Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

8 •GumHtmyeİ ' Bahçe kapıda 31 Ağustosi933 llâeiarınızı SALiH NECATi den alınır. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddî bir istikametle hazırlanır. FOSFOTİN NECATİ Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. Bununla beslenea yavrular tombul ve kuvvetli, nes'eli olurlar. 6521 AMELî HAYAT Orta ve Ticaıet Lısesi kısımlanna 21 ağ.stostan ıtıbaren talebe kaydine başlanmıştır. Eski talebe 10 eyluie kadar kayitlerini yenıleeğe mecburdur. Itntihanlara 2 eylul cumartesi günii başlanscaktır. Müracaac Hereün saat 10 dan 16 ya kadar B ^ Kız Erkek Istanbul AMERİKAN Koleji Amenkan Kız koleji, Arnavutköy Tel: 36.16C ıstanbul Cağaloğlu. Tel: 23630 Ticaret Lises: Kız kismı Robert Kolej, Bebek Tel. 36.3 Erkek kısmı ÇAPAMARKA Hububat Unları SIHHAT ve KUVVE1 VERİR Mektep ingilızceyi en iyi ögreten bir tnüessesedir. Almanca veya fransızca ibtivarî olarak miıtehassis muallimler tarafından ögretilir. Aile havaa vaşatılır. Terbive sistetni Amerikan olmakla beraber millî terbiye ve kültüre son derece ehrraınıyet verilir. Mektebin mükemmel bir ticaret şubesi vardıt Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Vekâletinden: Ânkara Nümune hastanesi yeni paviyonu muhtelif şubeleri için 766 kalem cerrahî ve Jtıbbî alât, edevat ve eçhize kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. thalesi 14/9/933 perşembe günü saat on beste Ankarada Vekâlet binasında mahsus komisyonu tarafından yapılacaktır. Münakasaya iştirak etmek istiyenlerin şartname ve listelerini Ankarada Vekâlet Içtimaî Muavenet Umum Müdürlüğün 'den ve Istanbulda Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Müdürlüğünden 5 lira mukabilinde almaları ve şartnamesi veçhile hazırlanmış vesaik, pey akçesi ve teklif mektuplannı ve taraflanndan imza edilmiş şartname ve listelerini muayyen vaktinde mezkur komisyona vermeleri ilân olunur. (4356) U N I V E R S İ T E BAKALORYASINA Hazırlar Kücuphanelen müketnmddir ve talebenin vukuflanna, fikrî terbiyelerine hizmet eder. Sıhhî terbiye verir, kız ve erkek beden terbiyesi sporlan ile gençleri bedenen ve rnhan yükseltir. NEHARÎ ve LEYLÎ Ücretlerinde Tenzilât Vardır 1 Ağustostan itibaren Salı ve cuma günleri 912 ye kadar kayit yapılır. Amelî ve nazarî elektrik, makine ve nafıa mühendisi yetiştirir. 1 eylulden itibaren pazardan mada hergün 912 ye kadar kayit yapılır. (4276) Elektrik ve tesviyecı ustabaşı ve malnnist yetiştiren iki senelik ameli kurlardır. Dersler 23 eylul curoartesi günü başlıyacakür. Fazla malumat için mektupla da müracaat olunabilir. J (5936) SVEA Fennin Son îcadı İzmir Emrazı Sariye hastanesi Baştababetinden: Hastanemiz için 20 kalem lâboratuvar aleti satın alınacağından îsteklilerin şeraiti görmek üzere hergün ve kat'î ihale günü olan 11 eylul 933 tarih pazartesi günü saat on beçte Pasaporttaki Sahil Sıhhiye merkezinde toplanan komisyona müracaatleri. «4000» GAZ OCAKLARI ısteyınız. %L Şişli İnkılâp müzesi karşısında Bunları her yerde JAK Y. LEVY Umum deposu idareli ve dayamklıdır • *. * Yeni Türkiye Mekteb Yuva ilk Leylî Neharî Ecnebi diii kurlan vardır. •Hergün talebe yazdırılabilir. Tel: Akşam Erkek San'at Mektebi Kayit muamelesine baslanmıştır. 8 eylule kadar devam edilecek • tir. Eski talebenin de bu müddet içinde kayitlerinin yenilenmesi ve 932 • 933 mezunlarımn şehadetnamelerini alabilmeleri için 4 vesika fotoğrafı getirmeleri lâzımdır. (4310) ? Istanbul, Sakaçeşrnesi sokak No. 1920 ve Çiçekpazar Altıparmak han No. 2 4 MELEKE CEMALH. grupile Istanbula gelmişlerdir. Harbiyede Mısır ve Suriyede birinciliği kazanan meşhur rakkase REVÜ HEYETi ARAP 1 2 3 4 İlk Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlanmıjtır, Müdiriyet, müracaatleri cumadan başka her gün kabul eder. Leylî ve neharî bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıstır ^ Arzu edenlere tarifname gönderilir. ! • Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkasi Tel. 22534 ^ H B H ^ 6462 isiiklâl Lisesi Müdürlüğünden: Bugünden itibaren BELVl 9 m Bahçesinde başlıyacaktır. KiLO BAN Tahsili en yîksek biçki mektebidir. Şapkacılık, yaptna çiçek, ve boya ile tezyinat dersleri de vardır. Kavit başiadı. Akaretler No. 64 ZIRAAT TUJD.KİV KA51 Baskül, Kantar, Terazi DiR HEM Fennî ve asri levazım tedank ederek kurduğum imaiâthanemde her boy ve şekilde gayet hassas ve ayarlı baskül, el kantan, terazi, dirhetn ve kilo ölçüleri büyuk bir dikkat ve itina ile yapılmaktadır. Imalâthanevi bir kere ziydret işin dogruİugunu ispata kâfıdır. DiKifYîfoDU 5YÜ1 Beşiktaş Istanbul Kantarcılar No. 99114 Köçük Osman imalâthaneleri (6815) BiÇKi DERSLERi Yurt müdürii Şiıkrü Beyin eseridir. 2 lirsva vurttan almabilir. C6081) Ismet Pasa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 1 Ismet Paşa Kız Enstitüsünde, Enstitü, Ankara Kız Lisesi ve Kız orta mektep talebesi için leylî pansiyon kayitlerine başlanmıştır. 2 Senelik yatı ücreti 275 liradır. Maaşı 55 liradan aşağı olan memur çocuklarmdan % 10, yatı mekteplerinde birden fazla ücretli çocuğu olan herkes için ikinci kardeşten % 15, üçüncii kardeşten % 20 tenzilât yapılır. 3 Mektep, ikmal imtihanlanna 1 eylulde, derslere 11 eylulde baflıyacaktır. Eski leylî talebenin kayitlerini yenilemeleri, yenilerin girme şartlarını anlamak üzere hergün mektebe müracaat eyleme leri «4397» KELEPiR ARSA Şişlide tramvay durak mahallinde ve cadde üzerinde 5566 arşından iba • ret be? kıt'a arsa ve 4 hane kâmilen ya. hut kısmen acele satılıktır. Talip olan lann Taksimde Panorama bahçesi mü diriyetine müracaat olunması. (6623) Doktor f 1 Davit Hiotola 1 Bevliye mütehassısı iKöprübaşında Eminör.ü han(5965)| Doktor MEHMET ALi Beyoğlun'da Istiklâl caddesinde " Elhamra „ sineması karşısında Sent Antuvan binası altında 329 numaralı yeni açtığı gömlek mağazasını görmeierini kıymetli müşterilerinden rica eder. * RA Nışanyan Hastalannı hergün akçama kadar B«yoğlu Tokatlıyan oteli yanmda Mek. tep sokak 35 No. lı muayenehane^ sinde tedavi eder. Tel: 40843 + 60^ S) İzmir Emrazı Sariye Hastanesi Baştababetinden: Hastanemize «132» kalem ilâç satın alınacağından isteklilerin şeraiti ve Hsteyi görmek üzere hergün tstanbul ve İzmir Sahil Sıhhiye merkezlerine ve kat'î ihale günü olan 18 eylul 933 pazartesi günü saat on befte İzmir Pasaporttaki Sahil Sıhhiye merkezinde toplanan ko • misrona müracaatleri. «4378» üaftıp ve Basmuharrtn Yunus Hadı ümumi neşrtyatı idare eden Yazı işlert müdürü: Abidin Daver Matbaacuik ve Nefrtyat Türk Anontm Şirketi . tstanbul ADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog