Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet istanbul öorsası kapanış fiatları 28 8 933 N UKUT Altş 680 148 16i 220 114 24 818 Kiralık hane : istanbul Belediyesi ilânları Kadıköyde Muvakkithane caddesinde 8/5 No. maabahçe dük • kân bir seneden üç seneye kadar kiraya verilmek üzere kapalı zarfla müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, müzayedeye girmek için de 90 Iiralık teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplannı 18/ 9/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene vermelidirler. (4494) * * * Belediye müessesatı için Dolmabahçe, Yedikule, Kadıköy gazhanelerinden alınacak 2446,5 ton kok kömürünün nakliyesi kapalı zarf Ia münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 459 Iiralık teminat makbuz veya mektubile teklif mektuplannı 18/ 9/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene verme lidirler. (4492) Sirkecide Cezairli Ahmetpaşa medresesi: Teminat 18 lira Arnavutköyde 33/59 No. hane 7,5 8,5 Üsküdarda 71 No. dükkân 2,5 Cağaloğlunda Hasanpaşa medresesi 6 No. odası 1,5 Hasköyde 199 No. dükkân 7,5 Arnavutköyde 4/41 No. hane 2 Kapalıçarşıda 22 No. dükkân 20 Çemberlitaşta 3, 5, 7 No. dükkân 7,5 Arnavutköyde 64/37 No.lı hane .13,5 Çarşambada Tevkiicafer medresesi 4 Beşiktaşta Kaptan ibrahimağa mektebi ünas kısım 16,5 » » » » zükur » Yukarida yazıh mahaller kiraya verilmek üzere açık müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere Levazım Mü dürlüğüne, müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya mektubu ile 18/9/933 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimî Encümene müracaat etmelidirler. (4491) Leylî Neharî Kız Erkek 1 Sterlin 1 Dolar 1 20 Fransız fr. 20 Liret 20 Belcika fr. 2ü Drahmi 20 Isvıçre fr. 20 Leva I Florin 20 Çek kronu Isveç kronn Avusturya §11. Peçeta 2C» Lev 2t t Dinar Satıs 685 152 223 117 822 168.50 25 26 1 : 118 .16 25,50 83,50 24,50 48,50 16 85 122 38 25 Zlotı Mark Rnble 1 Yen 1 Türk altını Mecidiye Banknöt Os B. 22 56 45 921 27,50 23 25S 36,25 922 37 260 23,50 58 48 24 29 17,50 50 [ ' | , Nisantasında Teşvikiyede Eminefendi sokağmda on bir oda iki salon bir taslık, terkos, elektrik, havagazi tesi satlannı havi geniş iki kat üzerinde ge. niş 1500 arştn bahçe, bahçede garaj, usak odasını havi içi duı yeni yaelıboyalı, nezaretî fevkalâdeyi havi tram vay istasyonuna iki dakika mesafede mükemmel bir hane kiralıktır. Talip olanlarm, ittisalmdeki on numaraya muracaatleri. Telefon numarası 60262. Devrek icra memurluğundan : Çaycumada Hacı Ali oğlu Tevfik Efendmin 5225 kurus borçlu Diiz kar . yesinden Hasan Bey oğlu Hüseynin haczolunan Çaycumanm Ayagur kariyesinde vaki taraflan şarkan Çelen oğlu Rifat ve Hacılar kariyesinden Kerik oğlu Abdullah tarlası garben Hüseyin Bey oğlu Ahmet tarlası şimalen Yu kandere kariyesinden Ali pehlivanm Yusof tarlası cenaben Pantı oğlu Mehmet tarlasile mahdut kum tarlasınm biL mözayede satımanna karar verflmis olduğundan talip olanlann mezkur tarlanın muhammen kiymeti olan elli Iiranın 7 1/2 depozito etmek veya muteber kefalete raptetmek suretile mu zayedeye iştirak edebileceğine ve daha ziyade malumat almak istiyenlerin Devrek icra tnemurluğuna müracaat et meleri liizumu îlân olunur. (6788) Kadıköy 2 inci sulh hukuk mahke mesinden: Bostancida tçerenköyünde Çınaralh tokağmda 48 numarah hanede mu kim olup Bakırkoy hastanesinde tah tnkılâp Liseleri A N A İ L K O R T A ve L i S E S I N I F L A R I Müessisi: Nebi Zade Hamdi Kayit ve kabul muamelesine başlanmıştır. Resmî mekteplere muadeleti Maarif Vekâletince tasdik edilmiştir. Güzide ve muktedir bir talim heyetine maliktir. Ecnebi lisanı tedrisatına ilk kısmın son iki sınıfından başlanrr. Dersler haricinde aynca parasız lisan kurları vardır. Cumadan maada her gün saat 14 ile 16 arasında müracaat olunabilir J Cağaloğlu Yanıksaraylar caddesi Tel. 20019 • 6804 Ticaret işleri umum müdürlüğünden: 30 ikinciteşrin 330 tarihli kannn hükümlerine göre tesçil edilmiş olan ecnebi şirketlerinden ( Conston Layn Limitet Johnston Lmes Limitet ) Şirketi bu kere müracaatle Şirketin Tütkiye umumî vekillığine Şirket namına yapacağı işlerden doğacak davalarda büttin mahkeraelerde dava eden, edilen ve iiçüncü şahas sıfatlarile haz>r bulunmak üzere ( W. F. Van der Zee ) kolektif şirketini tayin eyledigini bildirmiş ve lâzım gelen vesikayı vermiştir. Keyfiyet kanunî hükürulere oygun olmakla ilân olunur. (6782) ÇE KLER Londra NevYorlc Paris Milano Brüksei Atina CenevM Sofya Amsterdaîn Prag Stokholm Viyana Madrit Berlin Varşova Budapeşt» Bükrej BelgTat Yokohama Moskova Açılış 686,25 0,6792 12,06 8,9212 3,3815 83,80 2,4383 66,895 1,1695 15,8775 2,85 M1 5,67 1,97375 4,2075 3.67S 80,125 34,914 2,3625 Kapanış 684,50 0,6706 12,05 8,94 1 3,37875 83,73 2,43875 1 66,8975 1,1646 15,865 2,8468 4,4075 5,665 1,9775 ; 4,205 3,6725 80,06 34,8875 2,38 Kapam? Pertevniya! Vakfından: Aksarayda Validecamii karşısında muvakkithane ittisalinde müceddeden inşa olunan üç bap dükkân üçer sene müddetle yirmi gün müzayedeye vazolunmuştur. Taliplerin müzayede günü olan eylulün dördüne musadif pazartesi günü saat on beşte İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal Vakfı idaresine veya Encümene müracaat etmeleri. (4059) ES HAM lş Baakası hâmil. Iş Bankasi oam. A. Şim. 60 o'o . . 100 o/o $lrkedhayrlye Tratnvav Bomonti Nekur Terkos Balya Aslan çlmento Açılış tSTlKRAZLAR Açılış 95 97 Canakkale Nafıa Başmühendisliginden: Ezine • Ayvacık yolunun 0 + 000 kilometrosundan 12/687 kilo metıosuna kadar olan kısmının tesviyei turabiye, imalâtı sınaiye, şose inşaati 11/9/933 tarihine musadif pazarte«i günü saat on beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Bu inşaatm bedeli keşfi 124,811 lira 56 kuruştur. Münakasaya iştirak edecekler «661» numaralı müzayede ve münakasa kanununun mevaddı mahsusasma tevf ikan teklif mektuplan • nı ve muvakkat teminatlannı ayni günde saat on beşe kadar Ça nakkalede makamı Vilâyete tevdi etmeleri lâzımdır. Münakasaya konulan mezkur yolun evrakı keşfiye ve şartnamesini görmek ve fazla tafsilât almak istiyenlerin Ankarada Yollar Umum Müdürlüğüne ve fstanbul, Canakkale Başmühendisliklerine müracaat etmeleri ilân olunur. (4471) Inşaat Usta Mektebi Ankarada inşaat usta mektebine müsabaka imtihanı ile leylî mec • canî olarak 40 talebe ahnacaktır. 1933 ikraraiyell tstlkran îstikra» DahiH Şark şimendiferi Dfiynnu Mnv. Gütnruk Saydı Mahi Bajfdat Askeriye Kapanış 1 95 97 b tedavide bulunan askeri kâtipliğin den mütekait Arif Efendinin akıl hat talığile malul olduğu anlaşıdığından kanunu medeninin 355, 361 ve 364 un. cfi maddeleri mucibince umuru vasayeti ifa etmek üzere mezkur hanede van mukime zevcesi Rukiye Hanım Ş A R T LA R A» Türk vatandaçı olmak, B» Tam devreli bir ilk mektep mezunu olmak, C» 12 den aşağı ve 16 dan yukarı yaşta olmamak. D» lnşaatçı ustası yetişmek için lâzım gelen sıhhî vasıflarda olduğu mektep doktorunun raporile anlaşılmak, yukarıdaki şartlan haiz olanlardan mektebe ücretli leylî veya neharî meccanî olarak girmek istiyenler müsabakasız alınırlar. Ücretli leylilik için bir ders yilı için üç taksitte 275 lira alınır. E» İlk mektepten yukarı tahsil görmüş olanlar da yaşlan müsait olmak şartile müsabaka imtihanına girebilirler. Kayit için Sultanahmette mıntaka san'at mektebine cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri saat 9 dan 12 ye kadar müracaat etme < lidirler. Kayit işleri 2 eylul cumartesi saat 12 de kapanacaktır. Müs'abaka imtihanı 6 eylul çarşamba sabahı saat sekizde mıntaka san'at meks tebinde yapılacaktır. Müsabakaya namzet olarak kaydedilmek için: Mıntaka San'at mektebi müdürlüğüne verilecek bir istida ile birlikte: A» Nüfus tezkeresi, B» Tahsil vesikası, C» Aşı şehadetnamesi, D» 4 X 6 büyüklüğünde dört kartonsuz fotoğraf, E» Veli ilmühaberi getirmelidir. (4311) 55,25 54,25 TAHVİLÂT Elektrik şirkeu Traravay . Tünel Rıhtını Anadolu ( l ) Anadoln (2) 1 Anadoln (3) \nadolu Mümessıl Açılı; Kapanış tayin edilmiş olduğundan keyfiyeti ta47,65 47,65 51,45 47,65 47,65 51,25 yine alâkadaramn tarihi ıttılâdan itiba1 ren 10 gün zarhnda itiraz edebileceği ilân olunur. (6786) KANS1ZLIK knjtablik idn yepu» :*«va kaal ınya eden C i n / \ n lamnntahİB etibba tarafmdan tertio edüm»tir. O İ l t U r Nörastenl, TC Rursa Evkaf Müdürlüğünden: tznik kazasında Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa vakfından ormandan bermucibi plân 16000 knatar muhtelif cins odun kat'iyyatı 22/8/933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. Talip olanlann ve izahat almak istiyenlerin Bursa Evkaf Müdürlüğüne müracaatleri. (4290) Chlorote n r c r u i , PARI5 tnhisarlar Urnum Müdürlüğünden: Motörün ismi Sahibinin ismi Sahavet Tirebolulu Kara Mehmet Kaptan Cumhuriyet Sait Bey ve Itak Kaptan Kısmetibahrî Arif Kaptan Hüdaverdı Arif Kaptan Bebek Zekeriyya Kaptan Hüdaverdı Telci Mehmet Kaptan tsimleri yukarida yazıiı altı motorden idaremiz için satın alınmasi takarrür eden üç motör için 22/8/933 geçen sah günü kapalı zarfla yapılan münakasada sahipleri tarafmdan teklif edilen fiatlar haddi lâyik görülmemiştir. Bu sebeple alınacak mezkur üç motörün pazarlıkla satın ahnması kararlaştınlmıştır. Mezkur altı motör sahiplerinin yapılacak pazarhğa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlannı hamilen 9/9/933 cumartesi günü saat 15 te Galatada Ahm, Satım komisyonuna müracaatleri. (4465) I İSTANBULUN EN MÜKEMMEL APARTiMANI 1 Kadiköyünde Bahariye caddesinde servis yatak ve kabul dairelerinden mürekkep altir.da garaj ve aşçı odasını, dahilî telefon, zil ve kalorifer tesisatını cami ferah geniş ( Röntgen apartımanırun ) inşaati bitti. Ehven fiatla kiraya verilecektir. Apârtımanın ait katmdaki Dr. Kâmil veya Şişli Ş'fa Yurdunda Dr. Nazım Revlere müracaat. (6783') Halkalı Ziraat Mektebi Çif tliğinden: Kilo 15,000 Buğday 20,000 Arpa 75,000 Makine samanî 4,000 Yerli kuru bakla 1,400 Kıbrıs kuru bakla 12,000 Yulâf 10,000 Kaplıca 300 Kuşyemi 20,000 İmrallı kuru soğan Yukarida müfredat ve miktarlan gösterilen hububat ve erzak alenî müzayede ile satıiacaktır. Taliplerin iki yüz yetmiş beş lira mu vakkat teminat akçesile birlikte eylulün yedinci perşembe günü saat on beşte Yesilköy civannda Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliği idare heyetine müracaatleri. (4084) Pendik Serom Laboratuavrı Müdürlüğünden: Gazî Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden: 1 Gazi Terbiye Enstitüsü orta mekteplere ve orta dereceli meslek mekteplerine muallim, ilk mekteplere müdür ve müfettiş ve umumiyetle beden terbiyesi, resim iş dersi muallimi yetiştiren bir müessesedir. 2 Kayit ve kabul şartları Maarif idarelerine, muallim mektebi müdürlüklerine teblie olunntuştu»*. 3 Müsabakalar 2 ve 3 eylul 1933 tarihinde yapılacaktır. 4 Girmek istiyenlerin 31 ağustos 1933 tarihine kadar Maarif Müdürlüklerine müracaatleri. (4350) 30 Ton Kok kömürü yerli 1000 Adet 28 X 13 X 400 Göknar sandık tahtası 500 » 22 X 13 X 400 » ». » 500 » 22 X 2 X 400 » » » Pendik Bakteriyolojihanei Baytarisi için 30 ton yerli kok kömürü ve Serom Darülistihzarı için cins ve miktan yukarida gösterilen iki bin adet sandık tahtası 20 eylul 933 tarihine musadif çarşamba günü saat on dörtte ihaleleri icra edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Şartnamelerini görmek istiyenler her gün müessese müdiriyetile Fındıklıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler muhasebeciliğine ve münakasaya iştirak etmek istiyenlerin yevm ve saati mezkurda Fındıklıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde müteşekkil mubayaat komisyonuna müracaat eylemeleri. ' (4448) dam, kocalan d'a kabukları... Ben şeftalilerimi soyarak yerim! Hiç olmazsa hüviyetiniızi söyIeyiniz. Buyurunuz kartımı, madam. İbrahim, sekiz silindirli muhte şem otomobîlinin yan kapısma tesbit edilen plât'n bir levhanm üze • rîne mahkuk ismini gösterdi. İbrahim Bey mi.. İbrahim Bey siz misîniz?.. Evet madam. Kadmlara karşı hürmetkâr değilsiniz İbrahim Bey! Sizin gibi güzel bir kadına hiirmet etmek, yapılabilecek ha karetlerin en şeniini yapmak olur... Kulüpte beraber çay içtiler. Nar çiçeği kırmızisı ve limon sarısı renkli süvetleri genç ve güzel kadm, çamlarla muhat Orlik satosunun münzevi sakini meshur doktor Şombergin karısi idi. [1] bir saat sonra [1] «Kadife Alev> ısmile dercettığimiz romanın kahramanı clan doktor Şomberg çay salonunu terkettiler. İbrahim, kadının uzattığı çıplak bileğini öptü ve sordu: Sizi yarın fekrar görebileceğimi ümit etmek Uterim madam?... Nerede? Nar çiçeği kırmızısı ve limon sarısı renkli süveterli kadm dondü, çok nezaketle, hatta biraz serzenişkâr bir eda ile cevap verdi: Nerede mi ?... Bilmiyecek ne var azizim, odamda. III Avukat karneci idam mahku munun yatağının yanına alçak is • kemleyi çekerek oturdu. Gardiyan, müdür beyin emri mucibince mah kumla avukatını îçeride yalnız bı raktı; Kapıyı üzerlerine kapıya • rak çekildi. Teşekkür ederim azizim... ölüler diyarına seyahate çıkmadan evvel beni ziyaret etmek nezake tinde bulunduğunuz içim size mînnettarım... İnsan son dakikalarında candan birisile buluntnağı ne istanbul Av Vergileri Müdiriyetinden: Müdiriyet aklâmı için mubayaa edilecek yüz otuz çeki odun ile beş yüz kilo mangal ve bir ton kok kömürleri satın alınmak üzere 16 ağustos 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmış ve 4 eylul 933 pazartesi günü saat on beşte ihalesi mukarrer buiunmuş olmakla taliplerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Av Vergileri Müdiriyetine müracaat eylemeleri ilân olunur. (4244) kadar arzu ediyor bilseniz .. Hoş, bilmenizi temenni etmem ya... Bakınız şu dakikada gözümün önüne ne geldi: Kopyasını geçen sene Londrada satın aldığım Amold Böklenin meshur tablosu... Avukat sözünü kesti: İbrahim Bey... Şimdi Arnold Böklenin tablosunu düşünmek za • mam değil... Sizin cesur ve mert bir tnsan olduğımuzu bilirdim... DüelIodan kaçmadığınıza b'rçok misalIerile vâkıfım. Fakat düellodaki rakip ile cellât arajmda oldukça bir tnühim fark vardır.. Ben hiçbîr fark görmüyo nraı... Her ikisi de in^anı ayni yola sevkeder... Bu sefeır karşımdaki hasım, eli meçli değil, ipli... lşte, aradaki fark oundan ibaret. An • cak ister meçli olsun iser Ipli, hep sinin saiki kadın değil mid'r? Meçli bir hasım ile vurusurken nasıl daima kadm için çarpışdıysam, ipli cellâdm önüne de gene kadın için çıkıyorum... Şimdi bunları mevzuu bahsetmenin sırası değil... Sırası geldiği vakiıt bu bahse avdet ederiz... Çünkü, deminden dediğiniz gibi, son dakikalarınızda size refakat etmek için buraya gelmis değilim... Yasadığmız şu ümitsiz dakikalarınızda size bir ümit ışıği pek parlak ol mıyan bir ümit... Fakat ne de ol • sa ümit gene ümittir! Hususüe bu • lunduğnnuz vaziyette bir insan için ne kadar az dahi olsa, ümidin bir kıymeti vardır. Avukat Karnecînîn bu müphem sözleri İbrahim Beyin kalbinin şiddetle çarpmasına sebebiyet verdi. Muhatabınm sözlerine pek o kadar ehemmiyet vermiyormuş gibi bir vaziyet takınmış olmasına rağmen, bu «ümit» kelimesi, hapisanenin ağır havasını birdenbire hafifleti verdi... Hakkımda verilen idam hükmünün yeniden tetkik edileceğini mi söylemek i*tiyorsunuz?.. (Mabad'ı var) Tefrikat 11 Moris Dökobradan naklen Aşkın Kudreti K&pagı tekrar örttü ve çapkın bir tebes«ihnle: Bujrurunuz, dedi, şimdi gidebilirstniz!.. San ceyiân derîsi minimini papuç birkaç defa beyhude yere demaröre basti. Motör harekete geçmiyor du. Kadınm inarfı tuttu ve arabası nı yiirütmek için muttasıl demarörü tşleterek akümülâtörlermi ta mamen boşalttı. Bütün bu uğraş • malar esnasında İbrahim Bey, el • leri arkasmda, dudaklarında çap kin bir tebe«süm, sakin, fakat va • kur ve terbiyeli, otomobilin yanmda bekledi. Aküntülâtörlerdeki elek • trtk bofaıup motörün harekete geçmeeine knkân kainradigmı görün*ce, güzel kadma yanaşti ve neza k l Benim arabama geçiniz madam... Sizi, arzu ettiğiniz yere götüreyim... Böyle d"aha kolay olur! O halde evime... Rauhstrase No. 22. İbrahim Bey otomobüi kulübün kaptsının önünde durdurdu. Ka din kizdı. tbrahhn, kulübe girmesi için ı»rar etti. Nar çiçeği kırmızısı ve limon sarısı renkli »üveterli gü zel kadm, refikinin suratına bir tokat aşketti. Erkek raukabele olarak elini öptü. Kadm, bizar, mağlup, yorgun, sordu: Fakat ne i»tiyor»unuz ben • den? Sizî î«tiyorum madam. Sadece sizi! Ben evli bir kadınım mösyö. Kadınlar birer seftalidir n u •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog