Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

4 Ağustos 1933 •Cnmhunyef SOMiTELGBAFLAR Almanya ile Avusturya arasındaki hâdiseler Fransa, Ingiltere ve Itaîya müdahale etmek üzere hazırlanıyorlar Londra 3 (A.A.) «Times» ga • ze.esinc göre Fransız, tngiliz ve îtalyan hükumetleri ejasında Avusturya hudutlanmn Alman tayyareleri tarafın. dan zorlanması hakkında yapılan müzakereler kat'î bir neticeye vâsıl olmak üzeredir ve bu hareket, dörtler misakı ruhuna karşı telâkki edilmektedir. Bir iki güne kadar üç devletin, karan Alman hükumetine bildirmeleri tnuhte meldir. Times gazetesi, Almanyanın tngil . tereden polis tayyaresi almak istemesi ve bunu takip eden göriişmeler hakkında izahat vermektedir. Times şunlan yazıyor: € Beriindeki fngrîlîz maslâhat güzannın tebliği bir protestoname rr.ahiyetini almamıssa da, tngilterenin M. Goerîngin talebini 1926 Paris mua . hedesinı ihlâl edici mahiyette gördü • ğü açıkça kaydedilmiştir.» Gazete, Almanyanın havacılık haklcındaki diişüncelerini endişe içinde görüyor. Paris 3 (A.A.) Le Journal, A . vusturya meselesi hakkında şöyle ya zıyor: « Avusturyaya karşı yapılan suikast ortaya bir başka mesele çıkar • maktadır. Hukuku düvelin ihlâli kar. şısında bulunuyoruz. Bu hal normal bir surette Milletler Cemiyetîne müracaati intaç eder.» Ve her birinin bu şfkâyeti yapmağa hakkı vardır. Avusturya devletlere müracaat etmek yolunu tercih etmiştir. Bu hıısus hakkında müzakerelere gi. rîşilmiştîr. Fransa hjikumeti, tngiltere, ttaîva, Belçika, Lehistan ve diğer biitün alâkadar devletlerle bu hususta noktai nazar teatisinde bulunmustur. Alman yaya beynelmüel taahhütlere riayet et. mesi ihtar olunacaktır. Bu noktai nazar teatilerinin ilk neticesi ihtimal Milletler Cemiyeti konseyinin bu nazik mesele hakkında alenî müzakeratta bulunmasının önüne geçmek olacakhr. Eski diplomasi usullerine dönmek mec. burivetinin hâsıl olmaıı dikkate şayan bir hâdisedir. Fakat sistemi de değiştirmek kâfi değildir. Bilhassa miisbet neticeler istemek azmine sahip olmak icap eder. tngiliz hükumetinin Lort Tyrell tarafından Hariciye Nezareti kâtibi umu. misi M. Legere bildirilen temayülâtı istihbaratımıza nazaran Fransa hükumetinin bu meseleye atfetmekte olduğu ehemmiyete uygundur.» Beynelmüel ilmin en mühim bir merkezi olan bu Grev hâdiseleri birbirini müessesede bir Türk genci muvaffakiyet kazandı takip ediyor Viyana 29 (Hususî) Bu satırla man, kimse ayni cesedin biraz evvel rı okuduğunuz anda, Türk Darülfü . Va«!ngton 3 (A.A.) Densylu nunu tarihe kanşmış, onun yerine Türk anir Valisi M. Pinchot maden grevi meUniversitesi kurulmuş bulımac?ktır. selesini pörüşmek üzere tayyare ile Cumhuriyetimizin onuncu yıldömü geldi. Hükumet, Vaşingtonda kömür nü müjdeliyen en güzel eser, şuphesiz sanayii mümessillerile amele arasm • bu ilim inkılâbıdır. On senelik bir meda bir konferans toplıyacaktır. sainin temelleri üzerine kurmakta ol • Vasington 3 (A.A.) Amerika haduğumuz yeni fikir mabedi, bizim varva şirketlerinin en büyüklerinden üçiin. lığımızı ezelden ebede kadar aydmlatade calışan 150 pilot ücretlerinin ço • cak ışıklardan müteşekkil bir abide o . ğaltılması için grev yapacaklardır. ts Urak telâkki edilmelidir. dairesinin tavassutu sayesinde greve Yapılan ıslahat arasında, bilhassa mrvakkaten mâni olunmuştur. Tıp fakültesi meselesi mühim bir yer Harrysbourg 3 (A.A.) Valinin tutuyor. Gazeteleriraiz sık sık bundan kansı Madsm Conson hükumet müdabahsediyorlar. Bu fırsattan istifade ehalesi sayesinde yakında bîr anlaşma derek, Avrupanm en tanuımış doktor • ile neticelenecek olan tavassutuna de larını yetiştirmekle meşhur Viyana Tıp vam ederken, grev yapan tuhafiye afakültesinde ne gibi serait dahilinde çamelesinin başına geçmiştir. Madam lışıldığına dair birkaç satır yazmağı faConson, patronlardan ayn olarak bir ideli buldum. isçi bîrliğinin tanınması mücadelesine Tıp tahsil eden talebenin amelî sa isçilerle beraber tamamen iştirak et . hadaki ihtiyaçlannı iki resmî müessese tigini söylemiştir. temin eder: Viyana Anatomi EnstitüLondrada da greo sü ve umumî hastane (Allgemeine Londra 3 (A.A.) Londrayı başKrankenhaus) lıca gezme merkezlerme bağlıyan oto • €000 yataklt hattan*. büs hatlan şoförleri, grev halinde bu • Anatomi Enstitüsü, içinde Farma • lunan vilâyet münakalâh şirketi mekoloji ve Müze dairelerini ihtiva eden mıirlannın taleplerini teyit içîn grev bir morgtur. Burada normal vücutler yapmağa karar vermiserdir. üzerinde hp tahsilinin ilk senelerini taFrantadaki grev kip eden talebe tarafından çalışılır. Strazbourg 3 (A.A.) Grevcilerin Allgemeine Krankerhaus Viyana fap âîçtimalan, tezahürleri ve ehemmiyetsiz leminin iftihar ettiği muazzam bir mübir sokak döğüşü yapmalanna rağmen essesedir ve doğrudan doğruya dariil . elektrik merkezi hariçteki istasyonlann fünun hastanesi olarak kullanılır. Tale yardımlarile işlemistir. Gazhanedeki mü. benin her zaman kolayca istifade ede • hendisler, ustabasılar ve greve istirak bilmesi için Üniversiteye gayet yakın etmiyenler isleri yürütmektedirler. bir yerde inşa olunmuştur. Bir sokağın iki tarafında usanan iki büyük binadan ibarettir ve içinde 6000 hastalık yatak vardtr. Bu hastanede tıo îlmmin meş • Berlin 3 (A.A.) 1914 teşrinievgul olduğu her saha, otorite sahibi provelinde bir Avustrafya kruvazörü ta • fesörlerin nezaretleri altinda muhteiif rafından batırılmış olan Emden kru • şubelere ayrılmıshr. Dahiliye, cerrahi • vazörünün eski tayfa'anndan bh* çoğu ye, nisaiye, etfal, ayniye, akliye, asa . Prusya hükumetine müracaat ederek biye ve ilâh. gibi şubelerde Viyana Daisimlerinin sonuna «Emden» ismini ilâ. rülfünununun hocaları; yetistirmekte ve ederek tasımaları için müsaade is • oldukları gençlerle beraber hergün ça temislerdir. Hükumet bu mü«aadeyi lıştrlar. Hastanede her şubenin ayn bir vermiştir. röntgen dairesi ve lâboratuvan vardır. Fakat ayrıca büyük bir röntgen, bir de Serologie Enstitüsü, daha enteresan vak'alar üzerinde daha büyük bir ih Nevyork 3 (A.A.) Esham bor • tısasla çahşmaktadırlar. Gene her şu benin bir dershanesi vardır. Profesör, «asında spekülasyona karşı şiddetli bir icap ettiği zaman hastayı bizzat sınıfa mücadele yapılmaktadır. Nevyork borsası daha şimdiden çok şiddetli ted • getirerek talebesine izahat verir. Has tanenin büyük bir morgu vardır. Ve birler ittihaz etmiştir. Borsa, sendika gruplannın hesaplan ve muamelâtı hak Viyana Tıp fakültesine dünyanm her tarafından mütehassıs yetismek üzere kında her hafta etraflı malumat îste . mektedir. Ayan meclisindeki demokrat adara celbeden, işte bu morgdur. Teş rihi marazî sahasmda büyük kabiliyetların lideri M. Robinson ile âyandan M. Tomas, esham borsasmda bu hu • yetiştiren bu morgun esasmı kuran Visusta fazla takyitte bulunmasmı ihtar et yanalı profesör Rokitanskydir. Roki • tansky, bugün birçok yerlerde tatbik mişler ve aksi takdîrde borsa muamelelerini tanzim îçin yeni bir kanun neş • edilen teşrihi marazî usulunü, ilk defa olarak pek çok seneler evvel burada redileceğini bildirmişlerdir. tatbik etmiştir. paramparça edilmiş, içinin dışına çıkarılmış olduğunun farkına varamaz. Bu, o kadar ustaca bir şekilde yapılmakta • dır. Amerika, Fransa ve Ingilterede Fakültesi nasıl çalışır? İHEM Meşhur Viyana Tıp Türk Universitesi kurulurken.... NAL1NA MIHINA Kabadayılar gibi... 1 Vryanada okttyan dokiortartrmz. Ecnebi memleketlerinden Viyanaya tahsile gelen talebenin yüzde sekseni tıp okuyor. Bunlann içinde başka yerlerde profesörlük yapmış olanları bile buiunuyor. Meselâ geçenlerde Beyrut Darülfünunu teshisi marazî profesöru, gelip burada teshisi marazî asistanı dok tor Klimadan ders almışhr. Çok yazık ki, bu çok tanmmış ilim merkezinde ancak ikî Türk doktoru var. Onlar da kendi hesaplanna tah • sil ediyorlar. Avrupaya tin t» v ; ' : ne gönderilen talebemizin tercihaç bura. ya gönderilmeleri çok faydalı olurdu. Bu iki gençten biri birkaç gün evvel mühim bir muvaffakiyet kazandı. Bu • raya tedavi için gelen bir Hint Mihracesinin oğlu prens Madansinghji of Kutch, darülfünun müderrislerihden, dahilî hastalıklar mütehassısı profesör Yagiçe müracaat etmiş ve muayene o lunmuş. Profesör, Mihracenm oğluna birkaç hafta sürecek bir kür tavsiye etmiş. Fakat bunu .vapabümek için bir doktora nStlyacı olduğunu söylemiş. Prens, Viyanada kalmayıp Parise gideceğinden profesörden şayanı itimat bir doktor bulmasmı rica etmiş. Pro . fesör Yagiç te, en beğendiği talebesfaıden bu Türk gencini, Kıbnslı Manizade Mehmet Dervis Beyi prense tavsiye etmiş. Mehmet Derviş Bey prensm tedavîsinî takip etmek üzere simdi kendisile beraber Paristedir. tki sene evvel Viyana fîniversîtesînî ikmal eden bn genç büyük istidatlar vadetmektedir. Kendîsi Kıbnslı oldu . ğundan maalesef halen tngiliz tabüye • tinde bulunuyor. Maamafih bütün e • meli burada stajır.ı hitrrdikten sonra, Türk tabiiyetim kazanıp anavatana dönmek ve orada vazifesini şerefle yapmaktır. Kıvmetli (çencimizin bu arzusunun tahakkuku şuphesiz bizîm için de bir şeref ve kazanç olacaktır. AvruDada îi. mî »öhret yapan âlımlerirr.izdk" ki yannki Üniversitenîn seviyesinî ve mu *ahhas Türk ilmir>; bpvoelnv'iel mümasilleri derecesine yüVseltecek'erdir. Bugün; kurulusunu en büvük ilim inkılâbı olarak alkışladığımız Üniversitenin atismden nikbin olmaga hazvlanırken; kürsülerimize çağudığımız yabancı ho. calann yerlerini salâhiyet ve kifayetle dolduracak Türk gençlerine ihtiyacımızı da tekrarlamıs oluyoruz. br müddet evvel, silahlan bi a rakma konferansıılda parlak nu tuklar irat ediUVken Amerika donanman Atlas Okyanusunda Haiti Adası crvarmda büyük manevralar yap< mıştı. 40 lık Amerika gemi toplarmm kor> kunç salvolarmm gök gürüküsünü soL' da srfır bırakan tarakan, eğer radyd ile nakledilseydî, Cenevrede nefis şaraplarla sulanmış bir öğle yemeğindert sonra, uykuya dalan muhterem mu • rahhaslan, herhalde, koltuklanndan sıçratırdu Silahlan bırakma konferansi yakîrn da toplanacak diyorlar. Bu defa d« Japon donanman 150 parça gemi fle" Büyük Okyanusun garbmde manevra yapıyor. tngilis gazeteleri Japon ma • nevralarmm Amerika donanması ma • nevralarma bir karşılık olduğunu ya • zıyoilar. Devletler de, bisim kabadayı kül • hanbeylerine benziyorlar. Onlar, c« • ketlerinin altından gaddarelerinin ucn* nu yahut ta kuşaklarının arasmdan tabancalannm kabzasmı göstererek afili afili rakip ve düşmanlannm önünd* dolaşırlar, devjetler de tıpkı bunlar gibi birbirini tehdrt için, denizlerdç koca donanmalarla racon kesiyorlar. Kabadayılarm silâh gösterme cakasî ekseriya boğuşma fle neticelenir. Devletlerin denhc kuvvetleriie yaphk « lan nümayişlerm de bîr gün dünya sulhunu altüst etmesinden korku'ur. Amerikadaki sıcak dalgası Almanayda yeni idam şekli! Almanya silâh yapıyormuş Londra 3 (A.A.) Dail HeraM gazetesmin iddia ettiğine göre Fransa hükumeti Almanyanın Versay mauhedeı sine riayetsizlik göstererek yalnız si • lâh değil, fakat harp levazımı da yaptığmı Milletler Cemiyeti karşuında is • •>Î kâfi gelecek bîr dosyay» malik bulunmaktadır. 4 gün içinde sıcaktan 100 Idam mahkumlarının bakişi öldü şı balta ile kesilecek Nevyork 3 (A.A.) Son 4 gân içinde Amerikanın Atlas denisi tara fında olan kısımlarda sıcak dalga . sından 100 kisi ölmüstiir. Bunlardsn 40 tan fazlası Nevyork mıntakasından. dır. Sıcak dalgası devam ediyor. Berl'm 3 (A.A.) Prusya diyet meclisi reisi M. Göring, Prusya ceza kanunu aistemîni şiddetlendiren kanun lâyihasını ilân etmiştir. Kanun, cezaların tatbikı için hususî memurIan kaldırarak bu işi Alman müd • deiumumilerine vermekte ve af için hususî murahhas vazifesini de kaldırmaktadır. Af salâhiyeti, Prusya meclisi reisinin bir imtiyandır. Bundan sonra, Prusyada idamlar, cinayetin ağirlığı asılmak veya kurşuna dizilmeçi icap ettirmediîn takdirde balta ile yapılacaktır. Kanun ağır hizmetler ve hapis rejimlerini de tanzim etmektedir. Alelumum, mahpuslarin yasama seviyesi, insanlann yasama seviye sinden aşağı indirilecektir. Kanun, mahpuslara sinema seyretmek, konser ve radyo dinlemek hakkını da vermemektedir. Hükumet ölüm cezasını şu vakıa lara da teşmil etmeği düşünüyor: Adliye, polis ve Hitlerci milis azalarına karsi suikast ve cinayet; metinleri devlet emniyetini ihlâl edecek matbuaJann Almanyaya ithali ve ithal teşebbüsü: Kanunlara itaatsîzlik cürÜTnlerî: Prusya hükumeti tarafından teklîf edîlen bu tedbirler hususunda adliye nezaretinde di'n bir konferans yapılmıştır. Kahraman Emdenin mürettebatı geminin ismini taşıyacaklar Çankırı • Ereğli hattında faaliyet Kitaplar ihale edildi 'Ankara 3 (Telefonla) « Mek tep kitaplan meselesi tnaarifte ikmal olunarak yurtbilgisi kitabı Kitapçılık Limitet Şirketine, tarih kitabı da Hakkı Tank Beye ihale edil miştir. Amerikada ihtikâra karşı möcadele Bir tayyare rekoru daha kınldı Çankın 3 (A.A.) Çankın K • reğli battmdan iki kısmt daha lıale edildi. Bu kısımlar Kilyostan başlıyan yedinci kısım ile Çankndan ileriiyan dokuzuncu Insımdır. Bunlar bir bu > çuk senede yapılacaktır. Yolun ta « mamlanması îçin kırk kflometrelik kisım vardır. Bu kırk kilometreük kı • tntı da imalâh »maiye yok gibidtr. Yeni bir kontenjan listesi Nurullah Esat B. ğeldi Ankara 3 (Telefonla) Birkaç güne kadar yeni bir kontenjan lis te»i ne$redilecektir. Ankara 3 (Telefonla) lkî gündür Ankarada bulunan Sümer Bank miidürü Nurullah Esat Bey, bugün Istanbula hareket etmiştir. Nurullah Esat Bey, burada banka îşlerîle meşgul olmuş, Rusyadan deri ve mensucat fabrikalarının tesî »at plân ve projelerini getiren he yetle müştereken vekâletle temasta . bulunmuş ve fabrikanın tesisine ait hususat hakkında görüsmüştür. SELİM BEDRİ Yiizme müsabakamız Adanada Sıtma mücadelesi Balbo tayyare filosu Paris 3 (A.A.) Havas Ajansı bildiriyor: Dönüşte uğnyacağı yerler için fazla benzin almak niyetinde olan Bal. bonun 4 tayyareci zabiti vapurla A merikadan gelmişler, ve dîin öğleden sonra Paristen geçmişlerdir. Yahudi talebe kongresi Londra 3 (A.A.) Yüksek tahsfl yapan yahudi talebesi beynelmilel kongresi dün Londrada açılmıştır. Profesör Aynştayn kongreye gönderdiği bir telgrafta millî akalliyetlere müteallik hukukî vaziyetin, tazammum ettiği beynelmüel teminatla birlikte, Almanyadaki yahudiler hakkında tanın . ması elzem olduğunu iddia etmiştir. Ruslar bir tahtelbahiri denizden çıkardılar Moskova 3 (A.A.) Baltık filosuna mensup olup 1931 mayısmdaki ma nevralarda batmış olan 9 numaralı tahtelbahir yüzdürülmüş ve Kronstada getirilmiştir. Boğularak ölmüş olan mii • rettebatın cesetleri askerî merasimle Kronstatta gömülmüştür. Tahtelbahiri yüzdürme ameliyatı çok miişkül ş«rait içinde yapılmıştır. Adana 3 (A.A.) Mıntakamız sıt. ma teşkilâtmm mücadele faaliyetî muvaffakiyetli neticeler vermektedir. Bu sene Adanaya gelen 20 bin amele arasında yalnız iki bin amelede sıtma hastalığı görülmüf ve bunlar da tedavi edilmişlerdir. Sıtma mücadele teşkilâh Silifkede, Anamur havalisinde sıtma hastalığmın mütekâsif bulunduğu köylerde geniş bir surette faaliyetine devam etmektedir. Bu mıntakalarda mevcut bataklıklann kurutulması işi de yapılmaktadır. Mart ayuıdanberi 80 bin kan mua yenesi yapılmif ve 300 kilo kinin da . ğıtılmıştır. Japonlar Çinden çekiliyorlar Pekin 3 (A.A.) Pekin ile Muk den demiryolundaki Japon askerleri nin geri çekildiği Çinlilere bildirilmiş tir. Pekinle Çan Hay • Kuay arasm da tren nakliyatına derhal başlanaca ğı tahmin ediliyor. Hah. Bütün ipin ucu orada. Nezahetin bir teyzezadesi vardı: Şükran. tnce, zayıf, hastalıklı ve duygulu bir kızdı. Köşke gelip gi derdi. Sen onu tanımadm. Çünkü, zavalli, göğsündeki hastalıktan öl. düğü vakit sen daha memede idin. Bu kızcağiz da, dünya bu ya, bana karşı bir meyil b«sliyordu. Sevda diyemem, fakat okumaya yazmaya, edebiyata çok hevesi vardı. Bazı şiirler, muhabbete dair yazılar ya zıp bana gösterirdi. tşte, oradan, bana bir sevgi bağlamış zaar... Olur a... Ben d e onu kız kardeşim gibi severdim, ara<Ja bir kuru kuru öksürdükçe ona acırdım ama aramızda öyle fena bir alâka filân yoktu. Bu kızcağız, hani, çok duy. gulu olduğu için Nezaheti için için pek kıskanırmış. Ben bunları sonradan öğrendim. A y n hikâye. ne ise.. Bana karımın başka birini sevdiğini haber veren işte bu Şükrandır. Nezahetin evvelce içli diflı arka • Bîrinci sohîfeden mabat lan» na müttefik ve gayrimüttefik kulüplere mensup sporcularla hiç Hattanede mesai bir kulübe mensup olmıyan »por üniversite hastanesinde ölen her has. cular da gîrebîl^cektir. Müttefik tanın vücudü talebe için ciddî bir etüt trulüplere mensup sporculann, gaymevzuudur. Cesedin içi doktorlar ve rimüttefik sporcularla beraber mütalebe tarafından uzun uzun tetkik esabakaya girebilmeleri için tstanbul dilir, her azada görülen hususiyetler mıntaka merkezinden lâzım gelen kaydolunur ve bu suretle tıp tahsil eden reamî müsaade ahnmışhr. Mıntaka bir adam senelerce pathologique vak'amerkezinin müsaadenamesi şudur: lar üzerinde istmas peyda eder. «Muhterem gazetemz tarafından Birçok memleketlerde lüzum görül25 27 ağustos 933 cama ve pazar medikçe hiçbir hastanede, hiçbir ceset açılmazraış. Amerikanm büyük hastagünleri hanımlar ve erkekler ara • nelerinden birinde çalısan bir doktorun sınâa tertip olunan denim mütaba söylediğine göre orada ceset açılma akalarına gerek müttefik ve gerek meliyesi, ancak haftada bir iki defa o. gayrimüttefik kulüpler mütabık • lurmus. Bunun en büyük sebebi ailelelannm iştirakine müsaade olvm • rin, ölülerinin tahrip edilmesine müsadugunu arz ve bilüesile muvaffa ade etmemeleri imiş. kiyetler temennl eyleriz efenrfirn.» Halbuki Allgemeine Krankenhausta cesetlerin otopsie ameliyesine tâbi olResmimiz, bes sene evvel Fener malan umumî bir kaidedir. Bunun hiç. bahçe • Kınalıada arasında tertip etbir istisnası yoktur. Fakat profesör Rotiğimiz büyük yüzme yanşmda müsakitanskynin usulile cesetler, ailelerine bıklan denize girerken göstermektedir. verilmek üzere tekrar kapatıldıklan za. daşı imiş. Sonradan kıskançlık aralarını açtı. Velhasıl ben Şükranı sı . kıştırdım, meseleyi bana minevvel ilâahir anlatti. Köşkün bağ tarafı akhnda mı? Hani oradan tren yolunun arkasına bakan bir duvar vardı. Sen üç yaşına' girinciye kadar o duvarın bir köşesî yıkıktı. Paşa gene bu dedi • kodulan duyduktan ve hastahğın dan bir hafta evvel o duvarı yap tırdı. Ne olmuş o duvard*a? Acele etme. Ben Nezaheti almadan, yani köşke gelmeden bir sene kadar evvel, yazın, Şükranla Nezahet gece köşk ahalisi yattık tan sonra bu duvarın üstünde otu • rur, gelen geçen arabalan ve yolcuları «eyrederek eğlenirlermiş. tşte bu tıbbiye talebesi o zaman peyda olmuş. Nasıl peyda olmuş? Yerden bitmemiş. Oradan ge lip geçermif. Fakat bir duvarın üstünde, hele bir tanesi fevkalâde güzel iki kız görünce aklına fena şeyler koymuş ve oradan sık sık geçmeğe başlamış. Vay köpoğlu... O herif sağ mı şimdi ? Nafiz Bey gülmekten kendini alamadı: S a ğ ! dedî, hem de tanınmış doktorlardan biri! Velhasıl bir gece bu delikanh bir kulpunu bulur, Nesahate söz söyler, cevap alır, ahbaphk başlar. Şükran da orada. Gel zaman, git zaman, çok ta değil ya, bir iki ay sonra ahbaphk ilern gider. Neza het, gene köşkte herkes yattıktan sonra duvarın yıkık tarafından tıbbiyelinin omzuna binerek yola at • lar ve mehtap gezmeleri yapmağa başlarlar. Nafiz Bey durdu ve dîşlerini sıkarak büyük bir kinini hezmetmeğe çahştıktan sonra devam etti: Senin anhyacağin bu ahbap Paris 3 (A.A.) Orley tayyare meydanmda, Fransıs kadm tayyared Helen Buşe, boş olarak 450 kflodan aşağı tayyareler içm kadmlara mahso$ yüksek uçuş dünya rekorunu kırmışhr. Bu rekoru 5500 metre fle Amerikah kadm tayyareci May Maizlip yapmışh. Helen Buşe 60 beygir kuvvetinde bir tayyare fle 6100 metreye çdnnış, dünya rekorunu 600 metre fle kırmıybr. Bandinin muhakemesi tehiı edildi Bombay 3 (A.A.) Hükumet, haK Sserine tevkifmin aksülâmelini görmek üzere Gandinm muhakemesmi 15 gün sonraya bırakmıştır. Borsa resmen açaV mış ise de borsacılar tevkife protesto makammda olarak muamele yapma • mışlardır. Cumhuriyet^ Ntishası S Kuruştnr JTürkiye Harfç için şeraiti I '^° Senelik 1400 Kr. Altıaylık 750 Üç aylık 400 Bir aylık 150 170Û tt. 1450 800. yofctuT Tefrika: 8 SERVER BED1 Sabahsız Geceler rak Nafiz Beye doğru iğildi ve kaş Onlar lâftır. larını çatarak: Lâf değil. Sen dinle beni. Moruk, dedi, sen bu lâfı iki . Dinliyoruz. Kulak kesildik. dir söylüyorsun. Eğer, hani nasıl Nafiz Bey . yemekten sonra i. derler, öff... ha .. şüphe üzerine kincîsmi içtiğini bilerek, çünkü bu söylüyorsan ve bunun aslı çıkmazsa kadarına' kadar hesaplı ve tertipli ben adamm gözünü patlatırım. Abdr adamdır • bir »igara yaktı: namın da, benim de üstüme kötü Evet, dedi, sana o zaman çekşeyler yortnaya bakkm yoktur. tiklerimi anlatamam. Hele bir dört & Şimdi doğru otur da lâf dinle. y geçirmişimdir ki silâhı sakağı • Kafa tutma. Burası koğuş değil. ma dayayıp patlatmayı kaç kere Sözüm bittîkten sonra aklm keser • dü»ündiim. O vakitki derdimi unu. se ne istersen yaparsın. Sen beni tamam. Çünkü tam o dedîkoduyu duyduğumun haftam, Nezahetin sa dinle yalnız. O zaman benim bütün na gebe kaldığını da Öğrendim. Alderdim su tıbbiyeli talebeyi gör di mı beni büsbütün bir şüphe?.. mekti. Fakat nasıl edersin? Bizim karı hiç sır vermiyor, sevdalısının Kuduruyordum. Fakat belli etmek •iümkün mü? adını yanımda bir kere bile Salib ellermi dizlerine dayaya • Sen kimden duymustun? lık son derece ilerler. Hikâyenm o taraflaru» d a biliyorum ama kapat şimdi .. Sinirleniyorum... ' Anlat ki şimdi gideyim, o h e . krmi bulup sinsilesini... Patlama. tşte böyle hep lâ kırdi dinlemeden patavatsız isler yaptığın için ba&ın belâya giriyor. Bana bıçak çekmeğe varacak kadar külhanbeyliği ileri götürdün. Sen, beni haberîm yok zannedîyorsun ama, Bulgar sütçünün bacağma sustalı çakı sapladığın için bir hafta deliğe tıkıldığıru ben bilmiyor de • ğilim. Peki, tıraşı bırak, anlat. tşte evlenmeden evvel Neza • het Hanımın cemaziyelevveli bu, Gebe iken ben Şükrana yalvardıra, etim, oğlanın ismini cismmi öğrendim, vapur iskelelerinde... Peki neden anamı o herif s vermemişler <fe sana vermifler? htabadi var
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog