Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

CunıfmnyeJ Dersim Hatıraları Yazan: SADİ 7 İki sahtekârlık Piyango numaraları tahrif edilmiş Evvelki gün şehrimizde 3d piyango bileti sahtekârhğı olmuştur: 1 Küçükpazarda tayyare piyango bavii Rifat Efendmm dükkânına müracaat eden Emin rsminde on iki yaslannda bir çocuk, içmde iki tayyare bileti bulunan bir mektup vermiş • tir. Hayri nnzasnu tasıyan ba mektup . ta, gönderilen iki bilete icramiye isabet ettiğinden bahsedilmekte ve biletler alıkonularak altmıı iki buçuk lira tutan ikramiye bedeünin çpcuğa tevdi olunması rica olunmaktadır. Zavallı bayi, nasılsa bos bdunarak çocuktan aldıği iki bilete mukabil istenilen pa rayı teslkn etmişbr. Fakat biletler piyango müdürlüğüne götörülünce, sahte olduklan atılasılmış ve taJdbat neticesinde Emin yakalan . mtştır. Emin, biletlerin numaralarım değiştirmek suretile bu sahtekârbğı ken dismin yaptığm ttiraf etmiş ve aldığı paralarm b e knnv meydana çıkanlmıştır. 2 Pangaltıda Harbiye mektebl karşısmdaki sarraf ve tütüncü dükkâ • m sahibi Yervant Efendi 2706 numa . rah biletle tayyare piyango müdürlü • ğüne müracaat ederek 25 hra ikramiye irtemiştir. Fakat elindeki bilet tetkik edilince numarasmm sahte olduğu ve sonra dan yapi5tın!diEi anlasılrms, sahibi hak kmda takibata başlanmıştır. Yervant Efendi, bu bileti, iki gün evvel dükkânına müracaat eden temiz kryafetli bir zattan aidıgım ve ikra • miyeyi kendisine tedive ettiğini, fakat ismini Vnmediğini iddia etmistîr. r 29Ağustos 1933 TürkRumen ticareti Romanya birçok maddeleri kontenjana tâbi tuttu, bu karar bizim ihracat eşyamız ile de yakından alâkadardır ! Bu akşamld program I ANKARA: J 12,30 gramofon 18 salon r':«*» fî 18,45 alaturka saz • 19,45 dans <Aasflusi 20,15 ajans haberleri. İSTANBUL: 18 gramofon . 18,30 fransuca ders (üerlemiş olanlara mahsus) 1 9 Mahmure Handan Hantm • 19,45 Fazilet Hanım . 20,30 Eftalya Hanım, Sadi Bey ve arkadaşları • 21,30 gramofon22 Anadolu ajanşı, borsa haberleri, saat ayan. VtYANAi 20,50 opera parçalar • 22,45 haberler . 23 gece konseri. TULUZ : 20,05 operet parçalar 20,35 sen • fonik orkestra 20,50 şarkılar 21,05 Viyana orkestrası . 21,50 viyolonsel konseri • 22,35 senfonik orkestra • 24,35 Rus sarkılan 24,50 askerî bando. LAYPZIG t 21,50 orkestra konseri . 22,50 ti • yatro 23,20 haberier, sonra konser. BUKREŞ: 20,25 konser 20,45 ders 21.05 tagacmi konseri 21,25 konser . 22,05 konferans • 22,20 radyo orkestrası. BELGRAT : 20,05 gramofon 20,25 konser s Bethovenden parçalar • 20,55 nutuk . lar • 23,35 haberier, sonra gramofonla dans havalan. BUDAPEŞTE: 21,35 çmgene orkestrası tarafmdan konser 22,55 konser • 23,55 1526 Mohaç ovası muharebesrne dair mgiliz. ce konferans, sonra cazbant. İki iri siyah köpek Mustafa Efendinin bulunduğu yerin kapısma yaklaşınca... İstanbuldan Mazkirde gelen yeni muhasebecinin çünkü zavalJı Mustafa Efendi infisal etmişti • getirdiği bir kırma çifte, ki o zaman bunu orada yeni görüyorduk, Paha gider ken ağir bir martrn Hifeği taşımak • tan Ue bunu tercih ile kendisinden ariyet olarak alnuştım. Lâkin cana vara karşı öyle saçma veya ufak kuryun para etmediğinden çifte tüfeğinin kendkte mahsus mukavva fişekKklermi fazla barut ve iri kurşunlarla imlâ etmiştim. Biz Timur Ağanın kona ğından şu av tnaballine gelinciye kadar benim tüfeğimi tahrirat kâtibi Mehmet Efendi (mutasarrıf bey buna, mektubii vilâyeti Pah derdi) boynuna asmıştı. Biz işte şu tepecikte yaktığımız ateşle güzelce ısmıp durarken dağlardan bağnştılar, on beş metre kadar yakinimizdeki ağaçlıkta iri (sanki hangisi iri değüdi!..) bir domuz olduğunu haber verdiler. Hemen dolu olan tüfeklerimizi alarak bir saffı harp teşkil ettik. Sağ tarafımda kaymakam vekili, «olumda bir adım kadar i . leride mubasebeci Mustafa Efendi sonra diğerleri bir hat üzermde, gayet a fır ve ihtiyatlı ağaçlığa doğru ilerlemeğe başladık. Maludur ki çifte tüfek • lerin horozlan iki bareketle kaldınlır, ben de horozlan üst tetiğe çekmek is. tediğim halde horozlann kalkmadığını görünce bunlan aşağı alıp tekrar yu kan çekmek istemiştim. Meğer horoz lann her ikisi zaten üst tetiğe çekilmiş bunu da bizim Mehmet Efendi yapmış.. Ben bunlan mdireyhn derken her iki horoz birden merek tüfek ateş aldı.. tki namludan iki ayn kurşun hemen Mustafa Efendiyi sıyırbp geçti, bu ani darbe ile ihtiyar Mustafa Efendi yere yu . varlandı. Adamcağızı kazaen vurdum diye ne hale geldiğimi bilemem.. Yalnız bu vakitsiz silâh tesile önümüzdeki domuzu kaçırmıştım.. Scr"adan, bn avı kaçırmağa sebep olduğum için mutasamf beyin nazikâne sitemine uğ mıssam da bizim Pah mektupçusu e fendi benden gayrinazikâne tekdir ve azar görmüştü. tjte üc vak'adan mühi. mi bu olmustu. Diger ikisi İM tuhafhr. Yukanda söylediğim gibi Kürtler Alevî olduklanndan Hazreti AHnin katili olan şahsa daima lânet ederek is mini bile isrtmek istemezler. Bir ak şam Timur Ağanın bir kısla koğuşu ka dar genif, uzun olan ve iki tarahna biz ler için yataklar serilen koğuşunda tnu tat üzere işrete ve bir taraftan soh bete devam edilmekte idi. Nasılsa bir münasebet gelİD Mustafa Efendi bu ) katili bilmeksizm sahabeden bir zat zannile ismini hazretleri diye lisanmdan kaçınnca Timür Ağa ve oradaki Kürt. lerin derhal levinleri, gözleri döndü, i Mustafa Ef. nin üstüne ahlacak gibi bir vaziyet alındı. Bereket versin Celâl B. d>»K»| isj kavradı. Mustafa Efendi, o mel'una (hazretleri) değil (hmzın) demek istediği halde yanlıslıkla böy le söyledi. Diyerek meseleyi tashih etmeğe davrandığı gibi Mustafa Efendi de ak lını basına devşirip Celâl Beyi tasdik makammda katil aleyhinde etmedık kü. für bırakmadı. Lâkin Mustafa Efendinin o hali ve yapışı o kadar tuhaf idi ki o sırada hiç münasebet almıyacağını bildiğim halde giilmeden kendimi güç zaptetmiştim. t üçüncü vak'a daha gülünç olmuştu: Gene böyle bir akşam mahut koğusta ve Timur Ağanın meşhur ocağı kar fismda oturuyorduk. (Timur Ağanın bu ocağı oralarda hakikaten meşhur idi. uzunluğu ziyade bir müstati] teskil eden koğuşun cephesmde genişli . ği hemen iki metre tutan, oldukça muntazam yontulmuş mermerden yapılı bir ocak vardı ki her halde bir cekiden zi"«**« icme odun ve kütiik atıhr, bu n*m alevf e koca koğuşu aydmlatırdı.) Mustafa Efendi merhum bir aralık yanımızdan kalktı. Biz lâkırdıya daldi . ğımtcdan farkinda olmadık, fakat bir saat olduğu halde göriinmedi. Yatağı ise boştu. Biraz daha lâkırdı devam etti, şoyle böyle iki saat geçti, gene efendi meydana çıkmadı, tabiî merak edildi. Gayet iri yapılı, öteki Kürt A ğalan gibi pos bıyıklı, kahraman gösterişli, kırk be? yaslannda vakur, ter. biyeli bir kimse olan Timur Ağa uıaklara (dışanya bakın, efendi nerede kaldı, bulunuz) emrini verdi. Timur A ğanm konağinda aptesaneler avluda, binadan uzakça, âdeta mekteoierde olduğu gibi birkaçi sıra ile ayn bir çatı altmda yapılmıştı. Meğer bizim efen. di bir aralık buraya girip çıkacak ol • duğu halde apteshanelerin önünde o ranm canavarlan kadar büyük iki si yah köpek görmüş, karanlıkta iptida bunlan domuz yahut ayı zannetmiş, lâkin bunlar Mustafa Efendinin bulunduğu yerin kapısma yaklaşarak dişlerini gösterip hırlamağa başlayınca Timur Ağanın geceleri konak bekçiliğmi eden gayet iri iki köpek olduğunu an • lamışsa da ha ayı, ha bunlar bir ada* mı pekâlâ parçalıyacaklanndan zaval lı efendi dışanya çıkabilmek şöyle dursun arkadan aptesane kapısma dayanarak kendini bunlarm hücumundan sakınmağa mecbur olmuş, olmuş ama ihtiyann öyle daracık, müteaffin bir yerde saatlerce ayakta durması dizlerinin dermanmı kesmiş, kapıyı şöyle aralık edip bağırmağı düşünmüş, fakat kapınm dışansında muttasıl hırlamak • ta ve hücuma hazırlanmakta olan kö . peklerin şayet kendisi kapıyı açar açmaz ikisi birden içeriye saldınrlarsa işin fena olacağmı hesap ederek buna da cesaret edememiş. Hozatlıların bir tavzih. (Mabadi var) Dersim hatıralan isimli tefrikamız hakkmda Hozattan aldığımız bir tel grafı dercediyoruz: Hozat 27 Gazetenizin 21 ve 22 tarihli nüshasında neşre başladığmız Sadi imzasile ve (Dersim hatıralan) L simli yazılarda Çarsancak ve Çemizkezek kazalanndan başka kazalar ahalisinin Kürt olduklan kaydedilmiştir. Nes Timiz, tarihimiz, dağ dere, köy, tepe, isimleri ve a ile Iâkabunız Türküz. Âdet ve hikâyelerhniz ve çehrelerimizle yalnız temiz Türklüğü tasıyan ve is pat eden biz Hozat ahalisine Kürtlük izafe etmek hariçteki düşmanlanmızı takviye edeceği gibi millî duygulardan başka bir şey bilmiyen halkımızı ren. cide etmiş ve muhitte bir teessur ve infial uyandırmısbr. tlim ve tarih biz Dersimlilerin hiç ihtilât etmemiş bü • tün evsaf meziyetlerini tasıyan öz Türk evlâtlan olduğunu ispat etmektedir ve bu hakikati gazetenizin ayni maJcalesi yanındaki sütunlarda neşir ve ispata ha. 7inz. Memleketin millî vahdethu ih lâl edici ve millî izzeti nefsimizi kına bu neşiryattan duyduğumuz teessürü bildirir ve çok severek okuduğumuz gazetenizle tavzihan tekzip ve ilân etmenizi rica ederiz. Sabık Dersim meb'usu Tevfik, Be . Iediye azası Mustafa, Belediye azası Mehmet, Belediyeden Şükrü, ahaliden Sevket, Veli, Recep, İhsan, Mehmet, tbrahim, Hıdır. CUMHURİYET: Bu telgrafı nes rettik. Sadi Bey Sultan Hamit devrine ait eski hatıralanndan bahsederken Hozat ve Dersimlilerin Kürt olduğunu yazmakla hata etmiş olabilir, fakat millî vahdeti ihlâl etmek ve millî izzeti nefsi kırmak gibi düşünce'er asla hahnndan bile geçmemiştir. Sadi B. halis bir Türk olduğuna göre böyle şeylerden elbet. te münezzehtir. Dersimlilerin göster dikleri millî hassasiyeti takdir etmek le beraber kendilerini bu hususta tat mine lüzum gördük. Kalp 10 huruşluklar İsianbul zabıtası, şehrimizde tektük bulunan kalp on kurusluk lann.Diyarbekirde yakalanan kal pazanlar tarafmdan yapılmış ol ması ihtimalini nazarı itibara alarak keyfiyeti mahallinden sormuş, kalp paralrın eskâlini bildirmistir. c ASKFRUK tSLERÎ Şubeye davet Fatih Askerlik Şubesinden: Tam ehliyetnameli olup ta henüz sevkedilmemiş bulunanlardan ( 3 5 2 ) doğumlulara kadar kâmilen ve 326, 327 doğumlu muallim ve sıhhiye me murlarının da tam ehliyetnameleri 1 eylul 933 te sevkedieceklerinden şu beye müracaatleri ilân olunur. Zayi Fatih nüfus memurluğundan aldığım nüfus tezkeremi kaybettim. Yenisi çıkanlacağından zayiin hükmü yoktur. Ali Rıza kızı Zeynep (6793) İstanbul üçüncü icra memurluğundan Bir borçtan dolayı mahcuz ve satılması mukarrer odun 3/9/933 tarihin. de saat 10 da Fındıklıda 118/120 numarah mahrukat deposunda paraya çevriieceği ilân olunur. Sokakta bulunan esrar oaketi Eskişehir Belediye Riyasetinden: 31/8/933 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te kapalı zarf usulile ihaiesi icra kılınacak olan fennî mezbaha inşaatmın ihalesi talinlerin esaslı surette tetkikat yapmalarına zaman bırakmak ve projede lüzum görülen esaslı tadilât üzerine ihale 21/9/933 tarihine musadif pcrçembe günü saat 15 e kadar temdit edilmiştir. Taliplerin yevmi mezkura kadar tekliflerini tevdi eylemeleri ve fazla tafsilât için riyasete müracaatleri lüzumu ilân olunur. (4474) müracaat ler nazarı dikkate alın • Romanya hükumeti gecen ay ipmıyacaktır. tidalnndan itibaren mer'i olmak üzere birçok maddelerin îthalini konRomen ticaret odalan Romanyaya tenjana tabi hıtmuştur. Bu maddemal ithal edecek tacirlere bu nümuler arasında memleketimizden Ro nelerden vereceklerdir. manyaya ihraç edilen birçok eşya Hilâfi hakikat beyanname verenda vardır. ler ithal ruhsatı almak hakkını kayRomanyanın kontenjan sistemi büs bedecekleri gibi bu vaziyet Romen millî bankasına da bildirilecekth*. bütün başka br esasa i*tinat etmek tedir. Bizdeki gibi memlekete gire • 1 temmuz 933 tarihinden sonra cek eşyanm milrtan azaltılarak o eş verilmiş olan ithal ruhsatlan tan • yadan umumî bîr kontenîan veril zim edildiği tarihlerden itibaren 3 ay müddetle muteberdir. mekle iktifa edilmiş değildir. Ro manyanm da bu takyidattan mak • Romanyanın tahdidatı ve sadi memlekete bariçten lüzumlu ihracatımız Iuzumsuz fazla eşya girerek millî M e m l e k c ' i m i z d e n R o m a n y a y a ihservetin dışanya çıkmamasını temin raç e d i l e n Laşlıca m a d d e l e r d e n koneylemektir. Fakat, bu gayeye vâsıl tenjan v e ruhsat resim nisbisine tâoluntnak îçin ayni zamanda hazinebi tutulmuş o l a n l a r şunlardrr: nin neFini de gözeten bir sistem ku[Bu ruhsat resimleri elyevm mevcut rulmuştur. olan gümrük resminden hariçrir. 1 ley Bu sistem şudur: I kurus 10 para olarak hesap edilebiRomanyaya ithali kontenjana tâbi lir.] tutulan maddeler 416 kalemdir. Bu .tuhiatı resml olarak maddelerden Romanyaya ithal et • Tarlfe No. Maddeler ıoo klloda mek istiyenler, evvelemirde, Bükres47 Tuzlu balıklar 120 te Romanya sanayi ve ticaret neza61 Sair balıklar 240 retinden ithal ruh*ati alacaklardır. 78 Konserve balıklar 1000 Kontenjana tâbi tutulan 416 kalem 178 Hayvan külan 55 274 Sanaylde mustamel maddenm ithal ruhsatı muhtelîf balık yaglar 274 nisbî resimlere tâbi tutulmuştur. 325 Slsam 2 Ruhsatnameyi alabilmek için bu re332 Zeyünyıas 300 simleri vermek lâzimdır. 341 Sabun 160 Görülüyor ki, kontenjan tabdi • 390 Taze ayva, elma, artnut 200 datile devletin gümrük varîdatm > 395 a Fmdık kabuklu 200 dan geliri azalacağmı nazarı dik • 395 b Findık kabuksua 320 kate alan Romanya hükumeti, bîr 397 Portakal 130 Kuzguncukta Müntrpafa mahaHe . taraftan bu tahdidatı vazederken di404 a Badem kabuklu 240 smde Resneti Osman Beve ait 15,000 ğer taraftan îthalâta ancak mun 404 b Badem kabuksuz 360 liraya sigortalı ve aynca Emniyet San zam resimlerle imkân bırakmakta 406 a Kara üziim 180 dığma 11,000 Kraya merhun büyük ve bu sayede ithalât tahdidatını 406 b Çekirdelcsi* 360 köşkün yanmasile neticelenen yangm memleketin iktısadî. malî ve nakdi 407 İnclr 160 rıikkmdaki zabıta tahkikah dün bttrmş ihtiyaçlannı rahnedar etmeksizin 417 Ceviz 200 tîr. tatbik eylemektedir. 425 Zeyttn tanesl 15 Tahkikat, yangmjn kasten ika edilRomanya millî bankasında ma 500 Ham pamuk 32 diği şüphesini uyandmms, zannaltma liye, sanayi ve ticaret, ziraat nazır1C06 Maden kömürü 10 alınan sigorta teUallarmdan Kavafyan lar ile millî banka müdüründen müîle cürüro seriki t.*m«»il ve Ko^> vakaR o m a n y a Ue ahiren aktediien allanarak Usküdar müddeiumumiliğine tes rekkep «ithalât dövizleri âli komistı aylık m u v a k k a t bir i t i l â f n a m e yonu> ünvanı altmda bir komisyon lün edilmişlerdir. Maamafih vazivet, mucibince iki memleket arasında ancak adliye tabkikah netkesinde ta • vücude getirilmiştir. Bu komisyo tiearetm net muvazene esası dahinun vazifesi ithalât vaziyetini tan • linde inkişafı matlup olduğuna göre; vazzuh edeb'lecektîr. zint; ithal edîlen mallarm dövizle • Romanyaya yapılacak Türk ihra • rîni Ha, bu muamelâtı »ureti umu • catmın bazı maddelerde gayet ağır miyede kontrol etmekten ibarettir. Tevere vapurile evvelki gün lin» olan ve munzam bir gümrük res mmıza gelen yolculardan Hasan isminBazı addelerin itnal ruhaat re minden başka bir tnahiyet arzetmide biri, yanmda bulunan kaçak ipekli simleri o kadar ağirdır ki bu resimyen ithal ruhsatı resmi nisbisine kumaşlan, yolcu salonunda kendisini lerle bunlarm Hhaline imkân olmatâbi tutulmamasi iktıza ederdi. Zikarstlryan hemşiresme verirken yaka • diğından esasen bu kabil maddeler ra bu ruhsat resmi meselâ kömürde içm ruhsat talebinde bulunulmasi ihlanmıstır. Beher tondan 100 Ieye yani 125 kutimali mevcut değildir. nışa yükselmektedir. Bundan ba^ka Romanyaya ithalât yapmak için brr ton kömürün bize. de tatbik eEvvelki gün Kadıköyünde kumar oy. ruhsat almak üzere doğrudan doğdilen asgarî tarife üzerinden 500 nıyan sabıkalı Ibrahim, Sadık ve Ale ruya Bükreşte sanayi ve ticaret ne ley (yani 625 kuruş) gümrük resmi ko cürmü meşhut halinde yakalanrmş • zaretine müracaat edilecekth. vardır. Şu halde bir ton maden kölar, kumarhane haline gelen bir kah • Sanayi ve ticaret nezareti Ro • mtirünün Romanyaya girebilmesi için vehane kapanlmıstır. ruhaat resmi ve gümrük resmi ola manya hariciye nezaretile mutabık kalarak Romanyadan ithalâtta bu rak 7,5 lira vermesi lânmdır ki bu lunan memleketlerle müzakerelere gayet ağır bir resim demektir. Evvelki akşam Lâlelide Taşhanda girişebilecek ve Roenen eşyasınm Esasen Romanyaya bugünkü ah gümrük muhafaza ve polis memtvlan mübayaası mukabilinde bu mem • val ve seraft altında en fazla mik tarahndan yapılan araştama netice leketlere Romanyaya ihracatta bulutarda gönderebileceğimiz bir madsinde 38 kilo kaçak esrar bulunmuf . nabilmek için kontenjan tefrik ve de kömürdür. Romanya her sene tur. tahsis edilecektir. Fakat bu kontenhariçten 100.000 tona yakın kömür Bu işte alâkadar kakaçkı Mehmet ve ian yukanda da izah edildiği veçalmaktadır. Bu yekundan bizim hisSafer de yakalanarak İhbsas mahke • hile resim nisbili ithal ruhsatına tâsemize düşen ancak 1518 tondur. mesine verilmişlerdir. bidir. Romen Haricîye Nazırı M. TituRuhsat talepleri ithalâtçı tacirleskunun eylul ortalnnda Ankarayı lerîn cari ihtiyaçlanna göre olacak Evvelki gün Bakırköy bez fabrikaziyaret etmesi mukarrer olduğun ve taleplerin yekunu normal zamansı ustalanndan Mehmet, btr iş mese • dan Romanya ile ticaretimizde en • lesi yüzünden kendisine ağv bazı »öz lann 3 aylık ithalâtını geçemiye ?el olan bu ve buna benzer nokta • cektir. ler sarfeden amele Ahmedi bıçakla ba. ları ortaya koyarak şimdiden bazı Talepleri ayn ayn, sirasile ve mücağından ağır surette yaralamıştır. talepler dermeyanı için zemin ha • racaat tarihinden itibaren azatnî 15 zırlanm*sının muvafık olacağı mügün zarfında is'af olunacaktır. Bu taleasındayız. talepler için nümuneler hazırlan Son zamnlarda Erenköy civannmı«*ır. Bu niimunelere uygun olmıvan HAYRETTİN SÜKRÜ da birçok hırsızlık vak'aları olmuştur. Zabıta tahkikatı neticesinde bu işi yapan şebekeye mensup tskender ve Ali yakalanmış, evlerinde birçok Türk Yunan iktısadî münase mesruk esya bulunmuştur. İhracat mallanmız hakkmda, devlet betlerinin hudutlan dahilindeki işŞebekenin diğer mensupları aranezareti altında propaganda yapılma. lerle uğraşmak üzere, bir banka nılmaktadır. teşJdl edileceğmden ve sermayesinin sma karar verilmişti. Berlin Türk Ti • caret Odası, devletin çizdiği esaslar daYunan ve Türk millî bankalan tahilinde üzüm mahsulümüz için proparafından müştereken temin olunaUsküdarda üfürükçülük ve büyücağmdan bahsediInrMştL Bu haber gandaya başlamışhr. cüliik yapan, evine topladığı bazı münasebetile Sümer Bank umum safdil kadınları dolandıran Aliye ismüdürü Nurullah Esaıt Bey gazeteminde bir kadın yakalanmıştır. cilere, havadisi kendisinin de ga Cihan kömür istihsalâtı 10 sene zarzetelerde okuduğunu söylemiş, İş fında 1 milyar 19 milyon ton ile bir Bankasınm İstanbul şubesi müdürü Dün saat on altıda poli« beşinci buçuk milyar ton arasında değişmekte. Yusuf Ziya Bey de ademi malumat şube menıurlarind'an İhsan Efen • beyan etmisth*. dir. Tutulan istatistikler, cihan harbinden di, Galatada Karamustafapaşa cadMaamafih, aldığımız mevsuk desinde bir kese kâğıdı içinde 385 sonra sanayide petrol rekabetinin, kö • malumata göre, Türk Yunan ikdirhem esrar bulmuştur. Bu kaçak mür istihlâkâtına hayli tesir ettiğini göstısadî münasebetlerini tevsi yolunesrann meçhul sahibi aranılmaktatermektedir. da müştereken çalışılmak üzere dır. Sümer Bank ve İş Bankaları ile Yunan millî bankası arasında müza Kumkapıda kahvecilik eden E • kereler yapılmaktadır. sadullah ismind'e bir şahsm oradan Fransa hükumeti 933 birinciteşrin kaybolduğu yazılmıştı. den itibaren Fransaya ithal edilecek yuZabıta dün bazı ipuçları bul • 933 senesinin birinci altı ayı zar murtalara menşe olan memleketi ve muştuT. Kendisinin bugün meyda • fında İzmirden muhtelif memleketlere ihraç tarihmi gösteren damgalar vu . na çıkarılacağı ve meselenin ne ol62,167 ton sıkletmde ve 12,966,084 duğunun anlaşılacağı söylenmek • lira kıymetinde eşya ve emtia ihraç erulmasım mecburî addeden bir karartedir. dilmiştir. name neşretmiştir. i Şöpheli bir yangın EFTALYA Hanım İ P E K Sinemasında verecek Eski Opera sineması yerine yeni teskilât ve tesisatüe bir iki haftaya kadar açılacağmı haber verdiğimiz «İpek» sineması müdiriyetinin bütün alaturka musiki meraklılarmı çok memnun e decek yeni bir teşebbüs ve muvaffaki yetini de bugün kaydediyoruz. Halkı . mızın çok sevdiği Deniz Kızı EFTALYA HanınV bu sene bütün sin«ma konserlerini yalnız IPEK sînemasında verecek ve kendisine kemanî Sadi Bey ve arkadaşlan refakat edecektir. Kıymetli san'atkânmız bu sene tpek sine. masmdan başka hiçbir yerde konservermiyecektir. (6777) Deriz Kızı Konser erini Kaçakçı yolcu" üc kumarbaz tutuldu Sumer yıldızı Kurtuluş yolunda «Sakaryadan Akdenize» muKarriri Aliaan Reşit Beyin bu atlı iki eseri inti şar etmiştir. Okuyuculanmıza tavsiye ederiz. Satış yeri: lnkılâp kütüpanesi • dir. iki kacakcı yakalandı UlkO Falih Rıfkı Beyin «Londra konferansı mektupları» Ankara Halkevi tarafmdan neşre dilmekte olan «Ulkü» mecmuasınm (7 inci sayısı temiz bir tabıla çıkmıştır. Memleketin fikir ve irfan âleminin bü' yük bir ihtiyacına cevap veren ve büyük bir itina ile çıkanlan «Ülkü» nün bu sayısında da çok kıymetli makale ler vardır. Mecmuaya aynca (Falih Rıfkı) Beyin «Londra konferansı mektuplan» atlı güzel ve özlü kitabı da i lâve edilmiştir. Okuyuculanmıza hararetie tavsiye e. deriz. Davet Garbî Trakyadan berayi tenezzüh İstanbula gelen hemşerilerm pasaportlannı almak üzere bugün öğ • Ieye kadar Beyoğlunda eski Hidiviyalpalas şimdiki Halâs otelinde heyet reisine müracaat etmeleri rica olunur. Heyet reisi Yorgi Şeytanopulos Ankarada Malulgaziler Cemiyeti Üsküdar şubesi heyeti müteşebbisesi ri • yasetinden: Zafer bayramına musadif ÎO/8'933 çarşamba günü saat 15 te Usküdarda C. H. Fırkası merkezi binasında şube. mizin küşat Tesmi icra edileceğinden malul arkadaşlanmızın davetimizi lutfen kabul buyurarak merasimi şeref lendirmeleri rica olunur. Usküdar icra memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa . raya çevrilmesi mukarrer bir adet Usküdar Kadıköy hattında icrayı sefer eden otobüsün 4/9/933 tarihine mu sadif pazartesi günü saat 9 dan ona kadar Usküdar vapur iskelesi meydamnda açık arttırma suretile satılacağından talip olanlann mahailinde hazır bu'un. dutulacak memura müracaatleri Tân (6785) Bir amele bir ameleyi yaralad Erenköyünde hırsızlıklar çojald Türk ve Yunan bankaları arasında müzakere Mahsu'lerimiz için propagandaya başlanıyor Bir böyücü yakalandı Kömör pelrol rekabeti Kaybolan kahveci Fransaya gönderilecek yumurtalar da damgalanacak izmirin altı ayiık ihracatı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog