Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumftnrıycf 4 Agustos 1933 TEFRİKA: 63 Yeni TürkiyeAvushırya Aü NACİ İnhisarın Izmir teşkilâtı ticaret mukavelesi nı yapacak heyet gitti Göze göz, dişe diş! 22 temmuzda mer'iyet mevkiine giren anlaşmanın Afyon inhîsanmn İzmir şubesi mü dürlüğüne tayin edilmiş olan Hayvan borsası umumî kâtibi Demirkan Vahit, müfettiş Ziya ve eksper Hasan Fehmi Afyon fiatları niçin düsüyor? Bu akşamki program ) ANKARA: 12,30 gramofon 18 piyano kon * seri 18,45 fransızca ders • 19,20 gra . mofon 20,15 ajans haberleri. tSTANBUL : 12,30 gündüz neşriyah, hlrkçe gramofon plâklan 1 8 gramofon . 1 9 stüdyo saz heyeti 20 Osman pehlivan 20,30 hanımlar heyeti 21,30 gramo . fon • 22 ajans haberi, saat ayaru VİYÂNA : 20,15 konser: List ve sair musikisi • naslardan parçalar 21,20 muhtelif operalardan parçalar . 22,50 haberler23,05 Avusturyaya dair fransızca konferans 23,20 gece konseri. PRAG : 20,15 şarkı konseri 20,35 Eski Çek vatanına dair konferans 21,35 Çek opera orkestrası tarafmdan konser . 22,35 Birabonun bir piyesi. MÜNtH : 19,10 Vagnerin yıldönümu muna sebetile ona ait hatıralar 21,15 piyes: Vatan kanlar içinde . 22,50 orkestra ta rafından parçalar . 23,25 haberler. BUDAPEŞTE : 20,05 askeri bando • 21,20 haber • ler 21,35 gramofon 22,50 çingene musikisi . 23,50 şarkılar, VARŞOVA: 21,05 senfonik konser 22,15 kon ser: Mozart ve Listten parçalar 23,05 kafe konser havalan. Tomalevski öleceğini bildiği için evinden çıkmiyordu. Aylarca evine kapandıktan sonra, bir gün bahçeye çıkmak istedi ve çıkmasile ölmesi bir oldu Makedonya komitasının kavgala • nnı anlatırken her hangi bir san • sasyon aramadığımı göstermek için, sjmdi, sire diğer bir ecnebinin yaz. dığı, uc hikâye tercüme edeceğim. •* • Birmci hikâve: Fanediniz kî, Protesrerofun arka'daslan, mrikam almak icin. Miha • flof taraftarlarından, alelâde bîr adatnı deÇîl de, münevver bir adamt »Idurdüler. O halde, (A) hizbînden *n«newer bir adamm întikamım ai mak lcfn (B^ hlzbî"den Htî munev. •er adamm o'mesî ISnmdır. tnönevver adam vardı: Parlîcef. Popnıristof, Kulîcef. Tomalevski, Boğ . darof... Bunlardan biri meb'uî, öbürlerî prcfesor ve gazetecî îdîler. Sîmdî, bilm bakalım. Vançe ftvan ^1iK»îlofa halkın taktığı lâkap: Küçük fvan demekü Bunlardan hangisînî oidürtecekti 7 tntîkam kararı, daima. ölüm hâdisesînin vukua jrel . mesinden on dört gün sonra vprilir. VB) hizbinin bes münevverî. içle rînden ikisinîn behemehal öldürü leceklerinî bilivorlardı. Değil onlar, bütür Sofya, içlerînden îkîsinîn öleeeğinf biliyor ve eş dost, bîr müd • det sonra mezarlık eşiğinde ailele . rrae yapacaklan bevanı tazivetten ervel, şîmdiden, kendilerîni ziyarete, •edalaşıp helailasmağa bile gel! yordu. On dördüncü pün karar sayî eldu: Tomalevski ve Boğdarof öle eeklerdi! Tomalevski, Sofyada, gazetecile rîn oturdu&u küçük bîr mahallede yaşardı. ölüm kararını duyunca* günlerînin sayılı olduğunu anladı ve evfne saklandı. „ O. R. t. M. kendisîni mütemadi bir tarassut altında bulundurmaktan ge..ri durtnuyordu. Tomalevskinin oturduğu villâya en yakin villâ, polis memurlanndan birine aitti. Tomalevski bu itibarla rahattı. Evinin içine «çekildiği için, ölüm, ancak komşusunun pencere. smden gelebilirdi. Halbuki bu komşu da, Cenabı Hakkm bir lutuf ve înayeti eseri olarak, îşte nizam ve asayişi temine memur ordunun a • damı, bir polisti. Fakat 1 kânunuevvel 930 da, Tomalevskinin evinin etrafmda bulundurduğu muhafızlar, işlerini bırak. mış ve bakkala gidip slivoviça [erik rakısı!] çekmeğe daimış olmasa îdi1er, o zamana kadar mahalieye yabancı iki adamın, sanki kendi ev lerine girîyorlarmış gibi polis memuronun villâsma girdiklerînin farkı na vanrlar ve belki evvelâ, bu iki adami, efendilerinden emir almağa gelmîş iki küçük memur sanırlardı. Fakat tarassut işlerinî iyi yapıp ta dikkat edince, görürlerdi ki, ne o gün, ne ertesi gün, meçhul adamlar, girdiklerî evden çıkmaımşlar ve çıkmadıktan başka herhangi bir hayat isareti de veronemislerdi. Ayın üçünde, Tomalevskinin ba basının aklına, bahçeye bir ağaç dikmek geldi. Tomalevski odasından çıktı ve aylardanberi ilk defa olarak babasına yardım etmek için bahçeye indi. Fakat bahçeye inmesile beraber müthîş bir cam şangırtisile karışık dort el silâh sesi, ortalığın sükutu • nu paramparça etti. Tomalevski, babasının ayakları • nın dibine yıkılıverdi. ölmüştü! Avı ürkütmemek için gürültü çıkarmamağa çalışan komitacılar, pencereyi açmadan ve camın arkasından ateş etmişlerdi ve bir Bulgar vatandaşını rahatça öldürebilmek için de, komita, bir polis memuru nun evinde bir aylık bir oda kîra . lamağı tcrcih etmişti. Tomalevskinin ölümünden kırk iki gün sonra, 13 kânunusani 1931 de Boğdorof katledüdi! Mihailovistlerm 13 kânunusani de yaphkları hu cinayete, Protege rovistler, 25 gün sonra, şu cinayetle cevap verdiler: 8 şubai 931 günü, Mihaiiovist Gurgof, kolunun altında çantası, Pirut caddesinden geçiyordu. Avu kattı. Mahkemeden çıkmış, yazıha . nesine gidiyordu. Genc, sıhhatli, nikbin bir adatn olan Gurgof, Bulgar politikacılannın dikkat etme • leri lâzım gelen esas şartlara aldırmıyarak alelekser ihtiyatsız gezi yor ve bir kere de dönüp, peşinde adam var mı, yok mu, bakmıyor, al. dırmıyordu. Fakat beşinci gaz fenerînin hîzasina gelince, genç avukat, ihtiyat sızlığmın kendisîni nerelere getir . miş olduğunu aladı: Etrafında ve kulağının dibinde kurşur.lar vızıl damağa başlamıştı! Gurgof, yaralandıpını görünce sokağa saptı, ve sendeleye sende . leye, bir bakkal dükkânına kapağı attı. Kendini kurtulmuş farzedi yordu! Ftkat katiller yakasını bırakmadılar; dükkânın içine daldılar ve orada, Bulgar barosunun genç yıl dızı Gurgofu, birkaç kurşunla, bu sefer sendeliyemiyeceği şekilde, bir kuru erik sandığı ile bir şarap fıçı . sınm arasma yuvarladılar! Ertesi gün, Sofyada derin heye can, daha ertesi gün büyük cenaze merasimi ve şuraya buraya topla nan halk arasında «olmalı mı idi, olmamalı mı idi?> ler, acı mütalea lar... Hesap edildiği zaman görüldü ki: Gurgof, iki sene sekiz aydanberi Protegerovist Mihai'ovist kavgası yüzünden öldürülen 193 üncü Bulgar münevver i idî! (Devam edecek) başlıca esasları Memleketimizle Avusfurya ara . sında yeni bir ticarî anlaşma ya pılmıştır. 22 temmuzda mer'iyete giren bu anlaşmanın müddeti senedir. bir kamah ile Avusturya sefareti ta • rafından Ankarada müttefikan tetkik ve tesbit olunacaktır. Kıymetler tesbit olunurken Türk makamlarında toplanacak olan menşe sehadetnameleri esas i t t h a z olunacaktır. Bunun için Avusturya gümrüklerine verilecek şehao*etnameleri Avusturya «»fareti vasıtasile her altı ay sonunda bu makamlara tevdıi edilecektir. Hesaplar Türk lirası olarak tutu. Iacak ve Avusturva silininin kıy • meti mense şehadeinamelerinin tar'hlerine kadar tekabül eden gün lerdeki kur üzerinden hesap edile • cektir. Hesaplar her altı avda bir ya . pılacak ve her devre icin mikevazîn olacaktır. Su kadar ki bıVnci devre için 500.000 Türk lirası bir fark kabul edilecek ve bu bakiye selecek devrpye naklolunacaktır. tkinci altı avlık d"evre ; çin kab«ıl olunan fazlalık 250,000 liradan fazla olamıyacaktır. $ayet, bu itilâfname temdit edilmiyecek olursa bu fazlalık iki aylık bir devre içinde tamam. lanacaktır. Maamafih iki taraf böyle bir farka meydan vermemeğe çalısacaklardır. Hesaplarda menşe şehadetna melerine nazaran millî mahsulâtın menşe memleketin ihracat liman ve istasvonundaki fob kıymetleri ticarî kıymet olarak nazari Hibara almacaktır. Nakil, mağaza, işç'lîk yahut diğer masraflar ve nakil esnasında iktisap ettikleri munzam kıymetler ne olursa olsun bu vesi. kalara hiçbir fiat ilâvesi yapıla mıyacaktır. Konsoloslar tarafmdan verilen şehadetnameler malların gümrük ten çıkarıidığını tasd*ik için gön derildiği memleket gümrük idare • lerince vize edilecektir. Bazı mallar için verilen konten. janlaV istimal edilmezse veya kıs. men kullanılırsa bunlardan kon • tenjanı bitmiş maddelere ^ 1 0 nisbette nakiller icrası caiz olacaktır. Bu haddin fevkinde münakale ic . rası talep olunursa bu talebi icabı hale göre İktısat Vekâleti kabul edecektir. Fakat bu taleplerle hiç bir zaman mübadelâtta esas olan 3,481,000 liranm fevkine çıkamı yacaktır. İktısat V©kâletim,izle Avusturya tütün reiisi arasınd'a teşrinievvel 932 de aktedilmiş Kıliring mukave lesile bu itilâfın hiçbir alâkası yoktur. Mübadelâtın bedelleri kılirmg esası dahilinde tarafevr. merkez ban. kalarında toplanarak ashabına tevdi olunacaktır. tını yapacaktır. Muhtelit komisyon raporunu Vekâlete verdi Afyon inhisan idare meclisi reisi Habipzade Ziya Beyin Ziraat Vekâletinden 2, İktısat Vekâletinden 1 zatm iş tiraklerile teşekkül eden muhtelit ko misyon raporunu hazırlıyarak Vekâlete vermiştir. Rapor Heyeti Vekileden geçtikten sonra teskilâta tamim edilecektir. Bu raporda afyon ekim muıtakalan da tesbit edilmiştir. İtlâfın esası net tediye muvaze nesi prensibi dahilinde Türkiye Avusturya fcicaretinin inkişafını kolaylaştırmaktadır. Avuaturya aşağıda yazılı mad . delercTen 3,5 milyon Türk lirası kıymetinde Türk malı alacaktır. Halı, kilim, tiftik, gülyağı, palamut ve hulâsası, travers, kereste, tütün, mad'en cezherleıl, incir adi cins. Tütün 1930 ve daha evvelki seneler mahsulleri olacak, maden kömürü maden cevherlerinden ha. riç tvrtulacaktır. Buna mukabil Türkiye müfredatı aşağıda yazılı eşya için Avusturyaya hususî ithal müsaadesi vermektedir: Türk lirası kıymeti Kâğıt sanayli eşyası 1,133.000 Yün mensucat ve mamulâtı 136,500 Pamuk mensucat ve mamulâtı 130.000 İpek mamul&tı 2S.000 Keten, kendir, Jut msmulâtı 152.000 İpek ve pamuktan hazır eşya 16.000 Deri mamulâtı 71.000 Şapkalar 62,000 Kereste mamulâtı 27.000 Lâstik mamulâtı 196.000 DemJr ve mamulâtı 475.000 Madenî muhtelif eşya 251.000 Makineler 372,000 Elektrik alât ve edevatı 105,000 Fennî ve tıbbî alât ve edevat 70.000 Diğer eşya 257.000 Yekun 3.481.500 Bundan sonra Avusturya, hükumetimiz tarafmdan umumi tedbr mahiyetinde neşrolunan ithalât kon. tenjanlarından istifade edemiye . cekiir. Mukavelenin üçüncü maddesi mucîbince tarafeyn ihracatının tevazün etmesi lâztmdır. thracatın umumî kıymeti her iki taraf için bu rtilâfname müddeti zarfındnn 3,500,000 Türk lirasını geçemez. Avusturyaya yapılacak Türk ihracatı salâhiyettar ticaret ve sanayi odalarından verilmiş »neri'yeti müd detle mukayyet olmıyan şehadet . name ile yapılır. Türkiyeye yapılacak Avusturya ithalâtı dahi Sanayi ve Ticaret Odasından verilnus ve müddetle gayrimukayyet bir menşe ş«hadetna mesile icra olunur. Bu şehadetnameler m a 1ların güm rükten çıkarnldıklarıru tasdik için ithal eden memleketin gümrük i. darelerince vize edilecektir. Hesaplar salâhiyettar Türk ma Afyon tiatları düşürülüyor mu? Bazı mmtakalarda zürraın elindeki mahsulü ucuzca çıkarmağa mecbur kal. dığı görülmektedir. İşitildiğine göre, fiatlan düşürmek için bazı propagan dalar da yapılmaktadır. Afyonun da hflî ticareti serbest olduğundan inhisar idaresi hem müstahsilden, hem de mutavassit vazifesini gören tacirlerden mubavaatta bulunmağa salâhiveti var • dır. TacİTİer ellerindeki eski stoklan 1933 senesi nihayetine kadar ihraç edebileceklermden inhisar idaresine mu. bayaa için aşağı yukan valnız 933 mahsulü kalıvor demektir. Bu vaziyet yeni mahsul fiatlannın düşmesine hiçbir sebep olmadığmı pöstermektedir. Afyon ambarlan tesis ediliyor Dördüncü Vakıf Hanın bodrum katı hemen kâmilen afyon inhisan tarafın • dan kiralanmıştır. Satm alman mallar morfin derece • lerine göre standardize edilerek buralarda hıfzolunacaktır. Muayene, tahlil ve depo işleri de buralarda yapılacak . tır.° Inşaattan sonra lüzumu olan am • bar memur ile diğer memurlar jdareye almacaktır. Vapurculara bir haftalık bir möhlet daha verildi Vapurcuların evvelki gün yaptıkları toplantı, arada mevcut ihtilâfların halline hiçbir yardımda bu lunmamıştır. Bunun için rakip kumpanyalar murahhaslan dün tekrar toplanmağa lüzum görmemişlerdir. Vapurcuların kendi aralarında an laşarak yeni şirketi teşkil etmeleri imkânsız bir halde görünmektedir. Ekseriyet teskil eden armatorlar kendi aralarında birleşerek vekâ lete müracaat etmisler ve nizamna meyi tasdik edilmek Uzere vemniş • lerdir. Vekâlet her iki tarafın noktai nazarını tetkik etmiş ve tevarii eden bu anlaşamamazlık karşısında. ha kemlik sifatını kabul etrolıtir. tş, bu şekli alınca vekâlet, vapurcuların kendi aralarında son bir anlaşma tesebbüsünde bulunmaları içîn bîr anlaşma tesebbüsünde buluntna ları için bir hafta mühlet verilme sini tensip etmiş ve keyfiyeti Deniz Müsteşarı Sadullah Bey vasıtasile vanurculara tebliğ etmiştir. Diğer taraftan, Büyük Millet Mec lisi ikinci reisi ve Trabzon meb'usu Hasan Bey de vapurcuların kendi aralarında anlaşmalan için sahsan tavassutta bulunmuş ve evvelki gün armatorlann mümessü'ermi nezdme davet ederek iki tarafı da dinlemiş, icap eden tavsiyelerde bulunmuş • tur. Tire orta mektep istiyor! Binayi ve muallim rrraaşlarını halk temin edecek Orta mektep olarak ayrtaln bina The «Hususî» En büyük sehir. lerimizden olan ve yalnız merkezinde yirmi beş bin nüfusu bulunan Tirede bir orta mektebe şiddetle lüzum vardır. Maarife pek ziyade ehemmiyet veren Cumhuriyet hükumetimiz için bu, ihmal edilmiyecek bir iştir. Geçen sene Ankaraya giden Valimiz Kâzım Paşa bu sene Tirede bir orta mektebin a. çılmasına Maarif Vekâletince karar verildiğini tebşir etmişti. Bu haber halkimızı ve bilhassa Tire gençlerini çok ve pek çok sevindirmşiti. Bu defa haber alındığına göre tzmir Vilâyeti içinde yalnız Bergamada bir orta mektep açılmasma karar veriL miş. Halkımız bunca vaitlere rağmen bu sene de orta mektebin açılmıyacağma inanmak istemiyorlar. Aziz hemşerimiz, azimkâr Maarif Vekili • mizin her halde vadini yerine getirece . ğine kanidirler. Açılacak olan bu orta mektebin binası Fırkamızca, maaşat ve masarifatı da halkımızca temin edilecektir. Tire yüzlerce ilk mektep çocuğunun orta tahsilden mahrum kalmaması için bu fhtiyacın tatmin olunmasını heyecan. la, sabırsızlıkla beklemektedir. İC C ASKERL1K IŞLERt Tütün ikramiyesi Muhtelit ofis teşkil edilmiyecek mi? Türk . Yunan muvakkat ticaret mukavelesi mucibince teşkili icao eden muhtelit Ofisin nizamnamesi İhracat Ofisi tarafmdan hazırlan • ti. Buna henüz bir cevap gelmemismış İktısat Vekâletine gönderilmiş. tir. Maamafih ticaret mukavelesi müddetuv'n bitmesine az bir zaman kaldığından Ofisin teşkiline lüzum kalmıyacağı zannedilmektedir. Ticaret borsasına zürradan bir aza da seç İdi Ticaret ve Zahire Borsasmın bu defaki İdare neyeti intihabında zürrad*an da bir aza seçilnvştir Bu aza Şerefettin Beyin >erine mtîhap edilen Gazi çiftlikleri idaresi İstan. bul şubesi mümessili Fahri Beydir. Müntehipler bu reylen'le, borsanın aynn zamanda Zahire Borsası olması itibarile idare heyetinde zürratn t«»Tnsi! edilmej'r' '"'zem addettkilerini göstermişlerdir. İnhisarlar teşkilâtı Birincj sahifeden mabat uzere iki büyük kısma aynlacaktır. Şimdi mevcut şubeler is itibarfle bu iki kısma taksim edileceklerdir. Sahş ve imalât kısımlarmın basında daimî surette Cali<"cak olan miitehassısların da bu • rrünlerde getecekleri söylenmektedir. BunıJan başka tütünlerimizin fennî hususatile mesgul olacak bir mütehas . sısla tuz merrJehalannın ıslahı için diğer bir mütehassıs ayrıca getirtilecek • lerdir. Yeni teşkilâtın, İnhisar idaresi mer« kezini daha basit ve daha verimli is ler bir hale koyacağı ümit edilmekte dir. Rana Bey şehrimizde bir sniiddet kalarak yeni teşkilât etrafındaki faal' yete nezaret edecektir. Dün ebedî metfenme terkettiğimiz kardeşimizin hastalığı esnasında muhterem Ziraat Vekili Muhlis ve Orman Umum Müdiirü Bekir Beyefendilerin gös. terdikleri yüksek alâkaya ve bilcümle arkadaşlannm azim teessiirlerimize iştir»k!p''<np. cenaze merasiminde bulu nan meslektaş ve akrabalanna derin teşekkürlerimizi alenen sunarız. Yüksek orman mütehassısı merhum Recebin validesi ve kardeşleri (6107) Teşekkör Üsküdar Askerlik şubesinden: Şehit yetimlerinden bu sene şubeye müracaat ederek 933 senesi ile 930, 931, 932 seneleri tütün ikramiyelerine kayic edilmiş olanların 6 ağustos 933 pazar günü saat 10 da Üsküdar kaymakamlı gında ikramiyelerinin tevziine baslanacaktır. Tevziat pazar ve çarşamba günleri saat 10 da yap'.lacağından istJhkak sahiplerinin maaş kâğııları ve fotoğraf larile Üsküdar kaymakamlığına müra caatleri. Dünyada ne kadar tuz istihsal ed'liyor? Beynelmilel iktısat komitesi tara • fından yapılan bir istatistiğe göre son seneler zarfında cihan tuz istihsalâtı şu miktarlara baliğ olmaktadır. Cezayir, Mısır, Erite, Somalı, Sudan, Trablus • garp, Tunus, Cenubî Afrika ittihadı dahil Afrika kıt'asında (475000), Kanada, Cemahiri Müttehide, Arjantin, Şi. li, Peru dahil Amerika kıt'asında (837,00.0), Seylân, Formoz, Ingiliz Hindistanı, Felemenk Hindistanı, Hindi Çini, Japonya, Filipin, Siyam, Türkiye dahil Asya kıt'asmda (375,000.0), Almanya, Avusturya, Bulgaristan, İs • panya ve Fransa dahil Avrupada (13,000,000) ton tuz istihsal edilmektedir. Anadolu dahilindeki mermlehalann umum istihsalâtı son senelerde artmış (300,000) tona yaklasmıştır. İzmirde. ki Çamaltı memlehalannda yapılmakta olan tesisatın ikmalinden sonra istih salâtın dörtte bir nisbetinde artacağı ümit edilmektedir. tstihsalâtın fazla lığı her sene hükumete verilmekte o • lan ( 2 ) milyon liraya kadar olan in hisar varidatını da yükseltecektir. Davet İstiklâl harbinin hususiyetlerlnl ve dol^rduğu büyük neticeleri daima jad ve tebcil etmek ve bu uğurda malul kalanların bugünkü refahtan tamamile müstefit olmalarını temin etmek için bir cemiyet teşkil edilmiş ve nükumetçe tesçil olunmuştur Gerek İstenbulda ve gerek tasrada bulunan İstiklâl harbi malul zabitlerınin veya İstiklâl harbinde malul olduğu halde çahşıp İstiklâl malulü gibi tekaüt olunan zabitlerin Mmlerini, babalarır.ın isimlerini, riitbelerinl, maluliyet derecelerini, sicil numaralarını halen almak ta olduklan tekaüt maaşlarını, malul cldu|u kıt'alarıra ve halen bulundukları askerlik şubelerini ve adreslerini bildirmelerini. Aza kaydolunmak suretile cemlyetin mesaisine filen ve maddcten iştirak etmek istiyen arkadaşlardan İstanbulda bulunanlar pazar, perşembe günleri saa4 B 12 ye kadar tasrada bulunanlar da bir mektupla cemiyetın merkezi idaıesı olan (istanbulda Asmaaltında Lâzari Papazoğlu han No. 5 e müracaat etme > lerini, nizamname ve mesai hakkında malumat istiyenler 6 kuruşluşk posta pulu leffeylemeleri rica olunur. Amerikada fopfan eşvâ fiatlarında tahavvüller Yapılan bir hesaba göre Amerikada eşya fiatlannın yükseltil mesi için alman tedbirler 3 ay zarfında şu neticeleri vermiştir: 1933 16 nlsao \ ttmınuz flatte». yiidfi yfiırlt Çocuk bakımı Doktor Mazhar Bey, Mersinde fay dalı bir neşriyat servisine başlamıştır: Çocuk bakımı, her ayın birinci ve on beşinci günleri çıkan ve İ9minden de an laşılacağı gibi, küçiiklerin sıhhatini korumak içm büyük gayesine sarılan bir mecmuadır. Ölüm, bilgisizlik, ihmal, nüfus üremesine karşı kayitsizlik gibi fenalıklarla bİTİeşerek her sene yüz bin. lerce evlâdımızı çekip götürüyor. Çocuk bakımı gibi hemen memlekerin en büyük davaları arasında şrörme^e mecbur olduğumuz bir mesele için Mersinde harekete gelen Doktor Mazhara, uzak ve yakın hepimiz zahir olmalıyız Kendisine bu hayırlı işinde sabır ve mu vaffakiyet dileriz. Bursada yeni bir maden suyu bulundu Bursada Könderet koyii ve Uludağ maden suyu civannda yeni bir madeo suyu daha keşfedilmiş ve bir heyet bz. raya giderek suyu mahallinde tahlil ve tetkik etmiştir. Bu yeni suyu, Uludağ maden suyu sirketi mes'ul müdiirü Sıtkı Bey keş • fetmis ve ruhsatnamesi kendisine ve . rilmiştir. Bu suyun vişi maden suyu evsafını haiz olduğu göriilmüştür. Aynca gene bu suyun yanında Loban maden suyu gibi çok kükürtlü ve bikar bonath bir stı daha keşfedilmistir. Geliboluda orta mektep açıldı Geliboluda bir orta mektep açılmasma Maarif Vekâletince karar veril miş ve bu karar Geliboluya tebliğ edil. miştir. Gelibolular bu karardan son derece memnun olmuslar ve Belediye binası önünde büyük tezahürat yaparak makamatı âliyeye teşekkür telgraflan çekmişlerdir. • mım * Nedp Lâstik libresi Çavdar buseli Yulaf buşeli İpek libresi Deri libresi Buğday buşeli Bakır libresi Yün libresi Pamuk libresi Şeker libresi Kakao libresi Gümüs (beher 31 sents sents 3.55 9,80 75.6 45.7 238 12.5 113 176 113 110 45 21,7 124 6.7 92 87 9 79 71 71 70 50 39 33 13 63 5.2 40.1 6.7 1,1 3,4 61.2 11,4 1.6 4,7 39,6 28,7 gramı) Yumurta düzünesi Kahve 13.2 7,5 15 7,7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog