Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

•29 Ağustos 1 33 fCumhurtyet' İlkmekteplerde beden terbiyesî dersleri Muallimleri, programlara yeni konan ders için hazırlamak üzere dün iki konferans verildi Birinci sahifeden mabat beden terbiyesi enstitüsü müdiirü Nizamettin Beyle Alman mütehassıs Kurt Dlaynas tarafından birer konferans verilmiştir. Çok alâka ile karşılanan bu içtimada ilk tedrisat müfettişlerile Istanbul ilkmektep muallimlerinin ekserisi bulunmuşlardır. Nizamettin Bey konfe . ransına, memleketimizde beden terbi yesinin kısa bir tarihçesini yaparak başlamış ve ezcümle demistir ki: « Beden terbiyesi 25 sene evvel mektep programlanna girmiştir. Bu nunla beraber henüz ideal bir şekilde olmadığını itiraf etmek lâzımdır. Ma • lî imkânsızlıklardan ilkmekteplere be. den terbiyesile me«gul olacak ilk ted • risat müfettişlerinin yetiştirilmesi ge • cikmiştir. İlkmektep rr.uaüimleri, beden terb! yesi dersini de vermekle mükelleftirler. Her sınıf mualümi, diğer dersler gibi beden terbiyesine de programında yer ayıracaktır. Kiiçük çocuklara yaptınlacak hareketler, oyun, jimnastik ve spo. run bazi hafif atletik kısımlandır. Ço • cukîara spor bir gaye olarak değil, vü • cut bakımmın bir vasıtası diye öğre tümelidir.» Müteakıben, hazıruna takdim edilen mütehassıs Kurt Daynas ta şunlan söylemiştir: « Beden terbiyesinin ilkmektep . lerden baslaması zaruridir. Bu iş, çocuklan toplayıp bazı işaretlerle bir takım hareketler yaptırmaktan ibaret değildV. Birçok memleketlerde, hatta garp te bazı yerlerde bile hâ)â beden ter . biyesi istihfaf ediliyor. Bu hiç doğnı değüdir. İlkmekteplerde bu ders, çocuğ'jTi adalî hassasiyet.'ni arttıracak, bec'enî kudretini tekemmiil ettirecek, onu müşterek mesaiye bir şahsî feda PŞrlığı alıstıracak s°kilde o'mslıdır. f'kmektenlereîe bircok nazarî dersler le meşgul olarak sınıfta atıl kalan talebeve temiz havada c;ğer, kalo, si • nir ve adalelerini takviye edecek o . yun şeklinde beden terbiyesi hareket leri yaptınlmalıdır. Fakat sınıf muallimIeri bu işle meşgul olurken kıyafetini değiştirmeli, yüksek ökçeli iskarpinler, yaka ve boyunbağı çıkarılmalıdır. Çünkü muallim'erin, çocuklara yaptıracaklan hareketleri evvelâ kendileri yap mahdırlar. Bu hareketler, ilk sınıflarda yürii . yüş, kiiçük atlamalar ve kosular, dör düncü ve beşinci smıflar da ise hafif vücut hareketleridir. Bunlar birinci kısımda çocuklara hikâye tarzında bazı hayvanlarm hareketlerini canlandırmak suretile, ikinci kısımda ise doğrudan doğruya anlaşılarak yapılmalı ve yaptınlmalıdır. Bilhassa kıyafet meselesi hiç ihmal edilmemelidir.» tki konferansı miiteakıp mektebin bahçesine cıkılmıs, muallimlerin huzu . runda Dumlupınar yatı mektebinden getirilen otuz kiiçük talebeye konferans larda anlatılan hareketler büyük bir muvaffakiyetle yaptınlmıştır. Cocuklarm kısa bir zamanda öğren. dikleri ve çok muntazam surette yap. tıklan beden hareketlerine, konferansı müteakm derhal soyunarak bir spor kostümü giyen Alman mütehassuın kutmndasında geç vakte kadar devam edilmistir. Mezarlara üstüste gomulen oluier T înhisarlarda yeni teşkilât 1 Öz dil müsabakamız: 28 Dün Edirnekapıda tet Ecnebi mütehassıslar akikat ve tahkikat yapıJd yın dördünde gelecekler Edirnekapı mezarlıklarında mezarcıhk eden birkaç kişinin para hırsile yeni gömülen bazı ölüleri mezarlanndan çıkararak bu mezar ları baskalarma sattıklarını yazmıştık. Is adliyeye intikal etmiştir. Edirnekapıdan itibaren Ramise kadar olan mezarlık saba^ı Saim, Ali, Ahmet ve diğer iki kişi tara fından parça parça olarak kira ile isletilmektedir. Yani buradaki mezarlığın arazisi muhtelif eshasa aittir. Arazi sahipleri bu yerleri isimleri geçen bu mezarcılara muayyen müddetli kuturatlarla kiraya ver mislerdir. Mezarcılar burada bir mezarı beş ilâ on lira ara;ında satmakta dırlar. Bundan başka defin ve sa ire namile ayrıra bazı masraflar da almaktadırlar. Son zamanlarda E dirnekapı mezarlığında boş yer kalmamıştır. Bunun üzerine mezarcılar eski mezarları birer birer bozmağa ve buralara yeni ölüler gömmeğe başlamışlardır. Birçok kimseler, mezarlığı ziyarete gittikleri zaman mezariıklannın kaybolduğunu görmiisler ve merciine sikâyet etmiş lerdir. Fakat mezarcılar eski mezarları bozmakla da kalmamıslar, ye niden mezar kazarak amele ücreti vermekten kurtulmak için yeni açılmıs mezarlardaki taze cesetleri bir mahzene saklıyarak oraya yeni getirilmis ölüleri de gömmeğe basla mışlardır. Bu suretle bir mezara iki üç, hatta dört ölUnün üstüste gömüldüğü yapılan tahkikatla anlaşıl • mıstır. Mezarcılar, bu hareketlerini gizli tutmak icin mezarlık korucularını da susturmağa karar vermişler, kendilerine para teklif etmislerdir. Ko ruculardan Mehmet Ağa, bu teklifi kabul etmiyerek isi mezarlıklar idaresile, Karagümrük nabiye müdürlüeüne haber vermistir. Bunun üzerine iş polise aksctmiştir. Dün alâkadarlar Edirnekapı merarlığına giderek bu «uretle üstüste ölü gömülen mezarlara ve ölülerin saklandifrı mahzende tptkikat yapmışlar, birçok kimselerin ifadelerini almıslard'r. Tahkikat neticesinde meıarcı, S»»'m, Ali ve Ahmet haklanndaki ihbar tahrkkuk etmiştir. AfVivece tahkikata devam edilmektedir. tnhisarlann işletme hususatında mütehassıs sıfatile çalışacak olan ecnebi mütehassıslar <?nümüzdeki ayın dördünde şehrimize geleceklerdir. Mütehassıslar için umum müdürlük binasında odalar hazırlan • mış, tercüman ve daktilolardan müreHîep ayrı bir büro tesis edilmiştir. öğrendiğimize göre, inhisarların idarî işleri ve teşkilâtm tanzitni ile geçenlerde şehrimize gelerek inhisar idarelerini ıslah için tetkikatta bulunan Amerikah mütehassıslara riyaset eden Mister Wallac Klark meşgul olacaktır. Tütün işleri için de Polonyah bîr mütehassıs getirtil mektedir. Bunlardan başka fabri kalarm işletmesi için de bir müteha&sıs davet edilmiştir. Eylul içinde yapılması mukarrer yeni teşkilâta göre mevcut şubeler den yalnız umum muhasebe ile ta kibat şubeleri kalmaktadır. Diğer şubeler, yeniden teşkil edilecek tütün, müfkirat, tuz ve fabrikalar müdürlüklerine ilhak olunacaklardır. Islahat teşkilâtının esası, idarenin bütün muamelâtını mubayaa ve imalât, ticaret ve sahş isminde iki büyük parcaya ayırmaktadır. Simdi ayrı ayrı çalışan mubayaa komisyonu ile levazım ve sevkiyat subesi de yeni teşkilâtta birleştiri lecektir. Amerikah mütehassısların tavsiyeleri mucibince, muhasebe siste • minde, diğer kısım'arın servis tarzlannda ehemmiyetli değişiklikler yapılacaktır. Usul ve muamelede yapılacak tadilâttan gaye az ve yanhssız işle fazla randman teminidir. Bunlardan başka inhisarlar mamulâtının, bu arada sigaralann daha nefis olması ambalâjlannın za rafetini temin edecek bellibaşh tedbirler ahnması da mukarrerdir. Gümrük ve İnhisarlar Vekili Rana Bey şehrimizde bu işlerle meşgul olmaktadır. Bir müddettenberi rahaUız bulunan İnhisarlar Umum Müdürü Hüsnü Bey de iyileşerek dün makamına gelmiş ve ıslahat hazırlıkları üz« • rinde tetkiklerine başlamışhr. MEZARCI Mak$im Gorkiden duymaz çabocak toplanır, sesin aktıgî yana boynunu nz&hr, enerini arkasma koyar, donup kalır ve gözivle dmliyormus gibi kara gözünü alabüdiğme a • çardı. Arasm bu hal dışarda basma geKrdi. Bu yüzde iki kere atlara ezâmis v« o bir korku görmeden oradakflerm baj. nfmaJamı duymadan, şaşkm şajkm dururken birçok kereler arabactbrdan kırbaç sretnisti. O derdi: « Mızıkayı duyar duymaz 8yle sanıyorum ki; bir nehrin dîbtne göcü. yorum.» Kendisinden IS y«f daha bayök keadki kafc yılbktı ickid T* hmm <U1«alı bir kan olan mezarlık düencMİ Sarokma ile dostttı. Bu kadm senin neo, diye «or . dum. Peki ama onun kj yaşağanma (5) kim ortak olacak, benim avuta • cak kim«em yok. Ben en acıhlan a • vuttryorum. Bundan sevinç duyuyorom. Benim kendi acna yok, onun acdarm* ortak oluyorum. Birden men bir tetnmus yağmuru nun bol suyu içinde bir ağacın gur dallan dibinde durmuş konuşuyorduk. Kostiya sivri, çıpUk kafatastmn 3ttüne çarpan yağmur damlalanm bü • yük bir hoşnuüukla ioine smdirerek ım« nldaruyordn: Deyişlerknin göz sutarmı yoket > , mesi hoşuma gider. öyle tanyenan ki onda mide kmtt' seri vardı. Soluğu çurumos bir ölfi gftSt kokardı, yemek yiyeroeıdi. Yediğini dışan çtkarmaktan çok acj duyardı. Bununla beraber şevk içinde çahşnr. Mezarhkta sevinçfi, sevimli dolasvdı. Oyun uğruna otelri bekçflerle aH . mışaltı oynarken oidS. M Hamp (1) (2) (3) (4) (5) Papaz, y&hut imam Cehennem Cennet Sade Iç acılari Mütehassısların vaptıkları tetkikat tki aydanberi memleketimizde be. den terbiyesi teşkilâtının ıslahı için tetkikat yapmakta olan Ankara Beden Terbiyesî Enstitüsü müdürü Nizamet tin Bey ve Alman mütehassıs Kurt Daynas seyahatlerinin son merhalesi olan İttanbulda mesailerini bitirmislerdir. Bu hususta Maarif Vekâletine verilmek üzere büyük bir rapor hanrlan maktadır. Rapora nazaran, memleketimizin beden terbiyesi teskilâhnda mühim de ğisiklikler yapılması teklif edilecek • tir. 1 utunlerımız Mısırlı misafirler Tek gözlü mezarlık bekçisi Bodri yagine çoktandır özlediği armoniği verdığim zaman o, sağ elmi büyük bir güçle canevmm uzerinde sıktı ve, sen dirimliltkten yanarak cana yakm arasra korkunc tek gözünü kapadı, dedi ki: Ehhü Titrente ve çnpmmadan hkamyordu, sarsak ba^ım salltyarak bir soluktat « S'a öleceksmîz. Leksey Mak . sunovis e zaman ben de sizi ağırla ran.» dedL Mezar kazdıklan stra bile o, armo • niğini yanmda taşırdı ve nten usanmca sevgi 3e hoşlanarak bir PoHca çalardı. Arasıra kendisinden cok uzak ol . mıyan bir yerde din deyici»! ( 1 ) td Idn verirken onun armonik çaldığı olurdu. Din deyicisi duasmı dedikten sonra Bodriy»gini çağınr ve ona sögerdi: ölüleri üzüyor, içlendiriyorsun teres. Bodriyagmi bana dert yanardı: « Belli ki bu yapışlanm iyi degil. ölülerin içiendiğini nereden biliyor sanki.» O tamunm ( 2 ) olmadığına manrvorda. özü sa&lam msanlaım ruhlan ölünce Tann bahçesine ( 3 ) uçar, suçlula rtn da bedeninde kalarak yapı çürü . yinciye kadar mezarlann smtrlan koynunda yasardi. Ondan sonra toprak ruhu göke ufler ve yel onu gözle görülmez toz gibi ufalar. Artık yıllık sevgili kızım Nikolaye • vanın ruhsuz gövdesini mezara koyup örttükten ve herkes dağıldıktan sonı» Kostiya Bodriyagin mezarm camurTu tumseğmi biçimrne koyarken actma ortak olmuştu.. Sen içlenme cantm, beflri öbür dünyada ayn dilden konuşurlar, beud bizimkinden daha hoş bir vakk geçi . rirler. Belki hiçbir dilden konuşmaz • lar, katkısız (4) viyolonsel çalarlar. Çalgıyı o delice severdi. Uzaktan savaşçılarm mızıkalan onda en büyük bir hoşlanma doğururdo. Bir lâtarna, bir piyano tea dayar Amerikalılar 8 9 milyor Misafirlerimiz bugün Ankiîo'tütün alacaklar kara vapurile gidiyorlar Türk tütünlerinin en mühim mah • reçlerinden biri de Amerikadır. Her sene vasatî olarak Amerika kumpan • yalan memleketimizden 10 milyon ki. lo tütün ahrlar. Bu tütünler hemen ta mamen yüksek evsafta ve pahalı tütünlerdir. Geçen sene Amerikada buhranın çok »iddeli bir devre geçirmekte bulunmasına ve doların sukutuna rairmen Amerikalılar memleketim'zden 7 milyon ki. lo kadar tütün almışlardır. Amerikan fabrikaları icin bu sene de Izmir ve Samsundan 8 9 milyon kiloya yakın tü • tün alınacaktır. Amerikan Ziraat Nezareti şeflerin • den Mister Reed tütünlerimiz hakkın . da tetkikatta bulunmak üzere jehri • mize gelmiştir. Mister Reed tzmire uğ ramış o havalideki ütünlerimizi mahallen gördiıkten «onra şehrimize gelmiş tir. Amerikah mütehassıs burada da Inhisar İdaresi fabrikalannı gezmiş, ve. kil Rana Beyle tnhisarlar umum mü • dürü Hüsnü Beyi ziyaret etmiştir. A • merikada ziraat ve haşarat enstitüsü nün müdürü olan Mister Reed, şeh . rimizden Samsuna gitmiştir. Şarkta tü. tün ziraat usulleri, manipülâsyon tarz. lan, tütün hastahklan hakkında tet • kikatta bulunmakta olan Mister Reed memleketimizdeki tetkikatmı ikmal etBirkaç gün evvel Ankaraya giden Mısırlı gareteci ve doktor misafirleri . miz dün Istanbul a dönmüşler ve bü yük çarst ile Tonkapı sarayı müzesini ziyaret etmislerdir. Misafirlerimiz bugün Ankara vapu • rile tskenderiyeve e'deceklerdir. tikten sonra Yunanistana da gidecek • tir. Kıymetli bir mektebimiz: İstiklâl Lisesi Orta Avrupa meselesi nasıl halledilecek? Birinci srhlfede*> mabat Deyli Kronikil diyor ki: «M. Daladiyenin beyanatı Fransa • mn Avusturyanm istiklâlini temin bu susunda ttalya kadar azmetmiş oldu . ğunu göstermekte ve Musolini Dolfüs itilâfma muvafakat etmiş bulunduğuna delâlet eylemektedir. Bu ise yalnız A . vusturya için değil, cihan sulhu için de mühimdir. Zira Fransa ile İtalyanın mü»terek icraatta bulunmalan fevka • lâde bir ehemmiyeti haizdir.» İstanbula İtalyan güreşçileri geliyor İki hafta sonra burada üç maç yapılacak T. İ. C. t. Güreş Federasyonundan: 1 ttalyanlarla eylul ayı icinde yapılacak üc müsabaka için 5 eylul 933 te tstanbuda seçme müsabakası tertip edilmiştir. 2 Macaristana gidecek takım icin yapılacak seçme müsabakası da 22 eylulde icra edilecektir. (ttalyanlarla i'k müsabaka 8 eylulde yapılabilirse bu seçme yapılacaktır. Aksi takdirde bu îkinci secmeden feragat edilmesi mutasavverdir. 3 Bu iki seçmeye iştirak edecek muhtelif mmtakalardaki güreşçilerin 1363 numarah tamim mucibince yol paralan mıntakalannca, iaşe ve iba • teleri federasyonumuzca temin edile • cektir. 4 Bu seçmelerde C. ve B. isim . lerile iki takım teşkil edilecektir. Mü sabakalara istirak edecek mıntakala nn her iki secme müsabakasinın tarihinden bir hafta evvel orogramı tarzim için kat'î esamî listesini göndermeleri lâ. zımdır. Bu sene tütün mahsu'ümöz iyi Alâkadar makamlara gelen malu • mata göre bu sene tütün mahsulü hem bereketri, hem de evsaf it'b~"'e "'< % iyidir. Avrupa piyasalannda da Şark tütünü stoklan azaldığuidan bu sene tütünIetimİ7tn iyi fiatlarla satılacağı ümit edilmektedir. Bu seneki tütün re . koUemirin 45 milyon kilovu bulacağı tabakkuk etmiştir. Bu miktardan 14 milyonu İzmir ve havalisine, iki buçuk milyonu Düzce mmtakasma, bir mil yonu Hendek mmtakasma, 2,5 milyonu Pulathaneye, bir milyonu Artvine, bir buçuk milyonu Trakya mıntakasına, bir milyonu da Gerze ve havalisine aktir. Diğer mmtakalarm istihsalât vaziyeti henüz belli değildir. Geçen sene memleketimizde 18 miL yon kilo tütün istihsal edilmişti. Bu sene mahsulün bereketli olması, çtftçi leri de, tüccan da memnun etmiştir. Fransız çazetelerinin neşriyatı Paris 26 (A.A.) «Tan» gazetesi günün yazısını Italya siyasetinin inkişafma tahsis ediyor ve diyor ki: « Duçenin siddetli bir nüfuz si yaseti kullanarak orta Avrupa islerin . de ilk Dİânda bir rol oynamak arzusu kolayca anlasılabüir. İtalvanın bütün menfaatlcri onu bu suretle harekete götürüyor. İste bu sebentendir ki Almanya ile ttalva arasmda sıkı bir anlaş ma devamlı olamaz, zira Orta Avrupa da ttalya nüfuzu ile Almanya nüfuzu • nun bir gün carpısmasına mâni olabi . lecek bir kombinezon yoktur. «Drang Nach Osten» in ilk mer halesi olan «Ançluss» Trieste limanı için büyük bir tahdit olur ve Balkan • larda ttalvanın her türii inkisaf kapılannı kaoar. M. Musolini tarafından dörtler mi sakmın teklif edilisi ttalva sivasetinin in | kisafınm ilk itareti oldu. Bununla İ talya münhasıran Almanya ile bir teş riki mesaiye kapılannı kaoamak, İn giltere ve Fransa ile tam bir hareket serbestisi temin edecek sekilde tesri • ki mesai etmek ihtîmallerini elinde tut. mak istedi. Hayatî menfaatlerini ko rumak ihtiyacı, nazik saatlerde, ttal • yavı daima Fransa ve îngfltere ile teşriki mesaiye avdet ettirecektir.» lttitdâl Lisesinin binasile mSdörn Agâh Strrı Bey Devlet, nvaarif in terakki ve inki şafı için elmden geldiği kadar ça hşmakta, memleketin her tarafın da birçok mektepler açılmakadır. Fakat bütün bu mektepler mutlak surette yükselmeğe azmetmiş olan milletimvzin çocuklarını okutmağa kâfi gelmemektetir. Bizde, her inkılâpta olduğu gibi maarif inkılâ • bındada Türk münevverleri hisselerine düşen vazifeyi yapmışlardır. Anodolunun ve Trakyanın bütün, vilâyetlerinden talebe akınına uğ rıyan İstanbulda, müteşebbis ve münevver Türk gençleri hususî mektepler açmakta geç kalmamış • lardiT. Bu mektepler bugün bu vatanın en mübrem ve en lüzumlu ihtiyaçlarına azamî derecede cevap vermeğe çalışmaktad'ırlar. Bu cümleden olarak maarif 'daresinin re»mî liseleri derecesinde muvaffak olan mekteplerknizden biri de İ»tiklâl İMesidir. Şehzadebaşmda eski Mercan lî « •esinm bulunduğu Zihni Paşa ko • nağında büyük bir gayretle çalış • makta olan tstiklâl lisesi, bugün Türk maarifmm, iftihar edebile • ceği bir mektep haline gelmiş bu • lunmaktadır. İstiklâl li»e*i kız, erkek, ilk, or ta ve lise kısımlarında, güzid'e muallimler, resmî maarif programmi mükenunel bir şekilde tatbik et mekte ve Universitemize birçok kıymetli talebe yetiştirmektedir. Bu kıymetli irfan müessesinm genç ve çalışkan müdürü Agâh Sırrı Beyi ve muallimler heyetini teb rik ve hersene olduğu gibi bu ted risat yılını da muvaffakiyetle ba • şarmalarım temenrıi ederiz. tzmirde 9 eylul panayırı hazırlıkları Balatasaray takımı Samsunda merasimle karsılandı Samsun : 28 (A.A.) Samsun idman yurdu ile iki maç yaprnak üzere Galatasaray klübü bugün şehrimize gelmiştir. Halkevi bandosu bütün sporcular kadın erkek binlerce halk tarafından istîkbal edilmişlerdir. İlk maç çarşamba gunü yapıla caktır. Zonguldak maden% ocaKlarındallrak Kralımn İstanbula uğrayıp usramıyacağı malum değil iki facia Zonguldakta maden ocaklannda i ki kaza olmuştur. Bunlardan birisi Ereğli şirketinin çelik ocağmda olmuştur. Bu ocağm 11 inci kısmındaki baca . lardan birine istinat bağlan vuran bir tamirci amele Hasan oğlu Ali, tavan dan düşen büyük bir masa cesametindeki taş parçasının altında kalarak ezilmiş ve ölmüştür. tkinci kaza da Kozluda Kömüriş şirketinin elektrik santrah inşaatında olmuştur. Bu kısımda çalışan Temel oğlu Refik isminde bir amele, Zongul dak hattma ait 1500 voltluk elektrik cereyanma kapılarak kömür haline gel. miştir. Jkak Kralı Faysal Hazretlerinin ya • kında Isviçreye giderken tstanbuldan geçeceği yazılnuşh. Irak sefiri Emir Zeyh Cenaplan bu mesele hakkında izahat almak üzere kendisine müracaat eden bir muharririmize bu seyahat hakkmda ademi ma* lumat beyan etmiştir. îtalyan pazetelerinin neşriyatı Izmir (Hususî) 9 eylulde, Izmlrin kurtuluş bayramında, resmi küşadı yapılacak olan büyük panayırın, her senekînden muvaffakiyetli olması için canla başla çalışıl maktadır. Panayıra gösterilen alâ ka, paviyonların adedini daha fazlalaştırtnak lüzumunu ortaya koy • muştur. i Panayır binasının inşasmda bu nokta da nazarı dikkate alınmaktadır. Maamafih insaata, yalnız pa • piyoaların fazlahğma degil, sergi heyeti uumiyesinin çok muhteşem, çok zarif ve çok cazibeli olmasına da itina edilmektedir. Yalnız panayır binası dahi, tamamen san'atkâ • rane bir eser olarak telâkki edile bilir. Gönderdiğim resimlerden biri serginin methaline yapılan zarif bir kuleyi gösteraıektedir. Diğeri de inşa edilmekte olan paviyonların fotograf idir. ,.... Roma 28 (A.A.) Czas gazetesi, «Isık Romadan doğuvor» baslıih al. tında nesrettiği bir yazıda diyor ki: « Roma beynelmPel hAdiselerin merkezi olmuş, M. Musolini de Avru panm orta kısmına ilişijri olan isler hususunda hâkem vaziyetine gelmiştir.» Fenerbahçe takımı Eskişehire liyor Otuz ağustos Zafer bayramında Es. kişehir tayyare takııp'le bir maç yap mak üzere Fenerbahçe birinci takımı bugün Eskişehire hareket edecektir. • ^1» Bordoda bir tren kazasnda altı kişi öldü Bordo 28 (A.A.) Sousteris ci varında bir geçit yerinde bir oto • mobille bir tren çarpısmıslardır. Pau şehri ahalUinden olan altı kişi ölmüştür. ı Rusyadan gelen muhacirler Ercişten bildiriliyor: Rusyadan bu raya 19 hanelik muhacir gelmiştir. Bunlar hükumete müracaatle Ercişte is kân edilmelerini istemişler ve daha 500 hanelik mühacir gelmekte olduğunu biL dirmişlerdir. Roma setirimiz Vasıf Bey Yalovadan geldi Bir müddettenberi Yalovada bulc Roma büyük elçimiz Vasıf Bey dün İstanbula gelmiştir. Vasıf Bey perşemb* giinü İtalyaya gidecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog