Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

Hayat Ansiklopedisi Büyük bir kütüphaneyi bir arada evinize gefiren en faydalı eserdir. Her evde bir fane bulunmak lâzımdır. Onuncu sene: No. 3345 umhuri İSTANBUL CAGALOCLU Hayat Ansiklopedisi Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet, Istanbul Posta kutusu tstanbul, Ko 246 Telefon: Başmuharrlr: 22366. Tahrtr müdürü: 23236. Idare mudurü: 22365, Matbaa: 20472 1 Salı 29 Ağustos 933 ıncı cuzu çıktı 38 Askerî Terfi Listesi Çıktı Bizim için turizm: 50 100 milyon Ura! Vi ıı^iMiııııııııiHM»ıif»MiMiıiMiiMHiıı»ııiHnııiMiııırııuiHriHiıiHiı«MiHiiHiıwmiHiHMiM«iMimıiMmıııtııınıııııııııııııtıı ?i 25 (Başmuharririmizden) ünkü yazıımzda Türkiyemizin ihracaü miktarını takribî bir rakamla 150 milyon Türk lirası olarak ifade etmiştik. Meğer bizim hatınmızda kalan bu rakam buhran sene. lerinden evvele aitmis. İhracattmtz geçen sene bir taraftan eşya fiahnm dü siiklüğü, diğer taraftan mübadele se • biHermin zorluğu yüzünden 80 milyon liraya düşmüftür. Turizmin memleke traize getirebilecegi bixce süphesiz o . lan 5 0 1 0 0 milyon liranm büyük kıymet ve ehemmiyeti ihracabmtzın nihayet 80.100 milyon lira raddelerinde olan sîmdiki vaziyeti karsısında daha iyi anlaşdır zannederiz. Memlekete her sene adeta havadan denilecek bir fe küde 50 100 milyon liralık dövîz it • faal edeeek olan böyle bir hayat şubc â n h navesi, devletth lâyik oldugu e • bemmiyetle difekate almryacağı brr me•ele değildir. Zaten kureiaran şimdi bizim tarafımızdan »sgal olıman yer lerinde oturan insanl«r için bunu böyle yapmak hajratî ve medenî bir mec buriyettir de... Ancak ba is övle ol demelde olu . verecek iderden deçildir. Memleketi • mizm turizmden »stifad» etmesi içm her binnm tahakkuku azçok zaman is tiyen bir takmt isleri mütehassnlarmm fSdrlerinden de istifade ederek evvelâ nmarnî ve iyi bir kavrayıs, sonra da muttarit ve miitemadi bir yapı» fle peyderpey verine gehVmek lâzrmdH", ve ba isler tarmmine oldugu kadar ic • r&sına da devletin mSdahale edeceği bir plân dahflmde bajanlmak gerektir. Meselenm büyük ehemmiveti devletçe takdir olunraazsa ooun tahakkulcu kor Asuriler hududumuza tecavüz etmediler ııııııııiıııımnıınıııııııııiMiıııımMiMMiıiMiııiMiıııııııtıııiMiMMiımMiıiMiiMiııımiiMiınnııııııııı iıııınnmııııııııııımııııım iHiıııııiMiıiMiıııııtı ıınııiMiiıiııiHiıırııınııııııııımıııııımnı Askerî terfi listesi Liste alâkadar makamlara bildirildi Ankara 28 (Telefonla) 30 ağustosta tebliğ edilecek ordu terfi listesi bu aksam telgrafla bütün Kolordulara ve Merkez Kumandanlıklarına tebliğ edilmiştir. ^^|^^^a^fc^^^^fc™^^^^^^fc^^^^^fc^^İ^^h^^ Orta Avrupa meselesi nasıl halledilecek? Almanyaya karşı İtalya Fransa ve Ingilterenin cephe almaları ihtimalleri ıiHiııiHiıofiııııııtımım ıııııiM ıııııııımmiMiıııııiHim ıııııiııınıımiMHHiiHHnııııiNiııruiNt Iraktan kaçan asilerin memleketimize girmek istedikleri haberi yalandır Ankara 28 (Telefonla) Iraktaki asi Asurilerin Irak kuvvetleri tarafmdan hududumuza tardedildikleri haklnnda Ankarada ma • Iumat yoktur. Alâkadarlar bu haberin âsi Asurilerin Cizre kazası civannda Suriye Irak ve Türkiye hudutlarınm birleştiği araziden Suriyeye geçmiş olmalarından galat olduğrunu söylemektedirler. Asilerin hududumuza iltica etmek istedikleri takdirde ateşle mukabele görerek tardedilecekleri tabiî olmakla beraber bazı tstanbul gazetelerinin yazdıgı gibi bugüne kadar da hiç bir asî kuvveti hu dutlanmıza girmeğe tesebbüs etmemistir. Türk Yunan dostluğu Ankarada neler goruşuleçek: Atinadan verilen yeni haberler Taymis gazetesme Cenevreden bildtriliyor: Iraktaki Asurilerin patriği Mor Şi • mun tarafmdan gönderflen ariza uze. rine Cemiyeti Akvam meclisi reisi vekili Meksikalı M. Don Franciko ekalliyetler komtesini teskil etmistir. Komite M. Don Franciko ile Norveç ve Serbest lrianda hükumetlermm mümessdlerinden mürekkeptir. Asurî palriğinbı serdevle^iği iddialan tetkikten sonra komitentn aza • smdan herhangi biri meseleyi Cemi . yeti Akvam nıznamesme khal etmek hakkmı haiz olacaktir. Bagdattan gene Taymts gazetesine büdirildigme göre Asurî c^maatmin Hderlerinden on dördii Umadiyeden Kral Faysala gönderdikleri bir telgraf MiIIetler Cemiyeti tahkikat yapıyor ^enevredeki MiIIetler Cemiyeti binast namede isyanla botün Asurilerin alâ kadar olmadtklanm, bu hareketin ekseriyet tarafmdan takbih edildigini bildirmislerdir. Turizmm bnden isHyebiIeeeği seyier ştmlardır: Huzur ve emnivet. güzellik Ve konfor, ncuziuk ve kolaybk. Tfirkîyeye gelis ve (ridism formalHe itibarile tâbi okcaffi külfetler, çok bfl. güi ellerde azam! kolayhğa machar kıfcnmak lâzmdır. PoEs ve gumrak m » amelelermm cmayet ve kaçakcılıkla alâkalarî en az farzolunan turistlere karşı basitleştirilmis ve nezaketlesdrihnis jpekfflerini buhnak' asia güç obnaaa ge. rektir. PoEsin emniyet ve asayise rnüteallik vazifesi gelîo gidene müskülât Duâ soretinde ifa ediletnez, ve hele bize sorarearaz böyle hiç î'a edilemez. Polis vazifesmin ne ifa olunacagı şe kO budur. ne de icra krlmacaih saha burasîdr. Yüzde 99 turât kacskcı da Hegildîr. Bilâkis turistin kendisini is . tismar edeceklere karsı hîmayesî ve otmn en emîn ve en rahat bir surefte oturup kalkmasHraı temini lâzımdır. Turîzmi tatbflc etmege karar vermis memlekette kavıkçi ve hamaldan bashva . rak soforden otelci ve lokantecıva kadar herfees tarafmdan insanca, aza • mî kolayîık ve durîistlükle mttMnele jronnesinî temm etmek borchır. 1 Umumî Harpten sonrakî dünya ha yatmda dehsetli bir buhranla başı dö • nen insanlar kafile kafile seyahat ede. refe yenî yeni ufuklarda kendflerini oyalamak îhtiyacae harekete «relmis bir halde bultmuyorkr ve ancak gittîklerî yerlerde dîger şartlardan başka u cuzluk »artı da artyorlar. Bu hareke tin tevakkırf edeeek yerde bilâkis ar . fa^ak gidecegi anlasıimaktadır. Bizim He memleketimrâi her sene miktan artacak turistlere cevelângâh oJacak veçKile bazırlamaga başlamakiığnmz iste bondan dolavı elzem gröriilfiyor. Bu maddeten olduğu kadar manen de kakandıncı bir îştir. Memleketimize gelerek rahat beş on RÜB Redrmekten mem. toun dönen sevyahlar Turkiyenm naraRZ reklâmcılıpmı yapacaklardır. Me üenî âlemle alâkannzı artırmanm en feestirme sekülerinden biri de ba oldu funa suphe yoktur. 1 Ilk mekteplerde beden terbiyesi dersleri Muallimleri, programlara yeni konan ders için, hazırlamak üzere diin iki konferans verildi mülakattndan trlr fntîba: M. Musolini fle Avusturya BajvekM M. Dolfus arasındaki gorufmeler yüzme yarışlar ında, kotra x>e motor gezintilerinde vu.~ ku bulmuştur. Solda Avusturya Bafvekilt M. Dolfus sağda kıyafetile M. Musoliniyi gorüyorsunuz Londra 28 (A.A.) Havas ajan * büdiriyor: lngiliz matbuatı, M. Daladiyenin Avusturya . Almanya jhtüâfı hakkmdaki beyanatı dolayısile mem nuniyet izhar etmektedir. Deyli Herald diyor ki: «Dünyamn ve bilhassa Almanyadaki simdiki zimamdarlann bu beyanatm krymetmi kücük görmemeleri lâzımdır. Fransu Başvekili, kücük büyük devletler kadar serbestçe yaşa • mağa baklan olduğunu hahrlatmak suretîle ortaya hürriyet hissme ve mil letlerin yekdigerine karşı hulus ile muamele ettiklermi görmek arzusuna sa . hip olan herkesm tasvip edeceği bir prensip atmıştır.» . Yunan Başvekili M. Çaldarit Atana 28 (Hususî) Buraya ge Ien maMmaia göre Türkiye «iya« me. hafüi M. Çaldarain Ankara seyahati ne hususî bir ehenoniyet atfetmfetmektedir. Bu «hemmiyet yersiz değildir. Ankarada şimdiye kadar müzakeresi yapılan ve yalmz birkaç tâli noktası kararlaştınlmanuş olan itilâfar imzala nacaktar. Haridye Nazm M. Maksimo. •un da ttalyada tabta tedavide olduğu iein Ankaraya gitmîyecegi zanneHli . yor. M. Makshnosun yerine M. Pes macoglu gidecektir. ttalya bandmdı Viyana vapurunda Yunan nanrlan içm mevkiler aynlnushr. Pieden 9 eylulde hareket edilecek tir. Yunan nazırlarma Türldyenin Atina sefiri Enis Beyle Yunanistanm Akara sefni M. Sakelarpulos refakat edeeek. lerdir. Yunan nazırlan tstanbula mu vasaleti müteakıp hususî trenle Ankaraya gideceklerdir. Dönüşte îstanbulda Gazi Hazretleri tarafmdan kabul bu yurulacaklardır. Yeni yapılacak itilâflar hakkında teresşuh eden malumaia göre bunlar iki memleketin daha sJtı teşriki mesai et. melerini ve münasebetlermin mkisafmı istihdaf etmektedir. Mabadi 5 inci »ah;fed* Yeni bir kontenjan kararnamesi çıktı Eylul 932 den evvel gelip kontenjan dolayısile gümrüklerde kalan eşya serbestçe girecek Ankara 28 (Telefonla) Bugünkü Resmî Gazetede yeni bir kontenjan kararnamesi çıkmıştır. Neşri tarihinden muteber olan kararname sudur: Madde 1 Eylul 932 tarihinden evvel gümrüklere gelnrriş olup ta kon tenjan listelerinde bulunmodığuıdan dolayı ithal edilemiyerek gümrük ambarlannda kalan esyanuı tasfiyesi içm İkhsat Vekâletinin 16/12/932 tarihK taminu üzerine müracaat etmiş olanlann esyaJan, faturalan İktuat Vekâletince tasdik olunmak şartile, serbestçe ithal olunur. Ancak bunlardan 13882 sa yıh kararnamenin ( F ) Hstesi mubte • viyahndan olan veya mezkur listede ismi yazılı obnayıp sıhhî ihtiyaç için ge. tirilen mevaddm ithallerme Sıhhat ve Içtimaî Muavenet Vekâletince müsa • ade olunur. Madde 2 thraç olıman yumurts* larm bedeli olarak Yunanistandan 3 1 / 1/933 tarihinde Samsuna getirSen 55 ton çimentonun bir defaya mahsus olmak ve faturası tktısat Vekâletince tas» dik olunmak sartile dövizsiz konten . jan harici ithaüne müsaade edilmiştir. Madde 3 Üzifan ve incir mah • sullerimrrin manipülasyon ve ambalâjında kullanılan mayi maddenin, pi • rinç yağı ve saire gibi maddelerle eu • val ve baJyalarm getirSmesînde kulla . ndan efyanm faturaiarnn tktısat Ve • kâletince tasdfld sartile kontenjan ha • Alman mütehasnn Kmt Daynas konferanslardan sonra talebeye beden hareketleri yaptırırken (köşede matehassıstn resmi) tlkmekteplerm tedrisat programlanna bu sene beden terbiye dersinin de konulmasi kararUşhnlmıştır. Ilk tedrisat mfifettis ve muallimlerini simdi . ııuııuiMiııııııııııtııııııııiMiıııiKiıınıııı den ba yeni ders için hazırlamak üzere dün Cağaloğlundaki 44 fincâ ilkmek tepte büyük bir toplıuıh tertip edilmiş, Mabadi 5 inci »ahifede uııttnıiMiıırıınmıııııııııtııtmmırırıııtıriutiMiııırnı tııııııınınııııımınıııııııiıHinıııııııııııiMi Osmanlı borçları kili Zekâi Bey bir müddettenberi şeh rimizde bulunmakta idi. Zekâi Bey ey. lulün ilk haftasmda Parise hareket e decektir. Yeni itilâfname mudbmce çıkanlacak Düyunu Umumiye tahvflâtınm tabına Pariste başlanümıstır. Tah • viller Pariste Haset matbaasında ba . sılmaktadır. Tabı muamelesine Düyu nuumumiye komiserliğine tayin edilen sabık Maliye müstesan AIi Rıza Bey nezaret etmektedir. Yeni tahvillerin tab'ına başlandı, Suriye ile Yeni hocalardan bir kaYugoslavya da dayinlerle anlaşhlar Düyunu Umumiye Törk Damler Veçmm istifaları bekleniyor Üniversitenin yeni muallim kadrosu ikmal edilmiştir. Bugün, yahut persembe günü alâkadarlara teb liğ edilecektir. Aldığımız malumata nazaran Universiteye yeniden tayin edilen müderris ve muavinlerden üç, dört zahn daha vazifelerinden çekilecek leri zannoluntnaktadır. Bunların isimleri bildirilmemekle beraber ekserisinin Eldebiyat fakültesi müderris ve muavinlerinden oldukları söylenmektedir. Üniversitede yeni istifalar mı? Mabadi 2 inci »ahifede MIIIIIIIIIUlr> «•MtllllllllMlllirilllllllllllllllllllilIillllllltHUIIIiniltllltllllllillHHIinilllUIUIItlllflHllinilllllltlllUUlftlltllUUlUllIIHItitnUIIirillin'v ARPTfi Bu hafcikaHeri hepimiz kolayi.UU Snhyabtliriz. tsm en zor tarafı memleketî seyyahların gelin «ritmesine ve on. lardan her bhinin bizim diyarumzda fces on gün geçirmeler'ne müsaît olacak sorette hazırTamaktadtr. Malumdu? ki tnrinn itibarile Tür kiyemizm ük m*rhalede mesgul olı» nacak en ehrerişli saha«ı tstanbul fle lun^frlandıdn Ba noktai nazardan \t lanbulun hm*e»lanJı kaolıcalan, IJ^u idafı, Apolyond ve Iznik göllerile Burtayı, Geyve Boğazı, Sakarya vadisi, Adapazan ve Sabanca gölü 3e tzmit vilâyetînî, denizden ve karadan Av • rupa yolları üstünde bulunmak ha«e • YAVÜZ Yeni tahvilâtm her biri 500 frank hktır. Hükumetimizle dainler arasında ak. tedflen itüâftan sonra Suriyenm de Osmanlı borçlarmdan hissesine düşen miktar için makhı bir para vermek e sası dahilinde damlerle uyuştuğu haber almnuştır. Düyunu Umumiye için öteberi tediyat ta bulunmağa yanaşmak istemiyen Yugoslavya hükumeti de yeni bir itilâf esasatı dairesinde tediyeyi kabul et . miftir. Damler simdiki halde yalnu Bul Dünkü içtima Şıhhiye Vekili ve Maarif Vekâleti Vekili doktor Refik Bey dün de Üniversitede mesgul olmus, bu meyanda Üniversite idare heyeti içti maına riyasei etmiştir. Hukuk Fakültesi ikmal imihan larmın on alıtı eylulde yapılması takarrür etmiştir. Her talebe tayin edilen giinde imtihana girecektir. Yavuzun Telsiz Memurunun ttatıraları fcakili: Abidin Daver Yavuzun Büyük Harpteki maceralartm anlatan bu heyecatdt eseri yarından itibaren tefrika etmeğe başlıyacağıs Düyunu Umumiye Türk Dayinler Vekili Zekâi Bey garistan ve Yunanistan uyusmamıs bulunmaktadırlar. YUNUSNADt Mabadi 2 inci sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog