Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

'Cumhariyet' 31 Ağustos 1933 HAIRPTE VAVUZ Yazan: G. KOPP 2 Çeviren: A. DAVER ( Şehir ve memleket haberleri Ayı hücumu Bursada bir avcı 4 ayıyı tekbaşın a .^idündi j Siyasîicmal Büyük Okyanus mücadelesi . Göben, Akdenizin en seri gemisi olmak hususundaki şöhretini muhafazaya mecburdu Hele Bulgar, Yunan, Türk, ttalyan v» Mısir limanlanndaki Alman kolonileri, Göbenin demiri, büyük bîr taraka ile denizin dibine doğru inerken fevkalâde bir sevinç duyuyorlardı. Gemide yapılan resmi kabuller ve eğlenceler onlann bu sevincini biisbütün artiınyordu. Herke», bu mes'ut devrede sürur ve saadetten tarhoş olmuştu. Hiç kimse, bu güzel ve mes'ut gtinlerin fena ve feci bir tonu olacağım düşünmüyordu... Vakit çabuk, hem de pek çabuk geçiyordu. Göben, Akdenize geleli !ki sene olmuştu. Yakında, esi olan Moltkenin gelip onu değistireceği, söyleniyordu. Gemi, Kilden cıktığı gündenberi tersane ytizü görmemif ti. Bu uzun sefer esnasında makineler ve kazanlar. V>iîvük ve cetin Vır imtihan geçınnişler, kazan boru • lan cok hırpalanmısh. âcil bazi ta* mirata ihtiyaç vardı. Seferde bulunan bir geminin, daima harbe hazır bulunmast lâzırçdı. Diğer taraftan Göben, Akdemzin en seri gemisi olmak hususundaki şöhretini de mu • hafazaya mecburdu. Onu bir seref hâlesi gibi »armı* olan bu sürat tefevvukunu ksybetmeğe gelmezdi. Fakat, bizce meçhul sebeplerden dolavı, Moltke gelip Göbeni degiş tirmiyordu. Bu teahhur yüzünden kazan borulannın hali gittikçe fenalasıyordu. Mutlaka bir şey yapmak lâzımdı. Her zaman emre amade bulunmak lâzım geldiği için, getniyi bir ternaneye «okup, adamakıllı tamir fikrinden vazgeçmek mecburi • yeti vardı. Yapılacak tamirat, iea bmda, hemen tatîl edilebilecek ve geminın derakap sefere cıkmasma mânî olntıvacak bîr sekilde yaoil • mnk lazım geliyordu. Binaenaleyh, arıiral, tamiratın, mürettebat icin çok yorucu olsa dahi, gemideki vesaîtle yapılmasını kararlaşhrdı. Almanyada bu îsler, mütehassıs tersane ameiesi tarafından srrülürdü ama biz, şimdi seferde idik. 1914 haziranmda, değiştirilecek boruların yedekleri yola çıkarıldı ğmı ve yakında müttefikimiz Avusturyanın harp limanı olan Polaya geleceğini öğrendik. Tamirat, burada yapılacakti. hatin tam ortasında Bosnasaray cinayetî bir bomba gibi patladı. Bir sevkî tabiî ile bu hâdisenin ihtiyar Avrupamn temellerini sarsacağım hissettik. Dünya fırtması Datlamak üzere idi. Ne olacakh? İs • tîkbalin karanlıkları icinde neler gizli idi? Sürü ile akla gelen bu suallere cevap vermek imkânsızdı. Yalnız, havanın elektrîkle dolu ol dugunu ve miithîs bir kasırga kopacağını görüyorduk. Bu kasırga, bizi nerede yakalıyacak, nerelere sürüp götürecekti. Mukadderahn Göbene, tarihtc henüz hiçbir gemiye nasip olmıyan mühim bir rol verdiğinî, o zaman henÜz his ve keşfedemiyorduk. Göben, denize açıldı. Rota yıldız. Lekesiz mavi gökten sanki ateş yağıyor. Geminin azametli teknesî, alev gibi, ziyalar plhnda myt<"lîl süratle ilerliyor. Deniz, sonsuz, mavi bir "ihtisam icinde, bir ayna gibi dümdüz ve cilâlı uzamyor. Ufukta Kıbn» jröriînüyor. Bugün terrrnuzun ilk »rünüdür. Biraz sonra Larnaka limamna demirliyoruz, Bir ihraç müfrezesi karada, kücük bir seferî hizmet talimi yapıyor. Aksamüstü, gürültü ile demir alıvoruz. Rotamız doğru Pola! S'vasî gerginlik, bu limanda yapacagımız tatnirati süratle ikmal etmemîzi âmirdir. Fırhnadan evvelkî agır durgun hava var. Fakat artik boranın çok «reçmedetı Dathyaeağı anlamlıvor. Onun için pek az kalan vaktimizi kavbetmemek lâzım. Adriyatik denizine doğru yol alırken j kazan borulannı süratle d<»ğiştirmek j îcin lâzım relen her Hirlii teknik tedbîrleri alıyoruz. Litnana demirler demirlemez bu çetm işe hemen ba*lamak lâzım. 10 temmuz: Göben, Pola limamna girerek hemen bir şamandiraya bağladı. Almanyadan gönderilen vedek aksam, daha evvel gelmisti. tlk borular, süratle gemiye nakledilerek vorucu ve alısmadı<hmız bir iş başladı. Gece gündüz, durup dinlenmeden kazanlardan eski ve bozuk borular çıkarılarak yerlerine yenilerî konuluvordu. Ekseriya bozuk boruIan bulmak için bütün birkaç sırayı kaldırmak lâzım geliyordu. Gündüzleri, temmuz günesinin yakıcı ziyalan Adrîvatiğin mavî semasmdan getninin üstüne fasılasız düserken, kazanlarda calismak hemen hemen imkânsız gir haie geliyordu. Buna rağmen iş devam ediyordu. (Mabadi var) Vapur kıymetleri bugün belli olacak Kömisyon dün son defa toplandı Tüccar vapuriarıntn takdiri kiymet lerile uğraşan kömisyon dün son içtimaını yapmış ve verilen kararlan son bir defa tetkik etmistir. Kömisyon a • zasından ild kisi, raporu tanzime me mur edilmişlerdir. Bu zevat raporu bu. gün bitireceklerdir. Bugün ögleden sonra resmî kıymet raporu alâkadar ma kama verilecek, aynca armatörlere vapurlann^ konuNn kıymetler teVılic; e • dilecektir. Verilen karara rtirazlan o lanlar varsa bunlar Deniı ticaret müdiirlüğüne müracaat edeceklerdir. Bu akşam, vapurculara verilen mühlet bitmektedir. Filhakîka vaourcuiuk anonîm şirketinin tesekkülü için ka • nunda daha üç aviık bir müddet mevcut ise de 1 eylulden itibaren Den/z . yollan isletmesi inhisar altına «çirmek te oldugundan armatörler, yanndan itL baren hususî surette vapur tşletemiye • ceklerdir. Sirketin yeni mukavelesini bir he • yet önümüzdeki hafta icinde Ankaraya «rötürecektir. Diğer taraftan bugün bel. li olacak olan takdiri kıymet kararlanna göre, en fazla sermaye sahibi oldugu anlasılacak yedi firmanın istirakile gene önüntuzdeki hafta icinde idare meclisi de secilecektir. Celâl Bey Verilen bir habere göre Avrupada bulunan lktısat Vekili Celâl Bey eylulün dördüncü günü sehrimâze gelecektir. Celâl Beyin avdette Sofyada bir gün kalarak Bulgarlarla yapılmakta olan iktısadî müzakerelerle alâkadar olacağı söylenmektedir. lktısat Vekilimiz sehrimizde ancak brr iki gün kalacak, sonra Ankaraya gidecektir. Roma Sefirimiz Bir müddettenberi sehrimizde bulunan Roma sefirimiz Vasıf Bey, bugün Italyaya hareket ed*ecektir. Vanf Beyin, Romada Italyanlarla devam eden iktısadî ve malî müzakerelerle alâkadar olacağı, bu nrüzakerelerin bu ay icinde ikmal edileceği haber verilmektedîr. Bosnasaray cinayeti Bu esnada Göben, Akdeniztn cenubu şarkî kösesinde, Yafa ve Hayfadaki Alman kolonilerinî ziyaret etmekte idi. tşte bu neş'eli ve eğlenceli «eya • Dr. Tevlik Remzi Bey Tıp Fakültesi müd'erris muavin lerinden kadın hastahklan müte hassısı doktor Tevfik Remzi Bey tetkikat için Viyanaya gitmiştir. On beş gün sonra dönecektir. Göğsümüzü kabartan işlerden Batmakaleden mabat oavada uçan adam, dünyada, muaza n bir mkılâp vucude getirmiştir. Çün. kfl oçan nesil hudutlan, kalelerî, memleketferi, krt'alan, okyamıslan orta . dan kaldmruşhr, uçan nesil zaman ve mesafe mefhumarmı yok etmistir. U çan nesil içm bu ihtiyar küre, kutuplan, Hhnalâyalan fle yuvarlak bir oyuneak bir futbol topu menzflesine inmistir. Sabdc Âhnanya tmparatoru, «Al manyanm istikbali denizlerdedir» demjsti; bîz, Kayzerden daha dogru ve daha knvvetli olarak «beseriyetin is • t9cbdB havalardada» dryebümz. tlk teyyaıe, yerden bir karç yulcselip elK metre nçalı lork sene büe ohnadı: m •an rek&smm yarattıfı çeHc fcanatlara ftugün dSnya dar geliyor. Yarmki ne . süler, yBrumiyeoek, yuzmîyecek, uçaeaktır. Bugân îçimizden tavyare ile yatrt oiankr, bîr bu kadar daha yasa<Udan takdirde, msttilıgm gedrece^i o âzîm Inlniâbi göreeeklerdir. 1909 da toyyareci Bleryo, Mantı gectîğ:i zaman <fBnya yerinden oynamıstı: buirürı Okyarruslaıı geçenler, brze. tabît bir iş ftnnın» gibi, geiiyorlar. Terskki o ka dar buyuktur ve nwhakk»k ki beseri . yetin istikbali havalardadır. fnsanlık camlasmm en asii bir ailesî olan Türk mîlleti de havacılıea ehemınriyet vermek ınecbfîyetiudedîr; ge rek T3rk vstanmm m3dafa«sı, »erek dtger medenî milletler uçarken Tür • k&n yaya kalmaması Jtibarile... rlaliıııııuıjı ve oenvyebn tayyarecılıge verdîkleri ehemmiyetten bu haki . fcatîn kavraiTOş oJdugumı antadıtnnız Içsncfir, KI mefnmmyet ve ırtthammzm en bSyugonu duyuyoruz. ABtDİN DAVER Bu sene mektepsiz tek çocuk kalmıyacak Birinci sahifeden mabat kül kalmamıştır. Bu cihetle Vilâ yet meşgrul olmaktadır. Vilâyet bize btna gösterince mektebi derhal açacağız. Uluköyde orta mektep için lâ • zım gelen bma bulund'uğundan mektebin açılmasını temin etmek üzere simdiden emir verilmistir. Mektep idaresince Boğaziçinden vaki olan bütün müracaatler ka bul eülecektir. Zaten bu sene mektepsiz hiçbir çocuk kalmıyacaktır. Gittikçe ar tan tahstl ihtiyacını karşılayacak bütün tedbirler almmaktad'ır. Imkân nisbetinde yeni mektepler açmağa devam edileoektir. Bu sene ecnebi mekteplerin bir kısmının kapanması yüzünden 100 kadar Türk muallim açıkta kal • maktadır. Bunları diğer mekteplere yerleştireoeğiz ve ancak fazla bos yer kalırsa hariçten muallim Hk serahini haiz bulunanlan ala cağız.> Sehrimizde yeniden açılacak ilk mektepler için Maarif müdürü, Vekâlete müracaat ederek muallim istemiştir. Vekâletçe bu hususta hazirlan makia olan liste yakında gönderilecek, Maarif müdürlügü bu listeye dahil muallimleri yeni mekteplere taksim ederek kadrolan yapacak tır. Maarif müdürü Haydar Bey, dîğer ilk mekteplerin kadrolannda, nakil için kendi arzularile müra caat ©den muallimlerin becayiş muamelesinden başka hiçbir def isikllk olmadığinı söylemistir. Ankara malul Gaziler Cemiyetinin üsküdar şubesi Ankara Malulgaziler Cemiyeti Üsküdar subesinin resmi küşadı dün saat 15 te, Halk Fırkası Usküdar kaza merkezi binaıında yapılmıştır. Dün, Bulgarya vapurile Varna dan sehrimize 200 seyyah gelmîş tir. Gelen seyyahlar Macar, Çekoslovak, Alman ve Avusturyalıdır lar. Burada üç gün kalacaklardır. Dön gelen seyyahlar 320 Jngiliz seyyahı geliyor önümüzdeki cumartesi günü Kraliçe Mariya vapurile şehrimîze 320 tngiliz seyyahı gelecektir. Verilen malumata göre bunla rra icinde tngiltere Kral ailesine mensup bazı prens ve prensesler, Kralın halası ve halazadesi bulun • maktadır. tngiliz seyyahlar şehrimizde bir kaç gün kalacaklar, buradan Trova harabelerini ziyarete gideceklerdir. Kadınlar Birliğınin tenezzöhu Kadmlar Birliği, dün zafer bayramı müna*ebetile bir Yalova te • nezzühü tertip «taniştir. Birlige Akay idaresi tarafından tahsis edi len vapurla dün sabah Köprüden hareket edilerek Marmarada bir geztnti yapıldıktan sonra Yalovaya gidilmiş ve geç vakit avdet edil mâştir. üyük Okyanusta sahîlî ve alâkası bulunan devletlerm gayriresmî mümessilleri tarafından Kanadada Banff şehrindfi Bursa (Hu toplanan konferan* müzakereleri • susî) Ulu ne devam ediyor. Bu büyük Okya : dağdaki Gündünus sahiller nde ve adalannda yabudaklar köyiin şayan milletler arasmda ihtilâf ve Maarif Vekâleti Vekili Refik P den Mehmet AIi Yalovaya gitmiştir. Vekil Beyin Yalova tefrikaları menedecek çareler eft • Çavuş Bursa cirafmda münakaşalar cereyan edi dan avdetmden sonra Urıiversite kadvannın en mes • yor. Meselâ neşriyat serbestisi merolanndaki yeni tayin'erin kat'ileşecehur ayı avcisi • selesi müzakere edilirken Ameri • i'\ ve alâkadarlara tebliğ edileceği *öy. dır. kalılar komünist propagandasımn lenmektedir. 14 sene bilâHukuk ve Edebiyat faküfteleri ho • siddetle aleyhinde bulunmus ve bufasıla askerlik nun için ajans haberlerinin kon • calarmdan bir kısmı, fazla kazançla • yapan bu yiğit trola tâbi tutulmasım istem'ştir. nm kaybetmemek îçm, hariçte ötedenÇavuş, geçeti Japon mümessilleri, bir ismi de beri vaptıklan muallimlik vazifele gün gene bir aBahrimuhit, mutedil olan ve lâkin rme devmma müsaade ittihsali için mü. yı avına çıktıgı *feşhur ayı avc%sx siyatî havasi çok fınhnalı ve ooş racaat etmislerdi. sırada dört ayı Mehmet AH Çavuf kun bulunan bu büyük havzada Bunlar meyanuida bulunan muallim nın birden hücumuna maruz kalmıs sulh ve müsalemeti temin edecek Hakkı Nebn, ^debfyat doktoru Ali Nive büyük bir soğukkanlıhkla hep bir plân teklif etmistir. hat Beyler, üniversitede kendilerine sini birer birer öldürmüstür. Bahritmıhiti Kebfır konferansm tahsn edilen maasiann e«ki katancla • : Köylülerle beraber yaptıkları büda sulhu tem n edecek tedbirleri nna nisbetle az olduğunu söylemekte yük bir avda tam 9 ayı vuran bu nigayriresmî mümessiller müzakere dirler. şancı yiğit civar köylerin en kah • Bu vazivette kalan hocalardan bir kıs ederken bu devletlerin devlet a • raman adamı sayılmaktadır. damlan arasmda sulhu tehdlt eden mınm çekilecdH h«Wkmdaki sayialar sözler teati edilmektedir. Amerika. devam ehnektedir. Hukuk fakültesi ik. Reisicumhuru bu memleketteki ikhsat muallimKeine tayin edile" B^lin tısadî durgunluğu bertaraf etmek ticaret mümessili Nizametrin A'î Be için yeni yenî işler açmaktadır. yin de hangi vaTİfeyi tercih edeceği Bunların arasında 3B büyük harp heriiı belli değüdir. gemisinin inşasi vardır. Bunlardan Maamafih mumaüeyhin Ün'versitedördü simdiden sipariş ecTilmiştir. ye gelmesi ihtimali zayıf göriHmelrte Her nekadar bu in*aat Lotıdrada dir. ki deniz mukavelesinin çerçivesi Vekil Bey ağlebi ihtimal yann Ya Şehr$mizd«fld tifo rak'alannın dahilinde ise de gene Japonlar ta lovadan dönecek, sehrimizde kısa bîr arttığım yazmıştık. rafından hoş görülmemistir. Japon müddet kaldtktan sonra Ankaraya gi. Hastalık mmtakalan, şündilik ya hükumeti bu inşaata devam edecektir. Sultanahmet, Süleymaniye, Kadi dild'iği takdirde JaponyatHn bü köy ve Beşiktaştır. Maamaf ih şeh • mukabele yeni gemiler yapacağım rin diğer taraflarında da bu nevi ve bundan başka Amerikaya karşı vak'alara tesadüf edilmektedir. gümrük harbi açacağmi bildirmiş Sıhhiye Vekâleti, hastalıgın <fa tir. ha ziyade tevessü ederek salgın hatstanbul itfaiyesinfn ıslahına me • Amer3tanın cevap verme«i îçin lini almaması için çok vtkı tedbirler mur edilen mütehasstsın Kizum göster ; bîr müddet dahi tayin edîldiğinden i»t haz etmektedİT. diği itfaiye mektebi, önümüzdeki sene Japonyanın teşebbüsü bir nevi ül Hastahk çıkan yerlerle civarla • açüacaktar. Bundan sonra itfaiye hiz timatom mahiyetini haiz bulunu rmda aşı tatbik edilmeğe başlan metine gireceklerin evvelâ bu meslek yordu. Amerika hükumeti ise vermıstir. Maamafih bazı cahillerin mekt*»binde okumaları lâzim »»'»c^k . diği cevapta, yeni inşaatm iktısadî aşı dan kaçtiklan veya bun* lâkayt tir. Mektebin bu sene açılmamasma se bir ihtiyaçtan neş'et eylediğini VıVkaldıkları görülerek alâkadarlara bep, bütçede tahsisat olmamastdır. dirmiş ve Japon o*onanmasmm ta vaziyetin lâyıkile anlatılması ka r'hte emsali görülmemiş bir toplu rarlaştinlmıştır. luk ile AmeTİka üssübahrilermbı Vekâletin emri tizerine lüzum yanıbaşmda bîr ay muharebe fnagörüldügü takdirde sehrimizde anevralan yapmasmdan hasmane bîr şı tatbrkatını genisletmek maksadiBelediye istimlâk kanununun tadîli maksat olup olmadığmı nazikâne le aşı î«tasyonlan açılması için haiçin tesebbüste bulunmuştur. Beledi istimzaç etmistir. Amerikalılann zırltklara başlanxm*tır. yenin teklif ettiği sekle göre bu bina " müreffeh zamanında yaptrklan ma« Vekil Bey, dün bir muharririmî nm gayritafi iradı muayyen bir adetle nevralara Japonlar »e» çikarma ze vaziyette hiçbir tebeddül olma«arbedildikten sonra çıkacak netice, o dıklan halde Amerikamn şbndi Ja« dığını beyan etmiftir. bina veya artanm kıymetini gösterecekpon manevralannı mevruu bahseytir. Bu suretle, istimlâk edilen bina . Diğer taraftan Belediye ha*ta lemesi Tokyoda derîn bir infial ile IMTO sahiplerile Belediye arasmdaki isler lığın sirayetind* em mühim ânnlin karşılarumştır. uzarrnyacak ve mahkemeye düşmeden çiig olarak yenen meyva ve »alata Amerika hükumeti cevabında JahaDedilecekta. larla şüphell sular oldufunu nazari pon mandası altındaki adalardan itibara alarak bu sirayet vasıtala Hükumet, halkm tasarruf hukukuna dahi bahsederek büsbütün Japon rvta za.rarsız bir hale getirmek ütaalluku dolayısüe bu hususta tetkikat lan kızdırmışihr. Japonlar bu ada zere yenkien tedbirler almıstır. yapnuığa lüzum görmüştür. lan Amerîkadan değil, CemiyetŞ Vekâlet ve Belediyenin e*aslı Akvamdan aldıklannı ve Cemiyeti tedbîrleri neticesinde hastalığın aAkvamdan çıkacaklannı haber ver. zalmasi beklenmektedir. mekle beraber daha îki sene bu müessese île alâkalan mahfuz kalacaSigara satışlan haldonda, muhtelif basmüdiriyetlerden mhisar müdiriyetine ğım Amerikaya cevaben beyan egelen mötalealarda, ucuz sigaralara hal cRyorlar. Fakat bu münakaşalarra : km daha çok rağbet ettiği zikrolunmak hak kî manasi büyük Okyanusta Gümrükler Vekâletinin yaptıği hâkimiyöt için Aroerika ile Japontadr. Vilâyetlerde satışUn fazla olan tetkikler, kaçakçılık vak'alannm ya arasmda fevkalâde bîr rekabet sigaralar, halk ve köylü nevileridir. yüzde 85 inin cenup mmtakasında başladığını ifade ediyor. olduğunu göstermistir. Bu itibarla Bir Japon donanmasmın be« ytia Cizreden itibaren Zamo, Imadiye, bin seyirci önünde 161 harp gemi Revandiz mınrtakalarmm karsısına sinden mürekkep muhtesem bâr gegelen Şimdinan, Asute mıntakala çit resmi yapmıs olmasi, Japon milnnın muhafaza teşkilâtı da yakm Bursa (Hususî) Ziraat mekteletine, Okyanus hâkimiyeti müc* da askerileştirilecektir. delesine cîddî surette girilmekte olbînde açılan kursun müdavimleri oduğunu anlatmaktadır. Bundan sonra İstanbul, Marmalan müfettiş ve muallim B. ler, kurs MUHARREM FEYZt ra, Kızıldize ve Kars mıntakaları muallimlerinin refakatînde Yalovanm askerîleştirilmesine baslana ya gitmisler ve orada GazL Hz. nin caktar. Millet ve Baltacı çiftüklerini gez mişlerdir. Millet çiftliğinde tavukhane, bağ ve bahçeleri, tavşaıüan Zabıta, evvelki gece yaptığı araş ve yayılan harman ameliyafrını görhrmalar neticesinde 6 adet memnu Bursadaki komünistlerle alâkadar oî« dükten sonra kaphcalara giderek tabanca ve biçak bularak müsadere etduklan anlaşılarak şehrimizde yeniden oranın parklaruu tetkik etmifler miş ve sahipleri hakkmda takibata bas. tevidf edilen beş maznun amele diğefdir. lamıshr. lerüe birlikte mubrftemeleri yapılmak üzere dün Bursaya sevkolunmustur. Universitenin kadrosu Vekil Refik Bey dün Yalovaya gitti Tifo vak'aları Aşı istasyonları için hazırlık yapılıyor itfaiye meslek mektebi Belediye istimlâk kanununun tadilini istiyor Ucuz sigaralar fazla satılıyor Cenup muhafaza teşkilâtı askeriieştirlliyor Yalovada 6azi çiftliğinde tetkikat Tabanca taşıyanlar Komönistlik maznunları Bursaya çönderildiler Gazetecilerin gezintisî eğlenceli oldu tlkmekteplere muallim isteniyor Bir yankesici kadın yakalandı Karagümrükte, epeyce zamandan beri birçok kimselerin paralanm aşıran »abıkalı yankesicilerden Şükriye evvelki akşam yakalanmıştir. Yankesîci kadın cürmünü itiraf etmistir. Rekabetin son gönleri Dün matbaamıza gelen «Tekirdağ» gazetesi, İstanbul Tekirdağ seferleri yapar. tüccar vapurlan arasında reka • betin devam ettigini, tstanbula grtmek için 25 kurus mukabtlinde bilet kesil . diğini yazmaktadtr. fnhisar kanunu mer'iyete girdigi için yarmdan sonra rekabetin bu sekli de tabiatile ortadan kalkacakhr. Rüşvet teklif eden kahveci Zabıta, dün Kaşımpasada »abı « kah kumarbazlardan Mehmet Ali ve Mustafayı bir kahvede cürmü meşhut halinde yakalamışhr. Kahvecf Mehmet, kumarbazlann yakalanmaması ve kahvehane hakkında takibat yapılmaması için me> murlara rüşvet teklif ettîğînden tevw kif edilmiş, maznunlar hep birlikte adliyeye sevkedilmişlerdir. ırlnkta üçaylıklar ve memur maaşları Defterdarlık eytam ve eramilin üçaybklanntn tevzime ancak eylulun alh • •mda başhyabileeekttr. Bunun bu ka . âmr teahhörSne sebep Defterdarbkta yapılan yeni tesküâthr. Memur maaalan cumartMİ günü tev• edfleeektir. Rus Fransız iktısadî anlşması Maarif Mösteşarlığı Maarif müstesarlığma Maarif teftis heyeti reisi Rıdvan Nafiz Beyin tayi ninden bahtedilmekte ise de aldığımız malumata nazaran bu haberler henüz mevsimsizdir. Bu tayin işi yeni Maarif Veküinin intihabuıdan sonra yapıla cakur. Fransız tletısat Nezareti Müs tesan M. Raymond Patenotre ile Fransada bulunan Rus ticaret mü messili M. Gourevitch arasında iktısadî anlaşma etrafında epey za • mandanberi cereyan etmekte olan müzakerat bitmek üzeredir. Anlaşmanın esas prensiplerinde tam bir mutabakat hâsıl olmustur. Zafer bayrami münasebetile İs tanbul Matbuat cemiyeti dün ken di azasma mahsus olmak üzere bir tenezrüh tertip etmistir. Tenezzühe tahsis edilen Akay idaresinin Pen dik vapuru, matbuat müntesiplerini ve misafirlerini saat üç buçukta Köprü den almış ve Kadıköyüne uğradıktan sonra Filorya açıklarma gidilmiştir. Vapur burada on beş dakika kadar dur duktan sonra Heybeliadaya gitmiştir. Heybelide iki saat kadar kalınmış ve gece 9 da Köprüye avdet edilerek gün. düz gazetelerde çalışan diğer arkadaslar ahnmıştır. Pendik vapuru Köptüden Kavaklara kadar gitmiş ve avdette Boğazın muhfe'.if iskelelerine uğnyarak saat yanm. da tenezzühe nihayet verümiftiı. ÇANAKKALE Şehitlerini taziz 7 EYL0L GÜLCEMAL VAPURİLE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog