Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

MgUMOS sCumhurıyet' Şubemiz Mütekaidin, Ey Hayriye Liseleri tam ve Eramil iskonto muamelâtına ve muamelelerin günü gtintine intacına aşağıda yazılı günlerden itibaren Pehlivan Güreşleri Askerî Tıbbiye Mektebi başlanacaktır. Müdiriyetinden: Tekmil sınıfları mevcut resmî muadeleti haiz tam devreli lisedir. İlk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı mecburidir. Fransızca, almanca ve ingüizce kurları vardır. Leylî talebenin sıhhat ve gıdasına azamî itina edilmektedir. Talebeler sabahları mektebin hususî otobüderile evlerinden ahmr, aksamları gene ayni vasıta ile evlerine göndenlir. Talim heyeti memleketin en yüksek muallimlerinden müteşekkildir. Kayit muamelesi için cuma ve pazardan maada her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Sınıf ve bakalorya ikmal imtihanlarına eylulün ikinci günü ve tedrisata on birinci günü I Emlftk Ve Eytam Bankası ilânları I Saraçh anebaşı Münir Paşa konaklarında Kız, Erkek Leylî, Neharî Ana ilk, Orta ve Lise Limanımızdan fıarekeif^ Denizyolları işletmesi ACENTALARI Karaköy Köprübaşı TeL 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 başlanacaktır. • Tel. 20530 ^ • ^ • ^ • • • ^ ( 6 8 1 1 KARADENİZ Sürat postası 9 eylulde Çerkesköy nahiye merke KARADENİZ vapurn 31 ağustos perşembe günü saat 18 de Galata nhümından Rize kalkar. ve GlDÎŞTE: Inebolu, DÖNÜŞTE: Samsun, Ordu, Girerun, Trabzon, Hopaya; Hopa. Pazar, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Ineboluya uğrar. "Evvelce yapılmakta olan Çarsamba postası kaldınlmışnr. „ Beyoğlu Kasımpaşa Usküdar Emınonu Yalova Sanyer Bakırkoy Adalar Kadıköy Beşiktaş Fatih Eyüp Samatya zrade senelik panayır münasebetile HL 6/9/933 11/9/933' 16/9/933 ^ 20/9/933 lâliahmer Cemiyeti menfaatine oltnak üzere pehlivan güreşi tertip edilmistir. Basa: 60, büyük orta: 35 lira Küçiik orta 20, deste 10 lira ikra miye hediye edilecektir. (6814) 7/9/933 12/9/933 17/9/933 21/9/933 DOKTOR ,[ 9/9/933 13/9/933 18/9/933 23/9/933 [ j 1 Bu sene mektebimiz tabip Insmına kadromuza nazaran tam devreli lise mezunlarından pek iyi ve iyi derecede bulunan talebe kabul edilecektir. 2 Pek iyi derecelilerden kabul şeraitimizi haiz olanlar hemen kaydü kabul edilecektir. 3 tyi derecelilerden istendiğinden fazla talip olduğu takdirde müsabaka imtihanına tâbi tutulacaklardır. Osman Şeraf ettin Cağaloğlu Nurosmaniye caddesi No. 19 Telefon: 893 Muayene zamanı cumadan maada öğleden sonra (Yenibahçe bastanesi) dahilî, sari hastalıklar mütehassısı ACELE SATILIK HANE Besiktayta Ihlâmur caddesinde Çmgıraklı bostan karsısında 4 kat, metin ahsap ve tesisab fenniyesi mevcut 146 numaralı evin tamamı. Görmek için Besiktasta an fabrikası karsısmda kahveci Mustafa Efendiye müracaat. (6816) imtihan programı berveçhi atidir 1933 eylul 9 cumartesi lisan: fransîzcâ, almanca ve ingilizceden 10 pazar: Riyaziye, fizik. 41 pazartesi: Tabiiyat» hayvanat, nebatat ve umumî kimya. (4433) \ 10/9/933 14/9/933 19/9/933 24/9/933 (4450) AYVALIK Aralık postası Ankara Halkevi civarında ANTALYA vapuru 31 ağustos perşembe günü saat l? de idare nhümından. kalkar. nakkale, Altmoluk, Bürhaniye, GİDİŞTE Gelibolu, ÇaBürhaniye, Altınoluk, "4496 W Bozcaada, Küçükkuyu, Edremit, Edremit, Hususî Bîzim Mektep Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden: 1 Gazi Terbiye Enstitüsü orta mekteplere ve orta dereceli meslek mekteplerine muallim, ilk mekteplere müdür ve müfettis ve umumiyetle beden terbiyesi, resim is dersi muallimi yetistiren bir müessesedir. 2 Kayit ve kabul sartlari Maarif idarelerine, muallim mektebi müdürlüklerine tebliğ olunmuştur. 3 Müsabakalar 2 ve 3 eylul 1933 tarihinde yapılacaktır. Giımek istiyenlerin 31 ağustos 1933 tarihine kadar Maarif Müdürlüklerine müracaatleri. (4350) AN A, ILK, ORTA Bu sene mektebimiz daha esaslı bir feküde tamir edilmiş ve babçeleri her nevi terbiyevî oyunlara müsait bir hale getirilmiş tir. Seçilmiş bir talim heyetile dokuzuncu ders senesine en yeni prensiplerle hazırlanmıştır. Yabancı lisanlar ilk kısımdan başlar •e bugünün son kat'î ihtiyaçlarına cevap vcrecek bir şekilde tedris edilir. Talebeyi bakalorya imtihanlarına hazırlık için ders barici kurslar açılacaktır. ve Ayvalığa; DÖNÜŞTE Ayvalık, Küçükkuyu, Bozcaada, Çanakkale ve Geliboluya uğrar. Kulak, Boğaz, Burun mütehassısı iKiNCi Ücretlerde mühim tenzîlât yapılmıştır Fazla tafsilât için müdiriyete müracaat. Tel. 2459 4189 Dr. İhya Salih Cağaloğlu: Hamam sırası No. 2 4 Cumadan baska her gün saat 15 ten itibaren hastalaruu kabul eder. Gaip köpek Yeni kırkılmıs açık deve tüyü ren • ginde, iri boylu bir kurt köpeği Ortaköy civannda tasmasmdan kurtularak kaçmıstır. Bulanlar: Eminonunde Valide hanı odabaşısı Hacı Efendiye geMrdikleri takdirde memnun edilecektir. ( 6 8 4 2 ) Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: Ankara Nümune hastanesi yeni paviyonu eczane ve şubelerine ait olup evvelce ilân edilmiş. olan 125 kalem alât ve edevat ve malzemenin 10/8/933 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan münakasa • sında talibi tarafından kayit ve sarta bağlı teklifte bulunduğun dan reddedilerek müzayede, münakasa ve ihalât kanununun 18 inci roaddesinin C fıkrasîna tevfikan pazarhkla mubayaasına karar verildiğinden istiyenlerin şartname ve listelerini Ankarada Vekâlet İçtimaî Muavenet Umum Müdürlüğünden ve tstanbulda Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Müdürlüğünden beş lira mukabilinde almaları ve ihale tarihi olan 31 ağustos 93c. perşembe günü saat on beşte Ankarada Vekâlet binasmdaki mahsus komisyonda, hazır bulunmaları ilân olunur. . (4360) İzmir sür'at postası SAKARYA Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: Akyazî Askerî kereste fabrikası ambarlanndan takriben «2000» metro mik'ap muhtelifülcins mamul kerestenin Adapazan şimen • difer istasyonuna ve fabrikanın Kürtkınğı ormanından «2000» metro mik'ap çam ve kuknar tomruğunun dokurçunda fabrika şube • sine ve bu fabrika şubesinden mamul ve gayrimamul kereste ve tomruğun Akyazıda fabrika ambarına nakilleri 14 ağustos 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya vazedilmiştir. 4 eylul 933 pazartesi günü saat 14 te Ada pazarı Maliye dairesinde ihaleleri icra kılınacaktır. Talip olanlar yüzde yedi buçuk pey akçelerile ve yabut muteber banka mektuplarile komisyonu mahsusuna ve şartnamesini görmek istiyenlerin de Fabrika Müdiriyetine müracaatleri ilân olunur. (4085) PERTEVNtYAL VAKFINDAN: Şişlide Ebekız sokağında Valde apartımanının «1, 2, 3, 5, 7, 9» numarah daireleri birer sene müddetle. Köprübaşında Valde hanında 26 numarah mağaza ve derunünde 10 numarah yazıhane ikişer sene müddetle. Sanyerde Çırçırsuyu caddesinde 153 numarah bostan üç sene müddetle. Yukarıda yazılı emiâk hizalannda muharrer müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırma suretile müzayedeye konulmuştur. Kira lam&k istiyenlerin müzayede günü olan eylulün 11 inci pazartesi günü saat on altıya kadar lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal Vakfı idaresine veya Encümene müracaat etmeleri. (4223) vapuru 1 eylul cuma on dörtte Galata nhtımmdan doğru izmire ve izmirden pazartesi günü on altıda doğru Istanbula kalkar. (4520) SADIKZADE BiRADERLER Zonguldak Bartın Postası Vapurlan Ankara'nm en büyük Kitap, gazete ve Kırtasiye mağazası K E M A L vapuru 31 ağustos perşembe akşa mı Sirkeci nhtımmdan hare ketle (Ereğli, Zonguldak ve Bartın) a azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı altında acentalığa müracaat. Tel: 22134 (6946) | istanbul Evkaf MOdiriyeti ilânları | AKBA Kıtap evi v ı kırtasiyecilik AnafarUİtr caddeti Teleton : 3377 Her lisanda gazete mecmua ve kitap Her nevi kırtasiye eşyâsı ve mektep levanmı Her türlii Fotoğraf levazımi makineler ve amatör işleri Etem Pertev ıtriyatı Kütahyaçinileri Kıymeti muhammenesi Lira 386 Unkapaninda Yavuzersinan mahallesinde Ayazmakapi caddesin de eski 518 yeni 166 numaralı dükkânın nısıf hissesi eylulün 27 inci çarşamba günü saat on beşte pazarhkla satılacağından taliplerin pey akçelerile beraber tstanbul Evkaf Müdürlüğünde Mahlulât kalemine müracaatleri. « * ** (4507) İstanbul Maarif Müdiriyetinden: Ecnebi ve ekalHyet*mekteplerinden Universitede yapılacak mezuniyet imtihanlarına dahil olacak talebenin imtihan günleri tstanbul Maarif idaresi salonunda ilân edilmiş olduğundan talebenin imtihan günlerini daireye müracaatle anlamaları ve tesbit olunan imtihan günlerinde saat «8» de Veznecilerde Üniversite konferans salonunda mensup olduklan mektep müdürlerinden künyelerini ve tasdikli fotograflarım müş'ir alacalcları musaddak vesikalarla imtihanda hazır bulunmaları bevan ve ilân olunur. (4510) IMUSUFA CEMAL VAPURLARII ZonguldakBartın^, BURSA Telefon: 40913(6776) Eli çabuk sünnetçi Köprülü zade M. Rifat istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonİm Şİrketînden: Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o'mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalariinız esklsi g bidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda |^^ Akşamı saat 19 da Galata nhtumndan hareketle (Ereğli, Zonguldak, ve Bartın) a hareket edecektir. Galata Küçiik Rıhtım No. 4 5 va ur u u , | , » os31 P e r ş e m b e I J • I I I 20 senelik tecrübeli • Kristal Toz Şekerin Kilosıı 3 6 , 7 5 Sandıkta Kııp Şekerin Kilosu 3 9 , 5 0 Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlercien yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderüecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sgorta ettirilir. S'pariş bedelinin tamamını gönderen'er için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vaçon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Erenköy Kavakhbağ No. 4 bir haf. ta evvel adre» verip gün ve saat alınmabdır. (6836)* Zayt Sıvas Hafik Askerlik şube . sinden almış olduğum terhis tezkeremi zayi ettim. Yenilerini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. Çimen Yenice kariyesinden Duraun oğullanndan 315 doğumlu Hüseyin oğlu Fikri (6812) Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No. 24470. Oöz Hekimi Dr. S, Şfikru Birinci sınıf mütehassıs Bâbıali Ankara caddesi N 601 ö
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog