Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

29 Ağustos 1933; Barut vc rrîevaddı infilâkıye fişek KAYIT VE KABUL ve av malzemesi ve av saçması İstanbul Nafıa Fen Mektebi inhisarları işletme muvakkat Müdürlüğünden: idaresinden: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. tlk av mevsimine mahsus dolu fişeklerinden bu kere kara barutlu olarak imal ve ihzar edilen fişekler satışa çıkarılmıştır. Bu fisekler, onar adetlik kutular deruniine konulmuş olup bir kutunun f iatı 50 kuruştur. Topanedeki satış mağazamızdan ve sair belli başlı bayilerimizden arayınız. Bu fiçekleri kullanînca memnun kalacaksınız ve kovan barut ve saire alıp fiçek ihzarı îçin beyhude uğraşmıyarak bundan sonra şüphesiz hep bu yeni dolu fişeklerimizi alacaksınız. Bu fişeklerin evsafı aşağıda gösterilmiştir. Bıldırcm ve emsali avlar.a mahsus dolu av fişeği 12 kalibre siyah •v kovanı: Birinci nev'i siyah kara av barutu 4.700 gram Av saçması 31, 00 » Av saçması numarası ve kutu 11 numara «1,50 m/m» F»'°V îrîndfki saçmamn tane adedi vasatî 1350 12 kalibre «namlu tulü 70 s/m» tam şok tüfek ile LIMANIMIZDAN HAREKETEDECEk' VAPURıAR Denizyoilan işletmesi ACENTALARI Karaköy Köpriibaşı Tel. 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Teleton : 22740 ^ NAİM VAPUR İDARESİ I Izmir Sürat Postası A D N A N vpr a uu Avcılara ilân 2 Orta mektep mezunu ve riyaziyeden alâ derecede not almif olmak sarttır. 3 Yaşı 17 den küçük ve 25 ten büyük olmamak. 4 Mektep tabibi taraf ından yapılacak sıhhî muayenede mesleğin zorluklarına tahammül edeceği anlaşılmak ve göz, lculak hastalık • larına müptelâ olmadıkları sabit olmak. 5 Yapılacak müsabaka imtihanını kazanmak. «Hesap, cebir. hendese» 6 Müsabakayı kazananlar «4» ay müddetle mektebin ihzar! kısmına nehari olarak devam ederler. 7 Mektebe giren ve leylî devam etmek istiyenleTden mektepten çıktıktan sonra beş sene müddetle hizmeti mecburelerini yapacak larına dair noterden musaddak kefaletname alınır. 8 Lise mezunlan doğrudan doğnıya ve imtihansız olarak mek • tebe leylî girerler. 9 Mektebe girmek istiyenler polisçe musaddak hüsnühal ilmü haberi, mektep diploma veya vesikası, nüfus kâğıdı ve dört adet vesika fotoğraflannı pullu bir istidaya yapıştırarak mektep müdiriyetine bizzat veya bilvasıta göndermelidirler. 10 Kayit ve kabul için vaki olacak müracaatler 31 ağustos tari hine kadar kabul olunur. Bu tarihten sonra vaki olacak müracaatler ve gelecek evrak ve vesaik mevkii muameleye konultnaz. 11 Müsabaka imtihanlarma girecek 16 eylul 933 cumartesi günü saat 9 da mektepte hazır bulunmalıdırlar. 12 Kayit ve kabul için mektebe c^martesi, pazartesi ve çarşamba günleri müracaat olunur. 13 Adres: Taksim, Gümüşsuyunda Nafıa Fen mektebi. «3896» 1SKENDER1YE ANKARA POSTASI Perşembe saat tam 18 de doğru İZMİR'e hareket eder.Tafsilât için Galata Gümrük karşısında Site Fran1 b> sez Han No. 12 Tel: 41041 vapuru 29 ağustos salı gunü saat 11 de Galata nhbmından Izmir, Pire , Iskenderiyeye kalkar. (4444) İMUSTAF» CEMAL VAPURLARI KARADENİZ 1. nci Aralık postası ZonguldakBartm^ SAMSUN BURSA Vapuru 29 ağustos sah günü saat 18 de Galata nhümından kalkar. GİDİŞTE Zonpuldak, Inebolu, Sinop, Samsun, Ünye, Ordu, Gıresun, Vakfıkebir, Trabzon ve Rizeye; DONÜŞTE Rize, Surmene, Trabzon, Vakfıkebir, Giresun, Ordu, Ünye, Samsun, Sinop , Inebolu. Zonguldaga uğrar. (4462) " Perşembe Akpamı saat 19 da Galata nhtımından hareketle (Ereğli, Zongnldak, ve Bartm) a gidecek ve gelecektir. Galata Küçük Rıhtım No. 4 5 Telefon: 40913(6776^ LASTER SİLBERMANN ve ŞQ. DOYÇü LEVAJNT Linye Hamburg, Brem. Anvers, lsttnbul ve Bahrisiyah aıannda aziroet ve avdef muntazam postalan Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan limanırrı/a muvasalta beklenen vjpurlar N i c e a vapuru limanımızda. T h e s s a l i a vapuru 29 ağustoss doğra S a m o s vapuru 8 eylule doğru. Tlfios vapuru 18 eylule doğru. Burgaz, Varna, Köstence, Kalas re tbraii için limanımızdan hareket edecek vapurlar T h e s s a l i a vapurn 2931 ağustosa doğrn S a m o s vapuru 1012 eylule doğru. T i n o s vapuru 18 20 eylule doğru. Yakında Hamburg, Brem, Anv.rs ve Roterdam limanian için hareket edecek vapurlar N i c e a vapuru limanımızda Aguila zapuru 3 4 eylule dojrrn. t^eraklea vapuru 67 eylule doğru. T h e s s a l i a vanuru 1012 eylule doğru. Yakında Londraya gidecek vapurlar Aguila vapuru 34 eylule doğru. Fazla ufsillt içüı Galata'da Ovıkimyan hanında Laster Silbermann ve Şürekâsi vapur tcentalığına müracaaL Telefon: 446476 (5903) tstanbu 6 ma icra memarlugundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paray* çevrilmeci mukarrer halı, kontol, karyola açık arthrma turetile 2/9/933 cumartesi günü saat 17 • 18 e kadar Beyoğlunda Çesme sokak 18 numaralı hane önönde satılacağından ta • liplerra mahallmde hazır bulunacak memunma müracaatleri ilân olunur. (6787) Tel: 44647 6 KARADENİZ Sürat postası îsmet Pasa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 75 s/m Inıtrunda bir hedefe 30 metre mesafeden Isabet adedi 810 îsabet nisbeti % 60 15 metre saçmalann haiz olduğu sür'ati vasatî 330,3 meîre Hedefte Nüfus Kzamî D 1 K K A TÎ Gerek kara ve gerek dumansîz barutlu ve muhtelif saçma ile veya canavar kurşunile doldurulmuç muhtelif cins ve fiatta fişeklerimiz de yakında satışa çıkarılacak ve ayrıca ilân edilecektir. 500 adetten aşağı olmamak üzere doğruca sipariş dahi kabui olunur. Kutulann garanti etiketlerini ihtiva etmiş olmasına dikkat ediniz. (4253) 1 fsmet Pasa Kız Enstitüsünde, Enstitü, Ankara Kız Lisesi ve Kız orta mektep talebesi için leylî pansiyon kayitlerine başlanmıştır. 2 Senelik yatı ücreti 275 liradır. Maaşı 55 liradan asağı olan memur çocuklarından % 10, yatı mekteplerinde birden fazla ücretli çocuğu olan herkes için ikinci kardeşten % 15, üçüncü kardesten % 20 tenzilât yapılır. 3 Mektep, ikmal imtihanlarma 1 eylulde, derslere 11 eylulde başhyacaktır. Eski leylî talebenin kayitlerini yenilemeleri, yenilerin girme sartlarını anlamak üzere hergün mektebe müracaat eyleme leri «4397» KARADENİZ vapuru 31 ağustos perşembe günü saat 18 de Galata rıhommdan kalkar. GİÜİŞTE: înebolu, Samsun, Ordu, Girerun, Trabzon, Rize ve Hopaya; DÖNÜŞTE: Hopa. Pazar, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve Inebolu y a uğrar. "Evvelce yapılmaîrta olan Çarşamba postası kaldırılmiştır. , Maarif Vekâletinden: 1 Orta tedrisat mekteplerinde Fembilgisi «Biyoloji beraber», riyaziye, türkçe, fransızca, almanca, ingilizce, resim, dikiş biçki «ev idaresi, tabahat ve çocuk bakımı dahil» ve musiki muallimi olmak istiyenler için bu sene eylulde ehliyetname imtihanı açılacaktır. 2 Fenbilgisi, riyaziye, tarih coğrafya, ve yabancı lisanlar imtihanlarma eylulün 18 inci pazartesi günü Istanbulda Üniversitede, Vilâyet telefon tesisatı için mubayaası muktazi 4316 lira 80 kuresim imtihanına eylulün 9 uncu cumartesi günü Istanbulda Güzel ruş muhammen bedelli 25 kalem telefon malzemesi 13 eylul 933 çarSana'tlar Akademisinde, şamba günü saat 15 te ihale edilmek üzere alenen münakasaya koDikis biçki imtihanlarma eylulün 10 uncu pazar günü îstanbulda nulmuştur. Kız Muallim mektebinde, Şartname ile malzeme listelerinin birer sureti Istanbul Posta ve Musiki muallim imtihanlarma da eylulün 6 ıncı perşembe günü Telgraf Levazım Müdürlüğüne gönderilmiştir. Şeraiti ve malzemeAnkarada Musiki Muallim mektebinde baslanacaktır. nin cins ve evsafını öğrenmek istiyenlerin mezkur müdürlüğe ve ta3 Bu imtihana gireceklerin: Iip olanlann da mezkur gün ve saatte % 7,5 teminatı muvakkate ile A Türk olmaları, Vilâyet Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (4352) B Yirmiden eksik 45 ten fazla yaşta olmamalari, C Hüsnühal erbabından olduklarını ve bir cinayet ve cünha nev'inden mahkumiyetleri olmadığı hakkmda vilâyet veya kaza hey yetinden bir mazbata ibraz etmeleri «hâlen memur ve muallim o Kayit muamelesine başlanmıştır. 8 eylule kadar devam edilecek • lanlar bu kayitten müstesna olup mensup oldukları daire âmirinin tir. Eski talebenin de bu müddet içinde kayitlerinin yenilenmesi ve vereceği vesika kâfidir». 932 • 933 mezunlarının şehadetnamelerini alabilmeleri için 4 vesika D Her türlü hastaliktan ve muallimlik etmeğe mâni vücut an fotoğrafı getirmeleri lâzımdır. (4310) za'anndan salim olmaları, E Muntazam ve müselsel bir tahsil takip etmiş olmak şartile tam devreli lise veya yedi senelik idadî ve yahut muallim mektebi Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları mezunu olmaları, I Resim, musiki ve dildş biçki imtihanına gireceklerin en az orta mektep veya buna muadil mektepten mezun bulunmalan şarttır. ^ «Liseden mezun olanların en az iki sene evvel mektebi bitirmiş •e muallim mektebinden mezun olanların en az iki ders senesi muallimlik etmiş bulunmalan lâzımdır.» 4 Namzetler imtihanda muvaffak oldukları takdirde 1702 numarah kanunun birinci ve ikinci maddelerinde gösterilen dereceler ile Vekâletin tayin edeceği her hangi bir orta tedrisat mektebi muallimliğini ve en az iki sene hizmet etmegi kabul ettiklerine ve aksi takdirde Maarif Vekâletinin emrine 600 lira vermekle mükellef bulunduklarına dair noterlikten tasdikli taahhüt senedi tevdi edecekler dir. 3 Yukandaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Vekâlete müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu vesikalar bağlanacaktır: A Nüfus tezkerelerinin asıl veya tasdikli suretleri, B Tahsil derecelerine ait şehadetname veya vesikalarin asıl veya suretleri, C Hüsnühal şehadetname veya mazbata vesikalari, Beyoğlu D Mahallî Maarif idarelerindeki mimunesine tevfikan tasdik6/9/933 11/9/933 16/9/933 20/9/933 Kasunpasa 11 sıhhat raporu, Üsküdar E Noterlikten tasdikli taahhüt senedi, Eminönü F Mahallî Maarif idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, Yalova H Dört tane 4 X 6,5 eb'asında kartonsuz fotoğraflan, 7/9/933 12/9/933 17/9/933 21/9/933 Sarıyer Bu vesikalar imtihan günlerinden bir hafta evvel gonderilmiş olBakırköy malıdır. Adalar Bu tarihten sonra Vekâlete gonderilmiş olan veya evrakı müsbi Kadıköy tesi noksan gonderilmiş bulunan istidalar hıfzolunacaktır. 9/9/933 13/9/933 18/9/933 23/9/933 Beşiktaş Bu sene temmuz ayı zarfında açılmış olan muallim muavinliği imtihanlarma girip te muvaffak olamıyanlardan bu defaki imtiha Fatih 10/9/933 14/9/933 19/9/933 24/9/933 na girmek istiyenlerin tekrar imtihana kabul edilmeleri için icap Eyüp \ edenlere emir verilmiştir. Yeniden istida vermelerine lüzum olmadıSamatya (4450 ğından imtihan günlerinden bir gün evvel imtihan heyeti reisliğine mü rmcaat etmeleri ilân olunur. (4410)# AYVALIK Aralık postası Kütahya Vilâyetinden: ANTALYA vapuru 31 ağustos perşembe gönü saat 17 de idare nhtımından kalkar. GİDİŞTE Gelibolu, Çanakkale, Bozcaada, Küçükkuyu, Altınoluk, Edremit, Bürhaniye, ve Ayvalığa; DÖNÜŞTE Ayvalık, Bürhaniye, Edremit, AİDnoluk, Küçükkuyu, Bozcaada, Çanakkale ve Geliboluya uğrar. "4496 M l Aksam Erkek Sa n'at Mektebi Hariciye Vekâleti Mubayaat Komisyonu Riyasetinden: 100 ton yerli kok kömürü Vekâlet için 50 ton yerli kok kömürü Misafirini ecnebiye koşkü için 2000 kilo mangal kömürü Misafirini ecnebiye köşkü için 3000 kilo kırılmış odun. Vekâlet ve Misafirini ecnebiye köşkü içm mubayaa edilecek nev'i ve miktarı yukarıda yazılı mahrukat «20» yirmi gün müddetle ve kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Ihalesi 21 eylul 933 perşembe günü saat «16» on altıda icra edilecektir. Tetninat akçesi «470» dört yüz yetmiş liradır. Şartname, Hariciye Levazım Müdürlüğünden ve Îstanbulda Ankara caddesinde Hariciye Vekâleti Hazinei Evrak Müdürlüğünden alınabilir. (4470) Şubemiz Mütekaidin, Eytam ve Eramil iskonto muamelâtına ve tnuamelelerin günü gününe intacına aşağıda yazılı günlerden itibaren baştanacaktır. i Devlet Matbaası Müdürlüğünden: Şartnamesine tevfikan 35,000 kilo kok, 3,000 kilo lngiliz Antrasiti ve 3,000 kilo Kriple kömürü alenî müzayede suretiie satın alı nacaktır. Müzayede 6 eylul 1933 çarşamba günü saat 14 te Matbaada yapılacaktır. Şartname her gün Matbaa Müdürlüğünden alrna bilir. (4473) Eminönü Kapı No Sokağı Malmüdürlüğünden: Mahallesi Mesahası M. M. Muhammen Kıvmetİ Lira 14Q69 70/2 Babıâli Alemdar 299.17 1 2 5 0 6 70/3 » » » 70/4 » » » '12506 70/5 » » 480,99 15251 Cağaloğlunda mülga Nafıa Nezareti ile Tayyare Cemiyeti binaları arasında bu kere dört parçaya ayrılan yukarıda mevki, mesaha ve kapı numaralan yazılı arsalar bedeli iki taksitte odenmek şartile hizalanndaki kıymetler üzerinden ayn ayrı kapalı zarf usulile 31! ağustos 933 perşembe günü saat on dörtte satılacaktır. îsteklilerin , muhammen kıymetin % 7,5 nisbetinde teminat mektuplarile teklif nameelrini yevmi mezkurdan evvei Eminonü Malmudürlügünde i mütesekkil satıç komisyonuna tevdî eylemeleri. (3868)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog