Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir külüphaneyi bir arada evinize getiren en faydalı eserdir. Her evde bir tane balanmak lâzımdır. SBHBî NO. 3347 umhuriyet tSTANBUL CAĞALOĞLU tSTANBUL CAĞALOĞLU ^ Telgraf ve mektup adresi: Cumhurlyet, Istanbul Posta kutusu: tstanbul, No. 246 Telefon: Başmuharrir: 22366. Tahrir müdürü: 23236, Idare müdüru: 22365, Matbaa: 20472 ^ ııııııııııtıınıııifHiıııııııılııifiıınuıııııııımıumıııııımuııııuiJinnııııiMiiıııiıiıııııııınııiHnııııııınıııııııılllinnilHin Hayat Ansiklopedisi 31 AİİUStOS 933 inci cüzü çıktı 38 Zafer Bayramı Heyecanla Kutlulandı Italya Arnavutluk miinasebatı Musolini Arnavutluğa ültimatom mı verdi? • •m* •m~• Kra! Zogo, İtalyanm bazı taleplerini, Arnavutluk istiklâlinc muhalif bularak reddetti Londrada mün tesir Deyli Meyl gazetesinin Bel uoğsumuzu Kabartan Işlerden ' öğsümüzü kabartan rakamlar: Tayyare Cemiyeti, orduya 36 tayyare daha bediye etti, Tayyare eemiyetintn, fimdiye kadar, aldığı tayyarderm saym 250 dir, Tikk mületinin, Tayyare Cemiyetine yapbğı teberrülerin yekunu, 43 mil yon liradn, Tayyare Cetnryeti, 11 tayyare mu hendisi, 172 tayyare makimsti yetiş • tirmis, 10 makinisti Avrupada okut tnrmnf, 8 »ene de Avrupada tayyare mühendisliği öğretmekte bulunmuşiur. Tayyare Cemiyetinin çok kıymetH, çok gayretli reisi Fuat Beyefendinin dünkü gazetelerde intişar eden beya . nabndan, cemtyetm yaptığı Uleri, kendilerine mahsus belâgatle ifade eden yukanki rakamları okudugumuz zaman, her Türk gibi biz de sevkıdik, her va tanda* gibi bizkn de gögsümüz iftiharla fcabardu Bu iftiharm Sç satki vardır: Büyük Turk nwlleti, dünyanm en fed?kâr. en comert, en cîvanmert mille. tWir. îtalya, Baikan harplerin^e, Fü yük Harpte, mütareke ve millî müca. delede, yani on üç »ene süren felâketK bîr »eferberlik ve harp devresinde va. run yogunu cantm veren bu mille*, buhran senelennm dnrlüma ragmen, bfi . tfin vergilermi ödedikten sonra, Tayyare Cetnivetîne de 43 milyon Kra teberrti etmistrr. Bu mületin, vatan icin gösterd&i fedakârhk ve cömertHde îftihar edilmez mi? Bu 43 tane mflyonu verenler, mfl . letin gengin ve müreffeh tabakasmdan ziyade, orta T« faldr amflandv. Oto mobflmm benzmmden degâ» mucev herlermden ve korklerinden değfl, poberinden degil, nafakastndan. evet kendinm ve çocuklanmn jTyecegmden, ice. eesinden, giyeceğmden keaerek bu 43 müyona verei» msanlar, elbeKe, bu vata. nm maddeten degfl; fakat manen en zentrm, en civanmert evlâtlandır. Dün olduçu gibi yarm da vatanı îçin eantnı verecek oian bir mîHetm btı derece ySks*>k fedakârlığı ve cömertliğile tftihar edihnez mi? tftiharBncEm i d n d sebebi sodurt Tayyare Cemiyeti, miHetin kendislne verdîği 43 mîlyon Iirayı bosa sar • fetmemt», memleketâa göklerden ge . lecek döşmana karft müdafaası îçm, harcamsstır. Cemiye*, hava snahtna Icarsı memlebet mudafaasmm ve ale Iumum Turkfyede havacıhğm temeK olnıujtur. Müstakbel bîr harpte, havalanacak çelik kartallammz omm goğsönden frlayıp aeaeakfar. O tayyarel erî idare edecek tayyaredler, onun goğ . sunden aldiklan nnr ve manla yvik • •elecekler, döğüsecekkr, Bldürecekler ve oleceklerdir. 43 müyon, saltanat de • vrlermde olduğn sibi. deve degil, tayyare yapıîtmşhr. Üzerine aldıgi bir mu. dafaa »mi boyle mnvaffakiyetle ba . şaran bîr mueMete ve onon elde ettisi neticelerle iftibar edflmez mi? nrjn ^«âneS M%ebl »odnr: Tayyare CemîyetmJn reh • fcerliâi ve irjadile havacJıgın ehem miyetmi anlaımfta*. tnsanlar, tabiatin hava unauruna da hâktm olarak kartallan jaçırbp korkutan bir kudrede uç mağa basladnclarmdanberi, bir mem . !eket îçm en biryulc ve en korlranc teh!'*ke havadan gelen tehl&e olmo«jtur. Kendmia ba teUaceye kar»t yalnîz layyare îie mudafaa edebîliriz. Mabterem Fuat Beyin dediği gibi, bugünün ve yarmm insanlanc uçan ne*il» dir. Karada yurüyen, denizm üs tünde ve îçmde yüzen msana nazaran ABİDtN DAVER iiabadi 2 inci sahifede 30 Ağustosun yıldönümü Memleketin her tarafında büyük tezahürat yapıldı, yeni tayyarelere merasimle at kondu 30 ağustos zafer ve tayyare bayramları dün memlekethnizin her tarafında clduğu gibi fehrimizde de parlak tezahürat ile teVit edilmiçtir. Beyazıttaki merasim Resmi geçide iştirak edecek kıtaatı askeriye ile talebe ve muhtdif cemiyetlere mensup heyetler tabah saat dokuzdan itibaren Universite binası meydanında toplanmağa başlamışlardır. Kolordu kumandanı Şükrü Naili Paça Kolordu dairesinde tebrikâtı kabui ettikten sonra saat on buçukta refakamde Vafrve fle* lediye Reisi Muhktm Beyle maiyeti erkânı olduğu halde Universite meydanına gelmiş ve kıtaah teftis eimistir. Busırada muhtelif tayyareler meydan üzerinde uçarak tebrik cümlelerini havi kâğıtlar atmışlardır. Teftişlen sonra ordunun en ki • demsiz zabiti olan mülâzim Şükrü Bey hazvlanan kürsüye çıkarak su hitabeyi irat eylemiştir: Dünkü retmi geçitten bir intıba €Kumandanlanm, sizler ki, yüzünüzdeki her bir çizki bir zaferin nisanesidir; o nisaneler yannın zaferleri için de bize itimat telkîn eder. Mabadi S inci »ahifede grat muhabiri ga. zetesine atideki şayam dikka* telgr*fnameyi çek miştir: «A r n a v u t . Iok Hariciye Nezaretinin yükaek memurlaraıdan bıri tarafmdan bu • gün (25 ağnstos) bana verilen ma • lumata nazaraı; Sinyor Muso • lini tarafından Arnavutluğa verilen yedi maddelik iiltrmatormm dört maddesini Kral Zogo red ttalya ile Arnavutluğun vaziyetlerini göstenr deylediğinden doharita ile Sinyor Musolini ve Kral Zogo zere Italyan zabitleri tayin edilecek layı iki memleket arasmda tehltkeK bir Ür. varive* tahaddüs etmistir. italyanm ültimatomu geçen hafta 4 Arnavutluk hükumeti sfmdive Tirana gelmis olup atideki yedi mad kadar ecnebi devletlerle akteylediği ri devi ihtiva etmektedir: caret muahedelerini ilga edecektir. Buıv dan sonraki müzakereleri ttal yan mu 1 Irk yahut tahsîl itibarile ttal tehassıslan idare edecektir. yan olrmyan umum yüksek memurlar 5 Geçen Ukbaharda kapatıfan b3' tebdil edilecektir. Hin katoHk mektepleri yeniden açıla • 2 Umum askerî mevkiler, istih etfatr: *% *• kâmlar, tayyare knrargahian ve harp levazımı ambarları ttalya Harbiye Ne • 6 Arnavutluktaki biHün tâü mek caretme sahlacaktır. teplerde italyanca mecHnrî olacak ve 3 Arnavutluk jandarması ba«ku. harice gönderilecek Arnavut talebe mandanı tngiliz Jeneralı Sir Jocelyn münhasıran İtalya darülfununlannda Perev ile jandarma alaylannda ku tahsil edecektir. mandan buiunan tncriliz zabitleri az 7 Göriçedeki Fransız lisesi ye • lolunacakhr. BiHı'în tnjyiliz zabitlerînin rine bir ttalyan mektebi tesâs edilecekyerine maaelan Romadan verilmek ü(Mabadi 3 üncü sahiffte) Fuhuşla mücadele Jandarma terfi listesi Miralay, binbaşı, yüzbaşı ve birincimülâzim olan Jandarma zabitlerimiz Ankara 30 (Telefonla) Jandarma terfi listesi de çıkmıştır. Dün ak . sam terfi edenlere tebligat yapılmıştır. Terfi listesini bildiriyorum: MİRALAYLIĞA TERFl EDFNLFR 4 üncü J munt. K. m. Asım Bey, 9 uncu J. munt. K. Fevzi Bey. KAYMAKAMLIĞA TERFİ EDENLER Bahkesir V. J. K. Hasan, Sıvas V. J. K. A. Zeki, Bursa V. J. K. Nevzat, Erzurum V. J. K. M. Vehbi, Kocaeli V. J. K. Hüsnü, Kırklareli V. J. K. A. Rıza, Zonguldak V. J. K. Cemil, 11. J. munt. K. V. Süheyil, J. U. K. 5. S, de, A. Rıza Beyler. BİNBASILIĞA TERFİ EDENLER Zonguldak J. Bİ. K. Salih, Kızılca • hamam J. Bİ. K. tzzet, Kolpazan J. Bİ. K. A. Rıza, Muğla V. J. K. V. t. Ce vat, Baş J. Bİ. K. Hüsnü, Gümüşane J. Bİ. K. Mümin, ordu ktt'a stajında Sabahattin, ordu krt'a stajında Niyazi, ordu kıt'a stajında Tahsin, ordu kjt'a stajında Sadık, ordu kıt'a stajında t. Hakkı, Mutki, J. BI. K. A. Rıza, Kars V. J. K. V. Kenan, 2 inci J. munt. K. Mülhakı Necmettin, Bolu V. J. K. V. Kemal, ordu kıt'a stajında Sıtkı, ordu kıt'a stajında Abdülkadir, ordu krt'a sta. jında Tevfik, ordu kıt'a stajında Kadri, 1 inci J. munt. mülhakı Nazmi, Erdehan J. Bİ. K. Rauf, Of J. BI. K. Kenmlettin, Beypazan J. Bİ. K. Nihat, Eruh J. BI. K. ŞÜkrii, J. U. K. mülhakı Salih Beyler. Mabadi S inci sahifede Reisicumhur Hz. Yalova 30 (A.A.) Reisicumhur Hazretleri bugün saat 16 da Erkârn Harbiyei Umamiye Reisi Müşir Fevzi Paşa Haz1 retlerini kabul buyurmuslardır. Son aylarda 200 randevu evi kapatıldı, bu evlerde hastalıklı kadmlar tutuldu Yeni nizamnamenin hükümleri Zabıtai ahlâkiye memurlan son aylar zarfında Beyoğlunda iki yüze yakın randevu evini kapamıs, içindeki uygun«uz kadınlan muayeneye göndermis, sahiplerini mahkemeye sevk ve evleri de seddetmislerdir. Bu evlerden bazı • lannda hastalıklı, muayene ve tedavi • ye tâbi tutulmamıs kadınlar da bulun. muştur. Zührevî emraz tedavisfle mesgul doktorlar son zaznanlarda hasta adedinin arttığını söylemekte idiler. FOhakika evvelce umumhanelerde çahşan kadınlarm kazanç vergisini vermemek için randevu evi namı alhndaki kontrolsuz evlere dagıldtklan, sıhhî muayeneye tâPolis tarafından mühürlenmiş bir bi olmıyarak buralarda hastalık asılarandevu evinin kapısı makta olduklan görülnriiştür. Maama. kasile böyle fena yola düşmüş kadınlara fih polisçe yapılan sıkı takibahn da arnasihat ederek onlan bu kabil müessesezu edflen neticeyi vennedîği kanaati lere yerleştirmeğe çalışacaktır. vardır. Bu kabil kadınlann bulunduk lan evler seddedflince baska yerlere taYeni nizamnameye nazaran umumî şuııp yeni evler açtıklan tesbit olundukadmlar fuhşu san'at ittihaz eden ka • ğu gibi bu evlerden dağılan kadınlann dınlardır. Bunlar umumhanelerde, birayn, ayn, evler hıtup hem bu kabil leşme evlerinde toplanabilecekleri gL evlerm adetlerfni çoğalttıklan, hem de bi tek başlanna da ev açabileceklerdir. gittikleri yerlerde bir takım tnasum kız. Maamafih bu eve tek başına fuhuş iclan aldatarak kendüerfle teşriki me,' ra edilen ev etiketi konacaktır. Umu ' sai ettirdikleri anlasılmıştır. Bütün İMI mi kadın mutlaka 18 yasından yukan • vaziyetler eldeki nizamnamenin kâfi olacakfar. Frenği hastalığile malul o olmadığını meydana çıkarmıs, Sıh lan kadmlar kan tahlili müsbet netice hiye Vekâletinde müteşekkil bir ko vermedikçe tecrit edileceklerdir. Tek misyon marifetile yeni bir nizamname başma fuhus icra edecek kadın evini tanzim edilmiştir. Devlet Şurasınca tetkomisyona tescil ettirecektir. 20 ya kik olunan bu nizamnemnin bugünler. sından küçük çocuklarla mektep tale. de alâkadarana tebliği beklenflmektebeleri bu evlere giremiyeceklerdir. Evler dir. saat 24 te tamamile kapanmış olacak lardır. Otel, pansiyon, barda fuhuş Bu nizamnameye nazaran her vilâ memnudur. Bu kabil yerler birinci deyette bu işle mesgul olmak üzere bir fada on beş gün müddetle, ikinci defakomisyon tesekkül edecektir. Bu ko suıda bir daha açılmamak üzere sed. misyonlann birer yardımcı heyetleri de dedilir. 18 yasından küçük kız ve erbulunacaktır. Komisyon müessesatı sıkekler bar'»ra giremezler. Her umu oaiye ve hayır cemiyetlerile daimî su. Mabadi 4 üncü sahifede rette temasta bulunacak, zaruret sai • Hainler faaliyette! Asurî isyanı ve Hoyboncular Hainler hududumuzda bir vak'a mi hazırlıyorlar? Şamdan verilen maJumata nazaran, Türk Fransız münasebatmın girdigi dostane ve samimî safha, Suriyedeki Taşnak ve Hoybonculan endiseve dü sürmüştür. Bu sebeple hainler, iki memMabadi 5 inci sah 'fede ııııııııııııııııııııııııııiMiııımııııııımııııııııııımııııııiHiıııııımııııııııııııım> •ımmmmııi'iııııııııııııımıııiHimıııııııııııııiMiıııııııııııtmıııııiMHn ^^^^^^" •••••• •• • • • • • • • > • • < •• ı ı t ı ı ı K ı m • • ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ı i ı i f i ı ı ı ı ı ı i f t ı ı ı ı i f i ı ı ı ı ı n M l l l l l l l l l l l l l l l l l r i M H I I I I I I I I I I I M Türk dili ve Yunanlılar Şehrimize dil işleri hakkmda tetkikat yapmağa gelen Yunan profesörünün beyanatı Atina Akademisine mensup Yunanh profesör'erden M. Panayotis Patriar cheas, dil işleri hakkmda şehrimizde tetkikat yapmaktadır Genç Yunanh profesör dün bir mu. harririmize şunları söylemiştir: « Atinada beş profesörden mü • tesekkil bir heyet tarafından haztr lanmakta olan biiviik Yunan lugatine girecek, asılları türkçeden alınmış ke Kmeleri tetkik etmekteyim. Yeni Türk dili tetkikatunı çok kolaylastırmaktadır. Maalesef, türkçeyi, fikirlerimi doğrudan doğruya anlatacak kadar bilmiyo . rum. Maamafih bazı maruf Türk âlim ve muharirlerile görüstükten, çok faal olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti aza larile temas ettikten sonra »avet iyi anladım ki Türk dili çok yüksek bir lisandır ve gayet iyi bir ahengi vardır. Eskiden Arap harflerile anlaşılmaz bhhale giren lisan, şimdi, en yeni ve medenl esaslara göre tadilen kabul edilen Mektep ihtiyacı Bu sene mektepsiz tek çocuk kalmıyacak Yeni orta teJ fisat kad'rola rı dün alâkadar Iara tebliğ edii miştir. Yarm Anka raya avdet ede cek olan Orta Tedrisat umu mî müdürü Fuat Bey dün bir muharririmize demiştir ki: Kasımpa sada bir orta Orta Tedısat Umumı mektep açmak mtiduru Fuat Bey için bina meselesînden başka müşMabadi 2 inci »ahifede M. Panayotis Palriarcheas Lâtin harfTeriIe en güzel kaidelere tamamen uygun bir hale gebniştir. Büyük Türk milletinin rubunda ve lisanında en büyük ve müsmir inkilâp. lan yapan Gazi Hazretlerile mesai arkadaslarını hürmetle selâmlanm. tstan» Mabadi 4 üncü tahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog