Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Cumhariyet 30 Afusfos 1933 30 ağustos bayramı Uzak memleketlerden Bunlar 6 ay evvelki hâdise buğday almıyacaklar Bugün ayni zamanda Tayyare bayramıdır. Milletin : ile alâkadardırlar orduya hediye ett»^ 'ayyarelere ad konacaktır fiirinci sahifeden mabat rmı Tayyare Cemiyetine terketmeğe karar vermislerdir. Taksim bahçesinde ör içinde yerli mallardan ktymetli eş yzlar bulunan bi; pıyango tertıp edil • mistjr. Geçenlerde Bursada mevkuf komü nîstKk maznunlarmı ziyaret eden bir amele üzerinde, bundan altı ay kadar evvel yapılan komünistlik tahrikâtma ait birkaç beyanname bulunmuş, kendisi nezaret altma almmınh. Kadri sorguya çekilince bu eski tahrikâtla aJâkadar olduğunu itiraf ede . rek beyarmrameleri tstanbulda Lutfi ismsni tastyan bir işciden aldığmı söyle mistir. Bunun uzerine Lutfi yakalanmıs ve tahldkat nericesinde gene ayni me*e lede methaldar olan amele arkadas larmdan Hüseyin, Miço Huseym, Şâk. ru ve Niko da nezaret altma ahnmış • lardır. Yeniden yakalanan bu bes maznu • nun. altı ay evveid komünistlik tahrikâtile alâkalan itiraflarile de sabit olmuş, kendileri müddeiuTTrumili$e tes . lim edilmislerdir. Bunlar, Bursadaki mazmmlarla birlikte muhakeme edil • mek uzere Bı»rsava gönderileceklerdir. Emniyet müdüriügünden aldtgımız maluntata göre, sehrimizde tutSn amelesi arasmda yeniden tahrikât yaptldıgma ve bu yüzden 1 4 kişinrn tevkif edfldigine dah bir gazetede cıkan haber doğru değddir. Bu dalrikaya kadar zabttaca tesbit edümis yeni bir komumstUc meseleıi yoktur. Zafer bayramı bugün memleketin her Beş komünistlik maznunu tutuldu taraf ında merasimle kutlulanacak Avusturyalılar Buğday itilâfı Beynelmilel uzlaşma hakkında taf silât Beynelmilel buğday itilâfı Londrada parafe edümistir. Bu itilâfa nazaran 1 ağustos 9 3 3 tarihinden 31 tem • muz 9 3 4 tarihine kadar dünyanın buğday talepleri 203,5 milyon hektolitreden fazla oldnğu takdirde Kanada ve Amerikaya aynlmıs olan ihracat kon tenjan miktarlan arttınlacaktır. Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Yugoslavyadan mürekkep olan Tuna memleketlerinin halen 5 4 milyon bu şele baliğ olan ihracat miktan 1 9 3 3 / 934 ve 1934/935 mevsimleri için ze • riyat sahası tevsi edihnedikçe 5 0 ser mflyon buşel olarak tahdit edilmiş . tir. Rusyaya aynlacak hisse miisavere heyetinde mevki alan buğday ihracatçısı memleketlerle beraber bilâhare tesbit edilecektir. Buğday ithal eden memleketler zerL yat sahasını tevsi etmemeği, dahilî istihsalâtı arttırmamağı ve buğday sarfiyahnı fazlalastırmağı kabul etmişlerdir. ( Bu aksamki program J V ANKARA: f 12,30 gramofon 18 salon orkes * trası 19 dans musikisi . 20,15 ajan» haberleri. y tSTANBUL: * 18 gramofon • 18,30 konferans ı Dr. Ali Şükrü Bey tarafından (çocuk maması nasıl hazırlanır) « 1 9 Cennet Hanıro 19,45 Hazım Bey tarafmdan karagöz . 20,30 udî Salâhattin Bey ve kemanî Nubar Efendi refakatile Ha • miyet Hanım 21,30 gramofon 2 2 Anadolu ajansı, borsa haberleri, saat ayan. VtYANAı 20,05 a*keri bando 2 1 , 5 5 eglen celi piyes 22,15 haberler 23,05 gramofonla gece konseri. PARİS: 20,35 komedi . 21,15 musahabe 21,35 konser: R. Straussun eserleri. TULUZ : 20,35 operet parçalari 20,50 senfoıük orkestra 21,05 keman konseri21,20 opera parcalan . 21,35 Viyana orkestrası 24,20 senfonik orkestra 1,10 sarkılar 1,20 piyano koMeri. LAYPZIG : 22 konser 23,25 haberler . 24,05 kon«er: t. Strausun valsleri. BÜKREŞ: 20,25 Romanya musikki 20,25 den • 21,05 keroan konseri 21,50 piyano konseri . 22,20 keman konseri* 23,05 gece konseri. , ' Tayyare Cemiyeti reirinin beyanatı Ankara 29 (A.A.) T ü r k Tayyare Cemiyeti reisi Rize meb'usu Fuat Bey Anadolu Ajanstna şu beyanatta bulun. muştur: « Büyük Türk millet! bu s«ne kahraman ordusuna 3 6 tayyare hediye etti. 3 0 ağustos bayramında 16 tayya • remize at koyaeağız. Yirmi tayyare nkı at konma şenlikJeri muhtelif sebeo. lerle gelecek senenhı 3 0 ağustosuna kahmstr. Bu sene yeni 16 tayyaremiz şu atlan aiacaktır: Amasya, Bozüyük, Çine, Eskisehir, Geyve, tzmir Bornuva, tzmir Karşvyaka, tzmir rençperleri, tzmir tüccar ve esnaflan, tttanbo] • Bakırkoy, tstan . bul . Besiktas, tstanbul • Küçükpazar, Manisa, Midyat, ödemis, Sarayköy. At konma senükleri gelecek senenm hayramma kalan tayyarelerin atlan şunlar elacakhr: Ayancık, Bafra, Bartm, Bolvadın, Çartamba, Karadeniz Ereğlisi, Fatsa, ikinci ve üçuncü Giresun, Görele, Ho . pa, Samsun • Kavak nahiyesi, ikinci, iiçüncü, dördüncü Samsun, Siirmene, ikinci, Sçüncü, dördüncu Trabzon, Zonguldak. Uln Türk milletinra havacılığa ver • diği ehemmiyetin • derecesini öiçmek icm, Tayyare Cemiyetine yaptığı yar dımları ele almahyız. Bugune kadar temfn edilmiş olan kvk üç mflyon Kra, tayyarenin harpte ve su'bta buffün ve yann goreceği işleri halkımizm ne ka dar ivi anladisroa w takdîr «H^ijin*» oek canii bîr deliidir. Tayyarecfliğîn gore. eeği büyük işleri ve havadan gelen tehlikeden korkmakta yapacaği hizmetleri, en yetişgin milletier bîie ancak TSrk milletî kadar anlamış bulunuyor. Cemiyet, tteriyi gören cömert milietrr»m kımetli yardımlarîle tayv»r«w!l!5îmizi iieri götürmek ve bunun gibi, hal. kin mal ve canmı hava tehlikesine karşı koromak islermde mutlak bir nau • vaffakiyete erişeeeğme kanidir. Türk Tayyare Cemiyeti bugüne kadar on bir tayyare mühendisile 1 7 2 tayyare makinisti yetistirmiş ve on makmisfi de Avrupada okutmuştur. Bun. lardan baska daha sekiz genç Avro • hada tayyare mühendish'ği ehmekte bukmuvor. Gorölüyor ki cemiyet tayya reciKğe hndutlaronz içinde sa£lam temeller ve iyi kaynaklar haznfamakta israrla devam etmektedrr. Memleket Icmde tayyare yapmak ve bunun için de tayyare yapacak msanlan çogalt . nwk lâzîm geldigmî gnzelce takdir e • 'den cemiyet, havacılığmnzın sulhte ve harpte emnivetle yaşıvabümesi içm, gençler arasmda «havacılık .«eveisi» yaratman da bîr zaruret ve özKî bîr vazife Baymaktadır. Mektenlerde açtlan tayyare der neklermden, hajkı ve gençliîn aydm • lafanak ve yetistirmek yohmda cemi . yetm yapttfı neşriyat ve tesebbüsler • den faydalı neticeler alındığmi görü • yoruz. «tzmir mekteplileri tayyareyî» gençlerjmizdeki tayyareciiik şevk ve he. vesme en parlak bir misali sayılmağa dejrer. Tayyarecflik arhfc millî varlık ve devîet remzi olmuşrur. Tayyarede ve tayyaredde kuvvetli olmıyan bir mil letm var olduğuna; dünyada sozH ge . çer bw varlık teskü ettiğine inanacak lar kalmamıshr. Bütün medenî mOIetler, gençleri bat!• kadmlarile hava sporunda türlü havacılık islerinde yaptıklan hareketler Avusturya ile Macaristan ara sında bir ticarî anlaşma yapılmıs tır. Bu anlaşmaya nazaran Avusturya, Macar buğd'aylarına rüçhanlı bir tarife tatbik edecektir. Buğ daylann beher 100 kilosundan a • lmmakta olan 8 ilâ 12 al<tm kron gümrük resmi 16 altın krona çıkarılmaktadır. Avusturyaya girecek Macar buğdayları yalnız 3,2 kron gümrük verecektir. Bu rüçhanlı gümrük rarifesi eski bir itHâfa U tinaden Yugoslavyaya ötedenberi tatbik edilmekte idi. Bu tarife ile Avusturya piyasan serbest rekabet şeraiti altmda Macar ve Yugoslav • ya buğdaylarına sundiye kadar rekabet edebilmekte olan uzak memleketler bugdaylanna tamamen kapanmış demektir. Tayyare Cetmyetinin faaliyeti r^frkında mühim beyanatta bulunan cemiyet reim Fuat Bey le cuçan bir nesil» yarabmak kaygu . sundadrrtar. Türk milletmin ozüi bir müessesesi olan Türk Tayyare Cetni yeti, dünyanm bu yoldaki ileri gidiş ve düsüncelerini kovahunak ve ba mak satlarla halkımızı aydmbtmak ve ç» • hşmak vftzifesinm büyük kıymet ve ağır mes'uJiyetlermi tamamen kavranus bulunmaktadır. Dön olduğu gibi bugün ve sonsras yarmiarda, TSrk milleti Uhı Şeflerinrâ idaresmde beynelmilel kayatta mühim yerini daima tutacak ve hiçbir millet . ten geri kalmtyacakbr. Şanh ve şerefli Türk mOleti gibi, daima Büyük Şeflerknden m r ve kuvvet alan cemiyeti de kuvvetli devlet tözu • nün havada kuvvetli olmak manasma geldiğine kanidir. tşt« millet ve cetni yet bu ülküye yılmadan ve yoruuna • dan erişmek peşuvdedir. tstemek ma • vaffak olmaktn.» lstanbul tayyare şubesinden Utanbul halktna tstanbul 2 9 (A.A.) Yurttaç, Türk Tayyare Cemiyeti, bu sene de 35 tayyare almışhr. Bunlardan ö ç ü tstanbulun yardımı il« orduya hediye ediliyor. ••• ••• tstanbul hava filomuzun * adedmi 12 ye çıkaran bu üç çelik kanadın bayram günü Yesilköyde at takma merasimine davetlisin. tstikbal harplerinin ne oiâcagı bugiinden belli. Mavi s e m a l a n kara bulut gibi kaphyarak geliverecek olan müthiş kuvvetlere ancak tayyare kuvvetleri ile müdafaa kabil olacağinı bir an hatırından çıkarma. Bunu düsümniyenler istikbale kıymet vermiyenlerdh". Asil Türk milleti bu tehlikeyi her zaman idrak etmis, Türk Tayyare Cemiyetine yardım ve teberrü ile hava kuvvetle rimizi kalplere emniyet vrecek bir hale getirmistir. Bayram günü seni tebrike gele cek tayyare heyetine bu vesile ile de yardımı izhar buyuracagmızı kuvvetle ümit eden idare heyetimiz simdiden siikranını arzeyler.» Cumhurîyet bayramına hazırlıklar Cumhuriyetin onuncu yıldonümünü kutlulama hazırİTklanna, memleketin her tarafında olduğu gibi sehrimizde de dev^m edilmektedir. Sehrimizde bu işlerle mesgul bulunan teşekküle Ankarada bulunan büyük komisyondan dün yeni bazı talimat gelmiştir. Merasim komis • yonu toplanarak bu talimat etra • fında tetkikat yapmıştır. Ankaradaki kutlulatna komisyonu reisliği tarafmdan tstanbuldaki resmt ve hususî müesseselerle, ticarethanelere, bilumum fabrikalara, ebnîye sahiplerine matbu birer tamim 'gönderilmistir. Bu tamimde üç gün devam ede • cek senlikler münasebetile bütün binalann pencere ve kapılarının muayyen kıt'ada Türk bayraklarile süslenesi, binalann cephe ve pen • cerelerinin elektrik ampullerile tenvir edümesi tavsiye edilmektedir. Tevfik Rüştü Bey Şarkın Briyanıdır Birinci sahifeden mabat katlar sabrrsızlık ve merakla bek • leniyor. Şarkı karip ricali arasmda, Balkanlarda umumî sulh ve sükunun en hararetli mürevviç ve kahratnanı süphesiz Tevfik Rüstü Beydhr. Hariciye Vekilinin diplomasi faaliyeti, Türk harici siyasetinin esas umde • lerine tamamile mutabıkhr. Bunun la beraber, yakin sarkta müteveffa Briyanm cüıan siyasetindeki rolüne müsabih bir roi oynamakta bulunan Tevfik Rüştü Bey, Balkan Federasyonu fikrinîn tahakkuku için ma • ruz bulunduğu her türlü müşkülâtı takdir etmektedh*. Su kadar var ki bu müskülât, çok derin düsünceli ve ince bir diplomat olup geçen on senenin tecrübelerinden lâyıkile Utifade eden Tevfik Rüstü Beyin cesaretini kırmamaktadır. Yunanlı meslekdaşı M. Ve nizelos ile birlikte girişerek o zaman gayrimümkün jrörünen bir gayeye varmakta mazhar olduğu muvaffakiyet, Tevfik Rüstü Beye yakin sarktaki diğer devletlere dahi ayni sivaseti tavsiye cesaretini ver mektedir. Türkiye ile Yunanistan aralarm da aktettikleri dostluk muahedesi ile müstakbel bir harpte, su veya bu muharip tarafa geçmelerine ve karsı karşıya gelmelerine meydan birakmamışlardır. Acaba yeni bir îhtilâf ve harp endisesinin ilhamı değil midir ki Türkiyeyi hotkâmlıkla tavsif olunamıyacak bir maksatla telif ve tavassut rolünü icraya sevkediyor? Bunu ispat eden delillerden biri de Türkiyenin Balkanlılar arasındaki konferanslarda faik ve nafiz bir istirak husulü bulunma sıdır.» Bir tramvay arabasi tutustu Arabadan atbyan üç yolcu yaralandılar Evvelki gece Fatih . Harbiye hathn • da isliyen vatman Fahri Efendinin ida resindeki 5 4 numarah ikinci mevki tramvay arabasi saat 22,45 te Saraçhanebaşmdan geçerken anî bir elektrik kon • takı neticesinde tutufmustur. Bu vaziyetten telâşa düsen yolcular. dan bir kumı, diğerlerini çiğniyerek kendilerini dışan atmağa tesebbüs et miflerdir. Yangına ragmen yoluna devam eden tramvaydan athyan yolculardan Server Hanım, Beyoğlu tebhirhane memuru Resat Efendi, tfakat Hanım bir kana • lizasyon çukuruna düşerek agır surette yaralanmışlardır. Gene Resat Efendi isminde diğer bir yolcu ile vatman Fahri Efendi, kuvvetli bir elektrik cereyanına maruz kala • rak bayılmıslardır. Bu sırada yetisen po. Iisler yarah ve baygın kazazedeleri hastaneye göndermişlerdir. Tramvay arabasi kısmen yandıktan sonra ateş söndürülmüstür. Muamelâtı tetkik edilen cemiyetler Zabıta 3 cemiyet hakkmda takibat yapîyor Zabıta, vaki ihbar İHerine, Harp ma lulleri, Haliç tdman yurdu musari ta aviin cemiyetlermin muamelât ve he • sabatmı tetkike Kizum görmüstiir. ŞimbSye kadar yapılan tetkikat bu cemiyetlerde bir taknn gayracaiKinî ve usuisüz isler cereyan ettiğini meydana çtkarmıstır. Tahkikat neticelendikten sonra ev • rak adKyeye tevdi olunacaktır. Bu meyanda simdiye kadar alâka • darlara faydalı okcak yerde bir ta . lam sahsî emellere a k t olarak zararlı bir sekil alan b a n cemiyetkrm feshi içiı mahkemeye müracaat edimesi muhtemel görulmektedir. Enis Bey Atinaya gitti Bir müddettenberi sehrimizde bu • lunan Atinc sefirimiz Enis Bey dün An» kara vapurHe Yunanistana gitmistir. Almanyadan getirilecek mallar Türk • Alman ticaret protoko lıma göre Almanyadan memleke • timize getirilecek mallann bedel • leri Türk parası olarak Cumhuriyet Merkez Bantkasina yatınlacaktır. Bankanın bu hususta vereceği makbuz Gümrük tdaresi ne ibraz ediJmedikçe mallann çekaimesine müsaade olunmıyacaktrr. Memleketi mîzden Almanyaya gb'nderilecek mallar hakkında da ayni esas da hilinde muamele yapılacaktır. Askerî Mecmua Üç ayda bir muntazaman nesredil mekte olan Askerî Mecmuanın 9 0 mcı numarası gayet güzel bir sekilde inti şar etmiştir. Bu numaranın mtişar tarihî, tstiklâl harbini kazandığımız 3 0 ağustos zaferinin tarihine tesadüf ettiği için yüzler.. ce sahifelik koca bir kitep olan mec muantn bir kumı tstiklâl harbine ait çok kıymetli yazılara tahsis edilmiştir. tstiklâl harbine dair salâhiyettar kalemler tarafmdan yazılan bu yazılar, as Tiirk milletine yaşamak hakkını bah seden o kudsî ve büyük saferin tarihçesi, mahiyetindedir. Büyük taarruzun nasıl hazırlandı \ ğmı, nasıl tatbik ve nihayet düsmanın ne serait altmda ve ne suretle imha edildiğini anlatan makale, müteaddit renkli haritalar ilâvesile çok vazıh ola rak gösterihniştir. Mecmuanın başmda gayet guzel renb li iki tablo vardur. Bunlardan birisi «Baskumandanlık meydan muharebe • si» nin 11 inci yıldonümü münasebetile Gazi Hazretlerile Fevzi ve tsmet Pasa* lar hazeratını çok canlı olarak göster mekte, diğerinde de 26 ağustosta ta arruza baslanırken Büyük Gaziyi ve ar. kadaşlannı Kocatepede göstermekte dir. Bundan başka Gazi Hazretlerinin Ankaradaki Erkânı Harbiye matbaa smda basılmıs çok güzel renkli bir resimleri de mecmuayı tezyin etmektedir. Mecmuanın diğer kısımlannda da askerliğe ait sayanı dikkat makaleler vardır. Bilhassa gaz ve tayyare harbine ait makaleler, herkesin okuması lâzım gelen mevzulardır. Bu kıymetli mecmuayı tertip ve neş reden Büvük Erkânı Harbiye onuncu şubesi ile bu nefasette basan Askeri matbaa müdürlüğünü tebrik ederiz. Yanflin başlangıcı Dün sabah saat on bir buçukta Fatürte Keserciler caddesinde tranlı çuvalcı Hasan Efendinin oturduğu 6 numarah haneden yangm çıkmış ise de teve&süüne meydan ve rilmeden söndürülmüstür. Yangına, kanape üzerind'e bir sigaranın bi • rakılması sebep olmuştur. Sabıkalılarla yola çıkılır mı? Küçükpazarda oturan sabıkalı Cemal ve arkadafi lsmail, yanlarında bulunan Hikjnet isminde bir genç kadınla birlikte dün Hürriyetiebediye tepesi civannda bir gezinti yapmak istemislerdir. Cemal, gezinti esnasuıda, Hik metin elindeki çantayı kaparak kaçmış ise de bilâhare yaklanmış tır. Çantada mevcut 15 lira da sahibine iade edilmiştir. fr. BESİM OMER Pş. Üzüm ve Ozümle tedavi Dördüncü defa adeta yeniden yazilmış ve büyütülnjüştür. Kanaat ve Ikbal kütüphaneierinde 50 kuruşa satilmaktadır. (6SB2) Yazan: Tayyare bayramı şerefine Mevsimin en büyük ¥fim\ olan ALKAZAR sınernası Halkevinde ziyafet Zafer bayramı dolayısile bu^ün Halkevinde bir çay ziyafeti verile cektir. TARZAN Johani Wayismullerin Fransızca sözlü muazzam filmi •6821) Matbuat Cemiyetînin tenezzühu. Matbuat Cemiyeti senelik tenezzühünü bugün Akay tdaresi tarafından tahsis edilen vapurla yapacaktır. Davetliler saat üçte Köprünün Kadıköy iskelesinden hareket edeceklerdir. Yuk altında ezilen hamal Dün sabah saat sekizi kırk bes geçe Karaköyde hamal Yusuf, ta • sımakta olduğu ağır yükün altında kalarak ağır surette yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. MOzelerde bir tayin Mülga EtHrne Maarif Eminlrği mıntaka miman kıymetti san'at kârlarınHzdan Kemal Bey tstanbul Asari Atika müzeleri mimarlığma tayin edilmiştir. Türk san'ati hakkmdaki kıymeili yazılarım gazetemizde neşrettiği . miz Kemal Beyin müzeler aılesi arasına karışmasını tebrik ederiz. ArnavuUöyönde spcr faaliyeti Arnavutköy ve Kuruçeşme sporcu gençleri toplanarak «Boğazîçi Toğan spor kulübü» namile bir kulüp açmıslardır. Kulüpte, futbol, güre«, denizcilrk, atletizm ve voleybol kısımlan varrfır. Kulüp 1 eylul içinde umumî bir kongre aktedecek, yemden bir heyeti idare intihap olunacak, spor subelerinm faaliyeti ziyadeleştirilecek ve kulüp federe kulüpler ara sına girecektir. Kibar bir misafir! Dün Pasabahçede Hasırlıyol caddesinde, Hasan isminde biri, kom • susu Emine Hanımı ziyaret etmis ve kadıncağızın hakve piş'rmekle meşgul olmasından bilistifade konsolunu karıştırarak eline geçen 9 lirasını aşırmış ise de yakalanmıştır. I Tayyare ve büyük Zafer bayramı şerefine Mümessili: Dünya yüzme şampiyonu Bugün MİLLÎ sinemada Artistler: Naşit, Hazım, Halide Türkçe sözlü, sarkılı büyük film Düğün Gecesi 2 büyük sözlü film birden Tayyare ve büyük Zafer bayramı şerefine Bugön ^ 1 1 ^ sinemada Türkçe sözlü, şarkılı muazzam film. Nazarı dikkate: Yalnız bir hafta gösterileceği muhterem müşterilerimize arzoJuour. •^•^^^ ( f)820 ) 0LDUR0Ü6UM ADAM Meşhur rej'sör Ernest Lubiçin en son şaheseri. Mümessi leri: KARIM BENİ J L D A T I R S A Holivut Holivutun 3 üncü sene 36 mcı ssyısı çok güzel resimler ve yazılarla intişar etmiştir. Nancy Carol, L'yonel morun Fransızca sözlü fevkalâde şaheseri ( 6822") Borsa kotundan ihraç Borsa ve Osmanlı Bankası ko miserliğinden: (Utanbul Bankası) namile vücut bulmus olan tesekkülün lstanbul menJcul kıymetler ve Kambiyo Borsasında tesçil edilmiş olan her biri itibarî bir lira kıymetinde (44,000) hi«ee senedi Borsa mecIUinin 1907 numarah kararrle 26/8/1933 tarihinden Hibaren Borsa kotundan çıkanlmıstır. Kahveci Hüseyin yakalandı Yakapanında thsan isminde bir genç sokak ortasında ağır yaralı bir halde bulun mustur. Tahkikat neticesinde thsanı yarahyan sahsın kahveci Hüseyin olduğu anlasılmıs ve kendisi yakalanmıştır. ^ ^ "Yedi 60nf, Gn 25 inci sayısı çıktı Slrazburgta bir möhendis tevkif edildi Strazburg 29 (A.A.) Gizü polis teşkilâti, üzerinde millî müdafaaya ait vesikalar olan bir mühendisi, Sara gitmek üzere trene binerken tevîcîf etmiştir. Miihendis, itiraf etmiştir. Tramvaydan düştii Bahrisefit otelinde oturan yağ tüc can Mehmet Beyin refikası Hatiçe Hanım, evvelki gece Fatihte tramvaydan düserek ağır surette yaralanmıştır Yakında SARAY & slneması tarafmdan tertip edilecek müsabakadır. (682?) Büyük yıldızlâr müsabakası Meşhur Adamlar ansiklopedisi Yedigun mecmuasmın 25 inci sayîsi, bugün Avrupa mecmualanna rekabet edecek derecede nefis bir renkli kapak içinde, çok cazip ve kıymetli yazılarile intisar etmiştir. Karilerimize daima te • kâmü! eden bu mecmuayı tavsiye ede • riz. Fiatı 10 kuruştur. Meshur adamlar ansiklopedisinin 8 inci sayısı intişar etti. Herkes bu faydalı cserden birer tane edinmelidir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog