Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

1 HARPTC , 1 YAVöZİ : Yazan: Q. KOPP Camhurtyet' 30 Ağustos 1933 Şehir ve memleket haberleri Çeviren: A. DAVER Siyasî icmal Almanyanın şark ve bindeki nümayişler Beni evime yaklaştıracak olan Göbenin, ikifici bir vatanım olacağını hatırımdan geçirmiyordum Hayli zaman var ki karilerime de pizden, deniz harbinden bahseden bir eser takdim etmedim. Ş^fahî ve tahrirî tekliflerden anlıyorum ki muhterer/ı o kuyuculanm, deniz maceralanna karsı daimî bir sevgi besliyor ve deniz harbi menakibinden daima heyecan duyu yorlar. Sevgili karilerimin bu arzu ve revklerini tatmin için, Yavuzun daha Göben iken telsiz muhabere memuru oJan Georges Koppun tatlı, meraklı ve heyecan verici bir üslupla yazdığı hatıralanm naklediyorum. tyi rusça bildiği için, Yavuzun telsiz muhabere memurluğuna tayin edilmiş olan Georges Kopp, tabiî bir deniz harbi tarihi yazmış değildir. Fakat eseri güzel ve canhdır. Orada harbin korkünç elile bir dakika sonrasım bile tayin ve tahmin kabil olmıyan bir hayatın akışını göreceksiniz. Mukadderatın daima meçhul ufuklannda koşan gefrricilerin cesur ruhlarını, mengene gibi sıkan, sinirlerini harap eden endişeleri sezeceksiniz. Büyük Harpte, Karadenizde cereyan eden ve ekserisi tamamen meçhul, bir kısmı da yan aydınlatılmış olarak ka lan harp hâdiselerini okuyacaksınız ve ümit ederim ki bu tefrikayı beğeneceksiniz. Abidin Daver cektim. Akdenizin meşhur güzelli ğini görecektim. Bütün bunlar ba na tatlı ve zevkH bir heyecan ve riyordu. Trenden inip te Cenova gannda sevincimden ulık çala çaJa çıkar ken, tekrar böyle bir trene bin mem için tam dort sene, ateş ve kan dolu dört uzun ve uğursuz sene geçirmem mukadder olduğunu akluna bile getirmiyordum. Beni evime yaklaştıracak olan Göbenin, benim için uzun müddet ilrinci bir vatan olacağım hatırımdan bile geçirmiyordum. O tarihte Almanyanın en yeni muharebe kruvazörü ve Akdenizin en «üratli harp gemisi olan Göben, li . manda nurlu bir mavilik içinde bütün ihtişamile gözlerime göründu. Bu, yeni ve mes'ut bir karşılaşma idi. Onu, ben, evvelce, KU limanında müteaddit defalar zevkle, ifti harla, hatta heyecanla seyretmiş tim. Işte, şimdi, çok irtedigım halde hiç beklemedigim bir em'r, beni bu güzel gemiye sevketmiştL Göben Alman bahriyelilerinm gururla, iftiharla ve bazı denizci devletlerin de ha*etle, kıskanclıkla baktıklan bir gemi idi. Göben limanda yabyordu, aza • metü tekne&i, uzun toplan, iri ta reıtleri, kocaman bacalarile lima nra çnpıntıh sulan üstünde uyku • ya dalmif bir kuvvet ve kudret i * lâhı heybetile yatıyordu. Bu, bir gemi değil, serapa azamet ve has • metti. Günef, kalin nrhlan üa • tünde oynuyor, panldıyor, dev gibi bacalarınm birinden hafif bir du man sütunu, helezonlar çevirerek »emaya yük*eliyor<fu. Sulann üs tünde, hareketsiz ve sakin yatan bu gihnüşî tekneden korku veren bir kuvvet yayıİTyordu. Avrupamn bu fırtmah köfesin • de Alman bayrağinı gö»teren ve yalnız m«vcudiye*ile başkalannm kıskançlığını tahrik eden bu gemi, Alman satvetinin tam * bir timsali değil miydi? 1912 de, Balkan kazam tekrar kaynamağa başladıgi ve mağlup Osmanlı ordulan tstanbula doğru kaçtıklan zaman, Göben içîfüme • mif bir süratle Kilden Maltaya koşup gelmiçti. Cenubu çarkî Avru • pada ve şarkta »iyasî vaziyefcm buhranli bir hal alması, buralanla a lâka ve menfaati olan devletleri ^ark sulartndaki deniz kuvvetleri • ni takviyeye mecbur etmifti. Bu kuvvetler, karifiklık vukuunda ve kendi tebaaları taarruza uğradığt takdirde, müdahale edeceklerdr. Göben, Istanbul önünde görün • düğü raman, bu yeni misafir, esa sen orada bulunan tngiliz, Rus, Fransız ve ttalyan bahriyelilerinin dıkkatini celbetti. Bunlar, kıç ta rafında Alman bayrağınm «anlı sanlı dalgalandığı ve mağrur ge miye kı«kanç ve fena gözlerle bakmağa başladılar. Fakat, bir müddet sonra, ufku karartan kara bulutlar dağıldı; «ulh güneçinm ısiklan bütün Bal • kanlan aydmlattı. Göben için, güzel ve safalı bir dev'r başlarmştı. Gemi, muhtelif Ak<feniz Hmanlan arasuıda dola^ıyordu. tmparator luk bayrağı her tarafta, do»tça selamlanıyor ve herkes bu güzel ge • miyi zevkle seyrediyordu. (Mabad't var) Bütün vapurlara kıymet biçildi Üniversiteden kimler cekilecek? Ölçüler nasıl ayarlanacak? Ölçüler kanunu için yapılan nizamname ölçüler kanununun tatbikı için ha . zırlanan ölçüler nizamnamesi dün alâkadarlara tebliğ edilmiştir. Nizamnameye göre, kanun hüküm lerinin tatbikından sonra yapılan bütün tapu kayitleri, verilen bütün senet ve kâğıtlar metre sistemine uygun olacakbr. Memlekete getirilecek ölçü, tartı ve aleJİer yalnız Ankara, tstanbul, lzmir, Mersin, Snmsun ve Trabzon gümriik lerinden geçirilecektir; fakat gümrükten geçmeden evvel müfettişlerce ayarlanacakbr. ölçülerin senelik muayene zamam, her sene ikincikânunun ilk gününden başlıyacaktır. tlk senelik muayeneye de 1934 »enesinin ilk günü başlanacaktır. Nizamnamede, elektrtk saati ve ölçü aletlerinin de muayene müddetleri tesbit edilmiştir. Çok miktar^.a elektrlk kudreti harcıyan fabrika.otel, sinema gibi müessese saat ve aletlerile yüksek tevettür saatleri senede bir defa, sair saatler beş senede bir defa muayene edileceklerdir. Nizamnamede yazılı bütün ölçüler, kullandıkça aşınmağa, şekil değiytir • meğe ve hava tebeddülâtına karşı da yanıklı maddelerden ve bunu temin edecek biçimde yapdmış bulunacaktır. Hususile hassas uzunluk ve ağırlık ölçülerile, teraziler iyi malzemeden ya pılacaktır. Akıcı maddeler ölçülerinin imal maddesi kalay, teneke, pirinç, alominyom gibi maden ve halitalarile cam ve benzerleri olabilir. Hacmi 1 5 litre veya bundan büyük olan maden ölçüler üs • tüvane veyahut güğüm biçiminde ya * pılmış olmalıdu. Kapalı, acık, kenarlı, kafesli veya başka her türlü yük vagonlarile akıcı madde taşıyan sarmçlı vagonlar ayarlanacak lardır. Nizamnamede su saatleri, taksilerm şekli ve nasıl ayarlanacaklan hakkın • di da hükümler vardur. Olçü, tartı vt aietler, m?t>e sistemine rygun olarak yaoılmış olmakla bersber buniann üzerinde ayni zamanda eski ölçülere göre taksimat ve isaretler bu. lunması yasaktır. Bu gibi ölçü, tartı ve aletleri Inıflananlar, kanunda yazılı ölçülerden maadastnı kullananlann gö receği cezaya çarpılacaklardır. TUccar vapurları yarın Hariçte isleri olan profedan itibaren işlemiyecek sörlerin bir müracaati Tüccar vapurlarınin takdiri kıymetlerile uğrasan komisyon dün de öçleden sonra Deniz Ticaret tnü dürlüğünde toplanmıştır. Evvelce de yazdıjhmız gibi ko misyonda bulunan hükumet ve arma törler murahhasları arasında tak diri kıymete esas tutulacak prensiplerin tayininde ihtilâf mevcut oldu ğundan evvelâ bu nokta üzermd' münakasalar cerevan etmiştir. Neticede beynelmilel takdiri kıy met formüllerinin en makul ve hatasız olanı üzerinde itilâf hasıl olnrus ve mevcut 32 vapur üzerinde yapılan hesap ve muayenelerin neticeleri bu formüle tatbik edilmek suretile kat'i kararların itrihazına baslanılmışır. Komisyon, dün, geç vakte kadar çahsarak bütün vapurların takdiri kıymetlerini tesbit etmiştir. Verilen karar yann bir taraftan alâkadar lara tebliğ ediîmekle beraber, diğer taraftan resmî rapor hazırlanarak tstanbul Deniz Ticaret müdürlüğüne verflecektir. önümüzdeki cuma gününden itibaren Vapurculuk tnhisan kanumı mer'iyete gireceğinden yarm ak samdan itibaren l'manımızdan tüccar vapuru hareket etmiyecektir. Diğer hatlarda bulunan vapurlar da son seferlerini yaoarak limanımızda demirliyeceklerdir. Deniz ve Hava Müstesarı Sadullah Bey, daha bir müddet burada kalarak bu islere nezaret edecektir. Maarif Vekâleti vekili Refik Bey dün de Üniversiteye gelerek sabahtan akşam geç vakte kadar yeni kadro hazırlıklarile meşgul olmuştur. Üniversite idare lıeyeti Vekil Beyin riyasetinde toplanmış, kadroLa • rın noksanları etrafmda görüşül • müstür. Maaafih dün geç vakit Vekil Beyin verdiği izahata göre, henüz kadrolar ikmal edilmediğinden yeni tayinlerin ilânı şimdüik teahhura uğramıştır. Üniversite kadrolanna harîçten alman müderris ve muallimlerin bir kısmı, Üniversite eminliğine müra • caat ederek kendilerine bu vazife • ler için verilecek maaşlann az olduğunu ileri sürmüşler ve şimdiye kadar hariçte ifa etmekte oldukları ücretli tedrisat işlerine bundan sonra da devamlanna müsaade istemişlerdir. Fakat üniversite talimatnamesi, müderris ve muallimlerin hariçte diğer bir müessesede çalısmalarını menettiği cihetle bu talebin kabu • lüne imkân görülememistir. Alâkadarlann Vekil Bev nezdindeki teşebbüslerinin de neticesiz kaldığı söylenmektedir. Ekserisi Edebivat ve Hukuk fakültelerinden olan bu zevatm bir kısmının hariçteki fazla kazançlarını kavbetmemek için Universitedeki vazifelerinden çekilmeleri muhtemel görültnektedir. Universitenin kat'î şekli ağlebi ihti mal 4 eylule kadar meydana çıkacaktır. A lmanyanın şark ve garp hudut^ larmda Alman milletinin bir « liğini teyit ve şfmdSd siyasî hudutlan haridnde kalan Almanlann ana vatana ilhakı arzusunu izhar ıVin ga^et muazzam tezahürler yapıldı, bu mfa. sime yalnız millî sosyalist fırkası iştiı ak etmiş değildir. Şarktaki tezahürlere R < isîcumhur MareşsJ Hmdenburg ve garj tekilere Müdafaai Müliye Nazm Jeneral Bromberg dahi istirak eylemistir. Her îki tezaMhde dshi Almanya Basvf+î'î ve millî sosyslist ftrkasmm b?sî M. Hitler mübim rol ovnamışhr. Sart. feki tezahürler, Umomî Harpte Şsrkî Prusyayı î'rtilâya tesebbüs eden R « ordusona Maresal HmdenboMîtın Tannenbergte indirdiği kahir darbenin yıl« ^ön"mü münasebetiîe tertip edümisHr, Leh koridoru fle bV »da gibi a«l Al« manvadan aynlan Şarkî Pnısyava karsı ana vatanm merbutivetini göster , Tn.ek 'cin Almanyadao boraya gelert bircok zair ve mezkur harbe iîtçak e « den alaykmn sancaklan ve bölüklerî vo AÎman ordu ve donanırmsı rnümes • ^îî^^Tm 'rsi'ad* hazır bulunmuş tur. Malurodur ki Mnreşal HindenbmBr RerimHe bolunmadıiı zaman daima Sar4tî Prusvadaki çiftiiğinde ikamet etmaktedir. Bu me<asbn münasebetüe mezkur çiftliğe möcavir yerlerAJn»: hazîrf^i tarafmdaîi istimlâk edilerek' «1îmî bîr hnbrai şükran olmak SzeM Maresalm oîftlİCTne H>da ve üave ediL mifHr. H*Tnekadar Şarktaki merasim de kom»ulan tehviç edecek sözler söyl«mfHH î»e de bu merasimîn işaret v« ifadeleri Almanyarm sjrrk hududıma nekadar ehemmiyet verdiğini ispata kâ" fidirMerasîmi müteakro Baçveki Hitler tayyare 9e «ark hudodundan garp hududuna gftmis ve »îmdnik Cemiyeti Akvam tarafnıdatı idare e^ilmekte .o . lan Sar mmtakasi ahalisinin hudut civarm«<« Umwmî Haro maktuUerini yad vı terkâr icin hanrladıgı meraaime Utî rak eylemistr. Bu meracune 150,000 Sarh Alman 3e asıl Almanyada» ge • len vuz bin kisi »tnak eyîerrHstir Sar havzası «halisinHi AJmanyay» tekrar iUihak etmek isteyip isternedik • lcrini ankm?k için 1935 te revi âm ya. pılacaktır. Bu msntaka ahalisi böyük ekserivetinin huduttald Alman harp maktulleri abidesi etrafmda tofilanma» ve Hfel'rfaı irat eyiedüi* nohılct* ««r. duğu su»llere bîr agızdan verdiklerî cevaota Ahnanvaya tân merbtıtiyet ve •adftkatiermi izhar ve beyan ebneierî reyî âmin vereceğî netîceyi şimdideo iso»t ehnistir. Bu merasîmde M. HHlerir. Vat eyî* • d^i sicfdetli bV nutvkta, Almanyanın ikhsadt meseîelerde Frartsa 3e uyus • ma?a hazır buiunsa brle Sar mmtaka . «rrnn kendismden avnînwsına asla raâ oİMnîvacağmî kat'î bir tiaaola söyfe ' mi'H'r. M. Hitler Avurturya meselesîne i«*ret ederek nvilî sosyaliV hareketiiHn ni'dudun öte tarafma d»»^i ta«tı|rmı ve ırk ve lî^an ve tarîh kir>J>rfle Alman olan halk arasmda üerledüeim ve bunlarm dahi Almsnvaya Drjhak etmek istiKİîk'»rî ve iltihak edeeeklerim beyar etmî«tîr. Almanva Ba^vekîH, R*>n nehrinÎTÎ sark sahilîrKÎen Fransaya k»rM ba so«. leri sövkrken tesadüfen nehrin gterp sahîlindekî veni Frinstz raWcîms>fmî td tise gelen Fransız Başvekfli M. Dala dive d»hi Meçte, Aimanyaya karşı irat eylediği beyanatta Fransanm kendi hüj riyetme baskal»rnı riayet ettirecek bir vazivet ve iktidarda olmasmdan selâ mettni temin içm en sa'im yol oldu . fnmn ve Avusturvanm siyasî ve ikhsa « dî tstîklalmi tasd'k için muahedelerm mahfuziyetmi daima Fransanm tenmı ve tekefful edeceğmi söylemistir. tki Başveldlin hudut boyunda birb! • rine savurduklan bu tehdîtler Dörtler misakma ve tngiltere üe ttalyanin te • lif ve tavassut tesebbüslerine rağmen, Almanya üe Fransa arasmdaki muna sebatın nekadar gerginleşmekte oldu . ğunu pek iyi gösterîyor. Avruoa sulhu * nu tehdit eden sözler bu iki Başvekflin • rratuklarmdan ibaret değildir. Sırf hükumeti iltizam içm Fransız sosyaKst fırkasrnı tefrikaya ugratai' 'iderlerden M. Marke son nutkunda, Viyanada mil lî sosyalistlerin zaferi yeni bir harbin tohumunu ekeceğmi söylemistir. MUHARREM FEYZl Mukadderat 1914 kânumısanisi, Kapkaranlik, buz jribi soğuk bir kış gecesi. Tren yıldınm süratile ceuuba doğru uçuyor. Arasıra, karanlıklar içinde iştklar fıçkınyor, sonra kayboluyor. DtJcTuk sesleri gecenin k&ranlık ve korkunç «ükutunu yırtıyor. Kısa bir duruş... Sonra, tekrar yorulmak bilmez bir gayretle yola çıkı*... Ahengi hiç değtşnıiyen tekerlek sesleri her şeyi bastırıyor. Hayat ne çabuk geçiyor, muhit ne çabuk değişiyor. Düşünüyorum: Daha dün Vilhelmshafende idık. Trene binerken arkadaşların alla hatsmarladık deyâşlerinde, veda edişlermde büyük bir gıpta ve arzunun gizli ifadesi vardı. Hakları da yok değildi. Tren beni bütiin süratile, AIp dağlannm öte tarafına götürürken onlar, memlekette kalıyor • lardı. Ben güneşe, ükbahara giderken onlar, kar ve kış içinde kalı yoTİardı. Çok gecmeden bol ziyaya, mavi, masmavi denize, güneşin al Unda pınl pırıl yan an ılık Akdeniı* kavu^acaktım. Benim için yeni, hariikulâde bir hayat baslamak ü zere idi. Cenobî Rusyaya nrahaeeret etmiş bir Alman olduğum için 1911 de askerlik hizmetimi ifa maksadile Kile gelmiştim. Vakit çabuk geç • mi*ti ve askerliğiim biıtmek üzere idî. önümüzdeki teşrinievvelde, bahriye askeri olarak terhis edile cek ve uzak vatanıma dönecektim. Işte, tam bu sırada Göben« tayin edildim. Gemiye Cenovada iltihak etmek üzere hemen hareket emrim aldım. Baki kalan dokuz aylık hizmetimi Göbende ifa edecek, sonra ilk fır•atta lstanbula giderek sefaret matyetme memur Loreley yatına gi recekthn. O da, beni Karadenizde yaphğı ilk seferde Rus limanlann • dan birine çıkaracaktı. Yuvama dönecektim. Sevincim sonsuzdu. Seferde bu • lunan muharebe kruvazörlerinden birinde vazife aLmak, bütiin Al man bahriyelilerinin en büyük e meli ve gizli temenniaî idi. Benim temennim kabul olmuş, arzum ye • rine gelmişti. Mutedil havalı yeni memleket ler yeni insanlar göre • Umumî yerlerden alınacak ruhsatiye harçları Bundan evvel Belediye Daimî En cümeni tarafından umumî mahaller için bir talimatname yapılmış ve bu kabil yerlerden alınacak ruhsatiye harçlan bu talimatnamede gösterilmişti. Fakat bunlardan pansiyonlar, asçı dükkân • lan, oteller, hanlar, kahveler ve saire gibi bir kısım yerlerden alınması lâzım gelen harç miktannın yanlıs tesbit edü. memiş olduğu, anlaşılarak tarife yeniden tetkik ve tashih edilmiş, daha evvel bit. mis olan müddet bu sebeple on beş gün temdit edilmiştir. On be; gün zarfında ruhsatiye almıyanlar yeni tarifeye göre ruhsatiyelerini almış» bulunacaklardır. Edebiyat Fakültetinden kimler çekîlecek? Edebiyat Fakültesmden bazı muallimlerle muavinlerin istifa edecekleri şayi olmuştu. Yaptığımız tahkikata nazaran istifalan mevzuu bahsolanlar Edebiyat Fakültesine muallim muavini olarak tayin edilmiş olan bazı zevathr ki, hiçbir yerde doktora imtiiıanı vermedikleri anlaşılmıştır. Sonbahara daha vakit var! Rasatane müdürü havaların açılacağını söylüyor Bir iki gündür havalar sermledi. Dün semayı kaplıyan bulutlar sonbaharm da vakksiz geidiği hissin» veriyordu. Sabahleyin baslıyan yağmur, serpinti halinde olmakla beraber hayli devam etti ve akşam üzeri tekrar baçladı. Havalann bu anî değisnvsi muna sebetile Rasatane müdürü Fatin Bey bize şu irahatı verdi: ; : « Havanm r*ozi''m«M ar ' ^îr. Yann (bugün) acık olacakhr. Esen şimal rüzfirârlan havavı biraz soğut • muştur. Daha önümüzde hayli sıcak günler vardır. Sonbahar henüz gehne mistir. Bu sene kısm siddetli ve uzun ola . cağı hakkmd»ki tahmin ve idd"»W da doğru değildfr. Bu hususta s'mdiden fikir beyan etmek kat'iyyen doğru ola • maz.» OMruva resminin yeni şekli Gümrükler idaresi bundan evvel ok turuva resmine mahsuben Belediyeye yirmi be* bin lira vermişti. Evvelki gün alelhesap kırk bin lira daha almmıştır. Yapılan bu tahsilât oktnrva resminin bu sene diğer senelere nisbetle pek as olacağı hakkındaki kanaati takviye etmektedir. Bir kaçakçı mahkflm oldu Kaçak çakmaktası ve sigara kâğıdı satmakla maznun Niyazi hakkmdaki dava bitmiş, altı ay hapis ve otuz küsur lira para cezasma mahkum edilmiştir. Mada Nina beraet etti Evlenıre ıreırurlarının bfnaları Evlenme kuyudatmın hüsnü rauha • fazası matlup olduğundan bu kabil kuyudahn mutlaka kârgir binalar içinde saklanması ve hali hazırda ahşap bi . nalarda bulunan evlenme memurluk • lan varsa bunlar içm de behemehal mazbut binalar tedariki alâkadarlara em J'edilmiştir. Beyoğhmda Bursa sokağmda kaçak rakı yaparlarken cürmü meshut halinde yakalanan madatn Nina 3e Zanri hakk. rmdaki muhakeme bitmiş; bunlardan madam Nina beraet etmiş; Zafiri a!tı ay hapts ve 2 4 lira para cezasına mahkum ohnuştur. Garezkârlığın cezası Mısırlı seyyahlar azaldı Her sene seyahate çıkan iki yüz bin kadar Mısırlı seyyahtan nısfından faz lası memleketimize gelmekte olduğu halde bu sene ancak otuz bin kadar Mısırlı seyyah gelmiştir. Bunu nazan dikküte alan Belediye seyyahin şubesi Mısırlı seyyahlann rağbetini yeniden celp maksadile tstanbul ve Bursada ba. zı tedbirler almağa karar vermiştir. iLiınnısıınıdîaı Oceania ile gelen seyyahlar tki gün evvel ttalya bandirah Oceania vapurile tstanbula gelen 1100 ttalyan, Alman, Çekoslovak ve Avusturyah seyyah dün gene ayni vapurla ttalyaya gibnişIerdSr. Orta tedrisat kadroları bugün tebliğ ediliyor Birinci sahifeden tnabat Yeni liseler: Malatya, Kütahya, Yozgat, Kars ve Denizlidedir. Orta mektepler: Bergama, Ay • valık, Edremit, Karaman, Mardin, Osmaniye, Zile, Develi, ElbUtan, Sîsnav, lskilip, Hope, Düzce, Bar • tm ve l*tanbulda Uluköyde açtla • caktır. Bu sene orta tedrisat karolann • daki tebeddülât bütün memleket için 128 adedile ifade edilebilir. 14 muallim terfi suretile, 32 muallim kendi talepleri üzerine, 36 sı Vekâlet inzıbat komisyonunun gösterdSyi lüzuma binaen ve 46 sı d"a bazı mekteplerde bir kısım ders • lerin tevhidinden ve îdarî noktai nazardan görülen lüzum dolayuile tebdil edilmislerdir. Görülüyor ki yapılan deği^iklikler bazı gazetelerde mevzuu bah•olan adeüerden yüzJerce defa daba azdır. tstanbuldan çikanlan muaHim aidedi »ekizdİA Bunlardan befi •saseo »tajiyer olup müddetlerini ikmal ettikleri için muhtelif taşra mekteplerine tayin edilmislerdir. Diğer üçü de Ve* kâle mzıbaıt komisyonunun kararı üzerine vazifelerinden alınmışlar dir.» Aldığımız malumata göre, Bo ğaztçinin orta tahsil ihtiyacım te • min etmeği istihdaf etmek üzere UIuköyde açılacak mekebin binası tedarik edilmiş, mektebe talebe kayit ve kabulü için emir veril miştir. Mektep niharî ve üç sınıflı ola • cak, Boğaziçinden bütün müraca atleri kabul edecektir. Bundan baçka K&sunpasada da bir orta mektep açılması kararlaş • trrılmıs ve bina temini için Vilâyete müracaai edtlmiştir. Vilâyetçe Kasımpaşada ilk mektep binalanndan bu i?e en müsait olan 11 inci mektep binasmm tahliyesti ve Vekâlet emrine tah«isi muhtemeldir. Bu takdirde orta mekte bin açılması için derhal emir verilmek üzere lâzun gelen hazırhklar yapılmaktadır. üsküdarda bir bakım evi açılacak Beykozlu Emin isminde biri bun dan evvel Beykozda kasap Hakkı E • fendinin dükkâmna 97 tane kaçak çakmaktaşı koymuş ve bilâhare bu husus. ta ihbaratta bulunarak Hakkı Efendi aleyhinde takibat yaptırmış, fakat ha kikat meydana çıkar ak Hakkı Efendi beraet etmişti. Eminin yalan yere ih barmdan dolayı dokuzuncu ihtisas mahkemesinde devam eden davası bitmiş, Emin bu cürmünden dolayı do kuz ay hapis ve yirmi lira para ceza . tma mahkum olnmştar. Usküdar iskelesi civanndaki medrese binasınm, işe giden kadınlann çocuk larına mahsus bir bakım evi halme if • rağı vilâyetçe kararlaştınlmıştır. Binada yapılacak tadilât için keşif raporu tan zim edilmiştir. Yeni müesseseye 50 çocuk alınacakhr. • ' Malulgaziler Cemiyetinin yeni idare heyeti Gümüş pâraTann şekilleri Yeni gümüs ve nikel paralann şekilleri, basılma tarzlan ve müsabakalan ile mesgul olmağa memur edilen Güzel San'atlar Akademi*i meclisi, Devlet matbaasi, Darphane ve Damga matbaalan müdürlerinin işt'rakile dün tekrar toplanmıştır. Dünkü toplantıda açılacak mii'i sabaka için hazırlanan esaslar üzerinde müzakerelerde bulunulmuş • tur. Neticede Darphane müdürü Fuat Beyle Güzel San'atlar Akademisi müdürü Namık İsmail Beyin bu esaslara göre, müsabaka sartlannı ve proğrammı hazırlamalanna ka rar verilmıiştir. Akademi meclisi önümüzdeki pazartesi günü tekrar toplanarak müzakerelerine devam edecektir. Bir tabiiyet kararının tashihi tdare heyeti dünkü içtimmnda Malulgaziler cemiyetinin yeni lunmuştur. Büyük Millet Meclisi Reisi Kâidaresi dün Kuleli lisesi sabık zım Paşa Hazretleri, cemiyet remüdürü miralâylıktan mütekait isi Celâl Beye şu telgrafı gönder Celâl Beyin riyasetinde toplan mislerdir: ' mıs, cemiyete ait esya, nakit ve saireyi devralmakla meşgul ol «Cemiyetin hakkîmda izhar etmuştur. Polis müdiriyetinden iki tiği »amimî duygulara teşekkür memur da bu esnada hazır bu • ederim efendim.» Göz doktonı Nuri Fehmi Bey hak kında Türkiye tâbiiyetmden iskat ka ran verildiği yazılmıştı. Bu kararm a hiren tashih edildiğini büyük bir menr nuniyetle haber aldık. Nuri Fehmi Bey mesleğindeki mesaisi ve mesleği dahilindeki neşriyatile memlekete hizmetler etmiş, değerli he. kimlerimizdendir. \ Alâkadar makamlar, bu karari tas * hih etmek suretile memleketi kıymetli bir doktorun hizmetlerinden mahrum kalmaktan kurtarmıttır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog