Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

^Cumharıyet' 2) Ağustosi933 Dr. İhsan Sami İstanbul veTr; Şeker Fabrikalai Anonim Şirketinden haricindeki yerlerden yapılacak Cizere derhal gönderilir. Depodan müşteri hesabına s'gorta ettirilir. s pariş ederek bedelinin tamamını Öksirük Şumbu öksuriik ve nefes darlığı, bojmaca ve kızamık ökjürükleri îçin pek te • sirli Oâçtir. Her eczanede ve eeza depolannda bnlunur. (5960) ^ Fabrikamızcia çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalarjmız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda ç KrMal Toz Şekeriıı Kilosıı 3 6 , 7 5 Sandıkta Rüp Şekerin Kilosu 3 9 , 5 0 •«*». KELEPİR ARSA Şislide tramvay durak mahallinde ve cadde üzerinde'5566 arşmdan iba • ret beç kıt'a arsa ve 4 hane kâmilen ya. hnt kısmen acele sahhktır. Talip olan» lann Taksimde Panorama bahçesi mn diriyetine müracaat olunmasL (6623) Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. istanbul siparişler bedelin yüzde yinnisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından Sıparış bedelinin tamamını gönderenier için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon peşın ödeyenler vaçron başna beş lira tenzilâttan istifade ederler. Doktor Adres: Istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No . 24470 . Bevliye mütehassısı ^Köpriibaşmda Eminönü han(5965)J İstanbul 2 inci iflâs memurluğun dan: Mnflis Mehmet Emin Beye ait ve Uluköyde olan hane eyyasından bir kumı açık arttırma suretile Uluköy çar suında 30/8/933 çarşamba günü saat 10/30 da satılacakhr. İstiyenlerin mahallinde hazır bulunmalan ilân olunur. (6798) MEHMET ALi • 0 ikinciteşrin 330 tarihli kanun hükütnlerine göre tesçil edilmiş olan ccnebi vjjpur şirketlerinden (Namloze Venetshap Stekolen Maçhapey W. Henderik van der Zee Naamlooze Vennotschap Steenkolen Maatchappy W, Hendenk van der Zee ) Şirketi bu kere muracaatle şirketin Türkiye umumî vekili bulunan ( Charles de Radzivonowıcz ve Ahratn G. Roitman ) efendılere ilâveten ve şirket namına yapacagı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçıincü şahis sıfatia'ile hazır bulunmak üzere şırketin idari müşavıri Hakkı Şevki Beyı umumî vekil tavin eyledigini bildinniş ve lâzım gelen vesikayı vermıştir. Kevfivet kanuni hükümlere muvafık göriilmüş olmakla ilân olunur. (6781) Ticaret işierî umum müdurlüğünden: or. BAHATTiN ŞEVKi ^ J Cildıye ve zuhrevıye raatehasstsı ^ 1 Avrupada san^at tahsili İstanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdurlüğünden: Maarif Vekâleti Celilesince namzetlikleri kabul edilmiş'olan tale benin müsabaka imtihanlarına iki eylulde başianacaktır. Bu imtihanlara İstanbul Mıntaka San'at mektebinde gireceklerin en geç 31 ağustos 933 perşembe günü saat 12 ye kadar mektebe muracaatle sıhhî muayenelerini yaptırmalan ve hüviyetlerini tasdik ettirip müsabakaya girme vesikası almalan lâzımdır. (4438) Babıaü caddesi Meserret Oteli karşıs,nda No. 125. Sabahtan akşama kadar | | Fıkaraya pazartesi günleri meccanen ^ (6043) NORDSTERN Sigorta kumpanyası tarafından ya . pılan ilânat münasebetile keyfiyeti tavzih etmeği münasip gördük. Şöyle ki: Nordstern kumpanyasının teklif etti • ği yeni serait tarafımızdan kabul edflmiyerek bu kumpanyanın umumî a • centalığmdan istifa ettik. Lebet biraderier ve şürekâsı (6797) *r Fuat Paşa Operatör ve kadın hastalıkları mütehassısı Cumadan maada hergün Salı günü ınuhtacini meccanen tedavi eder Beştlctaş: Tramvay yolu Süreyya apartımanı 11 tstanbul 6 inci icra memurlugundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer eşyayı beytiye açık arttırma suretile 3/9/933 tarihine musadif pazar günü saat 16 dan 17 ya kadar Şislide Halâskârgazi caddesin • > de 224 numaralı aparhmanın önünda satılacağından talip olanlann mahal linde hazır bulunacak memuruna mü'racaateri Uân olunur. (#792) Doktor istanbul Naf ıa Fen Mektebi Mudurlugunden: Mektebimizin 933 malî senesi ekmek ihtiyacı hakkında evvelce kapalı zarf usulile yaptlan miinakasasına talip zuhur etmediğinden bu kere alenî münakasa suretile münakasasının icrası takarrür et mekle taliplerin yevmi ihale olan 6 eylul 933 çarşamba günü saat 14 te Gümüşsuyunda kâin mektepte münakit komisyona depozito akçelerile beraber müracaatleri. ' (4100) • Cildiye ve zühreviye ^ Bejoglu Asmalimesçit Atlas hsn • 2 inci kat. Tel. 43353 (59b4> Dr.ÇiPRUT I | ^ hastaiiklan mütehassi'i • GsLziantep C. Müddeiumumiliğinden: 1 Gaziantep hapisanesinin mayıs 934 gayesine kadar olan ekmek ihtiyacı 16 ağustos 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 2 İhale 5 eylul 933 tarihine musadif salı günü saat üçte C. Müddeiumumiliğinde yapılacaktır. 3 Taliplerin «20000» yirmi bin lira bedeli muhammene yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerile ve usul dairesinde imlâ edil miş teklifname ile Müddeiumumilik dairesine müracaatleri. 4 lzahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin mahallî Müddeiıımumilikleri vasıtasile Gaziantep Müddeiumumiliğinden bir suretini talep eylemeleri ilân olunur. (4259)"" 1 2 3 4 İlk Orta ve Lite kısimlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlanmıştı Müdiriyet, müracaatleri cumadan başka her gün kabul eder. Leylî ve neharî bütün ücretlerde mühim nisbette tenzüât yapılmıştır. Arzu edeniere tarifname gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkası Tel. 22534 < H H ^ 6462 istiklâl Lisesi Vekâleti Celilesinden: Müdurlüğünden: Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ankarada Yenişenirde Cebeci caddesi üzerinde kâin Hıfzıssıhha Enstitü binaları kirli suUrt için inşa ettirilecek ve bedeli keçfi 6789 liradan ibaret tasfiye çukurlan inşaatı kapalı zarfla ve yirmi gün müddetle münakasaya konulmustur. Teklif mektuplaik eylulün 12 inci sali günü saat 15 te S'.hhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti münaka sa komisyonunda açılacakhr. Taliplerin p]ân ve kecfım görmek ve malumat almak üzere Vekâlet murakıp mühendisliğine müracaat eylemeleri ve teklif mektuplarını yevm ve saati mezkurdan evvel Ve kâlet Kalemi Mahsus Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur. «4369» •• Leylî ve Neharî mm* Kız ve Erkek İ S T A N B U L Orta kız mektebi Derslere 16 eylulde başlanacaktır. Ikmal îmtihanları 18 eylul sabahı saat 9 da icra olunacaktır. Kayit muamelâtı cuma ve pazardan başka hergiin yapılır. ^^HHHII^ap. 6 8 < 70 JEANNE D'ARC Kumkapıda Tl^JDKiYE BAN KA5 f MÜJDE Makineler Satışı HP kuvvetmde islim istabil ma. kine 1 Galway kazan ile 60 HP lokomobil Tanden. 25 HP lokomobil 1 silindirli 28 HP kompresorsuz Dizemotor. Pek az müstamel halde satılıktır. Arzu edenlerin tnegölde mühendis Toth adresine müracaatleri. (6796) 150 Gazi Lisesi Yalnız Orta ve lise kısımlan havidır Müdürü: EBULMUHSiN KEMAL "Yeni Lise,, ye tahvil edılmiştır. Lisemiz yeni kurulan Üniversiteye bir ecnebi lısanına Lmamile sahip olarak talebe yetiştirmek maksadile açilmıştır. Ders proîrarolan yeni şekillere göre (ertip ediimiştir. Tecriibeli ve seçilmiş bir talim heyetine maliktir Ankara'da bu namdakı lise ile o'an i!tiha«'n refi için lisemizin t'îmi Mektep: Cağaloğlunda Sıhhiye müdürlüğü bitişiğinde hergün talebe kayıt ve kabul olunur. (6320) İstanbul Ziraat Müdurlüğünden; Kullanılmamış muhtelif kuturda 931,5 kilo halat ile bir makine kayışı bilmüzayede satılacaktır. Taliplerin nümunelerini görmek için idaremize ve istirak için de ihale günü olan 13 eylul 933 çar şamba günü saat 16 ya kadar pey akçesile Defterdarlıkta Ziraat müzayede komisyonuna müracaatleri. (4309) U # Dr. H 0 D A R A ilt ve zührevî hastalıklar mütehassısı Revoğlu, Tiinel Pasajında No. I. A. » . Teleton: 21436 +. 6026 Sahip ve Başmuharrirt Yunua Nadt ümumi neyrlyatı idare eden Yazı işleri müdürü: Abidtn Daver liatbaacuık ve Neşriyat Turk Anonim Şirketi . Istanbul Saraçhane başı Münir Paşa konaklannda Tekmil sınıfları mevcut resmî muadeleti haiz tam devreli lisedir. tlk sınıflardan itibaren ecnebi lisanı mecburidir. Fransızca, almanca ve ingilizce kurları vardır. Leylî talebenin sıhhat ve gıdasına azamî itina edilmektedir. Talebeler sahahları mektebin hususî otobü«Ierile evlerinden alınır, akşamlan gene ayni vasıta ile evlerine göndenlir. Talim heyeti memleketin en yüksek mtıaîlimlerinden müteşekkildir. Ktyit muamelesi için cuma ve pazardan maada her gün saat 10 dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Sınıf ye bakalorya ikmal imtihanlarına eylulün ikinci günü ve tedrisata on birinci günü Hayrîye Liseleri K17, Erkek Leylî, Neharî Ana ilk, orta ve lise baslanacaktır. Tel. 20530 ^••••••••^(6600X1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog