Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

•31 Ağustos Zafer ve Tayyare bayramlarından intibalar > Camharivef' Danku resmi geçîtte piyade askerlerimiz Dünkii resmi geçîtte Milli Talebe Birliği DünJıS retmi geçîtte ~hâhrîyeIUirlmız 30 Ağustosun yıldönümü Dün bütün memlekette büyük tezahürat yapıldı, yeni tayyarelere merasimle at kondu Birtneî aahifeden mabat Cenç arkadaşlarım, gelecek za • ferlerin yapıcıları ve yaratıcılan! Bundan tam on bir sene evvel dünyada essiz olan bir zaferin şahidi olmuştuk. Onun bugünkü yıldönü miînü kutlulamak îçin buraya geldik ve toplandık. O gün önündeki düşmanı ezmek ve erîtmek için toplanan bir ordunun bugünkü bir cüzü, bir ufak parçasıyiz. Fakat harbetmek için değil, bayram etmek için geldfk. Büyük zaferimizin nes'esini bir defa daha yaşamak, bir defa daha tatmak için toplandık.> Sükrü Bey bundan sonra 30 ağustos zaferini ve millî mücahedenin bütün safaharıni hulasa emis, sözlerine su surele nihayet vermis • tir: « 15 yıl evvelki kara günleri bilen ve hatırlıyan bizler için bugün Dun at konctn yeni tayyarelerpnizden biri merasimi muteakip havada "kü aerlr"re' nurlu günler IM büyük ve kumandanını da sevği ile selâmlanm. bir nimeltir. Bütün bu güzel şeyleri, Böyle bir kuvveti en doğru ve en onn yaratan zaferin âmiri Ulu Ga güzel kurarak ve kullanarak mil ziye ve büyük milletin şerefli orduletine şan ve saadet yollan açnuş «una borçluyuz. Harbi bazırlamak olan Gazi, bu toprağra öz çocuğu, bir ilfmdir. Fakat onu yapmak bübu ordunun ba* değeri, bu milletin yük bir san'attır. tst&Iâl Harbi mu de yüksek dâhisi Gazi! Senin bü harebecilik san'atının bir şaheseridir. yük adını tasıyan bu kuvvetli günBu eserin yüksek dabisi, memleketide senin önünde saygi ile bas iğmek mizm nurlu evlâdı Büyük Gazîye binvicdanımın serefidir. lerce şukran. Arkadaşiar; yurdumuz müstakil Yaşasm Ulu Gazimiz Mustafa kalsm diye onun her bucağma te • Kemal! miz kanlannı erkekçesine dökmüs Yaşasın hür doğan ve hür yamubarek şehHlerimizin yüce ruhuçıyan Türk milleti! aa rahınet dilerinı.» Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Universite meydanına radyo te Yasasm Türk Ordusu!» sUab yapıbnıs olduğu cihetle bu Sükrü Naili Paşanın nutka hitabeler Beyazrt meydanına toplanŞükrü Bey nutkunu bitirdikten nus olan binlerce halk tarafından dmlenmis ve birçok yerlerlnde sidsonra Kolordu Kumandanı Şükrü Nadetle alkıslanmıştır. Hitabeler ve fli Paşa kürsüye çıkarak su hitabeyi Düft/tü geçit resminde KolordtTKakrtaahn teftişi sinemaya alınmıstır. irat ehniştir: mandcmı ile en kıdemriz zabit HRabeleri muteakip İstiklâl marşı, t Arkadaşlar, istiklâl harbi o natuk töylüyorlar çalınmak suretile meçhul şehit se • büyük savaştır ki çoğumuz içinde buka bir hesabın doğru olamıyacağmı gös. lâmlanmıştır. lunduk. Onu kazanmak uğrunda termiş, bir yüksek namus müdafaasıdır. kanlanmızi, canlanmızı esirgemeResmi geçit Bu müdafaa milletin benliğinden doğdtk. O harp ordumuz için çeitn bir Bu srrada geçit resmine Istirak eimtihandı. Yürekli ve şuurlu ordumuz du. Fakat bir coşkunluğu basıboş bı d«n kıtaata hazırlık emirleri ve rakmak onu sondürmek demektir. Bu o kntihandan zaferle geçmiştir. Burilmis ve Kolordu Kumandanı Şükharbin tarihçesini anlatırken genç za • rü Naili Pasa refakatindeki zevat ignn zaferin on btrinci yıldönümü bit arkadaşımızm dediği gibi bölünmüs dür. Bayramınız kutlu olsun arka le birlikte Beyazıt meydamndaki kuvvetlerin ezilmesi nasıl mukadderse daslar! trfbüne gelmiştir. Program sirasîle başsız ve idaresiz kalan millî bir cosAskerî liseler talebesi, süvari, top . Miletimiz, Türk milleti dünya yakunluğun söndürülmesi de o kadar mu. çu, piyade, deniz kıtaatı, basta 0ratılalı hür yasıyagelmiştir. Tarih hakkakhr. Ne mutlu Türk milletinin niversite talebesi olduğu halde muhlerin yazdığı kurunlardan daha öntelif mektepler, Itfaiye müfrezesi, coskunluğuna. Gazi gibi bir varhk celeri bile devlet kurmuştur. Nice izciler, cemiyetler, Unâversite meybaş oldu. Onun üstün idaresi milleti asHIarca kendi yasası ve türesi danmdan hareket etmişler ve res ve idaresi altında teşküatlasan yurt içme almış, idare etmis, nice cemi mî geçit başlamıştır. çocuklan onun gösterdiği yoldan yü yetleri ve cemaatleri medenileştir rüdüler, zafer kazandılar, ve iyi gün mis, doğudan bahya kadar eski dünTribünde Şükrü Naili Paşa île Valere kavustuk arkadaflar. yanm her yanına an salımştır. li ve Belediye reisi Muhittin Bey, sehrimizde bulunan meb'uslar, VU Dâhi bir Baskumandanm en imreniYabaneı salgmı neyi hesap etmisti? lâyet ve Belediye erkâıu, Şehir Meclecek askeri ancak Türkün gözü yıl Böyle bir yüce varlığı yok etmegL O lisi azalan ve daha birçok zevat havarhğm yarahcı eü silâhsuı bırakümakla maz, gücü smmaz Mehmetçiği olabilir. zır bulunmuşlardır. Mehmetçiği sevği ile anarken onu ye. güçsüz kaldı rnı idi? Onun içindir ki önlerinde nnzraklan bulunan kıtaat tstiklâl savası Türkün yasamasmdan bas b'ftiren bilgili ve imanlı Türk zabit Hainler faaliyette Asurî isyanı ve Hoyboncular Birinci sahifeden mabat leket arasmdaki mimasebetleri boz mak için her hâdiseden istifade etmek istemektedirler. Meselâ, traktaki son Asurî loyamı ve bilhassa bir kısnn Asurilerm (Sin . car) dağına geçerek oradaki KSrt Yezidilerüe birleştikleri şayiası, bu herifleri bir nevi ümide düsürmüş ve aktan alta faaliyete başlamışlardır. Şamda kürtçe (Havar) gazetesmi çıkaran Celâdet Bedrihan, (Muhalefetten «esler^ dîve bîr hezevan mecmu . asınm sahibi olan Nizamettin Bekkâr ve DrvarbekirE Cemil paşazadeler kaBnp gizh'ce Halebe gfhnişler ve oradaki Hoybon Taşnak reisi Heraç Papaz yanm riyasetmde topiamp muzakere l^Me HoîuntiTOşlardiT. B'iftf''A bwrlara Garabus meb'usu Mustafa Şahm de iltihak etrni* ve hep birlflrte (Elcezire) cihetlertne gkmislerdir. (Sincar) da . ğı Eicezireye mucavir oîduju içfn bu seyahatin o taraflardaki Yezîdi ve Kürtler arasmda tahrîkât yapmağı ve bu suretle Türkiye Suriye hudutlarmda da bir vak'a çıkarmagı istihdaf ettiği anUsılrvor. çok gfizel bir yurByfişle geemeŞe başlamışlardır. Bevazıt meyvIanBidan hare. ket eden krt'alar tramvay yoluna ta kip ederek Karakoy koprüsunden geç. mis ve Şishane tarflrile Takshne çık mı«!ar, ve burada abideye oelenk kone> rak merasbne nihayet verDmîsHr. Alay köorüden gecerken toplar atılm» ve G. manda bulunan bütun vesait düduk calmak suretile orduyu selâmlamtsfar. Tayyare Cemryeti tarafmdan hazrla nan bir tayyare thnsali de alaya iati • rak etmiştir. Timsalin etrafmda mevki alan beyaz elbiseB n>inîmmi yavrular tarafmdan tebriknameler ve mukav . vadan küçük taryyare modelleri atıl mıshr. Uça uça yere düsen ba model • ler büyük bir sevinele kapmlnmştır. J a n d a r m a terfi listesi Miralay, binbaşı, yüzbaşı ve birincimülâzim olan Jandarma zabitlerimiz Birinci aahifeden mabat YÜZBAŞILIĞA TERFt EDENLER Ordu krt'a stajmda birinci mülâzim Sabrt, Talât, Salim, A. Rıza, Hilmi, Haydar, Naci, Remzi, M. Nasuh, Necdet, Turğut, Kâmil, Nuri, Kadri, A. Sıtkı, Rifat, Mansur, Asım, Suni, Tevfik, Necmettin, Kemalettin, Abdülkadir, M. Fuat, M. Ali, Malik, M. Fehmi, M. Tevfik, M. Vefa, M. Ali, Fatih, Sadettin, Sami, Nevres, Basri, Sadrettin, ordu kıt'a sta>nda bulunan birinci mülâzimlerden Halil, Cemalettin, Şe • refettin, Sami, Fikri, Hilmi, Şerif, Nefi, Nihat, Rüştu, Refik, Vehbi, Vecihi, Vefa, Şevket, Sabri, Ali, Mustafa, Hakkı, Şemsettin, Kerim, Zeki, Cemal, Ragıp, Sım, Rıza, Malik, Muzaffer, Va • hrt, Hamdi, Nüzhet, Cemal, Hihai, Hamdi, Mabir, Faruk, Ziya, Cemal, Salâhattin, Ali, Avni, Pertev, Galip, Naki, Hadi, Nedim, Muhittin, Etbem, Nedim, Tevfik Beyler. BİRİNCİ MÜLÂZtMÜĞE TERFİ EDENLER Ordu kıt'a stajmda bulunan ikind mülâzimlerden Hikmet, Vehap, Emm, Rıza, Hakkı, Hulusi, Dursun Beyler de birinci mülâzimliğe terfi etmislerdir. Altıncı smıf hesap memurlarmdan, beşmci smıf hesap memurhığuna terfi edenler: Kâzım, Hakkı Ali, Hilmi, Mubtar, Yesari, Sabri, Mehmet ve Emm Beyler. Atina 30 (A.A.) Atma ajansı bildrriyor: Bir takım gazeteler Boğazlar hakkinda bir misak yapıldığı takdirde Yunanistanm alacağı vaziyete dafa bazı haberler nesretmişlerdir. Bu haberler mes'ul mehafilin görii» ve düşünüslerinî aksettîrir bir mahiyette değildir. Türkiyeye sıkı ve samirnî dostluk rabıtalarile bağb olduğu malum bulunan Yunanistan Boğazlarda ilisiği olan meselelerle pek ziyade alâkadar olmakhakkmdaki vaziyetinî Bu misakin tadır. Yunanistan böyle bir misak havi olacağı madde ve hükümleri ögrendikten sonra kararlaşhnp tanshn edecektir. Boğazlar meselesi ve Yunanistan 4nhisarlar ldaresmin ıslahatile mesgul olacak olan eenebi müte • hassıslar pazartesi günü şehrimize geleceklerdir. tdarede yaprlması mukarrer olan yeni teşkilât bu mütehassıalarm ne> zareti altında yapılacaktır. Gütnrük ve tnhicarlar Vekili A1İ Rana Bey ıslahat tatbikatırun de • vamı müddetince sehrimizde kala» caktır. Tüün i»lerde meşgul olacak olaa Polonyalı mütehassıs önümüzdeki mubayaat mevsiminde tzmir ve Sam< suna gidecek, tuz mütehasnn da tztnir memlehalannı teftiş edecektir. Merasimi muteakip yeni tayyareler uçmuşlar ve halka tebriknameler at • mıslardır. Tayyare Cemiyeti tarafm dan dün gece de sehrin muhtelif yer lerinde müsamereler tertip edihnîs, geç vakitlere kadar eğlenilmiştir. w Mötehassıslar pazartesi oönü gelecek larna kondurtuyoruz. Bütün temen • nSenmni, iftiyaklartınızı, seni ufuklanmtzda ucuracak olan kahraman ku mandanma yoldaş veriyoruz. Sen ve arkadaşlarm ordunun önünde zafer yorunu gösteren Türk doğanlan gibi Tür. kün Berleme ve medeniyet akınmda ona sen yollarmı göster. Türkün nammı sana armağan veriyorum. Onu al ta ofuklara kadar yüksek.» Rüknettin Bey de kutrulanan bayraYeşilkSydeki merasim nns kulsfyeüni anlatarak hitabesmi Beyazıt meydamndaki merasun bkşöyle bitirmiştir: t3cten aonra saat on dortte Yeşilkoyde € Türk Tayyareciliğinin ilk gö de lstanbul namna yeni ahnan üç taynöndenberi Vatammtzm genis ufuk yaremize a* konma merasbni yapılnuş. larmdan içerfye düşman sokmamak, tv. Ba tayyarelere Kuçükpasar, Be uzerme tîtredikleri topraklanmm ya şîktaş ve Bakvkoy isknleri verilmistir. bancıya çiğnetmemek için kahramanBuradaki merasimde de kolordu ku • lıklar gösterirken, yahut buna hazır mandam Şükrü Naili Paşa, Vali ve Belanrken ebediyete intikal eden aziz lediye Reisi Muhktm Bey, Vilâyet ve Belediye erkânı, Tayyare Cemfyeti reisi tayyare sehitlermi hürmetle anantn. Hasan Fehmi Bey ve daha birçok zeMuhterem tayyareci kardeşIerTmiz, vat haztr bumnmuşlardır. Merasimde sizlere selâmetler ve muvaffakiyteler Küçüknazar namma Fuat, Beşiktas na. diüyen bütün bir milletin gönlüdür. Ve mma Rifat, Bakvkoy namma Galip bilimz ki dolastığmız gökler, bu dilek. Bahb'yar Beyler tarafmdan birer hita lerden ve sizm cesaret ve kahraman • be irat ediunis, bu mıtuklara Tayyare hfclanmzdan daha yüksek değildir. Cemryeti namma Rüknettin Bey taraBu kahramanlan yetiştiren sevğili fmdan mdkabele o'unmuştur. ordumuza ve devamlı semahatlerile böy. . Galip Bahtiyar Bey hkabesmde bille parlak eserler meydana getiren ahassa tayyare bayrammm kutsiyetm sil milletimize ve bu merasrmi şeref den bahsettikten sonra sözlerine su su. lendiren heyeti muhteremenize Tayyaretle nihayet vermiştir: re Cemiyeti namma derin minnet ve « Ey Balarköy tayyaresi, sana yal şükranlanmızı arzederken milletimm yüksek kudretine istinat eden Tayyare nn kazarmzm admı venniyoruz. Bu Cemiyetine gelecek senelerde ihtiyanunla iktifa etmiyoruz. Bütün kalplerica daha çok cevap verecek muvaffakL mizi memleketin tealisi içm, yürek . lerhnizden fışkıran emelleri senm kanai. yetler dileriz.» Diğer şehirlerde Dün ve dün gece gelen telgraflar Zafer ve Tayyare bayramlarmm memle . ketm her tarafmda büyük bir heyeean ve sevinçle tes'it edildiğmi bildinnek • tedirler. Ankara 30 (A.A.) Büyük za. fer bayramı bugün cosgun tezahölerle kutlulanmıstır. Resm! daireler kapanmıs, her yer bayraklarla süslenmiştir. Merasime sabah saat sekiz bu • çukta başlanmif ve bu saatbe San • kışlada, Fırka karargâhmda dokuz buçukta da Büyük Erk&niharbiyede tebrik merasimi yapilmıstır. Saat 10,30 da geçh resmi sahasında merasim başlamıştır. Bu mera simde Milli Müdafaa Vekili Zekat Bey ve Büyük Erkânıharbiye reisi Asım Pasa, sehrimizde bulunan diğer bilumum erkân ve ümerai aske> riye, zabitan ve binlerce halk hanr bulunmustur. Alayın en kidenuiz bö zabiti v« bundan sonra fırka liva kumandanı miralay Tevfik ve Halkevi namına Haşim Beyler tarafmdan birer nutuk söylenmiştir. Büyük bir geçit resm! île merasinihayet verilmistir. Ankarada zafer bayramı Galatasaray Lisen izcîlerinden kart yavrularî resmi geçttte Halkevinde verilen ziyafetten bir intıba Kolordu kumandanı mekteplileri teftif ediyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog