Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet '• 4Ağnstog 1933 f Şehir ve memleket haberleri Yazan: MARTA MAK KENNA ) 0 8 Siyasî icmal Sahipsiz adaların çıkardıgı gaileler Çeviren: AB1DİN DAVER Hakaret davası Yerli Mallar Sergisi thtiyar jeneralin sesi sakin, fakat elleri asabî idi parmaklannı sinirli sinirli açıp kapıyordu Bu takdirde, saatin sahibi benim, saatimi veriniz diye ortaya çıkmak tan korkacağı muhakkaktı. Halbuki saat sahfbinin meydana çıkması ve saatini istemesi bu işin tnuvaffaki yeti kjin birinci şarttır. O zaman, mevki kumandamnm iştirakile kücük bir tu7ak hazırladım. Bu tuza fcın tafsilâh divam harp heyetmî alâkadar etmiyeceği icîn geçiyorum. Kurduğum kaoan, 48 saat içinde, saatin sahibini kendi ayağile tıpış tıpış, mevki kumandanlıgı dairesine getîrdi. Genc bir kız, kumandana müracaat ederek kıymetli bilek saatini kaybettiğmi ve bulunan saatî nin kendisine iadesinî istedi. Bu genç kız, Marta Cnockaert idL ö j l e üstü. Martamn oturduğu ka • linoya giderek usulü dairesinde taharriyat yaDtım ve maznunun ya tak odasmda, duvar kâğıtlarinm hafifçe açılmiş olan bir yerinde. tam tuvalet masasinın arkasında, dîvanı harp heyetinin pozleri onünd»» bulunan İki sifreli kfiğidı bnldum. Bu kü • çük notlann aitındakî sifreli imza «L» harfidir; bütün yar clde ettiği. tnir haberlerîn altindaki imzaıun ayni. Saatî ve arkasindan *L» imzaiı şifreli kâğıtlan bulunca mticrîm! •akaladifrıma artık zerre kadar şUphem kalmadı.» Mülâzim susunca Müddehımumî yerinden fırlıvarak scdu. Maznunun tevkîfi esnasmdakî hal ve tavn nasıldı? Mamz kaldığı itharm reddet • medi. Esasen tnaznun aieyhindekî iddiaian, kat'î ve aşîkar surette Hî rraf etmemekle beraber, kabul et mistîr. Reis: Tesekkür ederim mülâzlm e fendi, dedi. Beni kafese koyan istihbarat zabiti, dikildi. selâm verdi, yüzgeri edip çıkti. Onu diğer şahitler takip etti. CephaneUğin arsasındaki deliği goren nefer, Lâğimm içinde saatimi bulan onbası. Mevki kumandanlıftında saatin bana ait oldu&unu söylediğimi işiten diger bir onbaşi, brrer bireT gelip ş«. hadet ettfler. Sonra, divam narbi bir sükut kapladı. Bu sükutu. divam harp heyetînm onleTİndeki kâğıtlan kanştır malanndan çıkan hşırtı ih'âl edi yordu. Odamda bulunan sifreli kü • çük kâftıtlar elden ele dclash. Aza1ar, iğilerek yavas sesle birbirlerile baçLJeyler münakasa ettiler. Nihayet. reis basını kaldırdı ve gözlerini bana dikerek sükunetle sordu: Bu sifreli kâgıtlan siz mi yazdırtız? Bu, sizin el yazınız mı? thtiyar jeneralin sesi sakin, fakat elleri asabî idi. Parmaklannı sinirli sinirli açıp kapıyordu. Cevap vermekten istinkâf ettim. Bunvm üzerme reis müddeiumu ttıinin yanında oturan zabfte bir işaret etti. O. tekrar ayağa kalktı ve su ismi ca?ırdı: Yiizbaşı Marks Blatner! Kendi kendîme bu yiizbası da kim diye sormağa kalmadı. Kapıdan içeri, Roulers hapîsanesrnde iken bana engizisyon mezalimi yapan o hain polis memuru içeri tfirdi. Bana günlerce ve günlerce cehennem a zabı yasatan bu ealimi görünce btltün sinirlerim gerildi. Onun karsı sinda bütün benlişim isvan etti. t • cîmden kopup gelen »ikâyet ferya dinı susturdutn. Bu oolis zabrti. divam harp heyetinin huzuruna eıkarken en şık Uniformasım «riymişti. Ayni komedya başladı. Müddeiu mumî kalktı, «indanda beni söyletmek için yapmadığını bırakmivan bu merhametsiz adama, pek nazikâne bir tavırla blrkae sual sordu. Polis zabiti, »ualleri dinledikten sonra, divam harp heyetine döndü ve hiç utanmadan, hic kekelemeden: Mazmın, düşmanın maaşlı ca•usu oldufrunu bana birkaç defa itiraf etti, dedi. Bu sefilin uvdurdufru sefil ve iğ renç yalan, tahammülümü bitirdî. Sinirlerimin isyanına hâkim olamadım. Bîrdenbîre oturduÇum yerden fırladım ve arkatndaV! kadın gardtyanın elinî omzuma koymasına al dırmıyarak ileri doğru i&iidîm, kat'î ve sert bir lisanla bafrırdım: Yalan, yalan! Yalan sSyiüvor. Bu adam. bana bir seyler rtiraf ettirmek icin her çareve baş vurdu. Roulers hapisanesinde, jjece gündüz, bir kâbus pibi başıma çöktü. Bana jrünlerc*» ve gönlerce uvku uyırtturmadı. Uykusuzluktan. achktan, so ğuktan zavıf ve bitkin bir hale neldi&itn o eünlerde, bana karsı şiddet îstîmai etii, îskence vapti, beni duvarlara çarpti, haVikati zorla sövletmek i<;in. icap ederse, beni öldür meken büe cekînmivecegrnî sovledl. Bu sözlerimi, yeminle tekit edebfli rim. isterseniz heni tahlif edîniz. Reis» elini kaldırdı: Sahidnı sozunü kesmeğe lö zum yok. SÎT. sarih îthamlar altın dasinız. Bu ithamlann dopru oitnadı$ı tahakkuk ederse, serbest bırakılacaksmız. fMnhatti var) Galatasaraylı Mütevelli Halk, bu sene sergiye fevkalâde rağbet edivor; dünMehmet Beyin açtığı kü ziyaretçileı davaya başlandı 25380 kişiye baGalatasaray kulübü idare heyeti azaliğoldu, günde smdan Mütevelli Mehmet Bey tarafmdan Olimpiyat mecmusı aleyhine açı bin liralık »atış lan hakaret davasma dün ikinci ceza mahkemesinde baslanmıstır. Bu dava, yapan pavi mezkur mecmuada Eşref Şefik ynza . sile intisar eden bir makalenin, isim yonlar var. zikretmemekle beraber açık bir ima üe Mütevelli Mehmet Bey hakkında hakaretamiz cümleleri ihtiva ettiği iddiasile açılnuştı. Dünkü celsede davacı Mütevelli Mehmet ve vekilli Esat Beylerle, Olimpiyat mecmuası müdürü Sadun Galip ve makalede imzası bulunan Eşref Şefik Beylerle vekilleri tsmail tsa Bey hazır bulunmuşlardır. Taarfeynin hüviyetleri tesbit edil • dikten sonra, davacınm istidası okun mu», badehu makamı riyaset, suçlu • lardan Eşref Şefik Beye bu yazıyı ne maksatla yazdığım sormustur. Suçlu Eşref Şefik Bey: Bu yazıyı Mehmet Bey için yaz . madım, bunlar, benim hayalimdeki tiplerdir demiştir. Bundan sonra davaya mevzu olan makale okunmuştur. Makale okunduktan sonra suçlu Eşref Şefik Bey: Avrupa mecmualannda daima bu gibi seyler yazılır. Ben de o tarzda yasdım. Hatta bu yazıdan evve1 de bu sekilde yaıılanm çıkmıştır, demiştir. Makamı riyaset te: Bunlar hayal olacak seyler de • ğildir. Geçmiş seylere ait olduğu an . laşılıyor, demiştir. Bundan sonra davacı veküi, maka lenin, müekkili aleyhine olarak yanl • dıgının, bu hususu şahitlerle de ispata hazır olduklarını söylemiş ve şahitlerin dinlenmesini istemiştir. Marnunlann vekili, şahitlerin dinlenmesine lüzum olmadığını, esasen ortada bir cürüm bulunmadığını söylemiş . tir. Mahkeme heyeti, keyfiyeti müzakereden sonra davacı tarafından göste • rilen şahitlerin dinlenmesine karar vermiş, hakkındaki neşriyahn fena tesir lerini ispat için Mehmet Bey mahke • meye 25 kişilik bir mödafaa şahidi lis. tesi vermiştir. Bu listede, tsmaii Müştak, Naim Cemil, Ahmet thsan, Tevfik ÂIi, Talât Mithat, thsan tpekçi, Leblebi Mehmet Beylerin de isimleri vardır. Muhakemeye gelecek perşembe gflnü devam edilecektir. Beştnd Yerli Mallar sergismi getenIerin adedi hergün btra* daha artmaktadır. Dün sabah akşama kadar sergiyi 25380 kişi ziyaret etmiştir. Bu suretle açıldıgı gündenberi sergiyi gelenlerm sayısı 65 bini geçmektedir. Cuma olmak münasebetile bugün sergmin çok daha kalabalık olacagı tabi idir. Bunu naıan İtibara alf n Sergi Tertip Heyeti icap eden emniyel ve sıhhat terlibatı almıştır. Sergide hergün alııverîş artmaktadır. Bazı mühim müesseseler günde bin liraya kadar satış yapmaktadırlar. Sergi akşam saat 7 ile 9 arasmda bir mahşer manzarası arzetmektedir. Bu yüzden grup halmde gelen birçok riyaretçüer birbirlerini kaybetmektedirler. Bu kabil vak'alar hergün birkaç defa tekerriir ettiği için Tertip Heyeti birbirlerini kajr. bedenleri müracaat ettikieri takdirde sergi radyosile ilân etmekte, ve bu usul çok iyi neticeler vermektedir. Sergi bahçesindeki muhtelif kazinolarda akşamlan ohırmak için sandalye Sabık Mısır setirinin takdirleri Vapurculuk İnhi Tütün inhisarının binası satılıyor sarı tarifeleri Eşya 5 sınıfa, deniz hatla Galatasaray polis merkeOtomobil yarışından çıkan dava rı 7 mmtakaya ayrıldı zi binası da satılık Sait Paşazade Vehbi Bey tarafından Samiye Bürhan Cahit Hanım aleyhine açılan davaya dün sabah Sultanahmet sulh hukuk mahkemesinde devam edilmiş, muhakeme, yanslann icrası için resmî makamlara kimler tarafından müracaat edildiğinin tesbiti ve hediye olarak verilen kupanın kıymeti hakkmda ehli vukuf tarafmdan bir rapor ve. rilmesi için 11 ağustosa bırakılmıştır. Devlet DenizyoHarı ile vapurculuk Anonim şirketmin navlun ücretlerini haznIıyacak olan komisyon pazar gü nü ikinci toDİantısmı yaoacaktır. Ko . misyona dahil olan zevat eşya tarife • lerine ait projeyi tetkik etmektedirler. Bu tarifeler esyayı beş smıf üzerine taksim ettiği gibi memleketi de hat itibarile yedi mmtakaya ayırmaktadır. tstanbula yakın mmtakalar birinci, Mer . sin gibi uzak yerler yedinci mmtaka olacakhr. Komisyonun yiyecek madde • lerine ait tarifeleri bugünkü tarifelerden daha aşağı bir nisbette tesbit edeceği soylenmektedir. Ragıp Nurettin B. Amerikaya qitti . Amerikada halk terbiyesi hakkmda tetkikatta bvlımaeak olan Maarif Ve • kâleti sabık ilk tedrisat umumî mü durfi ve talebe mufettişi Ragıp Nurettin Bey dün Amerikaya hareket etmiştir. Ragıp Nurettin Bey Amerikada Wr sene kalacaktır. şehlır ö Keresteciler halı Keresteeilerde yapılacak muvakkat halin insasmdan vat geçildigi hakkıo. da bîr gazete tarafmdan vaki neşriyat asılsizdır. Bn mşaata ait projelerin son hazırlıkian gorölmekte olup yakmda münakasa açılacaktır. itfaiye mOtehassısı tetkikat yapıyor ttfaîye mütehassısi tetkikatma devam etmektedir. Mütehassu, sokak sokak geıerek umumî vaziyeti tetktk etmektedir. Tetkikatı bittOcten sonra raporu nu hanrlıyacaktır. Edirnekapı cinayetinin muhakemesi Edirnekapıda bir gece arkadaşı SadulIahı vurmaktan suçlu arabacı Necminin dün ikinci cezada muhakemesine baslanmıstır. Suçlu, «Sadullah bıçakla kendi kendini vurdu, ben masumum» diye bir iddiada bulunmuştur. Sadulla. hm evvelki ifadeleri okunmuştur. Bu ifadelerfn birisrnde Sadullah bıçağm kendisine ait olup yaralanmasmda kimsenin kabahati olmadığını, kendi ken dmi vurduğunu söylüyor, diğermde ise ben'" Necmi vurdu diyordu. Tahkikatin tevsii için muhakeme talik edilmîştir. Maarif mOdOrO değişmiyor Maarif Müdürii Haydar Beyin te kaüde sevkedilerek yerine eski Darülfünun profesörlerinden Behçet Beyin getirileceği hakkında bir gazetede çıkan haber üzerinc Maarif Müstesan Avni « Maarif müdürii Haydar Bey y«. rindedir ve Vekâletçe takdir edilmif kıymetli bir «attır. Değisthilmesi hiç varit değildir.» demiştir. DoHorların tenezzOhD Istanbul doktorlan dün akşam bir mehtap tenezzühü yapmışlardır. Doktorlan ve davetlileri hâmil vapur saat ahi buçukta koprüden hareket ederek Kadıköyüne uğradıktan sonra Adalar açığında dolasmıs, bilâhare Suadiye plâjma gidilerek orada yemek yenil • miştir. Tenezzüh çok eğlenceli geç • miştir. Esnafa verilecek cOzdanlar Esnafa yenîden verilecek cüzdanlar tabedilmistir. 30 binden ibaret olan bu cüzdanlar yakında alâkadarlara dagıhlacakhr. Orta tedrisat mOdöru şehrimizde Bir yankesici makfıum oldu Orta tedrisat umumî müdürü Fuat Bey dün Ankaradan gelmiş v« Maarif MBstesan Avni Beyle uzun bir mtilâ • kaftr bulunmuştur. Fuat Bey, hususî işleri için geldiği • ni, birkaç güne kadar Ankaraya döneeeğmi «öylemistir. Avni Bey liselerde yapılacak ıslahat hakkmda demiştir ki: « Liselerde yeniden ıslahat yapı larak bunların m^cmmel bir hale getirilmesi mukarrerdir. Fakat iki aydan. beri Darülfünunda mesgul olduğum için liseler meselesi ile alâkadar olamadım. Bununla daha liyade orta tedrisat müdürlüğü mesgul olmaktadır. Bir idam kararı Aydmdan Hadime kadar bera . berinde gelen Alâiyeli Yörük Ke • nan Mehmedi kendi koyü olan Dedem köyü dvannda canavarca bir hırsla para ve esyalannı almak için 32 yerinden feci bhr surette yara . lıyarak öldüren Koç Abdullah oğlu Fahrinin Konya Ağırceza mahke . mesinde cereyan eden muhakemesinde katil idam cezasına mahkum edilmisth*. Kerim ve Musa isimli iki kişinin yankesicilik suretile 135 lirasını aşıran Ha. lit, on birinci ceza mahkemesinde yedi ay hapse, 7 ay da emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmağa mah • kum olmuştur. Seyrisefam idares'nn mütekaifleri Devlet Denizyollan ile Akay tdaresi memurlan ağustos maaşlannı almış lardır. Yalnız mülga Seyrisefain tdare. sinden tekaüde sevkedilmiş olanlar henüz ücretlerini alamamışlardır. Bunun sebebi de bu gibi memurlann denizyollan, Akay, fabrika ve havuzlar idarelerinin hangilerinden maaş alacaklan • nin henüz tesbit edilmemiş olmasıdır. tktısat Vekâleti bu memurlann ne. relerden maaş alacaklannı tesbit ederek son günlerde alâkadar dairelere tebliğ etmiştir. Bu sebeple Seyrisefain tekaütleri de bugünlerde maaşlannı alacaklardır. Bu gibi memurlann maaşlan, üç senelik istihkakan beş seneye taksim edilmiş olarak her ay verilecek. tir. M. Canoninin muhakemesi Türklüğü tahkirden maznun sabık yatakh vagonlar müdürü M. Canoni • nin dün birinci cezada muhakemesine devam edilmiş, müdafaa şahitlerinin celbi için muhakeme talik edilmiştir. Utuplarm bulunduğu mıntakaTİ müstesna olarak küreiarzın başka taraflannda artık sahipsiz yer kalmadığı zannolunuyordu. Şimalî kutup civanndaki Groenland ara» zisinin bir kısmmın Norveçliler tara • hndan işgal edilmesinden dolayı ge < çenlerde Norveçle Danimarka arasında zuhur eden ihtilâf La Heydeki divani adaletin hükmile halledilmişti. Bun dan sonra sahipsiz yer ihtila.fi çıkaca « ğı da hiç hatıra gelmiyordu. Fakat biri Çm denizmde ve diğerî Akdenizde olmak üzere bazı sahipsia adalann işgal ve ilhakmdan dolayı de^ı letler arasında ahiren zuhur eden tehii» keli ihtilâflar, hâlâ bevnelmilel siyaset jahasında büyük gaileler çıkarabilecek sahipsiz yerler bulunduğunu ispat etÂğnttonm birîndenmiştir. Fransız harp gemfleri Cenubî beri Beyoğlunun orta Çin, Annam, Filipin ve Bomeo arasınnnda Itanbultm en güda ve Uzak Şark memleketlerini, bil zel eğlence yerini feşhassa Japonyayı Avrupaya ranteden kil eden Beşinci Yerli deniz yo'lannm geçtiği Cenubî Çin deMallar sergisinden iki nizindeki muhtelif adalan isgal etmiş\ntiba: Sergiyi gezdiklerdir, Fransa hükAmeti de bu adalann ten sonra tuvaletlerini Fransaya ilhak edildiğini resmen ilân termim eden iki hanım, eylemiştir. Bu adalar Fransa nin hatsiz tergi bahçesinde Ihsan hesapsız arazisine ancak 250 tngiliz döBeyin idaresindehi de"t'irnü yeni arazi ilâve ediyorsa da sev» ni* mısıhastnı dinliyekülceys cihetinden Fransaya uzak derek gezip eğlenenler. niz yollarında hakimiyet temin ediyor. Bu işgal ve ilhak vakıası Japonyads bulmak mümkün olamamaktadır. Her heyecan uyandırmış ve hükumeti va • akşam saat 4 ten itibaren konserler veziyeti tetkike ve Fransa hükumeti nezren Deniı Orkestrast halkın çok büyük dinde ciddi tesebbüslerde bulunmağa rağbetini celbetmektedir. Orkestra köşmecbur eylemistir. Japonva bu adalsrl künün etrafını çeviren binlerce halk iki cihetten alâkadardır. Fransanm Iş • san'atkârımız Deniz Orkestrası şefi th. gal ve ilhak eylediği adalar ilk defs san Beyi uzun uzun alkışlamaktadır. Jaoon"a tarafmdan kesfedilmiş ve buBundan başka Cumhuriyet gençier rada Guyano müesseseleri vücude gemahfili radyo ile gayet güzel monologthilmiştir. Adalann isimleri bile japon. lar, Skecler söylemektedirler. Bu da cadır. Guyano müesseseierinm sahip • ziyaretçileri çok eğlendirmektedir. Ieri Japonya hükumetine defaatle müracaat ederek burastmn ilhakinı iste • mislerdi. Lâkîn Japonva devleti, kendi» Sabık Mısır sefiri Ratip Bey de dün sinin burada üssübahrî tesis etmek ta • sergiyi ziyaret etmiş ve tesadüf ettiği savvurunda bulunduğuna dair tngilte . bîr muharririmises re, Fransa ve Amerîka devletlerinde « Yerli Mallar Sergisi çok mırvafşupheler uyandırmamak için ilhaka kafak olmuştur. Türk sanayimin kısa bir rar verememisti. zamanda gösterdiği inkişaf ve terakki Janonya Fransızlarm bu adalan sırf yi hayretlerle gordüm. Pek yakin bir za sevkülceyş cihetinden istifade etmek üzere isgal ettîğini zannetmektedir. Halmanda Türkiyenin bütün ihtiyaçiarını buki Japonya kendisinin Avrupa yoikendi sanaviile temin edeceğine şüphe yoktur. Millî sanayiiniz için daha büyük lanna hâkim adalarda ecnebi bir bü • yük devletin üssübahriler tesis etme . muvaffakiyetler temenni ederim, de s'ne müsaade edemez. Hatta tngiltere miştir.» devleti Sinaraportla v9ctfd» «etirmekte olduğu büyük üssübahriyi Japonyanın suizannmı celbetmemek için yan bı • rakmıştı. Şu kadar var ki Japonya ile Fransa gayet dost olduklanndan ve Mançuri meselesinde Fransıslar daima Japonlara havrrhahiık gösterdiklerin den yeni hâdisentn. dostane halledilecepi zannolunuyor. Franmzlar Uzak Şark yollanna hâ kim adalan işgal ve ilhak ederken ttal yanlar da Karadenizi ve Ege deni. Maliye Vekâleti tarafından Büzini Akdenize raoteden yollar üzerinyük Millet Meclisinden bazı binala dek< bazı adalan isgal etmişlerdir. ttalrın satılarak yerlerine yeni bin a yanlarm elmdeki Cezair tsnaaşer yani inşası için müsaade alınmışti. on iki adadan biri olan Kalimnos ile Vekâlet bu müsaadeye istina . Yunanistana ait Siklad adalanndan biden halen Galatada TütUn İnhisar ri bulunan Amorgo» adası arasmda kâid'aresinin bulunduğu binayı satma m ve Yunanlılar tarafından kendilerine ğa karar verm;ştir. Bu binaya 500 ait olduğu iddia edilen beş küçük adabin l»ra kıymet konulmustur. Binaya va İtalyan bayrağı çekilmesi Atinada simdiki halde Merker Bankası talipheyecan uyandırmış ve hükumeti hare. tir. Bu bina satıldıktan sonra bedeli kete getirmistir. Fakat ttalya ile Yunaile tnhisarlar müdiriyeti umumiyesi nietan birbirtnin dostıi bulunduklarm • ittihaz edilmek üzere Ankarada dan bu hâdisenm vahim neticeler verbfiyük bir bina yapılac?.khr. Bina miyeceği ve dostça halledileceği tahmîl nin inşaatı bir sene zarfmda ikmal olunuvor. Fakat ne de olsa sahipsiz edildikten sonra tnhisarlar müdiri. rannolunan adalann büyük devletler yeti umumiyesi Ankarava nakledi • tarafından işgal ve ilhak edilmesi siyalecektir. Gümrük ve İnhisarlar Veset âlemini hayli kanştırmış ve kanş kâletinin de burada yeleşmesi muh. tnacakhr. temeldir. MUHARREM FEYZt BunJan başka Galatrsaray polis merkezinin bulunduğu bina da sa • tılacaktır. Simdiden üç frup bu bi.nayı almak ve parça parça satmak ve yahut arsası üzerine büyük binalar yapmak istemektedirler. Maliye Vekâletile bunlar arasında Gemlikten gelen bir motörde muha» müzakere cereyan etmektedir. faza memurlan tarafından dün yapıian araştırmada leytin küfeleri içinde yirGalatasaray polis merkezi Hînası satıldıktan sonra Galaiasarayı mek mi beş kilo esar meydana çıkanhmşbr. Eşyanm aranmaması için yazıcı MehmeV tebinden itibaren caddeye doğru o namında biri tarafından memurlara rüşlan çıkıntı kesilecek ve yola kalbe. vet teklif edilmiş, fakat memurlar tadilecektir. rafından reddedilmiştir. Suçlular mah. kemeye verilmiştir. Bu binanm bedeli ile de Ankarada. büyük bir polis mektebi binası yapılacaktır. Bir motörde 25 kilo esrar bulundu Tavukpazarında bir cerh vak'ası Nazım Hikmet Beyin muhakemesi istanbu! maliye teşkilâtı İstanbul Maliyesindeki teşkilât iki suretle ikmal edilmektedîr. Rüesaya ait kadro Maliye Vekâleti tarafından tesbit edilecek, ufak memurlann kadrosu da Maliye Vekâleti müdiranından mürekkep bir heyet marifetile yapıla. caktır. Bu heyet yakında Ankaradan şehrimize gelecektir. Nezipte feci bir kaza Suriyeden amelelik etmek üzere Necibin Kürap kSyime gitmis olan bir ailenin Hasan ve tsa isminde sekis ve dokuz yaşlarmda iki çocuğu, bir tarlada bulduklan bombayı karıstınrken bomba ates almıs, çocuklann ikisi de parçalanarak olmüstür. Yanlannda bu. lunan diger bir çocuk ta agır surette yaralanmıştır. Adalet Hanım neler yapmış? Şahm Pasa otelinde oturan FVthi Efendi. Adalet isminde bîr kadınla Galatada Çanakkale otelinde gecelemis, fakat ertesi sabah kız tarafından 60 lirasmm eahndıgmı gorünce zabıtaya ha. ber vermiftir, Adalet yakalanmıstır. «Gece Gelen Telgraf» atlı şür kita. btnda pederine hakarette bulunduğu iddiasile sabık meb'us Süreyya Paşa tarafından şair Nazım Hikmet Bey aleyhine açılan davaya dün devam e dümiştir. Matbaadan celbedilen pro valar tetkik olunmuş, suçlu; «bunlar, 931 de bir etüt maksadile yazılmış ve edebiyat vadisinde ve hiciv saha . sında birer kalem tecrübesidir» de . miştir. Evrak müddeiumumilikçe mütaleaya almmıştır. Amanuliah Han italyaya gitti Bir hafta evvel şehrimize gelen sabık Efgan Kralı Amanuliah Han Hz. ve refikası Kraliçe Süreyyai Hanımefendi ile baldızı dün He • luvan vapurile ttalyaya gitmişlerdir. Ecne italya Sefiri ttalya sefiri dün Heluvan vapurilt mezunen memleketine gitmıstir Evvelki gece Çemberlitaşta Tavuk • pazaruıda bir cerh vak'ası olmuştur. Beş sene evvel Bedri isminde bir genc. bir kadın meselesinden dolayı marangoz ömeri yaralamış, ömer buna fena halde içerlemiş ve günün birinde intikao almağa karar vermiş. ömer, arkadaşı marangoz Arifle beraber evvelki gece Tavukpazarında Bedri ile karşdaştığı zaman ömer, bıçakla Bedriyi arkasıru dan yaralamış, Arifle beraber kaçmıs. Bedri hastaneye kalduilmış, Arlf dfin sabah Cerrahpaşada Şakir Ağanm marangoz fabrikasında, ömer de saat 12 de Cerrahpaşada Galipefendi sokağuıda arkadaşı tzzetm evinm tavanarasmda yakalanmıstır'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog