Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Camhtmyet 31 Ağustos 1933 Hikâye En rahat iş • Ben bu «erseri paşazadenin »üt babaaıyim. Hay olmaz olsaydım. Zaten şimdiye kadar başıma ne geldi ise hep bu sütbabahktan geldi ya. Padifahlar zamanında yükünü tutmuş olan paşa sizlere ömür gözle • rini yumunca haylaz oğlan pek kısa bir zaman zarfında o koca servetin altından girdi, iistünden çıktı. Sonra meteliksiz kaldı ve bittabi bizim eve baitayi astı. E ne yapammz serde sütbabalık var. Merhum paşadan da birçok iyîlikler gördüğüm için »e» çikarmağa cesaret edemedîm. Der hal paçalan srvadım, bizim paşa zadeye iş bulmak içm kapı kapı dolasmağa başladım. El etek öptüm, ricalarda bulundum. Ona evvelâ bir avukatın yanmda sonra hususî bîr mektepte, nihayet biiyiik bir çiftlikte iş bnldum. Benitn ricam üzerîne kenditmi dainuı memnuniyetle kabul ediyorlar, fakat aradan bir hafta :geçmed*n koğuyorlardı Pek mi, aptal, kabiüyetsiz bir adamdı. Hasa... Zeki idi. Açık gözdü. Elinden her iş gelrrdi. Fakat gayrikabili sifa bir dertle maluldü: Tembellik. Tasavvur edemiyeceğiniz kadar tembeldi. öyle bir vazife anyordu ki hiçbir va•tifesi olmasm. Cünün bîrinde bana! Sütbaba dedi, beni bir yere, bir daire /e kâtip tayin ettir. Evlât, kâtiplik senin istediğin gibi rahat bir i* değildir. Canıtn sen benim dedif imi yap hele! Bak görürsün, benden nekadar memnun kalacaklar. Dediğini yaphm. Oradan oraya bir hayli koştuktan sonra nihayet onu belediyede işi az bir subeye kitip olarak yerleştirditn. Bizim paşazade Umidimin hilâ fına burada bir ay kadar kaldı. tşinden mecnnundu. Bir odası, bir ma»a»ı, rahat bir koltuğu vardı. tşi pek azdı. Ayak ayak üstüne atıyor, aksama kadar sigara içip gazete okuyordu. Günler vukuatsız geçtikçe onun artık adam olduğu hakkındaki kanaatim de kuvvetleniyordu. Me" ger ben pek boş şeyler düşünüyor musum. Ağa gilnün bhinde belediyeden çıkageldi. Kendîsînî bu istetı de kovmuşlardı. Sebebini sordum. Biimiyordu. Zorladım. Yemin etti. Garibime gittiğî için belediyeden öğ« renmeğe karar verdim ve ertesi gün oğrendim. Bakın size de anlatayım. 1 Kayit ve kabul işi 1 eylul 933 te başlıyacak ve 30 eylul 933 akşamına kadar sürecektir. 2 Kayit işi için pazartesi, perşembe günleri sabahları saat ondan akşamları saat 17 ye kadar Mektep Müdürlüğüne müracaat olunacaktır. Otomobil ve motörler için satın alınacak «6» ton benzinin alenî 3 Mekebin «Yüksek İktisat ve Ticaret» kısmına: münakasası 4/9/933 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te A BakaJoryaya tâbi tam devreli lise mezunlarile bu derecede Yukanda nasazademizin bir odaVilâyet Defterdarlığı dairesindeki mubayaa komîsyonunda yapı olduğu Maarif Vekâletince tasdikli ve bakaloryaya tâbi ecnebi ve lacaktır. îstiyenlerin şartnamesini görmek üzere Idare heyeti kaleakalliyet liselerinden şehadetnameli olanlar ve Ticaret lisesi ile Gamine müracaatleri. (3930) latasaray lisesi ticaret kısmı mezunları «Galatasaray» ticaret lnsmı mezunlannın hükumetçe gösterilecek malî müesseselerde bir sene Hali tasfiyede staj görmüş olmalan şartttır. alınmak üaere alâkadar makama gön B Mülga Darülfünun fakültelerinden ve yüksek mekteplerden tkmal edilemiyen bir tekaüt maaşı derllmlştir. Mülga Cebelibereket Vilâyeti MuhaseKardeşleri T. T. A. Ş. mezun olanlar ile Türk Universitesi ve yüksek mekteplerden naklen Dahüiye Vekâletinin nazarı bei hususiye Başkâtip muavtnl Sait Beygelecek olanlar. Naklen gelecek olanlann evvelce girdikleri mektepden su mektubu aldık: dikkatine Tasfiye memurluğundan: lere her halde lise mezunu olarak kaydedilmiş olmalan şarttır. «Mülğa Cebelibereket Idarei hususiye Tasfîyesine memur olduğumuz MehAmasyada Hatunlye mahalleslnde HoMektep 20 eylul 1933 çarşamba gümuhasebei vilâyet kitabetlnden malulen met Balcı kardeşleri T. T. A. Şirke ca Saml Efendi haneslnde oturan mer4 Mektebin «Ticaret lisesi» kısmına: nü açılacaktır. lzahat almak için her S nlsan 933 tarihinde tekaüt edüdim. Hutinin tasfiye muamelâh kuvvei karibe. hum Mustafa Sadık Efendi zevcesl Sadtlk mektep mezunlarile orta mekteplerin 1, 2, 3 üncü sınıflarîn • zaman mektebe müracaat olunur. Ka ye geldisinden ve şirketin mevcudü sasust ldarelerden maaş alan muallim vc berk Hanımc'T "'H^ımız bir mektup yit ve kabul muamelesi için 11 eyluL memurlann Upkı devlet memurlan glbl dan tasdikname ile gelecek olanlar. Bunların yaşları da 13 ten aşa • fisinin hisselerine göre aksiyonerlere ta deniliyor ki: tekaüt kanunundan tstlfade etmelerl hakden itibaren cuma ve pazardan maatevzi ve taksimi hükmü kanun iktizasıncZevclm Mufitafa Sadık Efendi Bursa ğı İS den yukan olmıyacaktır. kındaki kanunun mevkll mer'iyete girdi. Vilâyeti müftillk ambar memurluğundan da her gün 1012,30 a kadar mektep dan bulunduğundan mezkur şirketin ak< 6 Kayit ve kabul için aşağıda yazılı vesikâlann müdürlüğe higi tarihten ltibaren haklaıımızın tanm mütekait iken 4 mart 932 tarihinde vefat müdiriyetine müracaat olunur. siyonlanna sahio olan zevatın 1 kâ • ması l&zım geldigi halde b&latetifadeo etti. Kızımla beraber bana maaş tahsis taben yazılacak bir istidaya bağlanmalan icap eder. (6856) nunuevvel 1933 tarihine kadar maiik Innamamıstır. Işbu kanun muciblnce mev için bir buçuk sene evvel Bandırma Kay7 Mektebin her üç kısmı neharî ve nıuhtelit olup tedrisat öğleye olduklan hisse senetlerini tasfiye ma, kll muameleye konulmak üzere senedl resbeş lira, bozdurmak için Ankara caddemakamlığına istlda ile müracaat ettim. sasma müracaatle ibraz ve kaydettire • kadardır. Yüksek tktısat ve Ticaret kısmı ile Ticaret li«esi talebesinmim mülğa Cebelibereket Vilâyetlnin 28 sinde dort dönüyoruz. Ashaoı uı Müracaatimiz şimdiye kadaT hlç bir serek damgalatmaJan ve aksi takdirde mayıs 933 tarih ve 508 No. lı tahriratlle gösterilen bu müskülâtm kaldırılması 1den üc sene zarfında tedris ücreti ve imtihan harcı namile dört lira mere vermedi. Perisan bir haldeyiz. ADahüiye Vekâletine takdim ve muahhamasanın mevcudü safisi aksiyonlannı çin alâkadar makamın nazari dikkatinl lâkadar makanun nazari dikkatinl celyetmiş beş kuruş alınır. ren temmuı 933 tarlhll istlda İle de lntakaydettirenler arasında tevzi ve tak celbetmenizi rica ederim.t betmenizi rlca ederim.> cını ve hlç olmazsa avans olarak mlktarı 1 Mektep şehadetname veya tasdiknamesi, 2 Sağlık ve aşî sim edileceğinden bundan mütevellit Eskişehirde Bağlar caddesinde Defterdarlığın nazart dikkatine kftfl para verllmesi için müracaat ettim. mes'uliyetin miadında müracaat etmi raporlan, 3 Hükumetçe musaddak iyi hal varakası, 4 Hüviyet berber Hüseyin Efendi nezdinde Aksarayda tramvay caddesinde 181 Bu ana kadar tebllğat yapılmamıştır.» yenlere ait olduğu ilân olunur. numaralı hanede oturan okuyuculan cüzdanı, 5 Uç adet fotoğraf, 6 Mektep idaresinden alınacak Feride Hanıma: Maarîf Vekâlettnin nazart (6864) mızdan Nuri Beyden aldığımız blr mekBir istida ile Mılli Müdafaa Vekâleti matbu beyannamedeki sorguların cevaplan yazılacaktır. (3772) tupta deniliyor ki: dikkatine Telaaüt şubesine müracaat ediniz efendim «İstanbul Defterdarh&ı veznesinden Adres ve imzası idarehanemizde mahSapancada mütekait mirliva ZAYİ MÜHÜR VE İMZA ne zaman para almağa gitsem, ya para tra blr llk mektep mualllmlnden aldığıHıfzı Paşaya: Şehremininde Ereğli mahallesi bi bitti, yahut tek liranuz yoktur, dört llra n, bir masası ve rahat bir koltuğu bulunduğundan bahsetmiştim. Hazret bu koltukta dimdik otura otura bıkmış. Bir sabah onun daireye bir aüvari kıyafeti ile geldiğini görmüsler. Ayağında çizmeler varmış. Çizmelerde birer mahmuz takılı imiş. Her zamanki gibi koltuğuna otur • muş. önündeki masanın gözlerinden birini açmış ve mahmuzlu ayakla rraı burava sokmuş. Göz mahmuz • ları, mahmuzlar çizmeleri, çizmeleri ayaklannı tutuyor ve paşazade bu yan yatmıs vaziyette eskisinden daha az yoruluyormuş. Derken bu sırada odadan içeri daire âmiri girmesin mi? Bîzimkî yerinden fırla tnak istemiş, fakat göze îyice takılmış olan mahmuzlar bu harekete imkân bırakmamıslar. Bereket versin daire âmiri deryadil bir adammış. Hakkın var, demiş. Elinde iş olmadıktan sonra nasıl Utersen oturabilirsin. Sana müstacel bir kağıt getirdim. Hemen muamelesini yap. Daire âmiri dışan cıkınca bizim ahbap kâğıdı üzerinde «müstacel evrak» yazılı bir dosya icîne atmış ve gene eski vazAyetini almış. Aradan bir hafta geçmiş, âmiri kendisini çağırarak sormuş: Bir hafta evvel verdiğim müstacel kâğıt nerede? Ha, evet, simdi gidip yapayım. Ne dedin, daha yapmadm mı? Ben senin gibi tembel bir adam görmedim. Tembelliği kkn kabul eder. P a sazademiz atilmış: Hayır, ben tembel değil mü debbîr bir memurum. Müstacel bir kâğıt almca hususî dosyasına kor ve onu bîr hafta bekletirim. Bu suretle müstacelliği zail olur. Sonra acele etmeden, şasırtnadan, yanlıslık yapmadan icabım icra ederim. Bu tembellik midir? Müdür bu sSzleri sükunetie dinlemiş ve nihayet müstacel isleri müstacelen yapmayı âdet edindiği için onu bir hafta bekletmeden bizzat kapıdışan etmiş. Sütbabası olduğutn pasazadeye yarın bir tüccar yanında is aramağa gideceğim. En muvafıkı bu... Iktısadî buhran başhyalı seneler olduğu halde bunu şimdiye kadar nasıl olup ta düşünmediğime saşıyonıro. Fransızcadan nakleden: SÜVEYDA FERlDUN Fransızca Muallimlenne Lise ve Orta Mektep Kîralık hane Nisantasuıda Teşv&iyede Eminefendi sokağında on bir oda iki salon bir taşlık, terkos, elektrik, havagazî tesi • satlannı havi geniş iki kat üzerinde ge. nis 1500 arşm bahçe, bahçede garaj, uşak odasmı havi içi dışı yenî yağhboyalı, nezareti fevkalâdeyi havi tram vay istasyonuna iki dakika mesafede mükemmel bir hane kiralıktn*. Talip olanlarm, ittisalindeki on numaraya müracaatleri. Telefon numarası 60262. Nazıma Beyin La Clef du Français Kıtabı Maarif Vekâletince bu sene programlarına da kahul tdilmiştır. Biitiin ecnebi lisanı tedrisatında esas oldugu veçhüe her iiç kısnun muallimlere mahsus nüshası da mcvcuttur. Birinci Kısım 21 Kr. Ikinci , 31 n Üçüncü „ 36 „ ^ uallim T 150 „ Toptan alanlara ve mektep idarelcrine iskonto yapıiır. Matbaamızda ve her yerde bulunur. YEDİ GÜN bir hafta sonra 26 mcı *ayısı ile ilk cildini tamamlıyor. Bu em«alsiz mecmuanm koleksiyonu kütu • panenizin en kıy . nnetli eseri olacak tır. Eksîk sayılan nızı bayiinizden veyahut idarehanesinden tedarik ediniz. YEDt GÜN koleksiyoncuları içîn aynca çok nefis ciltler hazır Iamısfar, ve 35 kurusa ciltletmek tedir. Bu fırsattan istifade ediniz ve bu haftaki Yedi Günde tafsilâtmı okuyunuz. Her halde kendinizi YEDt Günün koleksiyonundan hiçbir su retle mahrum etmeyiniz. (6818) G5z Hekimi Dr. S. Şfikru Birinci sınıf mütehassıs İBâbıall Ankara caddesi Nö 60 Canakkale Nafıa BaşmühendisKgmden: Ezine Ayvacık yolunun 0 + 000 kilometrosundan 12/687 kilo metıosuna kadar olan kısmımn tesviyei turabiye, imalâtı sınaiye, şose inşaatı 11/9/933 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapah zarf usul'le münakasaya konmuştur. Bu inşaatın bedeli keşfi 124,811 lira 56 kuruştur. Münakasaya iştirak edecekler «661» numaralı müzayede ve münakasa kanununun mevaddı mahsusasına tevfikan teklif mektuplan nı ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat on beşe kadar Ça • nakkalede makamı Vilâyete tevdi etmeleri lâzımdır. Münakasaya konulan mezkur yolun evrakı keşfiye ve «artnamesini görmek ve fazla tafsilât almak istiyenlerin Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne ve İstanbul, Canakkale Başmühendisliklerine müracaat etmeleri ilân olunur. (4471) Ekmek ilânı İstanbul Ziraat' Mektebi Müdürlüğünden: tstanbul Ziraat Mektebinin dokuz aylık ihtiyacı olan ekmek kapah zarf usulile münakasaya konulmuş ve 26/9/933 tarihine musadif salı günü saat 15 te ihalesinm icrası takarrür etmiştir. Talip • ler şeraiti görmek için her gün ve iştirak için de teminat parasile birlikte yevmi mezkurda îstanbul Maarif Müdiriyeti binasındaki Liseler muhasebeciliği nezdinde müteşekkil Ziraat Mektebi muba yaat komisyenuna müracaatleri. (4455) ASRÎ LÎSANMR <*mm^mmmmı^am Her mesiek erbabına elzstndir. Z A B I T A N M E M U R I N ve T A L E B E L E R Beflitz ANKARA Hacı Bayram caddesi Hfekt ep 1 e r ine tarife ile sin f ve hususî dersler verivor. ka\dolarak size vaptıgı husus! istanbul Tapu Maresinden: Edirnekapıda Hacımuhittin mahallesinde Yusufağa sokağında 7 ilâ 15 numaralarla murakkam arsalarm tapuca kaydı bulunamadığından senetsiz tasarrufata kıyasen hazine namına tescili için muamele yapılmak üzere tapu memuru taraf ından mahallinde tahkikat yaDilacaktır. Bu yer hakkında tasarruf iddiasında bulunan var ise on beş gün zarfında tstanbul Tapu idaresine ve yahut 21/9/933 tarihine mu • sadif perşembe günü saat 9 dan 14 de kadar evrakı müsbitelerile beraber mahallinde bizzat ve yahut vekillerinin hazır bulunmalan ilân olunur. (4472) MECCANİ BiRTECRÜBE DERSi ALINIZ İSTANBUL 373. Istiklâl caddesi B987 istanbul Yüksek iktisat ve Ticaret Mekte bi Müdürlüğünden: İstanbul Emniyet Müdürlüğünden: Beyoğlu ingiliz Kız Mektebi Mehmet Balcı mız bir mektupta dört aydanberl maaş alamadıgı ve yaptıgı butun teşebbuslerin de hlçblr netioe vermediği blldlrllmekte, Maartf Vekâletlnln nazarl dlkkatl celboıunmaktadır. Uşakta avukat Hâmi Beye Şlkâyet mektubunuz, naEari diklrate verinlz de bes lira verelim hitabile karsılaşmakta ve yahut ta 70 kuruş ala caksak, 30 kuruş getirin de bir lira verelim, denmektedir. Bu hareket yalnız bana karsı değil, vezneden para almağa giden herkese karşı yapılmaktadır. Kimimlzin elinde bir lira, kimimizde Gazetelerde böyle bir llan neşredilmedi. Keyfiyetl bir mektupla alâkadar vekâletten sorup öğrenebilirsiniz efendim. Ankara: Musiki Mu allim Mektebi rînci muhtarlık mühürile imzanu zayi ettim. Yenisini çıkaracağundan hük . mü olmadığını beyanla bulanın mez kur adrese bırakmasını rica ederim. Rasim kısaca: Size on iki aylık hakkı hayat hediye ediyor... Bu teklif insanla alay «tmekten başka bir şey değil... Beni kurtardıktan bir sene sonra olümümü istiyen adamm süurunun muhtel ol ması lâzımdır... Uç saat sonra hükmü idam tatbik edilecek! Pazarlığı reddederseniz, e vet! Kabul ederseniz, hayır!.. Durunuz bakayım, kapınm arkasında bizi dinliyen kimse var mı? Avukat usulca kapıyı açtı. Basım dışanya çikararak koridorun sağuıa ve soluna seri birer nazar fırlattı: Kimseler yok... öteki mah kumlara nezaret ediyorlar... Ba kınız tbrahim Bey... Telâs etme den, soğukkanhlıkla beni dinleyi niz... EIli bin dolar ile ibtilâl içi de kavrulan bir sehirde şeriki cü rüm bulmaktan kolay bir şey yok.. Hapisane müdürünü para mukabi linde satın aldık... Bereket versin hapisanenin hakikî müdürü bir ay Karacabeyde Spor kulüp reisi. Sadettin Beye: Istedığiniz meselede mufassal malfimat badema daha Müdürlüğünden: Bu sene mektebimizde ikmal imtihanları 5/10 eylulde yapılacak ve derslere 11 eylul pazartesi günü başlanacaktır. Talebenin bu müddet zarfında mektepte bulunmalan muktezidir. (4501) müddetle mezunmuş, o gayet dü rüs* ve namuslu l»ir adammış. Eğer iş başında o bulunmuş olsaydı »izi kurtarmağa imkân olmıyacakh. VekiHni para rl« kandırdık. Bütün tertibatı ben îdare ettim ve muvaffak olmamamız için hiçbir sebep yok... Hapisane müd'ürü Yedikule surla • nnın haricüıde kurşuna dizilmek üzere saat üçte otomobil ile buradan çıkanlacağmızı gardiyanlara söy lemiş bulunuyor... Otomobil ha zır. Saat tam üçte hapisanenin kapı»ı önünde bulunacak. Fakat'ha kikati halde her üçümüzü Yedikule haricine değil, Yeşilköy şosesine kötüreoek. tşi süratle yapmamız lâzım... Buradan müfarekatimizden bir saat sonra ele geçtiğimiz tak • dirde Sultanahmet meydanmda kurulan dört »ehpanın hemen altıya iblâğ edileceğine hiç süphe yoktur. Bakırköy ile Yeşilköy arasındaki sahilin bir noktasma ineceğiz. Bir motör, halâskârınızın yatına men sup motör oraya gelip bixi alacak. Doğru yata geçeceğiz ve derhal hareket ederek açık denizd«, ge cenin kâbuslanm yırtan kurtana şafaği bekl:yeceğiz. tbrahim, avukatın sözlerini bü • yük bir merak ve alâka ile dinle di... tşrttiklerini anlıyamaz, düşü • nemez bir hale gelmişti... Birdenbire gözlerinde bir ışık, ümit ışığı parladı. Deniz... Sulan yalayarak esen serin rüzgâr... Güneş... Hürriyet... Tekrar kavuşulacak een net... Mucize kabilindetı canlanafk hayat... Avukat sordu: Şartları kabul ediyor musunuz?.. tbrahim, gözlerini hapisane hoceresinin bir kösesine dikmiş, bilâhareket duruyor. tbrahim Bey, kabul ediyor musunuz şartları?.. Tefrikat 12 Aşkın Kudreti Hayır!... Maatteessüf hayır!.. ttham edüdiğiniz cürüm ve idarei Srfiye dolayısile divanı harbm ver dit» kararm temyizine imkân yok • tur... Şimdi müsaade edinîz de yemi taJıaddüs eden fevkalâd'e, o kadar fevkalâde ki benkn bile inanamı • yacagma gelen, vaziyeti izah ede • yim size... Esasen o kadar garip bir vaztyet ki içeri gelir gelmez bîr denb^re söylemeğe cesare bile edemedim. Zavallı dostum!... Bana söylenmesinden çekinilecek ne olabi lh ki?... Hayatım bitmiştir!... Söylenecek htfcşeyi dinliyebilirim... Buyurun... tyi dinleyiniz beni!... Avukat seuni bir perde daha alçaltti v« anlatnvağa başladıt dahilinde ise buyurun. Bu, birisi ded'iğiniz erkek mi, kadın mı? Erkek! O halde dinliyorum... Devam ediniz. Bu adam sizi Azrailin pen tsmini gizli rutacağıma se • çesinden kurtarmak istiyor; fakat ref ve namusum üzerine söz ver • dediğim gibi, çok canavarca olan diğim birui... Akıbetinizle alâka • sartını kabul ettiğiniz takdirde... dar oldu... Sizi daha fazla endişe ve heyecan Kim? da bırakmamak için şartını kısaca lsmmi söylemekte mazurum. ve bütün kabalığı ve çıplaklığile Memleket ahalisinden mi? söyliyeceğim... Tam bîr sene son Rica ederim Ibrahim Bey bara kendi kendinizi öldürmeği taahna hiçbir sual tevcih etmeyiniz... hüt etmeniz şartile... O birisi, Sultanahmet meydanınd'a tbrahim Bey o kadar hayret etbekliyen idam sehpasından sizi ti ki, oturduğu yerden sıçradı. Fa kurtarmağı tecrübe etmek istedi... kat mukabele etmesine meydan Fakat bu tecrübeyi müthiş, çok vermeden avukat devam etti: müthiş bir sarta talik ediyor. Bakmız, söylediklerime iyi dikkat ediniz... Bu adam sizi cel Birtek sualime cevap vermediğiniz takdirde sözlerinize de lâdın elinden kurtarmağı deruhde ediyor... Fakat yaphjı bu iyiliğe vam etmenize müsaade edemiyecemukabil sizden bir sene sonra kenğim iutat... dinizi öldürmenizi istiyor... Yani Cevap vermek salâhiyetim Morit Dökobradan naklen (Mabadi var)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog