Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet bul), M. Cemil (Darende), Lutfi (Siroz), Nadir (Erzincan), M. Murıeva (İstanbul), Şadi (Lüleburgaz), Bürhanettin (Lüleburgaz), Sadi (îrtanbul), Salâhattin (Erzurum), Talâi (tzmit), Remzi (Gümüıane.) AbKiIbdri (Utanbul) Beyler. KAYMAKAMLIĞA TERFt EDEN ECZACI BİNBAŞILARI: M. Riiştü (Kastamonu), Aziz (Karahisar), Hüseyin (lstanbul), Haşim (Üsküdar), Mustafa (Şile), H. Hüs. nii (Kastamonu), M. Hayri (Üsküdar), M. Ali (tzmir), A. Osman (Üsküdar), ömer (Hırkaiserif) Beyler. BİNBAŞIUĞA TERFİ EDEN ECZACI YÜZBAŞISI Aziz Bey (İstanbul). YÜZBAŞIUĞA TERFt EDEN EC . ZACI BİRİNCİMÜLÂZİMLERİ B. Samİ (Yanya), N. Lutfullah (İstanbul), İ. Muktedir (tstanbul), M. Sadetthı (Üsküdar), A. Ziyettin (İs parta), A. Ziyaettin (tstanbul), Sülevman (İstanbul), M. Elcem 'Rados), M. Ertuğrul (Kıbns), M. Fahrettin (Metroviçe) Beyler. Recep (Eyüp), Kemalettin (İstanbul), Beyler. tanbul), İ. Resat (İstanbul), A. Hadi (tstanbul), Kemal (lstanbul), Sadettin (tsanbul), S. Sırrı (İstanbul), M. Emin (Urfa), Abdullah (Harput), Bürhanettin (İstanbul), Salih (Kasımpaşa) Beyler. 30Ağustos Fen ve sanat kısmı MİRALAYUĞA TERFİ EDEN FEN VE SAN'AT KAYMAKAMLARI A. Zeki (Edirne), İ. Şevki (Manastır) Beyler. KAYMAKAMUĞA TERFt EDEN FEN VE AN.AT BİNBESISI Abdurrahman Bey (Yozgat). BİNBAŞIUĞA TERFİ EDEN FEN VE SAN'AT YÜZBAŞILARI M. Tevfik (Aksaray), Muhtar (Çankırı), İbrahim (Sultanselim), Kemal (Çınar), Kâzım (İstanbul), M. Şevki (Harput) Beyler» ASKERÎ FABRİKALARDA TERFt EDENLER: MİRALAYLAR: Rıza Bey (Kemah). KAYMAKAMUĞA Hamza (Bitlis), Halit (Edirne) Beyler. BtNBAŞILIĞA Muhittin (Elbistan), O Fevzi (ts tanbul), Fuat (Kayseri), Muhtar (Sa. matya), A. Suat (Sultanahmet), Bahattin (Kıracali), Servet (Draman), Beyler. ASKERl HAKİMLER Şemsettin (tstanbul), tkinci smıfa, V. Salâhattin (Kumkapı), üçüncu sı • nıfa), Sefîk (Avrethisar), uçuncu st nıfa), M. tbrahim (Bursa), üçüncü sınıfa, tzzet (Srvas) Sçüncü smıfa, H. Nazif (Kasımpaşa), dörüncü smıfa, M. Bilâl (Samsun), dördüncu smıfa, Sevki (Manastır), dördüncu smıfa, tsmail Hakkı (Topane), dördüncu sı . nıfa), DTaver (Edime), besinci sını • fa), Beyler. istihkâm kısmı MİRALAYLIĞA TERFİ EDEN İST*HKÂM KAYMAKAMI: H. Pertev (Erzurum) Bey. BİNBAŞIUĞA TEFİ EDEN İS • TİHKAM YÜZBAŞILARI: Rifat (Kastamonu), M. Sait (Bursa), Hilmi (Çorum), Muhsin (Sultantepe), Refik (Beyrut), Hayrettin (Halep), Feridun (AHsaray), Ferit (Niğde), Enver (Musul), Hilmi (Nevrekop), Mebmet (Sandıklı) Sabri (Boyabat), ömer (Kastamonu), Cemil ''Errurum), Hamd'i Cerrahpaşe) Beyler. YÜZBAŞILIĞA TERFİ EDEN ÎSTtHKÂM BtRtNCt MÜLÂZİMİ A. Salâhattin Bey (Taşlıca), BİRİNCt MÜLÂZtMLİĞE TERFİ EDEN ISTtHKÂM MÜLAZİMLERİ: M. Rasih (tstanbul), Bedrettin (Beşiktaş), Naci (Selânik), R. Fev» (Divriki), O. Nuri (Bitlis), Bed ri (İstanbul), Hamdi (lstanbul), Salâhattm (Şile). A. Kemal 'Te • kırdağı), Bekir (Erzurum) Beyler. Deniz kısmı Dşçi kısmı YÜZBAŞILIĞA TERFİ EDEN DİŞÇt BtRtNCt MÜLAZİMLERt: Fevzi (lstanbul), Fazilet (tstan . bul), Emin (tstanbul), Sami (tspar ta,) A. Cevat (tstanbul), İbrahim (Selânik), A. Süleyman (Bürhanive). T e vat (Kocamustapasa), Nurettin (Elâziz) Beyler. Baytar kısmi MİRALAYLIĞA TERFİ EDEN BAYTAR KAYMAKAMLARI : Osman (Erzurum), Asım (Sarı gez),A Razi (Fatih), Fuat (Kasımpaşa), Mustafa (Nişantaşı), Sabri MİRALAYLIĞA TERFİ EDEN (Topane) Beyler. MUHABERE KAYMAKAMI: KAYMAKAMUĞA TERFt EDEN H. Hilmi Bey (Kıbns). BAYTAR BİNBAŞILARI : BİNBAŞILIĞA TERFİ EDEN j Hayrettin (Cühangir), A. Nurettin MUHABERE YÜZBAŞILARI: (Erenköy), Arif (Ltanbul), M. KâSadık (Maraş), İsmai'l (Trablusmil (Aydm), M. Ragıp (Kadıköy), garp), Abdülkadir (Eyiip), Rıza İbrahim (Şam) Beyler. (Küçükpazar), Mehmet (Nevre BtNBAŞILIĞA TERFİ EDEN BAYkop), Galip (Prejeve), Hakkı (Be TAR YÜZBAŞILAI : şıkta»), Beyler. M. Muamcner (Olti), Hikmet (BaYÜZBAŞIUĞA TERFt EDEN hkesir), Ç. Nezihi (Üsküdar), SadBtRİNCt MUHABERE MÜLÂZİ rettin (üsküdar), t. Bürhanettin (tsMl: tanbul), Memduh (Kozan), Şevket Cemaletb'n Bey (tstanbul). (tstanbul), Kemalettin (Aşıkpaşa), BİRİNCİ MÜLAZİMÜĞE TERFİ Rifat (Ankara), S. Hamit (tstanbul), EDEN MUHABERE MÜLÂZtM Muhli» (tstanbul), Kadri (Topane), LERİ: Salâbatin (Selânik), Rebii (Kon Cevat (Ankara), Orhan (Maltepe), ya), Avni (Arapkir), Muhlu (Ha Cevat (tzmit), Mehmet (Sayda), Zülkefil (Erzurum), Rauf (Üskü sankale), Vehbi (Erzincan), Zühtii dar), Sabri (Şam), Nazif (tzmir), , (Beyrut), Abdülkadir (Pasabahçe), Mustafa (Niğde), Muammer (TrabLutfi (Suşehri), Beyler. zon), Ekretn (Bursa), Ali (Şam), A. Tevfik (tstanbul) Beyler. BÎNBAŞILIĞA TERFt EDEN DEMİRYOLU YÜZBAŞISI MtRALAYLIĞA TERFİ EDEN M. Remzi Bey (Girit). LEVAZIM KAYMAKAMLARI : BtRtNCİMÜLÂZtMLtĞE TERFt EŞekip (Ankara), tsmail Hakkı (EEDEN DEMtRYOLU MÜLÂZİM dirne), A. Rasim (Vodine), tbra • LERİ: Halil (KİIkJt), Dofan (Gümüaa. him (Edirne) Beyler. KAYMAKAMLIĞA TERFİ EDEN ne), M. Turgut (Ela*kirt), Enver LEVAZIM BİNBAŞILARI : (Dıraç), Selim (tstanbul), Kut t. Nafiz (tskodra), Hidayet (Sebettin (Manastır). Beyler. lânik), Mehmet (Malaya), M. Na zif (lzmir), H. Tahsm (tstanbul), BtNBAŞILIĞA TERFİ EDEN Mehmet (Erzincan), Mehmet (Sultanahmet), Abdurrahim (Erzincan), OTO YÜZBAŞISI: Remzi (Zeyrek), Emin (Selimiye), Kâmil (Manastır) Bey. Enver (Eskizağra), M. Rüstü (FaYÜZBAŞILIĞA TERFt EDEN tih) Beyler. OTO BtRtNCt MÜLAZİMLERt: Tahir (Metrata), Bekir Srtkı (EBÎNBAŞILIĞA TERFt EDEN LEttziz) Beyler. VAZIM YÜZBAŞILARI: M. Rifat (Çerpan), H. Fikret (Bürhanîye), Mustafa (Kapıağası), t. KeBİRİNCt MÜLAZİMÜĞE TERFt mal (Beypazarı), t. Hakkı (EğrikaEDEN NAKLİYE TÜZBAŞILARI: pı), Ahmet (tsanbul), Sami (TrabA. Tevfik (Diyarbekir), Y. Ziya zon), M. Niyazi (Kafkasya), Y. Zi(Van) Beyler. ya (Fatih), Y. Ziya (Tefenni), M. YÜZBAŞIUĞA TERFİ EDEN NAK Tevfik (Persembe), İbrahim (Bur • LtYE BtRtNCt MÜLAZİMLERİ sa), Hıfzı (Sıvas), H. Rasim (YozVa«fi (Kiiis), M. Şahabettin (ts . gat Bozdoğan), H. Kadri (tstanbul), tanbul) Beyler. M. Hayri (Bulgurlumesçit), Tevfik (lstanbul), Hikmet (Edirne), M. tlhami (Edirne), Sıddik (Topane), MtRALAYUĞA TERFİ EDEN Mustafa (Sürmene) Beyler. TABİP KAYMAKAMLAR YÜZBAŞILIĞA TERFt EDEN LEt. Hakkı (Selânik), H. Abdullah LEVAZIM BİRİNCt MÜLAZİMLE (Şam), Celâlettin (Kaıımpaşa), AbRt : dussdâm (Trablusgarp), M. Hannı Bedri (Kocatnustafapaşa), M. Or(Nevşehır), M Bahattin (tstanbul), han (tstanbul), A. Mekki (Stvas), H. Arni (IMtadar), M. Fehmi (Har • Nizamettin (tstanbul) Beyler. put), H. Ziya (Yozgat) Beyler. BİRİNCİ MÜLAZtMLtĞE TERFt K>YMAKAML1GA TERFt EDEN EDEN LEVAZIM MÜLAZtMLERt: TARtP BlNBAŞILARI Sezai (Yenipazar), Muzaffer (ErKâmil (Trabzon), H. Zezkâi (Gizincan), Mükerrem (Beyazıt), H. rit), M. Nedim (Fatih), Ahmet (Ak Fetbi (Draman), Resat (Kayalar), bflc), S. Süleyman (Selhniye), Edip Seyfettin (Üsküdar), M. Galip (Kas(Çimişkezek) Beyler. tamonu), Abdülkerrm (Metroviçe), BÎNBAŞILIĞA TERFİ EDEN TABİP thsan (Bitlis), Cavit (Kıbns), M. SinYÜZBAŞILARI car (Bayburt), Remzi (tstanbul). H. A. Fazıl (lstanbul), O. Yaşar (U . Hüsnü (Üsküdar), H. Turhan (İs tanbul), Süleyman (Batum), A. Ul parta), Celâl (Erzurum), Fahri (Üsvi (Ankara), Ali (tsUnbul), A. Ke • küdar), Raşit (tstanbul), Fazıl (Ermal (tstanbul), M. Ali (Rize) Mustafa zurum), Hüseyin (Şarkikarahisar), (Kemah), Şevket (Kastamonu), S. Celâl (Refahiye), Fazıl (Kaçızman), NSzhet (Adana), A. Cemil (Mene Ahmet (Olti), Mustafa (Tortum) men), ömer (Ankara), M. thsan Beyler. (tstanbul), Abdullah (Çimiskezek), Mustafa (Yenisehir), M. Arif ( lstanbul ), M. Cemil (tstan MİRALAYLIĞA TERFt EDEN bul), O. Kâmil (Hopa), M. Recep (ts. HARİTA KAYMAKAMLARI : lanbul), M. Nurettin (Cesrimustapa A. Enver Nuri (Sultanahmet), Rıfşa), 1. Cemil (Rados), A. Asaf (U kı (Gedikpasa), M. Ferit (tstanbul) keçe), M. Baydor (tstip), M. Azmi Beyler. (Girit), Ahmet (Manisa), Tahsin (tsKAYMAKAMLÎĞA TERFt EDEN tanbul). HAJRtTA BtNBAŞILARI: H. Medeni (Medine), M. Faik (Ga. B. Fevzi (tvas), M. Azmi (Hasen'antep), O. Zekâî (Buldan), M. Rami ki), H. Rıza (Trabzon), Rıza (Be(tşkodra), Refîk (lstanbul), Kudre . yazıt), Beyler. tolah (Kırsehir), H. Avni (Kozana), BİNBAŞIUĞA TERFİ EDEN Ytmrf (Köprülü), H. Hikmet (Gire HARİTA YÜZBAŞISI •tnı), Hulki (Konya), M. Şevket (ÇoM. Ali Bey (Beşikta»). ram), Halit (tstanbul), Mümtaz (t* YÜZBAŞILIĞA TERFİ EDEN HARt . bınbal (Lâtfullah (Rize) Beyler. TA BtRİNCt MÜLAZtMLERt Resit (Manastır), Hakkı Manas^r), Bahri (Manashr), Sabri (Üsküp), M. MİRALAYUĞA TERFİ EDEf Sabri (üsküp), Alâettin (Erenköy), ECZACI KAYMAKAMI: Muhittm B. (Fatİh). Nasit (Üsküdar), M. thsan (Eyüp), Muhabere kısmı Demir yollar kısmı Levazım kısmı Otomobil kısmı Nakliye kısmı Doktor kısmı Harita kısmı Eczacı kısmı ASKERl MUALLİMLER\ tkinci smıfa terfi edenler: A. Suat (Kumkapı), Namık (Çerkeş), M. Cemal (Cerrahpasa), M. Cemal ( Ü s küdar) Beyler. Dördüncu smrf terfi eden: D. Şiikrü Bey (Samatya). HESAP MEMURLARI: Besinci sınıfa terfi edenler: tbrahim (Üsküp), Şevket (Edirne), Rıza (Eskisehir), Ali (Usak), tsmail Hakkı (Dirzur), Mehmet Kâzım (Erzurum), A. Rıza (Balıkesir), Hayri (Karasi) Mehmet (Maraş), M. Ali (Draç), MİRUVAUĞA TERFt EDEN H. Hüsnü (Bağdat), Rıza (Kayseri), Beyler. SENAYİİ HARBtYE KAYMAKAMI: Alhnci sinıfa terfi edenler: M. MüçEyüp B. (Kocamustafapaşa). teba (Adana), Rüştü (tstanbul), M. KAYMAKAMLIĞA TERFt E Hilmi (Cumaibalâ), A. thsan (tstanDEN SANAYİÎ HARBtYE BtN bul), A. Nuri (Akhisar), Süleyman BAŞISI: (Malatya), ömer Lutfi (Gerede), CeRakim Bey (Şehremini). mil (HaTen), A. Haydar (Mantsa), BİNBAŞILIĞA TERFt EDEN O. Nnri (Erzurum), Kâmil (Van), SANAYYt HARBİYE YÜZBA Abdülcebbar (Kerkük), t. Vehbİ ŞILARI: (Stvas), Derviş (Bayburt), O Fevzî Ali (Ferİköy), Aslan (Selânik), (Tasbca), A. Refet (Üsküp), M. FevMiraç (Kasımpaşa) Beyler. zi (Edime), M. Faik (Yanya), t. NuKAYMAKAMLIĞA TERFİ E ri Erzincan), Emin (tzmir), O Bahri DEN TABtP BİNBAŞISI: (Nazflli), Ahmet (Edirne), Musa (Di. Celâl Bey (Kasamonu). yarbekir), tbrahim Etem (Kerkük) BtNBAŞILIĞA TERFt EDEN M. Abf (Konya), Osman (Ertuğ TABİP YÜZBAŞILARI rul). Zekâi (Kırklareli), AbdülkaNaci (Naslıc). Ali Rıza (Van») dir (Maras), Behçet (Van), laa Beyler. (Kalkandelen), Halil (Kütahya), M. BtNBAŞILIĞA TERFt EDEN Vasfi (Simav), A. Osman (Trabzon), LEVAZIM YÜBAŞISI: tbrahim (Üsküdar), M. Hilmi (U . AK Haydar Bey (Karagüsnrük). zunköprü), A. Hilmi (Elâziz), S. RuHESAP MEMURLARI ÜÇÜNCÜ hz (tstanbol), Fevzi (Erzurum), A. SINIFA TERFİ EDENLER: Hilmi (Bursa), Şaban (Antalya), M. Runuri (Malatya), Muhittin (E Rüsfü (Tekirdagı), Tahsin (Kasımpaşa), Hüseyin Avni (Molova), lâziz), M. Hasan (tstanbul), M. CeBeyler. lâlettin •"»zfz), M. Ali (Çeşme), BEŞİNCt SINIFA TERFt EDEN: Sadettin (Çanakkale), Mehmet HakNeş'et Bey (tstanbul). kı (Milâs), Halit (Gütnülcine), A. ALTINCI SINIFA TERFİ EDEN: thsan (Erzincan), A. Fevzi (Azi • ,, ömer Lutfi Bey (Trabzon). ziye), A. Avni (Düzce), Zeki (SaT MUAMELE MEMURLARI BE kız), M. Hulusi (Çankın), Hüseyin ŞtNCt SINIFA TERFt EDEN: Tevfik Bey (tstanbul). (Çankın), Hilmi ( Şarköy ), ALTINCI SINIFA TERFt EDENM. Vehbi ( Çankın ), Ab LER: dülkerim (Ertuğrul), Mehmet (BaArif (Konya), Rifat (tstanbul), lıkesir), t. Sitaz (Bandırma), t Et Mahir (İstanbul) Beyler. hem CBiIecik), M. Dursun (Boya bat), Mustafa (Mihaliççik), Tevfik (Elâziz), Şeyh Emir (Elâziz), H. ALTINCI SINIFA TERFİ EDENLER: Fehmi (Kula), Mehmet (Edirne) Ali (Trabzon), Salih (Eyüp), Remzi (Tekirdağı), Şücaefctin (KuBeyler. MUAMELE MEMURLARI: İKİN laksız), Kemal (Kadıköy), Osman (Yenibahçe), Hüseyin (Kadıköy), Cl SINIFA TERFt EDENLER: Muzaffer (İsrtanbul), Hamdi (CiAlâettin Bey (Edirne), Ferit (tsbali) Beyler. tanbul), trfan (Balıkesir), N. Hulusi f Kavak), Selim (Akbıyık), M. Nuri (Bigadiç) Beyler. ÜÇÜNCÜ SINIFA TERFt EDENtstanbul 29 (A.A.) Gaziantep LER: meb'usu Nuri Beyefendmin aşağı A. Nasuhi (Üsküdar), M. Emin daki teşekkür mektubunu aldık: (Bosna), Muhittin (Kâşgar), Asaf «Türk dilinin ve Türk kültürünün (tstanbul), Ali (Harbut) Beyler. museviler arasinda tamim ve inki • DÖRDÜNCU SINIFA TERFİ Eşafını temin maksadile Ankara muDF.N MUAMELE MEMURLARI: 1. Rahtni (Bursa), Zühtü (Üs sevileri tarafmdan teşkil ediltniş buküp) Beyler. lunan ve teşekkülünden sonra benim BESÎNCt SINIFA TERFİ EDEN de azaldığını kabul etmiş bulundu . MUAMELE MEMURLARI: ğum (Türklük kültür birliği) kulüA. Sami (Prezerin), Faik (Selâ bünde 20 ağustos 933 gecesi vuku • nik), Cemal (tstanbul), t. Emin (tsbulan toplantıya iştirakim hasebile getanbul), 1. Hakkı (lstanbul), A. rek Türk musevi vatandaşlanmdan ve Nuri (Edime), Haydar (Girit), gerek Avrupanın büyük merkezle Cenani (Girit), M. Emin (Erzincan) rinden musevi zevattan almış oiduHamdi (Gümüşane), C. Yaşar (Fiğum takdirkâr ve teveccühkâr tel • lorina), Hasan (tstanbul, M. Alâettin grafnamelere teşekkürlerimi arzet(Edirne), Şükrü (tstanbul) Beyler. meği bir vazife bilirim. ALTINCI SINIFA TERFİ EDEN Gaziantep MUAMELE MEMURLARI: M. Nuri Dursun (Bayburt), ö . Rıza (İs DENİZ SINIFI GÜVERTE KAYMAKAMLIĞINA TERFİ EDENLER İhsan (Eyüp), Mustafa (Trabzon), İ. Rıza (Girit), Cevat (Be • YEDiGÜN gördüğü rağbetten dolayı siktas), Şemsettin (Kasımpaşa), dev adımlarile tekâmül ediyor. Mehmet (Giresun), Lutfi (KasımÇarşamba günleri çıkar: 10 kuruş. (6818) pasa), Bilâl (Girit), Zihni (Kasımpaşa), 1. Hilmi (Kesmekaya) B. ler. BİNBAŞILIĞA TERFİ EDEN GÜVERTE YÜZBAŞILARI: S. Cemal (Kasımpaşa), O. Nuri (Kadıkıöy), Muzaffer (Kadıces • tstanbul Belediyesinden: me), Hüseyin (Topane), C. Hakkı ŞOFÖRLERE: Beyoğlu ciheti Rumelikavağina kadar «Şoförİer (lzmir), Cemil (Bagdat), Sak (Kasımpaşa), Rifat (Girit), Cevdet (ls cemiyeti binası önü» 23 31/8/1933 ŞOFÖRLERE: lstanbul ciheti «Beyazıt tstanbul Lisesi önü» tanbul), Hulki (Köksu), Hasan (Girit) Beyler. I 10/9/1933. BtRİNCt MÜLAZtMUĞE TERFt EŞOFÖRLERE: Kadıköy ciheti «ttfaiye garajı önü» DEN GÜVERTE MÜLAZİMLERİ: II 15/9/1933 Süreyya (Manisa), Adnan (KonŞOFÖRLERE: Üsküdar ciheti «clskele meydanmdaki çesme önunde* ya), Rıza (Sıvas), Hakkı (Heybeliada), Kemal (Bakırköy), Şerefettin 15 20/9/1933 (Sinov), Vedat (Heybeli). Kâzım AMATÖRLERE: Beyoğlu ciheti «Şoförler cemiyeti binası önü» (Kadıköy), Muhittin Nejat (ts. Kadı2125/9/1933 köy) Beyler AMATÖRLERE: lstanbul ciheti «Beyazıt tstanbul Lisesi önü» KAYMAKAMLIĞA TERFt E25 * 27/9/1933 DEN ÇARKÇI BİNBAŞILARI: Mehmet Emin ( Kasunpaşa ), AMATÖRLERE: Mustafa (Edirne) Beyler. BtNBAŞILIĞA TERFt EDEN 27 30/9/1933 ÇARKÇI YÜZBAŞILAR: 1933 senesi fennî muayenesinin tam bir intizam dairesinde yapılİbrahim (Eyüp), Mehmet (Ma • mast için amatörelr, şoförler tahsis edilen muayene günleri ve ma raş), Münir (tstanbul), Yusuf (Ahalleri yukanda gösterilmiştir. Şoför ve amatörlerin vesaiti ile muyazma), Hasan (Boyabat), Ham • za (Trabzon), İhsan (tzmir), Tevayene mahalline gelerek muayenelerini yaptırmalan ve işleme ruhfik (Kasımpaşa), Cemil (Sarıyer), satnameleri almalan lâzımdır. Tayin edilen zamanda geîmiyenler Süleyman (Tirebolu), Şefik (GSrit), hakkında kanun hükümlerinin tatbik edilecegi itân olunur. (4516) Cemil (Ayvansaray), Naci (Kasımpaşa) Beyler. BİRtNCtMÜLÂZtMLİĞE TERFt Caddebostanı , Sayfiye Gazinosunda . EDEN ÇARKÇI MÜLAZtMLERİ: Bürhanettin (Kasnnpaşa), AK Erenköy tayyare Cemiyeti menfaatine (Kasımpaşa), Fahir (Kadıköy), Fethi (Üsküdar), Asaf (Üsküdar), Rebii (Üsküdar), Saffet (Üsküdar), Muhtar (Heybeli), Şerefettim (Üsküdar) Beyler. B*YR\MI ŞrREFlNE MUHTEŞRM PRUGRMUU RÜYÜK Bugün çıkan Y e d i g t t n mecmuasını a ınız, renkli kapağını Avrupanın herhangi bir mecmuası ile muk yese ediniz. Bu suretle Y e d i g t t n mecmuasının emsalsiz muvaffakıyetini anlamış olacaksınız. istanbul Beledıyesi iiânları t 1 « İ K a d l k ö y itfaiye 8arail Bu Akşam Zafer ve Tayyare Duhuliye 20 kuruştnr. Gece otobüsler temin ediiraıştır. Sanayii Harbiye kısmı KIR BALOSU (6848) İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları T. A. Şirketinden: Alpulluda dört yüz metre murabba sahada inşa edilecek posta • hane, kahvehane, aşçı dükkânlarile diğer dört dükkânın inşaatı bir grup halinde münakasaya konmustur. Kat'î ihalesi 15 eylul 933 çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin sartname, vahidi fiat ve resimlerini görmek üzere cumartesi, sah günleri öğleden sonra sirketin 4 üncü Vakıf hanındaki merkezine müracaatleri. İstanbul İthalât Gümrüğü Müdürlüğünden: Gr. Cinsı eçya 000 Klorür deşo «kireç iaymağı» 200 000 Kapsollu mantar ço» B A D E N «374/58 8 S. cuk tabancalanna 3760/61 l A mahsus. ve 3763» 51 000 Kolodyom 1 Damacana H H 13529/3 1 7 1807 000 Klor mağnezvum 7 Demir Varel R 379 430 Kuru erik ve kayısı Muhtelif M. 40 Sandık Yukanda yazılı beş kalem mal 18/9/933 tarihli pazartesi günü arttırma ile satılacağından isteklilerin yevmi mezkurda saat 15 te lstanbul İthalât Gümrüğü 6 numarah satış ambannda bulunmalan ilân (4508) olunur. \det Kap 3 Fıçı Marka Bilâ K. 624 No. Bilâ Muzikactfar kısmı Arap revîi heyetî Mısır ve Suriyede birinciliği kazanan meşhur rakkase Meleke Cemal Hanım grupu ile Istanbula gelrnişlerdir. Bu akşamdan itibaren Harbiyede Belvü B a h ç e s i n d e Başlıyacakiır. 6842 öaziantap mebusu Nuri Beyin bir teşekkGrO Bir Muallirn Aranıyor Ankara: Türk Maarif Cemiyetinden: Türk Maarif Cemiyetinin Gaziantepteki ana mektebi için bir ana muallimi lâzımdır. Ayda azamî 75 lira verilecektir. Ana muallimi evsafını haiz isteklilerin vesika ve nüfus kâğıtlarile Ankarada Türk Maarif Cemiyeti merkezine müracaatleri. (4500) İstanbul Defterdarlığından: Lise mezunlan veya o derecede olduğu tasdik edilen Ticaret mek • tebi mezunlan eylulün dördüncu pazartesi günü mülga Defterdarlık dairesinde Varidat Tahakkuk Müdürlüğüne müracaatleri ilân olu nur. (4519) Dr. Hafız Cemal Dahîliye mütehagsist Cumadan maada her gün saat (2,30 dan 5 e) kadar tstanbul'da Divanyolu'nda ( 118 ) nnmaralı hususî kabinesinde hastalarını kabal •e tedavi eder. Telefon ts. 22398. MEV'UT TOPRAK POL BURJE Tercüme: Haydar Rifat Beyin Fransız edebiyatimn abidelerinden bir roman Yeni çıktı Şafak Kitaphanesi, 125 Kuruş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog