Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

'Camfitzriyet' 29Ağustos 1933 ^Dritnotlara Karşı Sahra Topları y*4izan •• Binbaşı Lierav J4 NakiliA. Daver Türklerin muvaffakiyetlerinde Almanlar için kıymetli bîr ders ve manidar bir işaret saklıdır Bır gün «Istnailtepe» de 21 $anthnetrelik bir düsman mermUi, 12 santimetrelik uzun toplardan mürekkep bir bataryanın tam içine isabet etti. Mermi, tesadüfen topunun gerisrnde duran top çavuşlanndan birini alip götürdü ve virmi metro kadar geride patladı. Merminin etrafa saçılan parçalanndan hiç brrimiz yarnlanmadık. Arazî mü»ait olmadığı ve tesa • düfen düştnan gemilerinm ateşi Tiifk bataryalarını fazla iz'aç ettiği zaman bunlar, hareket kabiliyetlerinden süraüe istifade ederek mevzi de fişthiyorlardı. Açıkta ates ettikleri zaman obiis bataryaları da ayni suretle hareket ediyorlardı. Fakat obüsler mesrur mevzilerden ates ettikleri zaman, sahildeki müteaddit dereler arasında o kadar iyi gizle niyorlardi ki gemi toplan bunlara karşı zerre kadar bir tesir yapa mıyolardi. Obüs bataryaları, tayyareler hariç olmak üzere, ancak ken dileri g'ıbi kara obüslerinin atesine nıaruzdular. Binaenaleyb Türkler için, araziden mahirane bir surette îstifade etmek lâzimdı ve elbak, bunda da kusur etmediler. Maamafih, bunun İçin ban Türk topçu zabitlerinin endiselerini bertaraf etmek lftzimdı. Bazı batarya kumandanlan, drernotlann muazzam toplan karsısmda, kendi küçük toplarma bir tepenin tistunde açıkta mevzi aldırmak ee • saretml göstermiyorlar, bilhassa, o • büs ve havan bataryalarınm kumandanlan, bu usule hiç taraftar gö • rünmöyorlardı. Obiit veya havan toplanm bir tepenin fis*3ne açıkta tabiye etmek, onlara büyuk bir hata gibî geliyordu. Maamafih nihayet, gemi toplarmm kendilerine zarar iras edemediğini ve bîlâkis kendilerinm daha sadelikle ve daha kolayca ateş ettiklerini görünce, on lar da açıkta mevzi ahnak usulttnü kabul ettiler. [Alman binbasıst, burada gene fazla Almanlık etmig, hakikati halde, Ça nakkale muharebelerinden evvel, talimatnameler 3yle emrettiği için, Türk zabitanı kadar Alman zabitleri de, 30 buçukluk ve 38 lik gemi toplannın korkunç •alvolan karşısında açıkta mevzi almryorlardı. Fakat tecrübe harp gemüerindeki büyük toplann karadaki bataryalara karsı öyle göründiikleh gibj korkunç bir silâh olmadıklannı is • bat ettiği için, Türkler de, Almanlar da, açıkta mevzi almanin tehlikeli bir sey olmadığmı anladılar ve ona göre davrandılar. Yoksa bazı Alman zabit • îeri, talitnatnamelere bizimkilerden daha fazla bağli olduklan için, bu işe, bidayette, daha fazla muanzdılar. A.D.] Yukandanberi yazdiklanmıza bakıpta sahil Utihkâm ve bataryala • nnın raodasi geçtniş olduğuna veyahut ta, arazi miisait olduğu takdirde bunlann yerine çok daha az masraflı olan kara bataryalarınm ko • nulabileceğine hükmetmek yanlış olar. Bilâkis, ahval müsait olup ta fazla sahil veya getni toplan ele geçirilnce bunLar, hemen Gelibolu ve Anadolu sahillerine tabiye edildi. Çünkü kara toplan hiçbfr zaman sahil bataryalanmn yeritıi tamamen tutatnıyordu. Sonra doğrudan doğruya bu sahil bataryalarını muhafaza ve ihraç hareketlermi defetmek için de seri ateşli küçük toplar tabiye edildi. Bu tedbir, Yunan adalanndan gelen küoük ihraç kuvvetlerini def hususunda müessrr oldu. Bu suretle Anadolu sahillerinde, hiç olmazsa Türkiyenfn Akdenizdekî genis kiyılannm en münim nok • talarmda hayli kuvvetli ve miiessir bir müdafaa yapmak imkânı ha*ıl oldu. *** Bugün biz, Almanlar, o zaman Türklerin bulunduklan vaziyete müsabih bir hale düsmüs bulnnuyoruz. Ağır topçumuz yoktur. Tayyarelerimiz yoktur, donanmamız yoktur. Düş • manlanmızm keyfine tâbi bir hal • deyiz. Hatta bazı eski askerlerin Böyle silâhsız bir halde ecnebi boyundurugundan na«ıl kurtulaca • gtz? Dedikleri iarttliyor. (Bu yazı, bîr kısım Alman arazisi henüz müttefikrn ordulannın isgali altında iken yazılmısnr. A. D.) Bu sikâyetler haklıdır ama isi mizi halle kifayet etmez. Şikâyetle vakit geçireceğimize, o zaman Türklerin yaptiklanndan ibret alahm. Türkler, ihtiyaca kifayet etmiyen raiktarda tüfek, müzelerden çıkardıklan antika toplarla, son haddini bulan piyade ve topçu cephanesi noksanma rağmen, tayyarelerden ve asrt yardımcı vantalardan mahrum olduklan halde, dünyanın en iyi mücehhez ordu ve donanmlannı, aylarca muzafferane durdurdular. Bu ordu ve donanmalar, Türklere her noktai nazardan hetapsız su rette faik idiler. Türkler, iki çürii müş romorköVIe tngiliz monitör ve muhriplerinden mürekkep bir filoyu, tzmir korfezmden kovmağa ve sahra toplarile tngiliz dretnotlanm kaçrrarak tngiliz bayrağım Türk sulanna yaklasmamağa icbar ettiler. Türklerin bu muvaffakiyetlerinde biz Almanlar için, kıymetli bir ders ve manidar bir isaret sakhdır. Son r ""> mıntakalar var mı? Alâkadar doktorlar ne Şehir ve memleket haberleri Şehirde kanserli Yeni maliye teşkilâtı Defterdarlık memurları yüksek memuriyetlerde âli tahsil aranmasına itiraz ediyorlar ; Yeni tayinler Tasdikı 1 Aliye iktiran etti Siyasf icmal Dörtler misakının tatbiki omadan gelen haoerler M. Mu> solininin Dörtler misakmı kn • zalryan dört böyük devletin Hariciye Nazırlanm bu şehre davet et. mekte olduğunu bîldiriyorlar. Dorder misakı M. Musoltnmin teşebbüsae vücude gelmişti. M. Musolini şimdi de Dörtler misaknH, dört büyük devletin harkî sıyasetkrmden mes'ul zevatm dogrudan doğruya müşaverede bulun* malarmı temin etmek suretüe tatbtka çabşryor. Avusturya hükumetine karşî Alman ya millî sosyalist fırkası tarafmdan yapılan Drooagandalann men'i için Fran. sa ve tngiUere devletleri Dörtler misakraa istinaden Berlinde tesebbüste buhmmuşlar, bu tesebbüs Abnanya ta rafından reddedilmis, bnnun üzerine Dörtler mtsakmm ehemmiyeti azal . raısti. Hatta son zamanlarda Fransizlar C< rrJyeti Akvtan meclisine müracaat edil mesini ilerî sürmeğe baslamışlar, tn gütereyi dahi bu suretle harekete getirmek arzusunda buhmrmışlardı. tngi » lfrler hujnescIcil^m^Ureddit davran nmlardı. Bu tereddüt elân devam et mektedir. Çünkü tm?ilizler Fransayi yalrnz brakacak olsalar bu devletin çok ileri giderek Avrupa sulhunu haki« kî bir tehlikeye sokacağından, beraber. ce hareket ettikleri takdirde vazryetin muhtemel vahameti karsnmda mes'u , liyet altma gireceklertnden korkoyor lar. M. Musolmi bu Taziveti g&rerek Fran snlan yeni bir tesebbüste buhmmak tan, tnçikereyi de tereddütten kurtar * mak için Dörtler misakmı eanlandnr • mağa luzum gömtüstür. M. Musolini Avustnrya Başvekuı M. DoIfthS alelâcele ttalyaya davet ederek itidal tavsiye etmek ve kendisrae Almanya da dahil olduğu halde komsularile sulhperverane geçmmeği ve hal te tesrad mesaide bulunmağı teklif etmek suretile Avusturya meselesHtm birdenbire vahim bir sekil almasma mî ni ohnuştu. ttalya BasvekiK simdi de Dörtler misakım hnzaİTyan dört bö . >ük devletin başbaşa verip vaziyeti açJc ve vasttaistz olarak görüşmelerinJ temin etmek suretile ahvalin yeniden vahamet peyda etmesme mâni olmak istivor. M. MusoTini diğer târaftan iktatad! bir muhasara ahmda olup ya Almanyei ya yahdf küçük ftilâfa irhiıak etmek mecburiyettnJe bulmmı» M««*l«»~J« söylüyorlar? Avrupanın Vazı yerlerinde oT • duğu gibi şeh Ankara 28 (Telefonk) 2265 narimizde de bazı marah kanun mudbince 1 eylul 933 kanserli mmta , tarihinden itibaren tstanbulda ta^bik ekalar bulundu diiecek yeni malî teskilâtta tstan ğu, meselâ kanbul murakıplı^ına sabık vali Rasit. muy\er va^t'alarının rakıplıklara Defterdar Mustafa, Dev • Haliç sahille îet demiryollan muhasebecisi Kâzım, rinde en çok göîstanbul tahakkuk mudürlüğüne Adana rüldüğii iddia edefterdan Talât, Beyoğlu tahakkuk dilmektedir. mudürlüğüne Samsun defterdan ZeyDün de hu nelâbidin, Üsküdar tahakkuk müdür hususta mal' lüğüne defterdarlık varidat müdürö mat almak üze K^nserle Mücade'e Amir, Îstanbul tahsil mudürlüğüne An. re Kanserle MüCemiyeti kâtibı kara defterdan Salinv Beyoğlu tahak • cadele Cemiyeti umumisi Kânm kuk mudürlüğüne defterdar AH Rıza, kâtibi umumisi İsmaü Bey Usküdar tahsil mudürlüğüne merkez Kâzun İsnvail Beye müracaat ettik. muhasebecisi Sefik, Darphane ve damKâzım tsmail Bey dedi ki: ga mudürlüğüne ipkaen Fuat, münhal « Kartser tstanbula en ziyade olan muntazam borçlar mudürlüğüne Anadoludan gelmektedir. Cemiye^ Malive Vekâleti muhasehat umum muthniz kanserli hastalarm en çok Adürtüğü bütce müdurS Eırnn Beylerin nadolunun hangi mahallerinden tavinleri hakkmdaki karamame tasdiki geldiklerini tesbit ettirmektedir. Buâliye Sctiran etmistir. nu hususî hastanelerden ve tedavi eden doktorlardan ögTenerek metnDünkü içtima leketimizin nereienmde en ziyade) Malî teskilât komisyonu dün de Makanser hastahği görüldüğiinü ta • live Vekâleti Varidat umum müdürS yin edeceğiz. tstanbula gelince tsCezmi Beyin riyasetmde toplanrrostır. tanbulda da tetkikat yapıyoruz. Cezmi Bevm vann Ankaraya avdeti Şehrimizde böyle kanserli mıntaka muhtemeldir. Yeni tavinier perşembe diye bir mıntaka mevcut olduğuna gümi alâkadarlara tebliğ edilecektir. kani değümi. Maamafih Avrupa Cumartesi Brününden itibaren veni te . nın bazı yerlermde böyle mıntakalar hatta evler vardır ki bu evlerm üzerierine kanserli ev diye yaftalar konulmustur. Cemiyetimiz bu is üzerinde e • b.emmiyetle çalışmaktadır.> i Muhakemat Müdürü Itmail Sttkı Bey şekkül faaUyete geçmis bulunacakbr. Birinci smıf memuriyetlere yüksek mektep mezunlannm tayin edümesi bir kısım memurlann şikâyetlerini mucip olmostur. Bunlar alâkadar makamata müracaatle kendilerinin senelerce çabsma neticesinde edindikleri tecrübelerin mektep sehadetnamesinden daha kıymetli olduğunu söylemişler, hatta ba • zılan yüksek mektep mezunlarile im . tihana hanr olduklannı iddia etmişlerdtr. Âmerikalı gümrük Nafıa Vekâleti de mütehassısı tahkikat yapacak Memur maaşlannm % 25 Şark demiryollarındaki hırsızlık meselesi arttırılması fikrinde Gümrüklerde ıslahat yapmak ü zere getirtilen Âmerikalı mütehas • sıs tzmir, Mersin ve cenup vilâyetleri gümrük teşkilâtı hakkında yaptığı tetkikah ikmal ederek sehri • tnize dönmüstür. Rahatsız olan Amerikah gümrükçü iyilestikten sonra Samsuna gidecek, Karadeniz havaiisinde de tetkikatını bîtirecektfr. Mütehassisın tekikatını iki aya kadar ikmal edeceği tahmîn olun maktadır. Bundan sonra biri güm rük sistemimizin taymi, biri muhafaza teşkilâtı, diğeri de idarf teskilât ve servis usulleri hakkında üç rapor verecektir. Verilen malumata göre Âmerikalı mütehassıs, tetkikatında gümrük memurlannm, bilhassa muhafaza islerinde çalısanlann maaslanm az bulmuştur. Mütehassısın raporunda memur ücretlermin yüzde yirmi beş nisbetinde arttınlmasım teklif edeceği söylenmektedir. Şark simendiferlerinde bîr hır sızlık yapıldığımm zabAaya ihbar edildiğini yazmiştik. Haber aldSğimıza göre Pesteden M. Krist isminde bir müdiri umu mi muavini gelmis ve tahkikat evrakını tetkike ba»lamıçır. Şark denMryoHan kia.<'»u* zalntanın ^»Kı»»n esya haldnndaki suallerine nihayet cevap vernMştir. Kumpanya tara fından zabıtanm suallerfne verilen eevapfta, ele geçirilen esyanın bir ktsmtrun, kumpanyanın malumat ve muvafakati olmaksızın ambarlar • dan çıkanlmış olduğu biidirildiğinden meselenin hırsızlık olduğu ta • hakkuk etmi^rtr. MeseJeden haberdar olan Nafıa Vekâleti Denvryollan Müdiri U mumisi Nazir Bey Nafıa Vekâle tinden aldığı emir üzerine meseleyi burada teHdk ve tahkik etmek ü • xere, pek yaknvda. tstanbula gele • eektir. TahkSuyt on sek» gündenberi devam ettiği halde şirketin zabrta ya ancak tfün cevap vermiş olması Nafıa Vekiletinin maza n dikkatkıi celbetmiştir. Sermaye•me devletin de istiraki olan sfrketin muamelâtı cfrddt surette ve yakindan tetkik edilecektir. Polise hakaretin cezası Polise hakaretten suçlu Feyzi ismin<fe biri ikinci ceza mahkeme sinde dün on ay beş gün hapse 5 lira para cezasına mahkuna olmus • tur. Depodan muşamba çalanlar Galatada bir depodan 20 top m» samba kumasla iki teneke katranı kamyona yükliyerek Fatihte satan soför Hrant, Hüseyin ve Mehmet muhakeme edılmLşlerdir. Mesruk esyayı bilerek alan Ba hattin de mahkemeye sevkedil mistir. Dün Bahattinin annesi sahit olarak dinlenmi* ve muhakeme baska sahitlerin de celbi için kalmıştır. Yanndan itibaren Harpte Yavuz Yavuzun telsiz memurunun hatıralari Nakili: Abidin Daver Altmışhk bir sirkat maznunu Bakkai Anderyanın dükkânın dan 50 lira ile 6 liralık sigara çal • makla suçlu 60 ya*ırvd"a çoban Yu sufun muhakemesme dişn bakıl • mıstrr. Maznun bunlan arkadasm • dan aldiğuıı söyl«mistir. Mahkeme sahitlerin celbine karar vermiştrr. Avusturyaya, en mühhn ihracat esva lari îçin ttaîyada sarfiyat sahası, Tri . yeste ve Fîyume Kmankrmda IransM mahrecî vermek suretöe yardım etme • ğe çaîısıyor. Maahara ttaüya hükumetl Merkezî Avrupada kurmak istediği iktısadî ve sivasî manzumede Ahnan • yayı hariçte btrakmak ve bu devleM karsı hasmane bîr tavır takmmak nîyetmde değüdir. Hatta küçük ibtâf der~ letlerine karsı asBcâr bir husumet go*. termek fikrinde de bulunrmryor. Bu • nun içm Cekoslovakya Hariciye Nazai M. Benes bfle Romaya davet edHmiş < tir. M. Benes kScük Hilâf zumresimiı «V mühim haricî siyaset adamıdır. Bu zatm Romaya gitmeği kabul ebnesi îtsi* yamn Merkezî Avrupada tubnuş o! . duğu siyasetin büsbütün menn olraa • dığmî Rösteriyor. M. Musolmi Avus * turya ile Macanstanm acîz, kimsesiz ve hakftab* halde küçük itüâfa tâbi oJmalanmn aleyhmdedir. Bu devlederin müsavi hukuk dahilinde birlikte hare ket etmelerine taraftardır. Fakat boy . le bir teşriki mesaide bulunmak için rulh muahedelermin bariz olan hak ( sa noktaiannm tadüi lâzımdır. M. Musclini M. Benesle mülâkafancT^ bu noktayı görüşeceği gibi gelecek tesrmievvel ortalannda dört büyük dev • letin Hariciye Nazırlarmın rmilâkatmda dahi ayni mevzuu ileri sürecektir. Sizim için turizm: 50 100 milyon liral Başmakaleden mabat bfle Edirne, Tekirdağı ve hatta Ge . libolu vüâyetlermi ihthra eder. Biitun bu sahanaı buyük raerkezi ise Kara • denizi, Boğaziçi, Marmara denizi, A . daiarı, Tuzlaa, Yakacıgı, Çamlıcası ve Yalovasfle tâtanbuldur. tste turizm noktasından derece derece ehemmiyet •erilerek tanzim olunacak ilk saha lanmız buralandır. Herseyden evvel turiste rahatça oturulacak temiz oteller lâzımdır bir. Bir de iizerinde rahatça gez3e«ek yollar. Bu iki madde Avrupada son kemal derecesmi bulmustur denSebtlir. Yol • '»nmızı biz zaten yapmağa mecburuz. Memlekette otelciligi devletin isb'ye. cegi bir mükemmelryet derecesme çıkaracak teşekküller vücude getirmek ise asla gayrhnümkun degfldir. Hve • rir Id oralara gelecek mSşterilerin gittflcçe bollasarak hücum edecekleri temin olunsun. E{er memleketimizin tu. rizm sahası ohnasaa karar verirsek bunun böyle olacagı rauhakkakhr. Meveutlaıma ilâveten memleketBnizde birer iriscr daha buyuk, daha asrî otellerm ia*ası plântn en etash maddele . rinden birâri tesktl edecektir. Meselâ Çıragan saraymm yermde yük»elecek bir oteKn yalnu tstanbulu suslemekle kahmyarak bötun dünyada dillere destan efsanevî bir mabiyet alacagım çimdiden gornyoruz. tstanbolun tarihî ve tabiî bütün g6 • sellSclermin tebaruz etrJrümesi de plinın başlıca bir maddesini teşkil eder. O olduğu yerde bir hazmedir. Böyle bir plânda meselâ Adalarm deniı ortanna \.o., u' Jjirer çiçek saksıst haline konuL maları oyuncak gibi tahakkuk ettirile• eek tslerdendir. tstanbulda bâtün Av • rupayı »arka sürukKyecek plâj yerleri haydi hazv, fakat simdiki halde haip ve hasir, bekleşip duruyorlar. Yalova Yeni kontenjan karar namesi çıktı Birinci tahifeden mabat rid ithaline mSsaade edüir. Madde 4 Çocuk barajı infaatmda tecdit malzemesi olarak kuüandmak fçin möteahhit tarafından Istanbula geKrilmi» 3550 kilo Bereolit bir defaya mahsus olmak fizere kontenjan harici ithal edilir. Madde 5 13888 mımaralı karar . nameye ilisik kontenjan listesmde B 756 listesi F 756 olarak düzeltilmiştir. Madde 614431 saydı kararnamenin onuncu maddesi su suretle değistiri] . nn'stir: Kontenjan kararnamelertne göre ithali serbes» oUn esya posta ile khal olunabiltr. Üç kilova kadar evrakı matbua paketleri alelklâk kontenjan harici ithal edflir. Madde 7 13888 sayn krarnamenân 36 mcı maddesini tashih için 14431 sayılı krarnamenin 11 inci mad. desi su sekilde degistirümistir: Ait olduğu makamlarm müsaade lerile kontenjan harici olarak khal edilecek esyayı havi posta muraselâh bn makantiarm önceden alınrms müsa • ad^sile Khal olunnr. tthaK müsaadeye bagh olan posta maddeleri için önceden müsaade ahnmasi kâfi olop sonradan faturalarm vokror. mn, Bursamn sddz on sene zarfında birer TSrkrye Visisi olmalarma hiçbir roâni yoktur. Bunlar sayıp dökmekle bkmîyecek kadar uzun teferruattır. tskı esası devletçe bu meselenfn ehemmiyetinin an. laşılmasındadır. Senevî Tiirkiyeye 50100 müyon lira döviz verecek olan böyle bir isi tsmet Pasa hükumetmin lâyık olduğu eherrrmiyetle derpiş et memesine asla ihtimal "•remeviı. YUNUSNADt Sabık polisin muhakemesi Kasimpaşa polis merkezinde 2ken alrın ve gümüf iki çift küpe ile bir sustalı çakı ve 5 Hrayı zimmetme geçirmekten suçlu sabık polis Sa • lâhattin Efendinin muhakemesine devam edilmistir. Şlmdi Edirnede bulunan ve o za man merkez merauru olan Tevfik Bey sahit sıfatile ve isitnabe sure • tile alınan ifadesinde, 931 senesinde bir zimmet defterinin kaybol • duğunu hatırladığını, fazla birsey bilmediğim bildiriyordu. Muhake • me evrakı, mütalea için iddia ma • kamma verilrnis, muhakeme başka bir güne bırakılnuştır. Kâzım Paşa Hz. Büyük MUlet Medisi Reisi Ki zım Pasa HazretlerS bugün Yalo • vadan otomobrl ile Bursaya gide • cekler, orad'an da dairei intihabiyeleri olan Balikeure geçeceklerdir. Hariciye Vekili Ankaraya gitti Birkaç gündenberi Yalovada bulunan Hariciye Vekiumiz Tevfik Rüstü Beyle Hariciye Vekâleti kalemi mahsus mü dürü Refoc Amir Bey dün sehrimize gelerek Ankaraya gitmislerdir. Açıkta satılan yenecek şeyler Son günlerde yapılan teftisler neticesinde yikanmadan, pişmeden ve ka . buklan soyuhnadan yenecek seylerm müteaddit emirlere rağmen açıkta sa • tılmakta olduğu gorülmüştur. Halbuki bu kabil şeylerin açıkta satılmalan ekseriya bağirsak hastauklanna sebebiyet vermekte buiunduğundan bu hususta şiddetü takibat yapılması için alâ . kadarlara emir verilmiştir. Atina sefirimiz bugün gidiyor Atina sefirimiz Enis Bey bugün An. kara vapurile Pireye gidecekth*. Rumeli hani cinayeti Rumeli hanı cinayeti davasına dün de devam olunmuştur. ŞahM olarak dinlenecek Sofi gelmediğin den muhakeme talik e<î:lmiştVr. MUHARREM FEYZt Ziraat Mfldiri umumisinin tetkikatı Ziraat Müdiri Umumisi Tevfik Bey dün de refakatinde tstanbul Ziraat Müdürü Tahsin Bey olduğu halde Halkalı Ziraat mektebine gîtmis, mektebtn baska bir yere nakh hakkmdaki talebi tetkik et mistir. Yeni gömrök farifesi Bazı ticaret muahedelerinde, gfim V rük tarifesinde yapılacak her hangi bir tezyidin 3 ay evvelmden alâkadarlara haber verilmesme dair hükümler var • dır. Yeni gümrük tarifesindeki bazi zamlar, bunun için ağustos nihayetine kadar tatbik edilememişti. Yeni zam • lann tatbikına eylulden itibaren bas < lanacaktır. Yunanistan ve Almanya gibi, ken dilerile ticaret muahedelerine merbut ahdî tarifelerimiz olan memleketler müvaredahna eski tarifenin bir müddet da« ha tatbiki lâzım gelmektedir. 6'zli rakı yapanlar Beyoğlunda meydana çıkarılan gizli rakı fabrikasında yakalanan Madam Lina ile Zafiri ve Ismailin muhakemelerine lhtısas mahkemesinde devam edilmistir. Maznunlar kendilerine atfedilen cürmü inkâr etmielerdir. Zabıt okunmuş, mu hakeme sahitlerin celbi için talik olunmuştur. OarDlâcezeye gönderüen çocuklar Son günlerde Darülâcezeye gönderilen çocnklann ziyadeleştiği görülmüş tür. Halbuki müesseseye kimsesiz ço cuklann kabul edilmesi lâzım geldi ğinden bakımı ile mükellef kimseleri bulunan çocuklann gönderilmemesi hususunda alâkadarlara emir verilmiş • tir. Uluköy iskelesi Şirketi Hayriyenin Boyacıköyle E • mjrgân iskelelerini lâğvederek bun . ların yerine iki mıntaka arasında U luköy isminde yeni bir iskele ibdas ettiği malumdur. Boyacıköylülerle Emirgânhlar De rriz Ticaret Mudürlüğüne tekrar mü . racaat ederek iskelelerinin tekrar te sis edilmesini istemislerd'fr. Alâkadar makamlarca bu hususta tetkikata bas lanmıshr. iMiaaırlfte v@ Amerikaya gönderilecek muallimler Maarif Vekâletince köycülük ve halk terbiyesi tahsili için Amerikaya on muallim gönderilmesi mukarrerdir. Şimdiye kadar bu hususta otuz sekiz kisi müracaat etmistir. Müracaat edenler • den evli olanlann müracaatleri kabul edilmiyecek, eylulün onunda bir mü sabaka imtiham yapılacaktır. Vali Bey Bir iki gündür Yalovada bulunmakta olan Vali ve Belediye reisi Muhit . tfn Bey dün sehrimize avdet etmistir. TEŞEKKÜR Burun ve boğazıma ameliyat yâpa " rak sıhhatimi tehlikeden kurtaran dok • tor Taptas Bey ile hastalığım esnasmda çok ihtimamla bakan tngiliz has tanesi doktor, başhemsire ve hastabakıcılarma alenen teşekkür etmegi bir vazife addederim. «Cumhuriyet» muharrirlerinden M. Hikmet Îstanbul Belediyesinden: Zafer bayramımızın senei devriyesine tesadüf eden 30 ağustos 933 çarşamba günü saat 9,15 • 10,15 te Kolordu kumandanlığında tebrikât yapıldıktan sonra 10,30 da Beyazıt meydanında geçit resmi icra olunacaktır. Istanbulda bulunan Mebus Beyefendilerle tesrifata dahil zevatm teçrifleri rica olunur. (4495)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog