Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

> J.JJ "Cumhuriyet SON TELGRAFLAO Bana kalırsa Matinin hakkı var! atm diyor ki: «Avrupada yetisen bütün rejimler arasında ancah gömlek rengi farkları vardır; fakat, hepsi ayni esaslara aahiptirler ve ayni tuulleri kullanırlar. <Esas diktatörlüktiir, bir adamın değil, bir nnıfın diktatörlüğü. Ma kinenin dümenine oturan şef, hiç otmazsa bu nnıf kendirine itaat ettiği nisbette ona itaat eder. Lenin Rusyadan kaybolduğu gibi, o da kaybolabilir: Makine başka bir adatnı gidonun baştna getirebilir Ve içletneğe devam eder. «Usul, demir eldir. Kim sistemin meftunu değilse kurbandır. Bolşevik nsteminde kurbanlar aristok • ratlar, burjuvalar, tadrler, mal tahipleri, papazlar ve kaylülerdir: Onlardan rey hakkı alınıyor, onlara her türlü umumî hizmetler yatak ediliyor, onlar büyük şehirlerden kovulayorlar, Siberyaya «ürü/üyorlar, yahut kendilerine ekmek ve tikan verilmiyor. tfiitler nsteminde kurbanlar *o«yalîitler, demokratlar, yahudiler, doktorlar ve münevverlerdir: On lardan da rey vermek ve umumî bir mecliate bulunmak, san'atlarmt ic • ra etmek hakkı alınıyor. Banka lardaki hesaplart musadere edili yor. Velhanl ayni utul .. <Bütün bu rejimlerin hepn, temayül itibarile kollektivitttirler. Hepsi ferdt faaliyetlerin serbest inkişafını tahdit veya izale ediyorlar ve iktidar kuvvetini milletten ala rak devlete veriyorlar.* Bu tarif veciz oldugu kadar da dbğrudur. BLz, ki bu rejimlerden hiçbürine benzemiyen bir inkılâbm ihtha beratına sahibiz; bunu kabul edenler arasında kollektivist veya cemiyetçi bir tezm taraftarlan buluumasına nasıl şasmayız? BiÜtün kammlanmiz hâkimiyeti milletrn dinde merkezUeştirmiş bulunurken, nasıl şaşmayız ki bazı münevver lerimiz bu kuvveti milletten alıp tamamile devl«te nakl«tmek için çirpınıp dursunlar? Haytr! Böyl« düşünenler, kendilerini HHlerden, Musoliniden ve Stalinden ayiran kırınti farklan, bize pertavsızla göstermeğ« ne kadar çalışırlarsa çalışsmlar, inkılâbımı • zi kopya derecesine indirmek ha tasmdan sıynlamazlar. Zira, bfr gömlek reng*î fark», yahut ta bir kelrme ahengi farkile birbirmden aynl an bütün bu ce miyeftçi rejimlerin esaslan ve usulleri, bir adamın iki ba* parmagi kadar birbirine benzer. Matinin hak ki var. PEYAMt SAFA Hitlerin Sarre meselesi için mühim bir nutku Alman Başvekili «Sarre'ı Fransaya vermeyiz, bu havza bize iade edilecektir» diyor Ruedesheimsurrhin 28 (A.A.) Dün 20,000 den fazla faalk, Ger mania heykeli etrafına topl&nrmştı. Sann Aknanyaya sadakatini göster . mek gayesile yüzlerce bayrak dalgala • nıyordu. Birçok askerî bando çalıyor du. Sar kazası reisi miUî sosyalist fır • şan M. Simon demiştir ki: « Sarda, bîzi Almanyadan çevir. mek için propaganda yaphlar, fakat millet çocuklarnu çağmyor. Sarda haînler var, lâkin bunlarm demir süpürge ile temizliyecekler. Sar her zamankinden ziyade sadıkür. Radyo ile bu aralık Başvekil Hitle rin Visbadende tayyareden yere indi ği söylenmiş, bu haber alkışlanmistir. Bunu müteakıp Prusya Maarif Na . zın M. Rust, şunlan söylemiştir: « Sarlıiar birer Alman mhu ta şirlar, çünkü Alman milleti değişme miştir. Beynelmilel rüyalar artık bh * miftir. Mesele çocuklanmızın demok • rat topraklannda yerlerini temin etmek. tir. Hududun öte tarafında olan efendiler, Alman milleti arasında sebatsız niza vesileleri çıkarmaktan vaz geçi • niz.» Bundan sonra Hitlerin köylerden, kendisini alkışlıyan halkin arasından ancak yavaş yavaş geçebüdiği haber ve • rilmiş, nibayet »aat 1 e doğru, Başvekil göriinmüftiir. Hitler nutkunu Ren nehrine doğru soylemiş ve demiştir ki: « Müdafaa ettiğimiz davalar ara. smda Sann Almanyaya iadesi de var. 65 milyonluk bir halk, bugün, maziye ait hiçbir şey dinlemek istemediğini, hayahnı kendi iradesi ile tesbit etmek arzusunda oldugunu ilân ediyor. Bizden Sar alındığı zaman, Fransaya madenlerin iktuadî aidiyeti temin edilmek Utenildiği idarenin Milletler Cemiyetine tevdi edileceği söylenmişti. Bu dvre artık geçmiştir. Şimdi 3 şekil var: ...Birincisi Sann Fransaya verilmesi, L kincisi Sann muhtar olmasıdır. Hiçbir Alman bu iki şekli kabul edemez. Aneak 3 üncü bir şekil vardır ki, Sarm Almanyaya iadesidir. Başka milletlerle harbetmek istemiyoruz. Başkasına ait herşeyi de almak istemiyonız. Millet, kendi istiklâlini ken • disi tayin etmelidir. Herkesin Alman . yaya rey vereceğini biliyorum. Frama il« uzlasmak istiyoruz, fakat Almanya sardan kat'iyyen vazgeçmez ve Sar Almanyadan kat'iyyen aynl maz. Mücadele ve kavga istemiyoruz. Bizun için *i» Almanyaya tekrar ka • vuşmuş görmekten daha mes'ut bir zaman olmiyacaktır.» Bundan sonra halc, Deutschland uber alles millî şarkı ile Hrtlercflerin marsmı soylemiştir. NALINA M. Heryonun Gazi Hz. İHEM MIH1NA ne çektiği bir telgraf Vazifeşinaslık Sabık Fransız Başvekili, Başvekilimizle Tevfik Rüştü Beye de birer telgraf gönderdi tstanbul 28 (A.A.) Sabık Fransız Başvekili M. Heryo hareketinden evvel Reisicumhur Hazretlerine ve Başvekfl İsmet Paşa Hazretlerine aşağıdaki telgraflan göndenniştir: Türkiye Cumhurreisi Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine « Türkiyeden aynlmadan evvel, arkadaşlanm ve kendim namına hakkımtzda gösterilen aşm alakarian de • rin minnettarlığımızı bildirmek iste rim. Emriniz altmda bir eser yapmış olan büyük bir milleüe temasm üzeri mizde bıraktıgı kuvvetli tesiri Fransada anlatacağız. Cumhuriyete refah temenni eder ve bütün milletlerm men . faati namına Fransa Türkiye dostluk münasebetlerinm mkişafı için elimiz den geleni yapacağımm arzederim. Hürmetkâr hislerimin kabulünü rica ede • rim.» Ankarada Başvekil tsmet Paşa Hazretlerine « Türkiyeden aynldıgımız şu anda, hakkımızda gösterdiğiniz samimî ve muhteşem misafirperverliğinizden do . layı teşekkürlerimizi lutfen kabul edî niz. Onu kıymetli bir hatıra olarak sakIıyacağız. Minnettarlığımızı iş arkadaşlarmıza büdirmenizi rica ederiz.» tstanbul 28 (A.A.) M. Heryo, Türkiyeden aynbrken Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Beyefendiye şu telgrah göndermiftir: Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretlerine «Buradan aynlırken lütufkârane bir surette tertip buyurduğunuz iyi kabul . den dolayı en muhabbetli teşekkürlerimizi takdim eder ve bu ziyaretimin Türkiyenin saadeti ve omm Fransa ile dostluğu hakkında semerebahşolacağını ümit eyleriz.» umhuriyetm cuma ve pazar günü yapılan deniz yanşlarmda hava çok sertti. Adeta fvtma şiddetmde bir rüzgâr esiyordu. Pazar günü hanımlarm yansmda bir kaza oldu. Bir motör devrildi. Müsbakaya gL ren hanrmlar, bu kazamn farkma bile varmadan yanşa devam ettüer. Mo törden denize dökülenlerin çogu yüz me biKyordu. Bunlar, elbiselerae beklemedikleri bir banyo yaptdar. Yüzme bilmiyen birkaç kisiyi ise yanşa istirak eden hanımlan takJb* memur ve her birkıde müteaddit tahK«ye simk ve yelekleri buhman öteki motorler ve sandaDar bilhassa Bahriye kumandanhgımn üç çifte kiki topladılar. Bu motörlerle sandallann denizden • hp plâja getirdaderi Idmseler meya nmda, ricamrz üzerine hakenJik vari fesini deruhde etmis, deniz zabMeri mizden Seyfi Bev de vardı. Bu genç zabit, snsıklam bir halde, karaya çıkar çdcmaz, koça koşa doğru plâjm denize inen merdivenme, yani yanfm bk . ogi yere geldi. Kendîsme: Islanmışsmız, ?oyuı«uııu«, elbise • IernMzi kurutunuz, ben yans» bitiren lere bakarun, diye rica ettim. Hayv, vazifem var. Yanşa işÜ • rak edenlerm derecelerini tesbit ede ceğim. Cevabtm verdi ve Branma ragmen orada durdu, müsabakayı ikmal eden haramlarn muayyen mesafevi kaçar dakftada yüzdüklerini tesbk ederek, kalemİ denize düştSfü için, bam kay . dettirdi. Yanşta beşmci olan hannn, 55 dakikada geldijine gSre, Sevfi Bey de bu kadar müddet, «rs*!am bir halde »^akemlik vazîfesîni ifa etti. Uzerine aldıği varifeyi, sanki re»mî ve askerî bir vazife imi» gibi sonana kadar ifa eden bu genç zabitm karrosnda, kalbim iftiharT* kabardı. Bir denhı cengnde, gemideki varifesmin ken • dnme gösterdiği harp mevknnde, so mna kadar, duran b» asker ruhüe bo. rada da vazifesmi somma kadar yaoan Sevfi R»v gibi zabhlerle nasıl iftihar edîlmez? Bu kücök kaza, benîm Rozamde, «vazife» Mssmin, onun ve onlarm ru • huna otomatİk bir surette h»kim oMuğunu gojteren büyük bir vâkıa oldu. Bir sivil. hiç şüphe yok ki evvdâ, ıslak elbiselerini cıkarmaii ve korat • ma$i yani kendW dfisunürdü. O genç zabk ise, aflkerUün verdigi ruhî imibat ve vazîfesmatfckla evvelâ, kendini de Sİ1; deruhd* ettiti hizmeti düsündü. Btrakıp gttse mazurdu ve ona kîmse birşev deme«di: fakat, «Evvelâ vazife!» His«i, omm benugine hâkim olmaş . tn. Seyfi Beyin ba hareketinde, bir ferdi insan ve bir kâtleyİ mfflet yapan yüksek bir fazilet vardır ki ifte bana da millî » h iftihar ve gnrur veren bo, ol >mUftfBT» M. Heryo Harkofta Kiyef 28 (A.A.) Tas aiansı bfldiriyor: M. Heryo beraberindeki parlamento azalarile birlikte dün buraya gelmistir. M. Heryo Fransa sefiri M. Alphaud da refakat etmektedir. tstas yonda hariciye komiserliği ajam ve ma. hallî büvük memurlar tarafmdan selâmlanan M. Heryo Scametine tahsis edilen Kontinantal oteline giderken yol • larda halk tararmdan aJktşanmıştır. M. Heryo Ukranya llim akademisini zi. yaret ebniş Sainte Lophie gemtsine giderek buradaki mozaiklan tetkik eylemiştir. M. Heryonun ziyareti esnasm • da kilisede dinî ayin yapılmakta idi. Misafirler haridye komiserliği ajam tarafmdan verilen ziyafette bulunduk • tan sonra Harkofa hareket eylemiftir. Elebaşı da nihayet yakalandı Orta mektep muallimleri Başvekilimizin Sofya seyahati Bulgarlarla bir dostluk muahedesi yapacağız Sofya 28 (Hususî) Utro gaze/esinin verdiği malumata *8re, ts met Paşa Hazretlerinin Sofyayı zi yaretleri esnasmda S senelik bir 'dostluk muahedesi aktedileeektir. Ankarada Gospodin Muşanofa askerî merastm yapılmıştı. tsmet Paşa Hazretleri de Sofyada askerî merosimle karşılanacaklardır Fransada askerî hazırlıklar Paris 28 (A.A.) Şark hudutlarında vucüde getirilmiş olan müdafaa tahkimatım tetkik eden M. Daladiye tayyare ile Metze gitmiş ve orada vali ile mevki kutnandanı tarafından karşılanmıştır. Başvekil, bütün seyahati müd detince olduğu gibi burada da askerî merasim yapılmamasmi iste • mistfr. M. Daladiye, dün gece Metzde kalmıştır. Mumaüeyh hugün Mo • sellein her iki sahiiindeki tahki matı gözden geçirecektir. Bursa soyguncularınin Kadrolarda büyük tadilât reisi Bursaya götürüldü yapılmıyacak Bursa 28 (Telefonla) Bursa soyguncularımn elebaşisı ve en a n • lısi olan Rizeli Hüseyin nammdaki şerfr, Rizede tutularak bugün şeh • ritnize getirilmiştir. Jandarmaların muhafazası altında bulunan ve boynundan ayaklarına kadar zîncirlerle bağlı olan şerir, adliye onünd« otobüsten indirildifi vakit etrafmi büyük bir kalabalık sarmışhr. Hüseyin adliyede isticvap edil • dîkten sonra tevkifaneye götürül • rrîUtür. Ankara 28 (Telefonla) Orta tedrisat uraum mikrürü Fuat Bey orta mekteplerin 933 kadrosunu hamilen tstanbula hareket etmiş • tir. '* Kadrolar tasdikten sonra tebliğ edilecektir. Bu »ene kadroda bü yük tadilât yoktur. Bilhacsa tstanbul muallimleri arasında tebeddüia* yapılacaği ha • beri doğru degildir. tstanbul kad • rosunda 40 kişinin açıkta kalacaği Vekâletçe tekzip edilanektedir. tstanbul kadrosunda atajyerler de dahil olmak üzere açıkta kalanların adedi dbVdü geçmetnektedir. Bursada komOnist tevkifatı devam ediyor ttalyada Adliye Möfettişleri arasında terfiler Ankara 28 (Telefonla) Birmci sınıf Adliye müfettişliğme ilrinci smıf müfettiş Osman Sabri, ikmd smıf Adliye müfettişlîğme uçüncü smıftan Se • zaî, üçüncü smıf Adliye müfettişliğme dördüncü smıftan Haşim, üçüncü smıf Adliye müfettişliğine Trabzon müd deiumumisi Ekrem Sait, dördüncü smıf Adliye müfettUMğme Anka>\ mSddeiumumî başmuavini Şemsettin Beyler tayin edilmişlerdir. Bursa 28 (Telefonla) Komü • nistlere ait tevkifat devam etmek • tedir. Daha bazi eşhasın da tevkîf edileceği söylenmektedir. Ayni mesele dolayisile tstanbulda da bazı kimselerin tevkif edileceği iddiala • rının arkası kesilmemiştir. T. D. T. Cemiyetinin faaliyeti tstanbul 28 (A.A.) T. D. T. Cemiyeti umumî kâtipliğinden: T. D. T. Cemiyeti umumî merkez he. yeti bugün umumî kâtip Ruşen Eşref Beyin reisligi altında Dolmabahçe sarayında toplanarak biri saat onda, öteki saat 14 te başlıyan iki celıe yapmıshr. Bu toplaniflarda osmanlıcadan türkçeye karsılıklar klavuzu için ankete koBUİmuf olan sSzleirn karsılıklan araştınmiftır. Atina Akademisi diksiyonerinin orta çağ kummı yarmakta olan Yunan pro. fesö'rlerinden M. Ponag N. Patriakos bugün Dolmabahçe sarayuıa giderek T. D. T. Cemiyeti raerke» heyetini zi yaret etmiş ve kâtip Ruşen Eşref Beyle yanm saat kadar görüşerek dfl çalış malanmız hakkında izahat almıştır. Caressio 28 (A.A.) Başvekil M. Musolini, Santa Anva Valdieriye gitmif ve orada Krala mülâkî olmuştur. Kral bizzat Başvekilin sevk ve idare ettiği bir tayyareye braerek hudut mmtakasi üzerrnde uçup dolasmıstır. Donüste Kral oturmakta olduğu köşkte M. Mu • solmîye bir ziyafet venniştir. 30 ağustos bayranv hazırlıkları bîttî Ankara 28 (Telefonla) 30 a . ğustos zafer bayrarm hazırlıklan bit miştir. Bayram günâ mecUsin önündekl meydanda, askerî resmigeçit yapıla cakbr. Askerî resmigeçidi sporcularm resmigeçidi tddp edecek, gündüz ve gece şenlikler icra ohmacaknr. Çinde müthi? bir feyezan Ankara 28 (Telefonla) Halepte müntesir (Elmuhda) gazetesinin Türkiyeye ithali Heyeti Vekile kararile menedilmiftir. Tflrkiyeye girmesi menedilen 800 köyü su bastı 3 milyon bir gazete insan evsiz kaldı Şanghay 28 (A.A.) Chantoung valisi millî hükumete, Sarî nehrin 800 köyü bastığmı ve 3 milyon halkin ocaklarıni mahvettigini, son yagmurlarm yeniden «ulan taşırdıgım bildirmi^th*. Ts;nanfou şehri, yeniden biir su baskıni tehlikesine maruzdnr. Bir çok noktalarda su setleri yıkılmıs • tır. Nankinde yardım için çahşrhyor Fakat para olmadiğından hüku • met bir istikraz teklif etmektedir. Tavyare bayrarm Celâl B. Ankara 28 tktısat Vekili Celâl Bey eylulün ilk haftasmda Ankarada bulunacaktv. ölçö nizamnamesi Ankara 28 (Telefonla) ö l • çiiler nizamnamesi bugünkü Res • mî Gazete ile nesredâlmiştir. Birmci fashnda umuınî hükümlerden bahsedilmektedir. tkinci faslinda uzunluk ölçülerinden diğer fasıl • larda muhtelif hükümlerden bah • •olunuyor. Niramnamenin tatbi ki için fktısat Vekâletmce bir tali • matname yapılacaktır. Poluda zelzele Bolu 27 Burada bugün dört saat fasıla ile iki defa hareketian oldu. Yarm ayni zamanda Tayyare bayramıdır. Bu münasebetle saat 16 da Yeşüköy tayyare meydanmda Bakır koy, Besiktaş, Kücükpazar tayyarele. rine at konma merasimi yapılacaktır. Mektepli cocuklar Tayyare Cemiveti menfaatme rozet tevzi edeceklerdir. 1 eylule hazırlık Denizyolları idaresi tüc« car vapurlannı kiraladı Vapurculuk anonim ştrketme ait e • sas mukavele projeleri armatörlerin kâffesi tarafmdan imza edilmisir. Vapurculuk namma YelkencBade Lutfi ve Bursa vapuro sahibi Mustafa Cemal Beylerden mürekep bir heyet yeni mukaveleyi Ankaraya götürerek tktısat Vekâletine takdim edecek ve şirketin teşekkülüne ait resmî m u melâtı orada takip edeceklerdir. Ka • nun mucibince önümüzdeki cuma gü . nünden itibaren tüccar vapurlan se ferden menedileceklerdir. Denizyol 1 lan tşietme tdaresi tarafmdan bütün hat larda münakalâhn temini içm icap eden tedbirler alınmıştır. tdare tüccarlara ait bazı vatrarlan kiralamışhr. Ba vapurlar 1 eylulden itibaren Denizyol . lan tarafmdan işletilecektir. Kiralanan vapurlann içinde Sakarya, Nilnfer, Saadet, Erzurum, Samsun ve Sadıkzade vapurlan vardır. Talebe Birliçimn daveti Afyon kurtuluş qünQnü tes'it •t'ı Afyonkarahisar 27 (Hususi) Afyonda bugün kurtuluş bayramı y*pıl • d>. Tezahürat çok parlak ve çok *ami . mi oldu. Halkm kurtuluş gününün heyecanını aynen muhafaza ettiği görüKiyordu. Belediye dairesmin önünde meb'us tzzet UIvi ve Belediye azasmdan Bekir Beyler çok güzel bir nutuk irat ederek Büyük Gazinm yarattığı zaferin ma • nasmı ve azametmi anlathlar. hu, dün geceki gibi bir eğlenti bu gece varsa... Yok yok... Olmaz her ak • şam... Sonra koymazlar bizi bu mahallede... Hem nerede o kadar hovarda... Hayır, sankim, öyle bir şey olursa bize de haber ver de beş on kuruş yardıcnımız olur belki... Para vadini duyunca Madam Roza düşündü. Yan gözle Salihe ba karak dedi ki: İstersen aramızda bir eğlence yaparız... Biraz içki aldırayım, istersin?.. Nasıl istemem... Ama üç kişi başbaşa birbirimize dert yanacak sak on para etmez. Şöyle sesi güzel, yüzü güzel, güler, söyler, oynar birer gaco yok mu?.. Madam Roza Fofoya bakarak cevap verdi: Bak senin karı var. Daha ne istersin.?.. O söyler, biz dinleriz. Gramofon da var. Haydi be... tşkn yok ta bu u Millî Türk Talebe BirlijHnden 30 ağustos bayramı münasebetile yapıla • cak olan merasime istirak etmek üzere arkadaşlann Üniversite bahcesinde saat 10 da Birlîk bavrağı altmda toplanmalan rica olunur. Halkevinin müsameresi t'tanbul Halkevi Reisliğinden: Za • fer bayramı münasebetile Evimizin Gül. baneparkı methalindeki (Alay köşkü) nde temsil şubemizde 30 ağustos çar şamba aksamı saat 21/30 da Faruk Nafiz Beyin (Kahraman) piyesi tem sil edilecektir. Arzu edenler idare müdürlüğünden davetiye alabilirler. Çocuk kabul edflmez. yuz gırtlaklı kargamn türkülerini mi dinliyeceğim ? Onu hergün din lîyoruz. Madara Roza paranın üstünü vermeden çekilir gibi yaptı: Dur bakayım, dedi, bu gece belki bir gelen olur... Birini bekliyorum... Misafirdh*... Gelirse birşey yaparız. Fakat... Madam Roza pencere taraf ına bakarak ilâve etti: Polisten gözüm çok korkmuş benim . Şimdi çok sıkı var. Adam aldırma be... Bu sokakta da eğlence olmazsa kilîse avlu sunda mi olacak?.. Adam boğaz lıyacak değiliz ya... Şöyle biraz göbek çalkalatacağız... Salih ellerini çırparak okumağa başladı: Kadif eden kesesi Enteden gelir sesi, Oturmuş maval okur, Papucumun köşesi!.. Fofo da oynuyordu. (Mabadi nar) *, • Polis komiserlikteri imtihanı 1 Hariciyede iki tayin Ankara 28 Moskova kosoloshı. ğuna Vekâlet şube müdürlerinden tsmail Hakkı, Londra büyük elçiliği müs • teşarlığına Hariciye Vekâleti şube müdürlerinden Süleyman Saip Beyler tayin edilmişlerdir. Roma futbol takımı Fransız takımım yendi Nice 28 (A.A.) Bu yakmîarda leşkil edilen Roma ekibi, Olimpiyat müsabakalanna iştirak etmiş olan Fransız takumnı yenmistir. salltyarak bağrrdı: Kalk ulan Fofo! Yirmi pape limiz var! Yaşadık be, kalk, gidip içelkm, eğlenelim! Fofo inanmamıştı. Yataktan bir sıçradi, Salihin kolunu tuttu ve parayı gözlerile iyice gördükten sonra nunca bir şarkı söyliyerek odanın içinde zıplamağa başladı: Haydi Napetanu, napetanu, na • petanu... Sonra Salihin boynuna atıldı: Haydi, gidelim biz simdi Tatavla... Orda var bizim Pandeli... Yapar sızak, güzel meze... Kaçak ama var ryi düziko... Peki... Fakat evvelâ şu Roza yi çağır. Eline birkaç papel tu tufturahm da bari burada itibarı • mız oUun. Fofo kapıd'an ev sahrbi kadına seslendL Madam Roza gelince Salih onun eline on lira utusturdu: Madam, dedi, bunun altısını al, dördünü bana ver. tki ayhği peşin tamamlamış oluruz. Bir de, ya Ankara 28 Polis komiserlikleri için 17 eylulde burada bir imtihan a . çılacaktır. Bu imtihana meslekten yetişmif olan memurlar gireceklerdir. Tefrika: 32 SERVER BEDt Sabahsız Geceler Keyfmden ne yapacağını bilraiyordu. Şarkılar söyliyerek yürüme ğe başladı. Birdenbire kendini bu evin içindeki adamlardan biri sandı. Bundan evvelki görüşüşünde anasile öyle azgm bir çingar koparmışh ki artık bir daha yüzyüze gelebileceklerini ummuyordu. Fakat aldanmış. Kadm evvelâ mınnkınn etti ama nihayet yola geldi. Hem de nekadar güzellestniş, gelin olmuş be! Salih hem «evmiyor, hem de o iğri kulak herife karşi tuhaf bir öfke, birşeyler di'yuyordu. Allahallah!.. Bunlar •ittin senedir ne diye evlenmemiş ler? Hey... Âlemde hikâyeyi Nafiz Bey duymalıi Zavallı herif amma 4a yanar, kıskanır yahu... Salih acıdı şimdi ona... Boğaziçinin o fırtınalı tepesmde, eskiya ini gibi uğursuz bir evde hacı otura dursun; eski karısı burada ipekler arasında sevdahsile keyif çatıyor. Bak şu dünyaya ulan be... Ana ne halde, baba ne halde, evlât ne halde!.. Salih bir şarkı tutturdu ve yüksek sesle okuyarak yürüdü: Pencere açıldı Bilâl oğlan Piştov patladt.,. Ah, canı şöyle içkisile, sazile, kartcile, mufassal bir eglentiyi öyle bir çekiyordu ki... Madam Roza da bu gece de bir âlem varsa, hiç şakası yok, bir merhaba sarkıtıp aralanna damiamayi aklına koydu. Eve hızla koştu. Odasına bir tekme vurarak daldı. Paranın yalnıı yirmi lirasını elinde rutup havada Takdirî ktymet faaliyeti Vamada bulunan Loit kumpanyasî direktörü ve vapur mütehassın Mister Smit bugün şehrimize gelecektir. Va . purlartn takdiri kıymetlerile meşgul olan komisyon bugün Mister Smitin iştîrakile toplanacak ve vapurlann kıy • metlerini tesbite başlıyacaktır. Arada ancak ild gün vakit kaldığından ko misyonda bulunan hükumet murahhaslarile vapurcular murahhaslan arala . nnda müşterek bir formül üzerinde i tilâf ederek kat'î kararlan perşembeye kadar vermiş bulunacaklardır. : r Vatandaş " * K Yurdunun göklerini tayyare müdafaa eder. Tayyare Cemiyetine yardım Vatan borcudur. J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog