Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 31Ağustos 1933 Dersim Hatıraları Yazan: SADİ 8 Avusturyanm istediği ordu* Fransız gazeteleri haberi Eski sebkan askerî kıyafetindeki adamlar, Ishak nasıl karşıladılar Paşanın mevkibini teskil eder ve öylece anılırlardı! Paris 30 A.A.) M. Vangoin taBereket versin Tiımır Ağanın adamlan, köpekleri orada hırlamakta göriip işi anladıklanndan zavallıyı kurtarmış. lar Mustafa Efendi, gerek bu korkudan gerek dışandaki soğuktan titriye titriye ocağa iltica ile yanayakıla macerasını anlatmış, hepimizi güldürmüş idi. Celâl Bey zarif bir zat olduğundan bir aralık muhasebecinin kulağına iğilip (Bu hal mahut hazretlerinin cezasıdır!) demiş ti. Ne i*e zavallı Mustafa Efendi mer hum beş on gün sonra tstanbula gitti ve artık bu tehükeferden, vak'alardan knrtulmuş oldu. Ben de bir ara'ık m=rkezi vilâyete, yani Hozata gidip gel dim. mesi, kararlastınldı. Asker kaçak lan için zaten aralıkta böyle çavuş ve onbaşılann gönderildiği olurdu, bu çavuş ve onbaşılann Veli Ağanm o gece bulunduğu yeri öğrenerek gece yansı oradan savuşup yolda bize mülâki ol malan ve malumat vermeleri münasip görüldü ve öylece bunlar birgün evvel Turusmeğe gön derildi. (Mabadi var) rafından Avusturyada pek yakında bir federal milis teşkilâtı vücude ge . tirileceğine dair verilmiş olan haber den bahseden Petit Parisien gazetesi diyor ki: « Bu mesele müphem bir şekilde bildirilmişti. Mesele, polis kuvvetinin muvakkaten 8 ilâ 10 bin kiş kadar arttırılmasından ibaretti. Ve bu husus hakkmda girişilmiş olan müzakerele rin daha sarih bir şekil almış olduğu zannedilmiyordu. Avusturya tarafın dan yapılan bu iskandillerden biri Saint Germain muahedenamesini imzalı. yan devletler arasında Avusturya kuvvetlerinin arttınlması hakkmda resmî bir itilâf hâsıl olmus olduğunu zan netmiyoruz. Esasen Avusturyanm yapmış olduğu iskandiller şayanı memnu • niyet neticeler vermişti. Zira Avustur. ya Viyana muahedenamesinin salâ hiyet verdiği otuz bin kişilik kuvvet yerine yirmi bin ile iktifa etmişti. Ih • rek mahiyeti ve gerek servislerinin müddası mutasavver yeni kuvvetlerin ge. deti hakkında kat'î bir itilâf hâsıl olmus olduğunu da zannetmiyoruz.» Zannolunduğuna göre gerek M. Vangainîn ve gerek Viyana gazetelerinden bazılaruım varmiş oldukPan habetler her halde muahedenin salâhiyet ver • diği kuvvetlerle buerünkü kuvvetler a. rasmdaki farkı doldurmaktan ve po lis kuvvetlerini muvakkaten takviye etmek maksadile sekiz ilâ on bm kişilik bir kuvvet vücude getirmekten başka bir şey değildir. Bu esasen mevzuu bahsolamaz. Hele asil meslekî ordunun yasilâh altına ahnarak altı ay askerî ta nıbaşında her ay on bin kadar efradın b"m gördükten sonra terhis edilmeleri hususa dair kat'î ve zarurî bir itilâfm kat'ayyen mevzuu bahis değildir. Bu hafta nihayetine kadar Londra, Paris Roma, ve küçük itilâf payrtahtlan a rasında mevzuu bahsolacağını ümit ettirecek birçok sebepler vardır. Ingiltere c ile ticaretimiz tngiliz ticareti hariciyesinin sukutundaki ehammiyeti lâyıkile anhyabilmek için vaziyeti 1929 senesile mukayese etmek kâfidir. 1933 senesinin ilk altı ayında tngilterenin Avrupa memleketlerinden yaptığı ithalât 929 senesine nazaran yan yanya düşüktür. thracata gelince, Avrupa memleketlerine yap . tığı ihracattaki sukut % 45 derece sinden fazladır. Avrupa haricinde olan ecnebi memleketlerile tngilterenin yaptığı alışveriş ise bu nisbetlerden daha ziyade azalmıştır. tngiliz gazeteleri, tngiliz lirasımn kıymetinin düşürülmesi sayesinde tngiliz ihracatınm çoğaldığını memnuniyetle kaydediyorlar ve «tngiliz hükumeti yalnız para kıymetini düşürmekle iktifa ederek tarife siyasetini bu kadar teşdit etmemiş olsaydı ticareti hariciye bilân. çolan tngiltere için daha iyi neticeler verirdi» iddiasında bulunuyorlar. Bu akşamki program \ Vaziyet mubadel âtııı tevzini için bir anlaşma yapılma sını icap ettiriyor Ingilterenin son altı ay zarfındaki ithalât ve ihracatını gösteren şayani dikkat istatistikler «Board of Trade» tngilterenin Avrupa, Avrupa harici memleketler, tn giltere tmparatorluğunu teşkil eden müstemlikeler ve Ddminyonlar ile o lan dış ticaretinin son 6 aylık vaziyetini neşretmiştir. tngilterenin ticarî ve naktî siyasetinin husule getirdiği tahav. vülâtı gösteren altı aylık istatistikleri kısaca gözden geçirdikten sonra memleketimizle rakiplerinin Ingiltere ile o lan mübadelâtını tetkik edeceğiz. tngilterenin bu senenin ilk altı a yındaki ithalâtı umumiyesi geçen seneye nazaran % 11,2 noksanile 320,4 milyon tngiliz lirasına düşmüştür. thra. catındaki azalış geçen seneye nazaran % 6,3 olup sene iptidasından haziran 933 gayesine kadar umum ihracah 175,3 milyon tngiliz lirasına baliğ olmuştur. tngiltere bu senenin altı ayında geçen seneye nazaran Avrupa kıt'asm • daki memleketlerden mubayaahnı 124,3 milyon tngiliz lirasından 107,6 milyona indirmiş, yani % 13,5 azalt • rruştır. Avrupa haricindeki memleket . lerden de ithalâtmı 105,2 milyondan 88,4 milyon tngiliz lirasına düşürmüş; % 16 azaltrmş bulunduğu halde; Do • mmyonlar ve möstemlekelerinden yaptığı ithalâtı geçen senenin ilk altı a yındaki 130,4 milyonuna mukabil bu sene 124,2 milyona indirmiş, ancak % 4,7 eksiltmiştir. Bundan çıkan ne tice şudur ki: Ingiltere son senelerde takip etmekte olduğu iktısadî siyaset neticesi olarak, tngiliz sanayiinin, muh. taç olduğu iptidaî maddeleri ve tngiliz halkınm istihlâk ettiği gıdaî madde • Ieri mümkün olduğu kadar lngiliz tm paratorluğuna dahil memleketlerden almış, diğer ecnebi memleketlerinden mubayaatmı elden geldiği kadar azalt • mağa başlamıstır. tngiliz matbuatı tngilterenin bu siyasetini tenkit etmekte ve gümrük tarife siyaseti ve Ottava itilâflanmn tazyikleri alttnda tngiliz ticareti hariciyesinin şi . razesmden çıkmış bir vaziyete düşerek dağılmakta ve ecnebi piyasalannda tngiliz emteasi Iehine kazanılmış olan mevkiin gün den güne daralmakta ol duğunu bir tehlike olarak telâkki ve tefsir etmektedirler. Bu manidar vaziyeti okuyuculanmızm nazarlannda da tebarüz ettirmiş olmak için su hulâsayı dercediyoruz: ANKARA: 12,30 gramofon 18 alaturka saz « 18,45 viyolonsel konseri 19,15 ala . turka sa2 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon 18,30 fransızca d e n (ilerlemiş o'anlara mahsus) 19 Ke . mal Niyazi Bey arkadaşlan 2 0 Ne' oğlu tsmail Hakkı Bey 20,30 kemanî Reşat Bey ve arkadaşlan refakarüe Ve. dia Rıza Hanım ve Muzaffer Bey21,3f gramofon • 22 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VtYANA: 20,10 ODeret 22,50 haberler.23,35 dans havalan. Nazımiye ve Ovacık halkı Türküz, Kürt değiliz diyorlar Dün Nazımiye ve Ovacık kazalarından belediye reisleri ve ihtiyar he yetleri imzasile iki telgraf daha aldık. lkisi de aynı mealde olan bu tel . grafnamelerde «Dersim Hatıraları» isimli tefrikada bu kazalar halkına Kürt denilmiş olmasından şikâyet edilmek te «atalanmızm aslı ve nesli tarihen meydandadır. Halkımızın taşıdığı atlar Türk ırkına mensup olduğumuzu açıkça gösterir. Biz Kürt diye millet tanımıyoruz. Biz Türküz ve Türklük ile övünürüz. Bize isnat edilmek istenilen Kürtlük ünvanını kemali ciddiyetle reddediyoruz. Bu yazılan yazan zat bizi iyice tanı mamış ve onun neticesi yazılanndaki bu yanlışlıklan yapmış olduğunu sa . nıyoruz. Bu hatanın düzeltilmesini dileriz.» Cumhuriyet Tefrikanın muhar " riri Sadi Beyin milliyetleri hakkında vâki olan bir yanhşlığı üzerine bu hava lideki vatandaşlanmızın gösterdikeri hassasiyeti büyiik memnuniyetle kar . şıladığımızı geçen gün yazmıştık. O havali halkınm Türklüğe karşı gösterdikleri bu sıkı merbutiyete memnun olmamak kabil midir? DiğeT taraftan geçen gün dercettiğimiz Hozathlann telgTafnamesi üzerine, tefrikanın muharri. ri Sadi Beyden bu münasebetle aldı ğımız tavzih mektubunu da dercedıyiruz. Artık mesele kalmadığını ümit e•deriz. , « Gazetenize yazdığım Dersim hatıralarında Hozatlılan Kürt göster miş olduğuma itirazen mahallmden eekilip gazeteye dercolunan telgrafna meyî okudum.' Bunda mfllî vahdetfrf Ve izzeti nefsin rencide edümesinden bahsolnnmasına karşı tarafı âlinizden verilen cevabı kâfi görür ve bundan dolayı teşekkür ederim. Yazdıklanm ya. rım asır kadar eski bir zamana ait ve Dersimin o zamankı haline dairdir. Vâkıa Hozatlılar Türktür. Fakat o vakit Hozat küçük bir kasaba olduğu gibi, orada ticarette bulunan beş on gayri müslimden maada asıl ahalisi de az lık idi; vilâyet ve bir askeri liva ku . mandanı merkezı olmak hasebile ka. sabada en ziyade asker ve memurin kalabalığı vardı. Bununla beraber bu gün olduğu gibi oranın bütün ahalisi esasen Türk camiasına dahil bulun duğu şüphesiz olduğundan millî vah det itibarile arada bir fark ve tefrik oIamaz ki bahis ve münakaşaya mev. zu olabilsin! Mürunı zaman sebebile yazmış olduğum şeyler de bazı sehiv ve zühul eseri varsa bunda da hiçbir kasit yoktur.» PARtS : 20,05 gramofon 20,35 konser 21.10 musahabe . 21,25 konser 24.05 haberler. TULUZ : 20,35 senfonik orkestra 20,50 o peret parçalan 21,05 armonik . 22,20 havayyen gitar 21,35 şarkılar . 21,50 dans havalan 22,05 büyük konser 23,05 senfonâc orkestra 24,20 nrku lar 1,10 senfonik konser • 1.20 birkae tango. BÜKREŞ . 20,25 hafif musrki konseri • 20,45 ders . 21.05 taganni konseri 21,25 orkestra konseri • 22.20 konserin mabadi. PRAG » 20,30 rousiki ve konferans 21,25 konser 21,50 Hollanda millî günü mü nasebetile konser: Hollanda eserleri. VARŞOVA: 20,10 gramofon 21,05 senfonik orkestra 22,15 konserin mabadi . 23,05 dans havalan • 23,45 dans havalannın mabadi. Veli ağaya karsı yapılan tenkil hareketi E*ki bir Gürcii beyi ve kahramanı o!an Vali Paşa, Veli Ağaya fena halde diş bilemekte idi. Veli Ağanın yeniden yeni bir Hri vak'asmı da duymuştu. Kış geçip dağlardan, ortalıktan karlar kalk. h, artık Veli Aağaya karşı hareket zamanı gelmişti. Harputta (Elâzizde) Ali Rıza Pasa isminde bir ferik kumanda sında bir nizamiye fırkamız vardı. Veli Ağa üzerine yapılacak askerî hareket hakkmda vilâyet orası ile muhabereye girişti. Bu iş için zaten kumandan paşa da emir almıştı. Nihayet Mehmet Ali B. ismmde bir kaymakam (bu zat sonra dan liva olmuştu) bu askerî harekete kumanda etmek üzere Mazkirde gön . derildi. Bu zatı Kızılkiliseye gittiğim sırada oradaki alayın kaymakamı ola rak görmüştüm. Kumral bıyıklı, yakı »ıklı, zarif, nazik bir zat olan kumandan bey Mazkirde gelip hiç kimseye his settirmeksizin kendi askerce tertibatı m yaptı, diğer hususlar hakkmda da mu. tasarnf beyle istişarelerde bulundu. Hacı îshak Pasa Veli Ağanm en ileri gelen veya en ileri giden bir düşmanı olduğundan bu tertibat sırasında gerek onun takımından gerek Veli Ağaya ha»ım geçinen birkaç Ağadan is tifade dhetleri de kararlaştınldı. En evvel Mazkirde, mahrenaane olarak Hacı Ishak Pasa davet olundu. Hacı Pasa, Veli Ağadan gayet cekinip pek ihtiyath hareket ettiğinden geceleri gerek Çarsancaktaki konağında gerek bir yerden bir yere gidişinde yanmda yüz kişiden asağı adam bulundurmazdı. Meselâ, Çarsancaktan Hozata gelirken e»ki sekban askeri biçiminde piyade ve s&vari yüzlerce adam pasanm mevki . bini teşkîl ederlerdi ki Hozatın mahut kısa şosesi üzerinde bu kalabalık görü lünce «Hacı îshak Pasa geliyor!» der lerdi. Kendisi bu sekbanlan arasında beline kılıflı büyiik bir rovelver, boy nuna kaytanh iri bir pala takarak es kiden harbe giden vezirler kıyafetinde bir tavır alırdı. Fakat yetmiş yaşındaki ihtiyar bu silâhlann ağırlıtp altında da. ha iğilmiş görünüyordu. tşte Ishak Pasa Mazkirde de böyle nümayisli bir alayla gelmifti. Haydar oğlu aleyhindeki karardan elbette haberi olan bu a dam memnun ve beşuş iki elini sa . kalının altından üstünden geçirip (ha beban olam, ha evlât ha oğul) diyerek etrafa iltifat ediyordu. İşte biz bu defa da insan avcılığına çıkıyorduk! Hacı tshak Paşa kendi adamlarından üç yüz kişiUk bir kuvvetle Veli Ağan'n arka tarafından ric'at hattmı kesecek, bunun sağ cihetini gene ağanın düşmanlanndaki iki ağanın adamlan kaoatacak tı. Sol cihetini ise Pahta bulunan bin başı Eyüp Ağanın taburundan iki bö lök asker tutacak, biz Mazkirtteki taburun mevcudile cepheden hareket ede. ceğiz, iki ufak cebel topunu da beraber alacağız. Hareket ve muvasalat gün ve saat Ieri kararlaşhnldı. Bu karar, iki gün evvel bizimle bulunacak yani Veli A ğanın kaçabileceei bir tarafı kaoata cak ağalara da anlatıldı. Bun dan daha evvel malumat verilmemesi, isin vakitsiz duyulmaması temin dü . şüncesinden ileri geliyordu. Bir de, bu isin mühim bir ciheti de, sabaha yakın bastıracağımız Veli Ağanın o gece Turuşmekte mi yoksa Marhodaki ko nağmda tnı olduğunu anlamak hususu idi. Marhoda ise hareket hedefinin biraz değişmesi icap edecekti. Bunun için kendüeri işten haberdar olmıyan iki üç çavuş veonbaşınm, sanki asker firarisi sormak bahanesile hareketimizden bir. gün evvel Veli Ağa nezdine gönderil ıngiltere tlcareti tngiliz istatistiklerine nazaran memleketimizden tngiltereye 1933 iptidasından haziran nihayetine kadar 322,000 tngiliz liralık ihracat yapıl mıştır. Buna mukabil tngiltereden mubayaatımız 779,000 tngiliz lirasma ba liğ olmaktadır. Varşova radyssunda Türk rjeces: Kadastro faaliyeti Yeni kollar eylulün birinde ise başlıyor Kadastro idaresinde teşkil edilen üç yeni kol 1 eylulden itibaren faaliyete geçecektir. Üçer kişiden ibaret olan bu kollar Küçükpazarda Hoca Gıyasettin, Şehzadebaşı Balabanağa, Kumkapı Tülbentçi Hüsamettin mahallelerinde çahşacaklardır. Şimdiye kadar tstanbulda 18 mahllenin kadastrosu yapılmış, buralarda yanm milyon lira kıymetinde gizli emlâk bulunarak hazine hesabına kayde • dilmiştir. Varşova 3 0 (A.A.) Eylulün i kinci günü Varşova saatile saat sekitde, Varşova radyosunda bir Türk konseri verilecektir. Program söyledir: 1 tstiklâl marşı ve Leh millî mar. şı. 2 Divertissement pour orchestreAdnan Bey. M. Oziminskinin idaresinde. 3 Dört Anadolu sarkısı, Cemal mukayesesini yapabilmek üzere şu huReşit B*y. Ankara musiki,«nektebi rmılâsayı cıkarıyoruz: allimlerinden M. Kaztmer Çekotowskı (Biner lngiliz lirası üzerinden) taganni edecektir. 1929 1932 1933 4 Muhtelif alaturka olâklar. Bundan maada Cumhuriyet ilânınm onun. Ingiltereye ihra912 563 322 cu yıldönümü münasebetiie de o ak • catımız şam Varşova radyosunda bir Türk gelngiltereden it1508 802 779 cosi tertip ofunacaktır. Bunun prograhalâtımız mı bilâhare bildirilecektir. Şu hesapça tngiltereden ithalâtımız tn. giltereye ihracatımızdan bu senenin ilk 6 ayında geçen seneye nazaran % 142 daha fazladır. Bu neticeye göre, tngiltere ile net tediye müvazenesi dahi linde bir anlaşma yapılarak müba delâtımızın bugünkü icao ve zaruret . lere göre tevzin edilmesi lâzımdır. tt halât ve ihracatımızm gecen senelerle Açığımız 596 239 45 7 tngiltereye ihracatımız son dört se. ne zarfmda mütemadiyen azalmış ve 1933 ilk alh ayında 1929 senesine nisbetle % 65 düşmüstür. tthalâtımız ayni senelerde % 4 8 azalmıştır. 1929 senesinde alh aymda tngiltere ile mü bedelâtımızın yekunu 2,420,000 tn giliz lirası tutmusken, bu miktar 1933 te 1,101,000 sterline inmiş, yarıdan faz. la sukut etmiştir. Bir kadastro memttru azledildi Balıkpazan kadastrosu yapılırken yanm milyon lira değerinde 50, 6 0 parça emlâkin, hazineye geçmesi lâzım gelirken başkalan üzerine tesçil edil . diği anlasılmıştı. Bu hususta tahkikata devam edilmektedir. Alınan ilk netice üzerine bu mıntakada çalısmış olan kâtiplerden biri azledilmiştir. ıngilterenin altı aylık ticareti İthalât (Milyon lngiliz lirası hesabile) 1929 1932 SADİ Fuhuşla mücadele Birinci sahifedet mabat mî evde Iüzumu olan ilâcar ve Sıhhat Vekâleti tarafından hazırlanacak sıhhî vesayayı hâvi levhalar bulunacaktır. Buralarda içki içmek, kumar oynamak memnudur. Kapılarrnda fener yanmı yacak, buzlu camlar konacaktır. Alâ . kadar memurlar teftiş esnasmda bu kabil yerlerde tesadüf edecekleri erkeklerden hüviyet varakası, sıhhî vaziyet Ieri hakkında malumat istiyeb'leceklerdir. Şüoheli olanlar sıhhî muayeneye sevkedileceklerdir. Türk dili ve Yunanlılar Birincî sahifeden mabat bul Universitesinde Yunan edebiyatına ehemmivetli bir mevki aynldığını öğrendim. Bu kürsü, iki memleketin yüksek tahsilli gençleri arasındaki ilmî münasebatı takviye edecektir. Türki yeyi mkılâba lâyık büyiik bir faaliyet içinde buldum. Atinada yapmakta olduğumuz lu . gat Orta zaımnlara aittir. O raman larda birçok türkçe kelimeler yunan caya geçmisti. Bunlan toplıyarak lu gate koyacağtz. Bundan baska burada bulımduğum müddet zarfmda bilhassa yeni Türk dili hareketleriie yakından alâkadar o . lacağım ve Yunanistana dönünce bu mevzu üzerinde bir eser yazmağa çalı şacağım. Temas ettiğim Türk münevverlerini, iki memleketin ilmî müna sebatmm artuılmasına hararet ve he • yecanla taraftar bulduğum için son de. rece metnnunum. Bütün Yunan ilhn adamları da ayni fikirdedirler. Burada gördüğüm hÜ5nü kabule bütün mevcudiyetimle teşekkür etmek isterim.» 1933 Yunanistanın tngiltereye ihracah altı ayı zarfmda Avnıpa memle. 2 1 4 , 8 1 2 4 , 3 1 0 7 . 6 1929 senesinin 812,000 İngiliz lirasıdır. Bu yekun ketlerinden A v m p a d a n dı 199,8 105,2 8 8 , 4 1932 de 647,000 ve 1933 te (630,000) san memleket sterline inmiştir. Yunanistanın ihraca lerinden tı bizimkinden bir misli fazladır. lngiliz ve do 190,1 130,4 124,2 Buna mukabil tranın ihracahnda müminyonlar müs him bir inkişaf görülmektedir. 1932 temlekelerinden senesinin ilk altı ayında tngiltereye 604,7 359.9 320,2 3,381,000 tngiliz liralık ihracatta buIhracat lunan tran bu senenin altı ayında (Milyon tngiliz lirası) 3,900,000 tngiliz lirafck ihracat 1929 1932 1933 yapmış, tngiltereye satışlannı % 16 Avrupa memle 115,8 68.2 63.4 derecesinde çoğaltmağa muvaffak olketlerine Avrupa harici 84,0 34,9 34,0 muştur. tran son zamanlarda gerek AL manya, gerekse tngiltere piyasalannda memleketlere lngiliz domin 158,9 83,8 77,3 başta üzüm olmak üzere birçok ihracat yon ve müs maddelerinden bize şiddetle rekabet ettemlekelerine meğe başlamıstır. 358,7 186,9 175,2 Bu sene şehrimizin sinema âle • minde gene birçok değişiklikler oldu. Bu arada Glorya sinemasmm ismi de «Saray sineması» na tebdil edildi. «Saray» s'neması Fransanın en meşhur komiği Miltonu tstan • bula getLrmek için tesebbüsalta burunmuş ve bu te^ebbüsünde de muvaffak olmuştur. Diğer taraftan Pesie konservatuvanndan çıkmış olan 24 genç kızdan mürekkep cLiIy Gynos» orkestrası da «Saray» sinemasında çalacaktır. Meşhur kadın kemancılardan Eriko Morini de kon serlerini bu sinemada verecektir. Saray sineması ayni zamanda fi • l;mlerinin en güzellerinden mürekkep olarak bir «Altın kordelâlar> serisi teşkil etmiştir. Foks havadis kordelâları da her seneki gibi ge ne bu salonda gösterilecektir. Saray sineması Meksikada iki tayyare kazası Paris 3 0 (A.A.) Nevyork He raldın Paris nüshası, Teksasda Dallastan aldığı bir telgrafı yazıyor. Bu teL grafa göre iki tayyare kazası olmuş, sekiz kişi ölmüştür. Transiontinental hattı tayyarelerrnden birisi Yeni Meksikada Albaquerque civannda yere düşmüş, beş kişi ölmüştür. Diğer taraftan Teksasda San An tonio üzerinde iki askeri tayyare çar. pışmış, 3 kişi ölmüştür. Kara v e y a siv . HAYRETTİN ŞÜKRÜ Gündüzleri cibinlikte yaşıyanlar! risinekler yazın bazan hepimizi o kadar bizar ediyor ki insan ne ya . pacağmı, nereye kaçacağını bilemi yor. Hele Afrika ve saire gibi hath üstüvaya yakın mın. takalarda sinekler insanlar için sade bir iz'aç vasrtası olmakla kalmaz lar. Ayni zaman da müthiş bir ^^ r..',t ..... ,V1Lr'm,m Almanyada mütemekkin olmı " yan kimselerle orada muvakkaten sakin olan talebe tarafından istimal edilebitecek: RLİCHSMARKlık SkYYAH ÇEKLERtnin. pek rnüsait seraitle mubayaası münv kündür. Bu husust? mufassal izahat ahnmak üzere: OSMANLI BANKASInm GALATA İDARE MERKEZtndeki Havale kalemine müracaat edil • mesi ilân olunur. Almanyaya g decek Seyyahlara Kulak, Bogaz, Burun mütehassısı Dr. Ihya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 2 4 Cumadan başka her gün saat 15 ten itibaren hastalannı kabul eder. Büyiik Yıldızlar Otomobil kazası Şoför tstavrinin idaresindeki otomobil dün Mecidiye köyünde Mehmet isminde bir çocuğa çar parak vücudünün muhtelif yerle • rind«n ağır surette yaralamıştır. Çocuk Etfal hastanesine kald'ırılmış ve dikkatsiz şoför yakalanmıştır. Yaralmın hayatı tehlrkededir. Yakında S A R A Y <m S İ N E M A S I M Ü S A B A K A S I Dr. Hafız Cemal Dahiliye mütehastın Cumadan maada her gün saat (2,30 dan 5 e ) kadar Istanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) numaralı hususî kabinesinde hastalarmı kabul ve tedavi eder. Telefon İs. 2 2 3 9 8 S tarafından tertip ediJecek müsabakadır («86») tehlike unsuru teşAfrikada cibinlik içinde yaşıyan Avrupalılar kil ederler. Oranın sinekleri en unul . çinde ömürlerini geçiriyorlar. Resmimiz maz öldürücü hastahklann mikropla Ugandada bir Avnıpalı ailenin bu ci. nnı taşırlar. Bunun için oradaki Avrubinliklerden birinin himayesine sığın • palı ve Amerikalı seyyahlar sade geceleri değil, gündüzleri de cibinlik i . mıj vaziyetlerini göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog