Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonİm Şirketinden: Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o'mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalarimız eskisi gibidir. Yani Istanbui'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda Limanımızdan hareket? edecek Kristal Toz Şekerin Kilosu 3 6 , 7 5 Sandıkta Knp Şekerin Kilosu 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. Istanbul haricindeki yerlercen yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderüecek mal şirket tarafından müşteri hesabına s'gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprübaçı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 KARADENİZ Sürat postası KARADENİZ vapuru 31 ağustos perşembe günü saat 18 de Galata rıhumından kalkar. GtDlŞTE: Inebolo, Satnsun, Ordu, Girerun, Trabzon, Rize vc Hopaya; DÖNÜŞTE: Hopa. Pazar, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Ineboluya uğrar. "Evvelce yapilmakta olan Çarşamba postası kaldınlmışür. , "4497» Adres: Istanbui'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : Istanbul, Şeker Telefon No . 24470. Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları Şubemiz Mütekaidin, Eytam ve Eramil iskonto muamelâtına ve muamelelerin gtinti gününe intacına aşağıda yazılı günlerden itibaren başlanacaktır. Beyoğlu Kasımpaça Usküdar Eminönu Yalova Sarıyer Bakırköy Adalar Kadıköy BeşikUf • • Fatih Eyüp Samatya 6/9/933 11/9/933 • 16/9/933 20/9/933 7/9/933 12/9/933 17/9/933 21/9/933 Sinire^aroınlıva Maliye Vekâletinden: NEVROfc Bütün sinıflann iktnal imtihanları 310 Eylülde" Jcra olunacaktır. Derslere II eyliilde başlanacaktır. Müdflriyet Musevi Lisesi + 1 Kalorifer için ahnacak 400 ilâ 500 ton yerli kok kömürii yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 Ihalesi 2 eylul 1933 tarihine musadif cumartesi günü saat on beşte Levazım idaresinde müteşekkil mubayaat komisyonunda icra edilecektir, 3 Teminatı muvakkatesi yedi yüz seksen yedi lira elli kuruştur. 4 Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve Istanbulda Dolma • bahçede Vekâlet Evrakı Matbua Ambarı Memurluğunda her gün gdrülebilir. (4023) AYVALIK Aralık postası ANTALYA vapuru 31 ağustos perşembe günü saat 17 de idare nhomından kalkar. GİDİŞTE Gelibolu, Çanakkale, Bozcaada, Küçükkuyu, AİDnoluk, Edremit, Bürhaniye, ve AyvaJığa; DÖNÜŞTE Ayvalık, Bürhaniye, Edremit, Altınoluk, Küçükkuyu, Bozcaada, Çanakkale ve Geliboluya uğrar. "4496* İKiNCi SATILIK FABRİKA Etkifehirde gayet iyi munafaz» edflmiş ve tesisatilefairlrktebir atölye ve fabrika ve yahut yalnız fabrika binaaı tatılıktır. Talip olanlann sarih ma • lumat almak için (R V 46) numara L le tstanbul 176 numaralı potta kutusa adresine müracaat ebneleri mercudur. (6748) Gelibolu icra memurhığundant Geliboluda uncu Ali Efendiye (100) lira. borçhı Geliboluda manav Hasan kansı ve Sadik Efendi kin Zehra Hanımın ikatnetgâhi meçhul olduğu mübaçirin ödeme emrine ya*dığı meşruhattan anlaşılmakia ilâ» nen tebliğat icrasına karar veril miştir. Bir itfran varta isbu ilânın gazete ile neşrmden itibaren 10 gün içinde «ifahen veya yazi ile icra dairesine bildirilmediği veya 30 gün îçinde borç ödenmediği takdirde borca karşi ipotek yapılan evin sahlacağı ilânen tebliğ olunur. (6862) Yüksek Orman Mektebi Rektörlüğünden: 13 eylul 1933 çarsamba güntt saat 14 15 te ihaleleri icra kılımnak üzere mektebimizin 8,5 aylık erzak ihtiyacı alenî münakasaya konulmu^tur. tsteklilerin münakasaya iştirak için mezkur tarihte Yüksek Mektepler Alım satım komisyonuna «Fmdıklıda» sartnameleri okumak için de mektebe «Biiyükdere Bahçeköy» müracaatleri. (4162) Cinsi Kilosu Cinsi Kilosu Cinsi Ekmek 9000 Makarm. 300 Sirke, salça, portaKoyun eti 3000 S. Mercimek kal, lâhana, taze 50 Kuzu eti 1500 Şehriye 70 fasulye, elma, ha Sade yağı 1200 K. Üzüm 50 vuç, pırasa, kereviz, Zeytin yağı 550 K. kayısı 70 yerelması, ispanak, 1000 Kaşer 90 Pirinç karnabahar, salaŞeker 1500 Tuz 300 mura yapragı, taze K. fasulye 600 Soda 150 yaprak, salata, taBeyaz peynir 400 Pirinç umı 100 ze bakla, enginar, Zeytin 270 Sabun 230 dereotu, mayda • 740 Yumın^a adet J000 ' noz, kabalc, marul, Un Patates 700 Limon 3000 domates, pathcan, Nohut 230 Süt 2000 biber, zerdali, bal50 Yoğurt 800 lrmik kabağı, taze üzüm, Ku. bezelye ' 70 Arpa 3000 kavun, karpuz, aySovan 800 Saman 1500 va, 'dolmahk biber. SAKARYA tzmir sür'at postası I 9/9/933 13/9/933 18/9/933 23/9/933 10/9/933 14/9/933 19/9/933 24/9/933 (4450). vapuru 1 eylul cuma on d6rtte Galata nhtımmdan doğru izmire ve izmirden pazartesi günü on altıda doğru Istanbula kalkar. (4520) Adanada Satılık Sinema Binası Bankamızın malı olan Adanada kâin sinema binası 4 eylul 933 pazartesi günü pazarlıkla »atılacağından taliplerin yevmi mezkurda Ankarada Idare meclisimize müracaatleri. (4517) MUSTAFA CEMAL VAPURLARI Zonguldak.Bartın^fs, înhisarlar Umum Müdürlüğünden: KapaJı zarfla talibi çıkmıyan Aydın Başmüdiriyet bina«ı inşaatı pazarlıkla ya*>tırılacaktır. Taliplerin keşifname ve şartname ve projeyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlannı hamilen 18/9/933 pazartesi günü saal 15 te Galatada Alım, Satım komUyonuna mü ricaatleri. (4499) KAT'Î İHALE BURSA Acıbademde Sadan Bey köşkü 7500 liraya sahlıktır. tkinci arttırma 19 eylul 1933 Sultanahmet sulh hukuk saat 3 te. (6837) MÜZAYEDE İLE SATIŞ Mecburî satis cuma günü sabah saat 10 da Beyoğlunda tstiklâl cad desinde Rus konsolatosu karşısında ve Libreri Mondialin üstünde 471 numaralı Sabur Sami apartımanmda meveırt müzeyyen eşya müza • vede »uTetile satılacaktır. Büfe, dresuar, kare otomatfk masa ve 6 adet sandalyadan mürekkep ceviz Masif 15 inci Luyi yemek oda takımı, beyaz lâke kanape, 2 koltuk, 6 san dalya ve 2 sigara masasindan iba • ret salon takımı, kanape, 2 kolhık, 4 »andalya, 2 orta masasi ve 1 jardinyerden mürekkea asrî lâke salon takımı, 2 gardrop, lâvabo. gece masasi, 2 ağaç karvoladan ibaret Vi yana usuHi yatak odatakımı, aynalı dolaplar, lâvabolar, yaldızh aynalar, yazıhane, portmantolar, duvar saatleri, demir sobalar, gramofon, kadroiar, elektrik avizeler, gaz fı • rınları, buzluk, musambalar, hahlar, semaver, bîblolar ve sair terzilere mahsus mükemmel vîtrinler ve etajerler, kadm ve erkeklere mahsus bir hayli tngîliz malı kostUm ve paltoluk kumaşlar. (6853) Kırklareli icra dairesinden: Kırklarelinde bakkal Ahmet Efendiye borçlu olup Kırklarelinin Yapraklı mahallesinde sakin iken nereye gittiği bilinmiyen Pasmaklılı pomak ağnam sahibi Hüseyin Efendinin Kırklarelinde mevcut köhne bir adet bînek otomobüi mahkemenin ihtiyatî haciz kararile haczedilmiş olmasma nazaran borçlu mumaileyh Hüseyin Efendinin hukuk usulü muhaketne • Ieri kanununun 141 ve 142 inci maddelerine tevfikan tarihi ilândan itibaren bir ay müddet zarfmda Kırklareli icra dairesine bîr diyeceği olduğu takdirde hali hazır ikametyâhı ile birlikte müracaat eylemesi aksî halde müddetîn hitamında isbu ilânatın tebliğ yerine kaim olacaeı ilân olunur. (6865) ^ Ziraat ve Baytar Faktilteleri le Ytiksek Orman Mektebi Kayıt ve kabul şartları 1933 ders senesi için Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat ve Ziraat Sanatlan Fakültesine 5 kız ve 45 erkek olmak üzere «50», Baytar Fakültesine lnz ve erkek «50», Yüksek Orman Mektebine «30» talebe ahnacaktır. Müessese leylî ve meccanidir. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü s31 Perşembe Ak^amı saat 19 da Galata nhtımından hareketle (Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra, Kurucaşile, Cide) ye azimet ve avdet edecektir. Galata Küçük Rıhtım No. 4 5 Telefon: 4 0 9 1 3 ( 6 7 7 6 ) NA1M VAPUR 1DARES1 Izmir Sürat Postası A D N A N vpr a uu Kabul şartları şunlardır: 1Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 2 Lise bakaloryasını vermiş bulunmak. 3 Yası 17 den asağı olmamak. 4 Bu mesleklerin icap ettirdiği bedenî kabiliyete malik ve hastalıklardan salim olmak, «tam teşekküllü hastane sıhhat heyeti raporile tevsik olunur. 5 Tahsil leylî ve meccanî olduğundan staj veya tahsil devresinin ortasında «arız olacak mazeretler dolavısile tahsillerîne devam etmek imkâmnı kaybetmiş olanlar müstesna olmak üzere» staj veya mektebi terkedenlerin veya cezaen çıkarılanlann hükumet tarafından kendilerine yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair Noterlikten musaddak kefaletname vermek «müessesece verilecek nümuneye tevfikan». 6 Mahalle ihtiyar heyetinden veya polis merkezinden hüsnühal mazbatası ile 4 kıt'a fotograf vermektir. 7 Taliplerin miktarı kadroyu tecavüz edince şehadetname dereceleri ve müracaat tarihleri sırasile kabul muamelesi yapıla caktır. 8 Ziraat Fakültesine girecekler evvelâ 1 sene Gazi Orman çiftliğinde talebe namzedi sıfatiie staja tâbi tutulurlar. Talebe stajda bulunduğu müddetçe yemek ve elbise bedeli olarak kendilerine ayda 40 lira ücret verilir. Bu ücretten hiç bir tevkifat yapılmaz. Bu şartları haiz olup Ankara «Yüksek Ziraat Enstitüsü» Ziraat Baytar Fakültelerine ve Yüksek Orman Mektebine girmek istiyen lerin 31 eylul 933 tarihine kadar yukandaki şartları gösterir vesikalannı bir istidaya raptederek doğruca Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğüne müracaat etmeleri. lstanbulda: Selimiyede Baytar ve Büyükderede Orman Mektebi Rektörlüklerine dahi müracaat olunabilir. Daha fazla malumat almak istiyenlere müracaatleri takdirinde Prospektualar gönderilir. Perşembe saat tam 18 de doğru İZMİR'e Z hareket eder.Tafsilât için Galata Gümrtik karşısında Site Fran^ sez Han No. 12 Tel: 41041 SADIKZADE BiRADERLER Vapurları KEMAL Zonguldak Bartın Postası ı 31 ağustos perşembe akşa • mı Sirkeci nhtımmdan hare • ketle (Ereğli, Zonguldak ve Bartın) a azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acentahğa müracaat. Tel: 22134 Istanbul S inci icra memurluğun • dan: Mahçuz ve paraya çevrilmeai lâzımgelen fki beygirle koşumlan vo bir araba 6 eylul 933 çarşamba günü saat 10 dan Hibaren Fatihte Atpazannda latılacağından müsterilerin mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaaleri ilân olunur. 49860)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog