tamam . Iandıktan sonra vapılabilecektir. Agustos nihayetinde Üniversitenin bütün kadrosu tamam olacaktır. Kadroya alınacak ecnebî profe • sörletin hepsile esas itibarile mutabık kalmmıştır. Yansından fazlası ile de her noktada anlasma elde edilmiştir. Müzakereler yakmda bitecek ve mukaveleleri yapılacaktır. Evvelce tebliğ edilenlerden baska, memleket dahilinden de kadroya yeni hocalar almacaktır. Üniversite maaşaf, bütçesi, yeni teş. kîlâtın icap ettirdiği tayinler dolavısile 600,000 lirayı geçecelrtir. Belki 50.000 lira kadar fazlalık olacaktır. Bütün bütçe bir milyon lirayı mü • tecavizdir. Kat'î miktan hesabatın ne. l tîcesinde anlaşılacaktır.» ÇEKLER Lcndrı NevYork Pariî Mılano Bruksel Atina Centvre Sofya Amstcrdam Pra? Stokholm Vlyana Berlin"*' Varşova BndapeşM Bükreş Bel^rat Yokohama Moskova Açılış 701, 0.6331 12.06 3,3875 82.07 2,44 !SS 68,8? 1,1699 15,94 2,7665 4,26 Yeni irimler Eminlik kaleminde isler durdu Evvelce yazdıklarunızdan başka yeniden kadroya, Tıp fakültesi seririyah hariciye profesör muavini olarak Konya memleket hastanesi operatörü Hayri ve operatör Avni Beyler de alm • mışlardır. Yeni hocaların bilhassa tahsil dere • celerine ve e<t slı surette yetişmis bu . lunmalarına dikkat edilmekte ve haklannda dosyalar dolusu tetkikat evrakı toplanmaktadır. Fminlik kaleminden tekaüde sev kedilerek kadro haricinde bırakılan me. murlann bir kısmı teessürle işleri bi raktiklan içm evvelki aksamdan hibaren rnuameleler durmuş, bunun üzerine dün Tıp Fakültesinden iki kâtip celbolunarak işlere vazıyet edilmiş ve vaziyet tekrar normal bir hale getiril. miştir. Mütekart memurlardan bütün evrak dür devir almmıştır. 4,225 8,905 80,53 34,79 131 1085. 8,83675 80,0625 34,7175 1087,50* ESHAM ••*•Kapanış ts Baokası hâmil. Is Baskası nam. A. Şim. 60 o'o , , !00 o/o Şlrketihayriye Tramvav Bomor.tl Nekur Terkoı Balya Aslan çlmeoto Profesör muavini Remziye Salih Hanım Dün komiteden ald^ımız malumata göre, Fen fakültesi umumî kimya pro • fesör muavini doktor Remziye Salih Hanım, bir müddet memleketimizde muhtelif mekteplerde muallimlik yaptıktan sonra Parise giderek Sorbon Ünrversitesinden lis«nsiye olmus, Erenköy lisesinde bhr sene khnya muallim . ligi yapmış ve sonra Sorbon Universitesinde doktor a tezini hazır lamıştır. İki sene devam eden mesai netice • smde mühim ilmî taharriyatta bulun • muş, Fransızlann bile nadir kazandıklan «Tres Honorable» kaydile doktor un . vanını almıştır. Yeni kararlar Tıp talebesmin ttaj zamanlannda, geceleri yurt yerine hastanelerde ka • larak fazla istifade ettirilmeleri takarrür etmişitr. Eminlik yeni mesaî programlannm nası) yapıîacağma daîr 10 maddeK bir talimatname hazırlıyarak dün Fa • kültelere teblig etmiştir. FaküHeler bu esaslar dahilinde işe başlamışlardır. 26,80 D BabıaÜ caddesi Meserret Oteli karşı Ü BAHATTiN ŞEVKi1 ddi M O l ik I I ^ ^ sında No. 125. Sabahtan akşama kadar.l I Fıkaraya pazartesi günleri meccanen w (6043) 1ST1KRAZLAR 1933 Ikramlyell tstikrazı Istikrazı DahiM Şark çimeodlferi Düynnn Mnv. Gümruk Saydı Mahl Bağdat Askerlve Yelken yarişları fivfün Moda 9e Haydarpaıa arasmda da ilk yelken yariflan ya ptlaeakhr. Istanbnl 7 inci icra memurlugundan: Satümasına karar verilen otelciliğe ait eşya şehri hatin 8 agustos 1933 ün. cfi günü saat 2 de Sandalbedestenmde açık arttırma ile mahallinde bulunacak metnuru tarafından tatılacağı ilân o • lunur. (6082) Islahat komitesinin dünkü içtimaı üniversite ıslahat komitesi dün Ma • arif Müsteşan Avni Beyin riyasetinde toplanroış ve Üniversite kadrolanndaki yeni tayinler dolayısile bütçeye ilâve edilecek tahsisat hesaplarüe me^gul olmuatur. Islahart müşaviri Profesör Malş ta bu toplanhya iştirak etmiştir. At yarışlan Ulah encümeni tarafından tertip edilen at kosulanmn ikincisi de bugün Veliefendi çayırında yapıla . caktır. Profetör muavini Ahmet Bey Ratip dağeıhk, yurüyüçülük ve kış tporları kulübünün gezintiti rark dağcüık, yüruyaculak ve ku •porlan kulübu 28 temmuz cuma günü bir yürSyfiş tertip ederek Bentlere gitmiftîr. 4 agvtos cuma günü de Hayırsııadaya gidilecektir. Sabah saat 7,45 te Dolmabahçe camii avlnsunda buluşu • lacak ve tam 8 de hareket edilecek tir. tstanbul üçüncü icra memurlugun • dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa • raya çevrilmesi mukarrer kuru çalı fasulyesi 8/8/933 tarihinde saat 9 ilâ 11 arasında tstanbul Yağ iskelesi 9 numaralı dükkân önünde paraya çev. rileceği ilân olunur. (6083) tstanbul 5 inci icra memurlugundan: Mahcuz ve füruhtu mukarrer fortston markalı bir adet traktör makinesi maate. ferrüat 9/8/933 tarihine musadif çarşamba günü saat ondan itibaren Kadıköyünde Arabacılar meydanı karsı • sında Pilâvcı sokagmda 11 numaralı ardiyede bilmüzayede satılacagından is. tiyenlerin mahallinde hazır bulunmalan ilân olunur. (6092) Türkgucu kulübü azalartna rürkgüeü îdrrvan yurdu riyasetinden: Tecdldl kaylt muamelesl yapılacağından agustoe gayesine kadar bUumum a» n m Yurt k&tiM umumüiglne mtiracaatlerl. Yaptırmıyanlann bllumum hn kukunun kalmıyacağı ehemuüyetle tebliğ olunur. Hilâl kulübünün kongresi ffllâl Spor kulübü Idare heyetindenf Knlübümüz senelik âdi kongresi 18/8/ 98S cuma günü yapüacağından muht» rem aaanm o gün saat tam 10 da kulüp blnssını teşrifleri rica olunur. tstanbul 5 inci icra memurlugundan: Mahcuz ve paraya çevrilecek olan su deposu vc tulumbası ve musluk ve gaaoz ve damacana ve saire ağustosun 13 fincü pazar günü saat 10,5 tan itibaren îkind arttırma ile paraya çevrileceğinden mSşteriierin mezkur gön ve sa • atte Büyükderede vapur iskelesinde 262 numaralı sütçü dükkâmnda memunına müracaat etmeleri ilân olunur. (6092) Troçkiyi Felemenge kabul etmiyorlar Amsterdam 3 (A.A.) Felemenk müstakil sosyalist fırkası Troçki Fran••da İkamet ederken kendirini Fele meage davet etmisti. Buna Adliy» Nazın musaade •bne. J Maarif Müsteşan Avni Bey, Üniversite işleri hakkmda bir muharririmize aşagıdak! izahah vermiştir: « Bu sene üniversifte Maarif Vekilinîn murakabesi altmda olduğu i • çin eskiden mevcut olan idarî muhtari. yeti kaldınlmıştır. Sene sonunda Ünîversitenîn yeni teş. kilât kanunu hazırlanarak bu müessesenin hükmî şahsiyet ve muhtariyeti ha\t olup olmıvacağı ve daimî kadrosu te»*>it edilecektir. Bu kanun lâyihasmı Üniversite, ıslahat müşaviri profesör Malş ile bera ber mavısa kadar meydana çıkaracaktır. Bu itibarla Üniversitenin Sk senesi Saffet Rtza ve Fazilet Şevket kuruluş senesidir. Bittabi Üniversîtenîn ilmî nrahta . Hanımlar riyeti, eskisi gibi mevcuttur. tdarî muhNebatat profesör muavini Saffet Rıtariyet meselesi, Üniversitenin înkisa • za Hanım Almanyada tahsil görmüş fı. çelecek ecnebi profesörlerin mütave doktora yapmağa muvaffak olmus, lealan ve yapılan tecrübelerin neticeavdetinde Erenköy lisesüıe muallim olleri nazan itibara almarak halledilecek. muştur. tir. Hayvanat profesör muavinliğine geHer hade tstanbul Üniversitesi motirilen Fazilet Şevket Hanım Amerika. dern bir Üniversite için ne gibi evsafı da tahsil etmiştir. Ifizımsa hepsmi haiz olacaktır. Yeniden otuz profesör muavini Esasen bu muhtariyet meselesi muhalınacak telif memleketlerde başka şekillerdeÜniversitenin muhtelif şubelerine yedir. Bunlar da gözönünde tutularak niden alınacak asistan miktarı 150, pro memleketimize en müsait ve uygun bir fesör muavini 30 kadardır. Bunlar için şekil ven'lecektir. müracaat günden güne artmaktadır. Teskili mukarrer Telif ve Tercüme he600 ü bulan bu müracaatler tetkik e yeti, universiteye mülhak bir müessedilmektedir. se olacaktır. Üniversitede faaliyet artıyor Yalnız mülga Darülfünundan açıkta Darülfünun teşkiiât kanunu bir sene kalan profesörlerden her hangi bir ecsonra tatbik edilecek ve şimdiki tec • nebi Hsanını iyî bilen ve tercüme yap Gene Fen fakültesi riyazî mihanik ve yüksek hendese profesör muavini Ahmet Ratip Bey, Nansi, ve Lil Üniversi telerinde tahsil etmis, elektromekanik fubesinden birincilikle çıkmıs, Hava Nezaretinin 1931 de muhtelif darülfünımlular arasında açtığı müsabakada birinei gelmiş, Lil Universitesinde profesör Kampeye bir müddet vekâlet etmis, konferanslar vermiş, 930 senesinde 900 frank aylıkla Nansi Üniversitesi elek . tromekanik asistanlıgına tayin edilmiş, doktorasını hazırlamış, profesöriinün takdirini kazanmış, 8 diploma ve ser tifika almış kıymetli bir Türk genci dir. Maarif Müsteşarının beyanatt TAHVİLÂT Açılış Elektrik şirketi Tramvay * Tfinel * Rıhtım • Anadolu (0 Anadolu ( 2 ) Anadolu ( 3 ) Anadoln 1Viümesîll Kapanış 46,45 46,45 49,<J0 46,45 46,45 49.75 DOKTOR Osman Şerafettin Cagaloglu Nurosmaniye caddeıi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra (Yenibahçe hastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısî istanbul 6 ıncı icra memurlugundam Bir borçtan dolayı mahcuzunbih bir< maaayna ve konsol maaayna ve bakır mangal asma saat ve sandalye ve sa. ireden ibaret eşyanm 8/8/933 tarihine musadif salı günü saat 16 dan 17 ye kadar Galatada Topçularda Tramvay caddesilnde numaralı gömlekçi' Sotiraki Efendinin hanesinin üstkatında bilmüzayede ikinci açık arttırma suretile satılacagından taliplerin mahallindt bulunacak memuruna mSjracaatleri ilân olunur. (6096), Düzeltme Dün Universiteye yeniden ?îınan nocal?)r lis'psinde ismi geçen Ağaoğlu \ Mehmet B. yerine sehven Ağaoğlu Ahmet Bey vazılmış'.'.r. Bundan brska HuIusi Behçet Beyin yerine de Behcet Sabit Beyin resmi konulrauştur. Tashih •e itizar ederiz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog