Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

BEYOĞLUNDA IŞTAH KINIOTONIN KUVVET Tokatlıya karşısınd M. Velicanidi halefi 3AHMET CEVAT ECZANESi] Tesıstanhi 1848 Tel. 40786 "CumJturîyeİ ' 30 Ağustos İ933 Bütün »ıhhî ihtiyaçlarınıza cevap verebilen 86 senelik maruf bir müessesedir. Yeni sahibini tanımak kâfidir. Reçeteler ihtimam ve dikkatle ihzar edilir, Fiatlar daima ucuzdur. ilâç, parfümöri, müstahzarat Temin eder 1 Vücudü kuvvetlendirir, hastalıktan kalkanlann nekahet devrİHİ * kisaltlr. Zafİyetİ umumiyeye karşı yegâne kuvvet itâcıdır. ve 2° Mfizmin ısıtmada ateşi duşttrür. Faychsı büyüktür. 3° Midevidir, iştahı açar, hazmı teshil eder. Her eczanede bulunur. Istanbulda fiatı 100 kuruştur. Umumî deposu: iş Bankası arkasında 12 No. MAZON ve BOTTON ecz^ı deposıı. Leylî ve Neharî Resmî liselere muadil Giyinmek için tam manasile tasarruf iktısat ucuzluk Iki Uç liraya bir takım elbiselik kumaş Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası Uç senedenberi cıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu kumaşlara gösterilen umumî rağbet üzerine bu sene elbiselik çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ucuz giyinmesini temin etmiştir FEYZIATI LİSELERİ Kız * Arnavutköy'de • Çiftesaraylarda tahsil Erkek Ana sınıfını, ilk kıstnı, orta ve lise sınıflannı havıdir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve mükemmeliyeti i!« tanmtnış olan roüessese Istanbnl'un en guzel yerinde kâin ve her türlü sıhhi şartlan haizdir. Gayret ve mavaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. devrelerine ait Leylî ficretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Kayit ve yeniden kayit muamelesine başlantnıştır. Cutnadan mada hargiin saat 10 dan 18 e kadar mü>acaat olunabilir . Isteyenlere mektep tarifnatnesi gönderilir. Telefon : 36.210* 6039 İplik Bez Patiska 20 İngiliz numarasma kadar pamuk iplikleri; 90 santim çenişliğine kadar ince, kalın kapot bezleri Muhtelif renkte örtülükler Perdeükler Yerli patiska Çiçekli masa örtüleri. Halepli SOnnetçibaşı zade SÜNNETÇİ Ahmet Mahmut: Kabinesi Sirkeci T. 23755. Evi: Aksaray Horhor caddes: No. 3. (6227) Şişli Şifa Y ıırdıı Temiz. iyi bakıtnli. gürü'tüden uzak, her hekime, sari olmıyan her hg stalığa açık hastanc Hatlan 2. 53, 54, 5 Elektroterapi, röntgen ve bakteriyo Toji lâboratuvan Cutnadan rnaada hergün hastanede gece ve gündiiz mütehassıs etibba vardır (•784) J. İTKİN TÜCCAR TERZiSiNDEN Giyinerek kendinizi Bomonti c varsnda Terkos su deposu karşısında Telefon 41807 Fiat isteyiniz = Nümune görünüz • Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikasına veya her yerde ZİRAAT BANKALARINA müracaat edîniz. Telgraf adresi: Adana Batik Mektup adresi: Adana Posta kutusu 67 Sıcaktan Vikaye ediniz. Çünkü, hafif kumaşlardan yapılan elbiseleri, sizi bütün yaz müddetince her türlü konforu ve istirahati temin edeceklerdir. istiklâl caddesi No. 405 i Telefon: 40450 ELStff (6248) DT. İ H S  N S A M İ <m Izmir Vilâyeti Nafıa Başmühendisliğinden: 23680 lira 56 kuruş keşif bedelli İzmir • Menemen Bergama yo lunun 34 + 000 37 + 555 kilometrede yeniden yapılmakta olan büyiik Gediz köprüsü varyantı 30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. lsteklilerin 661 sayılı kanuna göre hazırhyacaklan teminat ve teklifnamelerini ihale taribi olan 20 eylul 933 çarşamba günü saat 11 de Vilâyet Daimî Encümenine vermeleri ve ehliyet vesikalannı da ihale tarihinden bir hafta evvel Nafıa Başjnühendisliğine tasdik ettirmeleri bildirilir. (4376) J Baskül , Kantar , Terazi Dimağınızı ilâçla değil Yeniköy'de| Oüneş Palas Darüşşafaka Lisesi Müdürlüğünden: lkmal imtihanlarma eylulün ikisinde ve derslere de on birinde başlanacaktır. (4308) D i R H E M , K i L O Tifo ve Paratifo hastalıklanna tutultnamak için tesiri çok kat'î mualiveti pek emin bir aşidır. Ecza depolannda bulunur. (59.59") TiFO ve PARATiFO AŞISI P'ennî ve asrî levazım tedarık ederek kurdugum imalâthanemde her bov ve şekilde gayet hassas ve ayarlı baskül, el kantan. terazi, dirhem ve kilo öiçüleri büyük bir dikkat ve itina ile yapilmaktadır. Imalâthaneyi bir kere ziyaret işin dogrulujfnnu ispata kâfidir. Istanbul Kantarctlar No. 99114 Kuçfik Osman imalâthaneleri Gazinosunun açık manzara, saf havasile ruhunuzu serinletip gıda veriniz. Yeni yeni düşünceler ve ümitlerle dolu olarak dönersiniz. Rira şisşesi 45 kunıs, elli derece onbeş santimetroluk rakı şişesi 100. 25 santtmetroluk rakı şişesi 160, tek rakısı 12, duble 22, 10 türlu meze 40, efcstra mezelerin her biri onar ve 15 er kuruş. Koc taş kapalı şişe su beş kuruş vesaire her yerden yüzde altmış derecede ucuzdur (68?8) ••• Tayyare Balosu £0 Ağustos çarşamba akşami akşatni V E kıbar ve zengin ve bir surette Kız Gfizel Kulesi Orman Parkında Çiftliğinde « M M M Ş 1 İlk Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine baslannnştı 2 Müdıriyet, müracaatleri cumadan başka her gün kabul eder. 3 Leylî ve neharî bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır. 4 Arzu edenlere tarifname gönderilir. Adres: Ş.ehzadebaşı Polis Merkezi arkası Tel. 22534 MMBM* 6462 isiiklâl Lisesi Kız ve erkek Müdürlüğünden: 8ATILIK FABRİKA Eskifehirde gayet iyi muhafaza edilmiş ve tesisatile birlHrte bir atölye ve fabrika ve yahut yalnız fabrika binast tatılıktır. Talip olanlann sarih ma • lumat almak için (R V 4 6 ) nomara i. le tstanbal 176 numaralı posta kutusu adresine müracaat etmeleri mercudur. (6748) fevkalâde bir surette tesit ed'lecektır. Kız k u l e s i Parkına vapur ve G l i z e l O r m a n Ç i f t l i ğ i n e her taraftan otobüs vardır. (6845) ÜYAKTERVEKDKUSU Leylî Neharî Kız Erkek Inkılâp Liseleri A N A İ L K O R T A ve L İ S E Müessisi: Nebi Zade HİDROL derhal keser. Eczanelerde 40 kuruştur. (6031) Tam devreli lise Orta Ticaret mektebi Lisan öğrenmek için ihzarî sınıflar Alman Lisesi Beyoğlu Tüneibaşı Yeniyol ve 1icaret mektebi HARİKA RAKISI 00 50 Derecelik Universite bakaloryasına hazırlar Derslere: 11 eylul pazartesi başlanacaktır. Kayit : 4 eylul 1933 pa2artesiden itibaren hergün 8 den 12 ye kadar müracaat edilmelıdir. Telefon: 44941 44942 <*•»> (6701) <\ c SINIFLARI 0 Hamdi Kayit ve kabul muamelesine başlanmıştır. Resmî mekteplere muadeleti Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir. Güzide ve mukI tedir bir talim heyetine maliktir. I Ecnebi lisanı tedrisatına ilk kısmın son iki smıfından başlanır. I Dersler haricinde ayrıca parasi2 lisan kurları vardır. | Cumadan maada her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat olunabilir VaHK Cağaloelu Yanıksaraylar caddesi • Tel. 20019 ^ . 6804 I Sünnetçi EMİN I Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçularcaddesi No 3 3 ) (5936) Hacı Fidan merhuraun ha'efi ^ Birinci sınıf I dinlendirilmiştir ^ (5995) Istanbul Defterdarlığından: Münasip bir memuriyete tayinleri için müracaat eden mektebi hukuk mezunlarımn eylulün üçüncü pazar günü mülga Defterdarlık dairesindeki Varidat Tahakkuk Müdürlüğüne müracaatleri ilân o • lunur. (4509) Or. H O D A R A Reşiktaş Erip B. apartımanına geçmiştir m Kabine Tel. 44395. Ev Tel. 40621 ^ 0 ( 6046 ) I COt ve zuhrevî hastalıklar mütehajsıs I Beyoğlu, Tünel Pasajında No. I. A. %•»• Telefon: 21436 ^ . 6026 BAKALORYA Resmî dairelerde ve hususî mtusseselerde memur ve müîtahdem olup ta (orta) ve (lise) bakaloryasına hazırlamak isteyenlere ayrıca Cağaloğlunda ( YENİ LtSE ) binasında atşara dersleri açılmı<tır. Teleîon: 23303 68^29 Ademi iktidar ve bel gevşekliğine karşı en müessir deva S E R V O I N haplandır. Deposu, Istanbul'da Sirkeci'de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 150 kuruş posta ile gönderilir. Izmir'de lrgatpazanndaki, Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. (5938) Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada Kız Erkek ve Memleketimizin en eski hususî lisesidir. " Feyziye mektepleri cemiyetınn,, idaresi altında manevî bir şahsiyettir. Kazanç müessesesi olmadığından ücret vesair hususî ar her türlü kolaylığı gösterir. hakkında talebesine Feyziatı Liseleri M dürlüğünden: 1 İlk, Orta ve Lise 2 Derslere II kısimlan mezuniyet ve smıf imtihanianna 2 eylul ca(6641) martesi günü başlanacaktır Proğram mektepten ögrenilebilir. eylul pazartesi £ünü başlanacaktır. Doktor Horhoruni Her gün akşama kadar hastalarn» Eminönü Valide kıraathanesi yamndaki muayenehanesinde tedavi eder. Tel. 2,4131 ( 6 5 1 2 ) <^m Sahip ve BaşmuhaTriri Yunva Nadi ümumi neşrtyatı idare eden Yazı ijleri müdürü: Abidin Daver Matbaacüüc ve Neşriyat Türk giTkeü . istanbU Anonim Mektep, talebenin sıhhati ve terbiyesi ile ayrı ayrı uçjraşabilmek için azamî 150 leylî talebe kabul eder ve her sınıfta otuz beşten fazla mevcut bulundurmaz. Mezuniyet ve ikmal imtihanlarma 2 eylulde ve derslere 11 eylulde başlanacaktır. Kayit muamelesi cumadan maada hergün yapılır. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. jm KaraciğerMideBarsak, laş, Kum hastahklarının kat'î tedavisi için T l f n : 4 0 9 ^ I H H ^ ^ ^ H H ^ ( 7 0 <W eeo 43 60) En son konforlu yeni otel pansiyon lokanta plâj Hergün köprüden saat 6.30, 7.35, 8.20, 10, 11, 13.15, 15.ı0da Haydarpaşaya giden vapurlann trenleri ve cumaları ilâveten sabah 7 vapurunun treni içme membalarına kadar gider gelirler. (••a» TUZLA içmeleri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog