Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Ağustos Zaferlerin zaferi 11 sene evvel bugün, Türkiyeyi kurtaran, inkılâbîmîza temel olan ve Şarkın teceddüt hareketine can ve ışık veren «Dumlupınar» zaferini kazarim'ştık Aakerî Mecmuamn BaşkamanJan meydan muharebesi nüshasım ilâve oUarak koydağu renkli resim Birîncî sahifeden mabat hakikati îfade etmez, millî ordu, binbir mahrumiyet içinde «yoktan varolmuş» bir kuvvet idi. Düfmanın arkasmda ise tngiliz fabrikalan, onun her türlii askerî ihtivaçlarını temin ediyordu. Cephanemiz, nakliye otomobillerimiz mahduttu. Birçok yardımcı malzememiz noksandi, fakat en büyiik eksik hafif makineli tiifek itibarile idi. Düşmanm hafif makineH ttrfekleri biz$mkilerden 1,077 tane fazla idi. Müdafaa harbi yapaniaraf için de bu makineli tiifek faikiyeti çok mühim bir şeydi. Adet, silâh, cephane, malzeme, nakil vasıtalan itibarile faik ve müstahzar mevzilerde müdafaa vaziyeti almif olan düşman ordusuna karşı, mükemmel bir plân hazırlandı; hem de her tiirlü muvaffakiyet, ademi muvaffakiyet ihtitnalleri nazan itibara alınarak. Taarruz plânımızın esası şu idi: Düşmanm sağ cenahına kat'î bir clarbe indirerek Akdenizle rabıtasını kesmek, kısmı küllisini ihata ve imha etmek. tki tarafın vaziyeti uzun uzadıya tetkik edilince, düşmanın Afyon karşısındaki mevzilerine hiicum ederek orada hem sevkulceyşi, hem tabiyevî bir zafer kazanmanın meseleyi kökünden halledecek en muvafık çare olduğru görülür. Büyiik Harpte ahnan dersler gösteriyordu ki, ayni zamanda, hem sevkulceyş, hem tabiye itibarile iyi hesaplanmiş bir darbe indirilmedikçe kat'î neticeyi kazanmak mümkiin değildir. Ludendorff bir çok parlak tabiye zaferleri ve arazi kazanmış, fakat bunlan sevkülceyşî bir hareketle itmam edemediği içuı yiiz binlerce esir ve pek çok ganaim almasına rağmen, harbi kazanama mıştrr. Halbuki mevdan muharehesini kazanmak kâfi değildir. Asıl harbi kazanmak lâzımdır. 26 ağustosta başlıyan ve 9 f | a*w«tosta biten taarruz ise her ikisini de kazanacak neticei kat'iyyeli bir itnha meydan muharebesi olarak ha • zırlanmıştır. Bir meydan muharebesini ve o nunla beraber kat'î zaferi kazanmak için iyi bir taarruz plânı vapmak kâfi değildir. O plânı tatbik ede • cek kuvvet ve vesaiti de toplamak, yani zmferi hazırlamak lâzımdır. Merhum Enver ve tsmail Hakkı Paşalann Sankamış taarruzu plftnlan belki miikemmeldi ama tatbik edecek kuvveti ve vesaiti bu isi başaracak surette hazırlamamıslardı. Taarruz plânı kabul edilmce M;llî hükumet ve ordu, ona göre çalışarak her tiirlü hazırlıklarını ikmal ettiler. Fakat bir mevdan muharebesinrn kat'î zaferle neticelenmesî için, ta arruz plânınm mükemmel ve ha • zirhkların tam olması da kâfi de ğildir. Yapılacak hareketi düşmana sezdirmemek ve «baskin» yapmak lâzımdır Tarihteki meşhur kumandanların en büyük zafer anahtnn daima «baskın» olmuştur. Bask • ı «z muzaffer olmanın imkânı yok yflbi Asker Rad Ağabeyime I Dağılır içimin bütün hiizfinfi Bakmadan geçemem görsem yüzünü. Her kara gecenin ak gündüzünü Şerefli süngündür, yaratan askerî. II Gun oTiır barıtına gıptaederîm." ' Sana yar olana ne mutlu derim. Gün olur karşında erir kederim Ben olmak isterim öz atan asker! III Sığmıyor şerefin, âciz lisana Hayranım nabzında vuran al kana.. Tapsam Allah gibi yeridir sana Ey yurda canile can katan askerî R. Pulat •^»•» dir. Umumî Harpte, harikulâde hazirlıklar ve bir hafta gecelî gündüzlü devam eden top ateşlerile yapılan taarruzların hemen hepsi akim kalmıstır. Baskın şeklinde yapılan daha küçük hareketlerle ise çok dada büyük muvaffakiyetler elde edilmiştir. Harp san'atinın «baskın» prensibine ehetnmiyet vermiyen kumandanlar, karşılarındaki düşma nın hücumu kabule hazırlanmış olduğunu görerek çok kanlı zayiata mukabil pek ehemmiyetsiz muvaf fakiyetler kazanmışlar, bazan da feci bir mağlubîyete uğramışlardır. Onun içm ordumuz, bütün taarruz hazırlıklarını ve kıtaatm taar • ruz îçin ileri hatta sürülmesini gayet gizli tuttu ve taarruz başladığı zaman, düsman, •tamamile gafil av • landı. Fakat bir meydan muharebesinin zaferle neticelenmesi için, taarruz plânınm mükemmel, hazırlıklann tamam olması ve taarruzun «baskm» ile başlaması da kâfi değildir. Herkesin taarruz emrile kendine verilen vazifeyi tamamile başarması, kahramanca saldımnası, fedakârane ölmesi lâzımdı. tsin bu kahramanlık tarafı ise Türk ordusunun en iyi yaptığı seydi. 26 ağustos sabahı, şafakla beraber, Törk topları, makinelileri ve tüfekleri ateş saçmağa başladı. Biraz sonra piyademiz hücuma kalkh. Türk süngüleri bir kere parladı mı, artık önüne durulmaz. Piyade miz, bir îngiliz erkânı harp zabitinin «Türklerin iki senede aiamıya caklarım» mağrurane söylediği miistahkem ve sarp düsman mevzilerini iki saatte ve en cok davananlarını, ikinci hatta olanlarını da iki günde alıverdi. Fakat bir meydan muharebesi • nin kat'î bir zaferle neticelenmesi için, taarruz plânınm mükemmel, hazırlıklann tam olması, taarruzun baskın ile başlaması ve ilk hücumların önüne durulmaz bir savletle yapılması kâfi değildir. Taarruza şidetle devam ederek geri çekilen düsman kuvvetlerini ihata ve imha etmek te lâzımdır. Türk ordusu, çekilmeğe başlıyan Birîna sahifeden mabcd erkânıharp Zeki B. (Süleymaniye), erkânıharp Izzet B. (Tosya), erkânı • harp Mümtaz B. (Çmar), erkânıharp Ahmet Kemal B. (Filibe), erkânıharp Ahmet Ekrem B. (Kandiye), erkâm • harp Nuretm B. (tstanbol), erkânıharp ömer B. (tskenderpasa), erkânıharp Astm B. (Erzurum), erkânıharp Ab . dülmecit B. (Bursa), erkâmharp Cev • det B. (tşkodra), erkâmharp Tevfik B. (Soma), erkânıharp Muzaffer B. (tstanbul), erkânıharp Şehabettin B. (Edirne), erkânıharp Kenan B. (tstanbal), erkâmharp Mahrmıt B. (tstan • bol), erkânıharp Asım B. (Üsküp), erkânıharp Neset B. (Usküdar), erkâ . mharp Hakkı B. (Camaibalâ), erkâ mharp Feyzi B. (VeznecSer), erkânı harp Fuat B. f Antalya). ERKÂNIHARP KAYMAKAMLIĞINA TERFt EDENLER: Erkâmharp Raif B. (Bursa), erkâniharp Behzat B. (Mahmbutpasa), er • kâıuharp Hulusi B. (Maraş), erkâm . harp Cemal B. (EskictRna), erkâmharp Emtn B. (tstanbul), erkânıharp Sami B. (Sıvas), erkâmharp Nazmi B. (Selimiye), erkânıharp Hakkı B. (tstan • bul), erkândıarp Alâettm B. (Manastır), erkânıharp Salâhattin B. (Uskü • dar), erkâmharp Bahattin B. (tstan . bul). erkâmharD Snm B., (GiriO. erkâmharp ömer Lutfi B. (Erzincan), erkânıharp Nihat B. (Bevazıt), erkâ mharp AbdülhaKm B. (Nişantaş), erkânmaro Raşit B. (Bavburt), erkâ • mharp Rüknettfn B. (Hopa), erkâm . harp Asun B. (!»&>), erkâmharo Nami Bey (Çamhca) erkânıharp Hasan Fehmi B. (Ged&pasa). erkânıharn Hıf. zı B. (Tasköorü). erkâmharo Izzet B. (Hanya), erkânıharp Saim B. (tstan. bul), erkânıharp Bedri B. (Ergene), erkâmharp Kâzim B. (Erzmcan), er • kâmharp Şevket B. (Erzmcan), erkâ . mharp Cemil B. (tskodra), erkâmharp Cemfl B. (ErzuruRi), erkânıharp Ab dussetâm B. (Haçuı), erkâmharp Va • hit B. (Selâmk), erkâmharD Hösrtfi B. (tstankoy), erkâmharp HSseym B. (Babaeski), erkâmharp Rahmi B. (Davotpasa), erkânıharp SükrS B. (tstanbol), erkâmharD Sabri B. (Yemzagre), erkâmharD Razi B. (Manasnr), erkâ . mharp tbrahrm B. (Erdek), erkâm • harp Haydar B. (Üskfidar), erkâm • harp Nihat B. (Şumnu), erkâmharp Celâl B. (Topane), erkâmharp Bekir B. (Cesıîıııustauasa). ERKÂNIHARP BtNBASILIĞINA ^ TERFİ EDENLER: ' Saiih B. (Afyonkarahlsar), HaRs B. f Erzmcan), Raskn B. (Bursa), Ekrem B. (Amasya), Arif B. (Yavedut), Hfl. mi B. (Nisantas). Askerî terfi listesi yas), tsmail B. (Çerkes), Fehmi Bey (Süleymaniye), Kâzim B. (Boğdoğan) ömer B. (Kasabüyas), Kâmil B. (Çankın), Nimet B. (Çengelköy), Mustafa B. (Erzincan), Asun B. (Zfle), ZL ver B. (Kapuağacı), Hayerttin Bey (Beşiktaş), Sıtkı B. (Eğrikapı\ Tevfik B. (Yanya), Naci B. (Erzbcan), Ali B. (Karagümrök), Hasim B. (Ahmediye), Hulusi B. (Şümni), Bekir Srtla B. (Erzincan), Hayri B. (Yenı * pasar), Etem B. (Ayasofya), Yusuf B. (Niğde), Şevket Hamdi B (Kırklareli), Mithat AbdülhalimB. (Draç), Ahmet B. (Sehzadebası), Raufi Bey (Topane), Halim B. (tstanbul), M. Agâh B. (Kızdtoprak), Kemalettin B. (tstanbul). BtNBAŞILIĞA TERFt EDEN PtYADE YÜZBAŞILARI Ali B. (Aksehir), Abdütlâtif Bey (Van), Yunus B. (Gence), M. Zeki B. (Kasımpaşa), Kâmil B. (Urfa), th. san B. (tstanbul), Mustafa B. (Konya), A. Yakup B. (tstanbul), A. Sabri B. (tstanbul), Mustafa B. (Osmanpazan), A. LĞtfi B. (İstrumca), Mü • mhı B. (Trabzon), AdQ B. (Edirne), Salâhattin B. (Davutpaşa), M. Nail B. (Naıliç), Ali B. (Küçükmustafa . pasa), A. Saip B. (tstanbul), M. Selâmi B. (Besflctaf), A. Raskn B. (RazIık), A. Haşhn B. (tstanbul), Şadi B. (Edirne), M. Nazım B. (Sıvas), Rasim B. (Trabhısgarp), Mazhar B. (Fatih), Kâzim B (Bağdat), Hulusi B. (Harput), Sıtkı B. (Trabzon), Hamdi B. (Fatih), Hakkı B. (tzmir), Akif B. (Van), Turhan B. (Tokat), Hay rettm B. (Girit), Mazhar B. (Her . •ek), M. Sıtkı B. (Van), M. Avni B. (Snras), Kerhn B. (Aydm), AbdSI : kerhn B. (Trabzon), M. Fehmi B. (ts | tanbol), thsan B. (Amasya), Meh met B. (Kastamonu), thsan B. (Amasya), Raif B. (Üskiidar), Sedat B. (Se. lânik), Salâhatitn B. (Balat), M. Kânm B. (Usirap), Abdulhadi B. (Sü leymaniye), Hayrullah B. (Kunltop rak), Bürhanettin B. (Selânik), Behçet B. (Balya), M. Şevket B. (Trab w>n), trfan B. (Nasliç), A. Remzi B. (Bursa), Hayrettm B. (Kadıkoy), Muatafa B. (Kasıtamonu), Niyazi B. (SeJiıuk), Neeati B. (Edirne), A. Musaffer B. (Edirne), M. Ali B. (Şam), Nuri B. (Üsküdar), Hida yet B. (Şehremini), HaKl B. (Edirne), Muammer B. (Yu»ufpaşa), Efref B. #(Mekke), Eyüp B. (Prezarin), Sadsk B. (Vefa), M. Faik B. (Harput), tbratıfan B. (Ortakoy), ömer B. (Erzincan), Münlip B. (Galata), Terfik B. (Erzurum), Salâhattin B. (Manastır), Emin Oktay B. (Akças«hir), Abdülâziz B. (Edirne), Hakfc. B. (lstanbul), tbrahhn B. (tstanbul), Mustafa B. (Ilgaı), HU»eyin B. (Bitlis), Fuat B. (Halep), Osntaa Vehbi B. (Erzurum), Nec • mettin B. (trtanbul), Hakka B. (KaraÂisar), Ahmet Hamdi B. (Erzincan), Rüstü B. (Usküdar), Refik B. (Kücükayasofya), Fuat B. (SultanaJıme*) Cemil B. (Van), Rifai B. (Girit), Faik B. (Mara«), Yahya B. (Üsküdar), ömer Lutfi B. (Erzincan), Nes'et B. (Otakçılar), Hamdi B. (San'a), Fuat B. (Se lâaik), Hasan B. (Prezarin), Emin B. (Bilecik), Sadrettm B. (Selimiye), Halit B. (tstanbul), Hasan B. (SuJtanseîim), Süruri B. (Midülli), Gıyasettin B. (tstanbul), Abdur rahman B. (Sıvaa), Şef9c B, (Us • küp), Nafiz B. (Erzurum), Emin B. (Süleymanive), Niyazi B. (Unye), Olâlettm B. (Isparta), Müker • rem B. (Kayseri), Celâl B. (tstan • bul), Rifaıt B. (Küçükmustafapasa), Mümtaz B. (Lâleli), Nazmi B. (Akş*hir), Abdülkerim B. (Debre), Fehmi B. (Mana«br), Şinasi B. (EdSrn«), Ruhi B. (Aksaray), Şükrü B. (Van), Naci B. (Osküp), Şevki B. (Kızakoprak), tbrahim B. (Ra • Cunihatlyet' Piyade kısmı PtYADE MİRALAYLIĞINA TERFt EDEN KAYMAKAMLARI trfan B. (tstanbul), Hakkı B. (Sop\Jtce«me), Şükru B. (Hopa), Münir B. (Erzurum), Ziya B. (Erzincan), Os. man B. (tstanbul), Saffet B. (tstan bıa), Hasan B. (Kerkük), Salâhattin B. (Yanya), Sami B. (Soğukçesme), Sabri B. (Ruscuk), Osman B. (Ayas • pasa), Resat B. (Manastır), Tahsm B. (HrrkaNerif), Sevket B. (Toota«i">, Agâh B. (Gemlik), Mehmet Azmi B. ^BavK»^). Ali R. (r,m!' 1 N»il B. (Elbistan), Hüseym B. (Snltan . hamamı)» Nazan B. fMartastır). Süleyman B. (Filibe), Zuhtü B. (Süleyma. niye), Veysi B. (Samsun), Refet B. (Dı'yarbekir), Tahsm B. (Trablus «arp), Etem B. (Trabzon), Nazmi B. (Bavramiç), Hufösi B. (Siroı), Rüstü B. (Kasrmpasa), KAYMAKAMUĞA TERFt EDEN PtYADE BtNBAŞILARI: Mustafa B (Büyükçekmece) Vehbi B. (Harput), Fevzi B. (Srvas), Nafl B. (Van), Arif tbrahhn B. (Nakilbent) ömer B. (Kutahya), tzzet B. (Man düşmanı her tarafta takip ederek 29 ağustos günü, Dumlupınar ve AsılhanJar mıntakasma sıkışhrdı, süvari kolordusu da Kızıltasderesmde düşmanın garbe doğru ric'at yolunu kesti. Artık hasım ordusunun kısmı küllisi şimalden, sarktan, cenuptan ve garpten sarılmıs ve îhata çetnberi gittikçe darlaşan bir imha çemberi olmuştu. , O akşam günes batarken, Türk ordusu, tarihm en kat'î neticei i zaferi erinden birini kazanmıstı. Beş gün evvel, Türk ordusunun karşı smda sapasağlam duran 200,000 kişilik düsman ordusu, şimdi Gazinin uzağı ve doğruyu gören keskin ve n/tfiz gözlerile görüp haber verdiği gibi cvatamn harimi ismetinde> boğulmuştu. Bundan sonra, artık ilk safta başkumandanlan olmak üzere düsman ordusunun döküntülerini toplamak ve kaçabilenlerini denize dökmekten baska yapacak bir if kalmamıstı. 30 ağustos 1922 günü imha edilen kuvvet, yalnız Yunan ordusu değildi. Kendi ihtiraslarını kolayca ve kan dökmeden temin ve tatmin etmek için, komşu memleketin ordusunu, Anadolunun göbeğine kadar gönderen emperyalist Avrupa idi kl Türk süngüsünün asıl kahhar dar • BtNBAŞILJĞA TERFt EDEN SÜVARİ ı mi), Osman B. (tzsmH), Niyazi B. (Kadıköy), Süreyya B. (Fatih), ŞeYÜZBAŞILARI refettin B. (Sıvas), Abdurrahman M. Fahrettin B. (Gelibohı), Şera ' (Sıvas), Ahmet B. (Diyarbekir), fettm B. (Edremit), Nuri B. (Zeyrek)ı Fahrettin B. (Isrtanbul), Rıza B. Hamit B. (Bağdat), Niyazi B. (Ma ' nastır). (Manasbr), Ahmet B. (Erzincan), A. Yümni B. (Van), A. Galip B. (SeYÜZBAŞIUĞA TERFt EDEN SÜVARt BtRtNCt MÜLAZtMLERt « lânik), M. Nuri B. (Safranbolu), Yahya B. (Debre), Bababahdut B. YÜZBAŞILIĞA TERFt EDEN Pt (Genç), Gülmehmet (Genç), Tatar YADE BtRtNCtMÜLAZİMLERİ: Sava B. (Şimalî Kafkasya), ömer B. S. Münir Bey (Bursa), Mehmet Bey (Karaçay), Hasan B. (Bingazi), (Bingazi), Etem Bey, (Sayda), A. Necip Bey (Preveze), Vahit Bey (Kasım BtRtNCtMÜLÂZtMLİĞE TERFt EDEN paşa), M. Muvaffak Bey (Erzurum), SÜVARt MÜLAZİMLERİ Kâmil B. (Küçükmustafapaşa), M. Ferit Bey (tstanbul), Rıza Bey (KonHulusi B. (Bahkesir). ya), M. Servet Bey (SülükKi), Nazmi Talat (üsküdar), Saim (Yenihan), Bey (ManastH), Adnan Bey (Uskü trfan (Erzurum), A. tsmet (Erzn • dar), Murat Bey (Bilecik), Lutfu Bey rum), t. Etem (Bolu), Cevat (Res (Kasunpaşa), Cevat Bey (tstanbul), ne), M. Bayka (Tokat), Şaban (Ol . Hakkı Bey (tstanbul), Sait Bey ( t s ti), A. Fıkri (Erzurum), A. Tekin (Gfl tanbul), A. Rıza Bey (tstanbdl), Rahmüshane), Behçet (Prezirin) Beyler mi Bey (Manasbr), Hayrettin Bey MtRALAYLIGA TERFt EDEN (Sıvas), M. Seyfettin Bey (Erzurum), TOPÇU KAYMAKAMLARI Alâettm Bey (Fatih), Avni Bey (ts . A. Tevfik (Selâmk), M. Nuri tanbul), Sadi Bey (Beşiktaş), A. (Haleo), Bekir (Erzurum), M. K» . Bürhanettin Bey (Kastamonu), M. zım (Manastır), Cemfl (Erzurum), L thsan Bey (tstanbul), Ali Bey (AksaHakkı (Tekirdağ), M. Rasim (H*r ray), Sıtkı Bey (Erzmcan), M. thsan put), M. Remzi (Samsun), M. Sırrî Bey (tstanbul), Sıkt Bey (Harput), M. Bürhanettin Be (tstanbul), tbra (Çimiskezek), Bevler. KAYMAKALIĞA TERFt EDEN hrm Bey (Ayancık), H. Seyfi Bey (SıTOPÇU BtNBAŞILARI: vas), Ahmet Bey (Bingazi), F. Münir M. Emm (Edîrne), H. Avni (SelâBey (Maraş), M. Rasim Bey (Erzin nik) Beyler. can), M. Kemal Bey (Çankn), Akif Bey (Isparta), M. SaduHah Bey (tstan. BtNBASILIĞA TERFt EDEN TOPÇU, YÜZBAŞILARI bul), Mustafa Bey (Niğde), Musa Bey Lutfi (tştip), Abdülkerim (Çisan) Mardin), S. Niyazi Bey (tstanbul), H. Tahsin (Üskup), Raif (ElbMtan), Sadi Bey (Yemen), Rktvan Bey (BitM. Faik (Erzurum), Hufld (Erzuram)^ Ks), Cemalettin Bey (Erzmcan), BehH. Kemal (tzmir), Refik (Erzurum), zat Bey (tstanbul), Fehmi Bey (E yüp), Ekrem Bey (lzmst), Hicmet Bey Halit (Yenicevardar), Siret (Erzmean); Enver (Fatih), Esat (GSmüşh«<:*«v), (Bingazi), Enver Bey (Resne). Kemal (Girit), Abdulkadnr (Beşik • BtRtNCt MÜLAZtMLtĞE TERFt tes), O. Sadi (Bakırköv), A. En^er EDEN PtYADE MÜLAZtMLERt: (Draman), Zeki (Trablusgarp), HCemal (Eğirdir), M. Ferit (UskS . Sabri (Çatalca), Abdullah (BoyabatJT, dar), Hidayet (Kastmpaşa), Fahert H. Nazmi (Kayalar), H. Remzi (Bertin (Manastr), Vasfi (Erzurum), 1. thgama), Kâzim (Harput), tlhami (HoB* aan (Selânik), Niyazi (tstanbul), Mu • ammer (Çengelköy), Davut (Malaz • yar), t. Hakkı (Adana), A. Yarer (Süleymaniye), Kemalettin (Manas • kirt), H. Fadıl (tstanbul), Nevzat (ts. br), Cevat (tstanbul), Azis (Eregn')4 tanbul), tsmail (Köstence), Fahrettm Mazhar (Harput), M. Hihni (Elâriı), (tstanbul), Fahri (Eskkuma), A. RıFuat (Bursa), t. Ali (Sehmiye), L za (Metrovice), Adnan (tstanbul), NiHakkı (Uşak), t. Hakkı (Dağıstan), zamettm (Ortakoy), Cemal (Kütah • M. Sabit (Karagümrük), Mustafa (Ka* ya), Nihat (Beşiktaş), Celâlettm (tsrahisar), Akkaş (Kozan), O. Refik tanbul), Tahir (Ktbtıs), trfan (Van), (Selânik), Mustafa (Kemaliye), Ce Nadir (tstanbul), Bek» (Nara), Cevat mal (Erzurum), t. Hakln (Erzincan), (Küçükmustafapasa), t. Nuri (tzmit), llhami (Erzurum), MümV (tstanbul, Esref (Batum), Fabrettin (Erzurum), M. Hilmi (tstanbul), Ziya (Niğde), M. Saim (Sıvas), Nkamettin (Kay . Neeati (Keylân), Abdurrazzak (Frzo* seri), tzzettm (tstanbul), t. Cemal rum), Şükrü (Erzincan), AbduOcadir (Üsküdar), O. Nuri (Manastır), L Re'Erzurum), M. Nafiz (Kilis), H. Sabsat (tstanbul), H. Tahsin (Snras), Enri (Kastamona), Asım ver (Van), Seyfettin (Adana), Aziz HalH (tstanbul), M. Nuri (Snras), (tstanbul), Ş. Turgut (Tokat), A. UL Mustafa (Trabron), Mehmet (Geli ri (Eyüp), t. Ali (Bolu), H. Süreybolu Beyler. ya (Haymana), Cahrt (Manastır), YÜZBAŞIUĞA TERFt EDEN TOPM. Nasır (Kalkandelen), Hüseym ÇU BİRİNCİMULÂZİMLERt: (Çengelköy), Mustafa (Ardanuş), M. Nail (Antalya), A. Muhtar M. Lutfi (Kerkük), SemA (.Istan • (Topkapı), M. Saffet (Erzurum), bul), Sıtkı (Kalkandelen), M. Zeki Salih (Nahçivan), Mehmet (Günce), (Ortakoy), Abdurrahim (tstanbul), Aslan (Karabağ), AbdüImecH (GeFuat (Ankara), Raşit (tstanbul), Ş. ce), Tevfik (tzmir), Salih (ManasTurgut (Bayburt), Hayati (Tepedetır), thsan (Cihangh), S. Kadem len), M. Turgut (Erzmcan), Kemal (Diyarbekir), Salâhattin (Aydın), (Pürlepe), Süleyman (Kastamunu), M. Suphi (Erzurum), Ali (Ortakoy), M. Nuri (Çemişkezek) t. Necip (BitŞükrü (Zağra), Sadettin (tstanbul), Hs), Zekâi (tstanbul), Abdurrahim (Diyarbekir) Beyler. A. Nazima (tstanbul), Rafet (KasBtRtNCt MÜLAZtMLtĞE TERFİ tamumı), Niyazi (tstanbul), Cema lettin (Jstanbul), Nazmi (Bolu), Ha EDEN TOPÇU MÜLAZtMLERt: Hikmet (Bursa), Şevket (Bursa), lil (Selânik), Lutfi (tstanbul), NaZekeriya (Narman), Sım (KaraçayX' il (Beykoz), Rifat (Bursa), Müçteba (Bursa), M. Kemal (Erzincan), O. Zeld (Utanbul), Cemal (Olta), t. Hakkı (tstanbul), Abdflkadir M. Zeki (Kırklareli), Kudret (Pre(Beşiktaş), Nusrat (tstorumca), 5a* zerin), Nuri (Edirne), Mehmet (BayLih (Anadolukavağı), M. Hilmi (Erburt), Lutfi (tnebolu), Vedat (Eszurum), P. Osman (Erceyiş), H. kişehir), A. Cevdet (tstanbul), ŞevFehmi (Manasbr), Turhan (Üskü ki (Bursa), Basri (Tavas), Hakkı dar), AdU (Bolu), t. Nafiz (Üskü (Mekke), Übeydullah (tstanbul), Lutfi (Edirne), Şükrü (tstanbul), A. dar), HalU (Hasankale), Salâhattbi Kemal (Süleymaniye), A. Rıza (Fa (Malatya), Suat (Naslic), Saim (lstih), M. Kâzim (Kütahya), Hüsa • tanbul), Şahap (tstanbul), A. Niyameftin (Edirne), Vehbi (Manastır), zi (Üsküdar), A. Nurettin(tstan bul), Ç. Şakir (Bursa), Osman (Men t. Lutfi (Sinop), Muhlis (Serik), lik), A. Gümfis Tekin (Erzurum), Nuri (Erzurum), Tahir (Kayseri), A. Tank (Mudanya), Sıdddc (Ker Şahm (Bayburt), tbrahim (Maraş), besmi yedi ve yere serildi. kük), A. Hikmet (Kasaba), A. En Sait (Selânik), Zeki (Erzurum), M. 5 gün süren, 15 günde tzmiri, 16 Ali (tstanbul), Fazıl (Trabzon), Na ver (Edirne), Hüsnü (Tekirdağ), A, günde Bursayı ve 23 günde bütün ci (Bayburt), Cevat (Üsküdar), Kâ Cahit (Selânik), Hilmi (Yenişehir), Anadoluyu kurtaran Başkumandanlık Kemal (Pürlepe), Zeki (tstanbul), zim (Avniye), Salih (Sıvas), Remzi meydan muharebesi, askerlik itiba(Beşiktaş), Abdurrahman (Refaiye), Şerif (Bayburt), Nazım (Gümühaci rile bastan asağı bh* saheser olduğu köy), Nurethn (lstanbul), Refik (Üs Giyasettin (Sultanahmet), Gazi (Sı gibi siyasî ve içtimaî neticeleri iti vas), Tevfik (Urfa), Fevzi (Sıvas), Kâ küdar), Ornan (Beşiktaş), Alâettm barile de, evvelce de söylediğrmiz (Erzincan), M. Ragıp (Kemalpaşa), zim (Bolu), Şefik (Eyüp), Surey üzere, tarihte bir dönüm noktası olSaim (Kırşehir), Salâhaktn (Üsküya (Manastır), Hikmet (Beylerbeyi,) mustur. Çünkü mefluç ve yan esir dar), Adil (tstanbul), Aziz (Üsküp) Nazif (Kızıltoprak), t. Hakkı (Haliç), Osmanlı saltanatı yerine, sapsağlam A. Celil (Gaziantep), Reşit (tstanMerdan (Tortum), Bedrettin (Tar . ve tamamile müstakil Türkiye Cumbul), Rifat (Manastır), Necmettin sus), Nihat (Hasankale), Zeki (Er huriyetini ikame eden bu zaferdir. (Üsküdar), Hasan (tştip), Husnâ (A. zincan), Fevzi (Musul), Osman (Yan ziziye), Nadir (Erzmcan), Emin Şarkta Avrupa emperyalizminin oya), M. Aslan (Narman), Münir (Üsküdar), Cemil (tzmir), Mithat yuncağı olan ölü bir devlet taslağı (Muş), tdris (Tercan), Nihat (Üs (tstanbul), Bürhanettin (Koska), yerine canh ve hâkim bir devlet Süleyman (tstanbul), M. Arif (ts • kurulmasını temin eden bu zafer • küdar), E. Sincar (Refahiye>, tlhami tanbul), Münip (üsküdar), A Ke dir. Türkiyeyi modern bir mille* ve (Üsküdar), Bürhanetitn (Beşiktaş), mal (Denizli), Muzaffer (Arapkir), devlet haline getiren büyük inkılâ • Rıza (Prebol), Etem (tstanbul), A. Cemal (Bandırnu), F. Kemal (Üsbın emeli bu zaferdir. Cengiz (Alocre), thsan (Beylerbeyi), küdar) Bevler. M. Zeki (Edirne). Serveri (Preveze), Türkiyeden, Türk teceddüt ve inM. Kemal (Üsküdar), A, Refik (Bur. kılâbmdan örnek alan sark millet • BtNBAŞIUĞA TERFt EDEN HA*. lerininn uyanmasını mümkün kılan sa) Beyler. VA YÜZBAŞILARI: bu suretle şarkta bir teceddüt haret. Hakkı (Manasbr), H. Namık ketinin doğmasma vesile olan ve bu (Erzurum), O. Avni (Selânik). harekete can ve ışık veren, bu zaferMtRALAYUĞA TERFt EDEN YÜZBAŞIUĞA TERFt EDEN dir. Onun içindir ki Dumlupınar, SÜVARt KAYMAKAMLARI: HAVA BtRtNCt MÜLÂZİMLERt: tarihte yeni fasıllara başlangıç olan M. Muzaffer Bey (Kayseri) . Kemal Bey (Sandib). bir zafer, zaferler zaferidir. KAYMAKAMLIĞA TERFt EDEN BİRİNCİMÜÂZtMLİĞE TERFt Bu zaferi kazanan şehitlerle ga SÜVARt BtNBAŞILARI EDEN HAVA MÜLAZlMLERlt zilere ve Büvük Başkumandana bin M. Kâmil'Bey (Eröş), AbdüUziz Neş'et (Uşak), Hikmet (tstan minnet ve şükran .. B. (Erzincan), Fevzi B. (Erzurum). Lutfen »ahifeyi çevirinİM ABlDİN DAVER "ava kısmı Sflvari kısmı 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog