Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

8 'CamhmıviÂ' 23 Ağustos'i933 PETROL NiZAM Yeni Bir Gömlek Saçlan kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri öHürür. Başı temizler. Günde bir defa friksiyon yapınız. (6580) 1 ^ 30 ağustos çarşamba günü "^•l saat beşten sabaha kadar Yaptırmak Fikrinde Mfslniz?. f FINDIKLI SALIPAZAR1 İPLÂJ KAZİNOSUNDA Ipekiş'in enfes kuımşlan ile ölçü üzerine yaptıracağmız çiftyaka ve kollu, markalı gömlekler: I Favkalâde ince saz teganni, varyete, I tiyatro, dans, monolog koınık ve daI ha pek çok emsalsiz eğlenceler. Av^ ^ ^ nca miihim boks maçlan (6769) 12,5 liradan itibaren Karadeniz Ereğlisi İcra Memurluğundan: Karadeniz Eregli hukuk hâkimlîğinin 14/8/933 tarih ve 933/3 numa . ralı ihtiyatî tedbir karan üzerine Çamlı madenocağı harmanında mevcut beher tonu altı lira muhammen kıymet li 1200 ton miktanndaki madenkö nrarü 5/9/933 tarihine musadif sa Iı günü saat 16 da Ereğli icra dairesin de açık arttırma ile satılacagından ta lip olanlann yüzde yedi buçuk pey akçesile beraber Ereğli icra dairesine müracaatleri ve birinci arttırtnada tnuham. men kıymetin yüzde yetmiş beşrni bulmak sarttır. Arttırma mrktan yüzde 75 e baliğ olmazsa ilk arttırmayı takip eden on be* gim sonra yani 20/9/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 16 da ikinci arttırmada ihalei kat'iyesi icra olunacağından ilânı keyfiyet olu (6764) Istanbul 4 üncü icra memurluğun • dan: Mukaddema Erenköyünde Suadiyede Çolak tsmail sokağında eski 14 yeni 51 numarah kö?kte mukim iken elyevm ikametgâhlan meçhul Madam Dora ile Moriı Santos Zekkum Efendiye: MütemellHc Simon Brot Efendiye bir kıt'a Noter senedile borcunuzdan do . layı balâda adresi yazıh köşkün 24/6/ 933 tarihinde erbabı vukuf tarafmdan mahalli mezk&run tamamma Sç bin lira takdiri kıymet yapıldığuıdan bu bapta kıymete bir itirazmız varsa iiç gün zarfmda daireye 932/729 numarasına müracaat etmeniz ilân olunur. (6756) ıstanbul üçönca icra dairesinden: Mahcuz ve »atılması mukarrer muhtelifiilctm yazıhane eşyasının birinci açık arttırma suretile sahşı kadar Galatada Merkez 31/8/933 Rıhtım Han persembe günü saat 11,30 dan 12,30 a üçüncü kat 14 numarah yazıhanede i c ra edileceğinden talip olanlann ma • halli ve yevnti mezkurda müracaatleri ilân olunur. memuruna (6768) "Bu iş te ipekİŞ'indir „ 6294 AMELî HAYAT Istanbul Cağaloğlu. Tel: 23630 Orta ve Tica.et Lisesi kısımlarma 21 ağustostan itibaren talebe kaydine başlanmıştır. Eski talebe 10 eylule kadar kayitlerini yenılemege me^burdur. Imtihanlara 2 eylul cumartesi günü başlanacakür. Müracaat Hergün saat 10 dan 16 ya kadar ^ | ^ 6 5 6 Kız Erkek Ticaret Lisesi Istanbul AMERİKAN Koleji Amerikan Kız koleji, Arnavutköy Tel: 36.160 Kız kısmı Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada Robert Kolej, Bebek Tel. 36.3 Erkek kısmı Kız ve Erkek • « S J f c " ^ * * Kazanç mfiessesesi Memleketimizin en eski hususî lisesidir. "Feyziye mekteplerı cemiyetınnM idaresi altında manevî bir şahsiyettir. olmadığından ucret vesair hususlar her türlü kolaylığı gösterir. hakkında talebesine Feyziye Lisesi« Neharî ••www ve Kayit muamelesi cumadan maada hergün yapılır. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. Leylî Mektep ingılizceyi en iyi öfcreten bir müessesedir. Almanca veya fransızca ihtnarı olarak mutehassıs muallimler tarahndan ögretilir. Aile hayan vaşatılrr. Terbive sistemı Amerikan olroakia beraber mill! terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Mektebin mükemmel bir ticaret şubesi vardır. Kütüphaneleri mükemmeldir ve ulebenın vukuflanna, fıkrl terbiyelerine hizmet eder. Sıhhî terbiye verir, kız ve erkek beden terbiyesi sporlan ile gençleri bedenen ve ruhan yükseltir. U N I V E R S İ T E BAKALORYASINA Hazırlar NEHARÎ ve LEYLÎ Ocretlerinde Tenzilât Vardır # Mektep, talebenin sıhhati ve terbiyesi ile ayrı ayrı uğraşabilmek için azamf 150 leylî talebe kabul eder ve her sınıfta otuz beşten fazla mevcut bulundurmaz. Mezuniyet ve ikmal imtihanlarına 2 eylulde ve dersiere 11 eylulde başlanacaktır. Telefon : 44039 ^ • • • • • • • ^ (6700) < istikiâl Lisesi (5936) Ameli ve nazarî elektrik, makine •ve nafıa mühendisi yetiştirir. 1^ H « ] a f I « Elektrik ve teiviyea ustabaşı ve malnnist * ' U n < l * A • yeuş.tıren iki senelik amelt kurlardn. 1 Ağustostan itibaren 1 eylulden itibaren pazarSalı ve cuma günleri dan mada hergün 912 ye 912 ye kadar kayit yapılır. kadar kayit yapılır. Dersler 23 eylul cumartesi günü başlıyacaktır. "~~~ Fazla malumat için mektupla da müracaat olunabilir. | (4276) Leylî ve Neharî Resmî liselere muadil Uk • Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlanmıçtır Mudiriyet, müracaatleri cumadan başka her gün kabul eder. Leylî ve neharî biitün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıştır. Arzıı edenlere tarifname gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkası Tel. 22534 FEYZİATİ LİSELERİ Kız ' Arnavutköy'de Çiftesaraylarda Erkek Ana sınıfım, ilk kısmı, orta ve lise sınıflannı havıdir. Tedrts ve terbiye usullerinin cidd'vet ve mükemmeiiyeti fln taninmış olan roütssese lstanbul'un en guzel yerinde kâin ve her türlü sıhhı şa tlan haizdir. Gayret ve muvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün tahsil devrelerine ait kolaylıklar ve iratiyazlar temin eylemiştir. Dr. A. KUTIEL Karaköy Topçularcaddesi No 3 3 ) Haberiniz var mı ? Taşrada istihdam edilmek üzere bir . reuama ihtiyaç vardır. Sâvü gayret •e mâmareseye göre yüz ilâ yüz elli liraya kadar maaş verflebilir. Talip olanlann Karaköypalasta 4 üncü katta Sıvaı . Erzurum hatlan müteahhitliği jrazıhanesinde mühendis Tevfik Beye möracaat etınejerü (6750) RESSAMLARA Asrî mobilya meşheri Bütün malları üzerinde azamî tenzilât yapmıştır. Fırsattan istifade ediniz, Istanbul Rızapaşa yokuşu 66 No. lı Asri MobÜya Meşheri, Ahmet Fevzi, Telefon 23407 (5^3^) Leylî ucretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Kavit ve yenidtn kayit muamelesıne başlanmıştır. Cumadan mada hargun saat 10 dan 18 e kadaı müracaat olunabılir , Isteyenlere mektep tarifnamesı gönderilir. y Telefon ; 3 6 . 2 1 0 < 4 B ^ ^ ^ B ^ ^ ^ H ^ ^ > 6039 V p^ Ispîrtosuz Aperitif ? Yemeklerinizi !• ^IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIMIIIIIIIIIIIIIA iBEŞiR 1 İKEMAL İ I KINAKINAİ 1 HUL A S A S l f ^ımmiMiıııımıııııımıiHiıımıııv I BAKTERiYOLOJİ I LABORATUVARl Umumî kan tahlilâtı, frengi nokta nazarmdan (Wasserman ve Kahn teamullerl) kan küreyvatı sayılması. Tlfo ve ısıtma hastalıklan teşhlsl, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, Oltra mlkroskopi, hufusî aşüar istihzarı. Kanda üre. şeker, Klorür, Kollesterin miktarlannm tayini. Divanyolu No 189 Tel: 209S1 B58« /••»• Dr. ÎHSAN SAMİ ^ ^ " ^ I&SOR AHEUTAT3Q ile derfaai geçer. Memeleri kurutur, kam kescr, emsalsiz ilâçbr. (6031) Zayi Seyrmefer akıncı fubesm • den aldıgım 909 numaralı »andalcdık ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisi çı fcanlacağındaa esidsinin hükmü yoktur. Sandalcı Mehmet Şaban (6751) e bu sıcak gunlerde iştıha \e ağız tadile ıspirtosuz Aperitif kullanmız yemek için (6044) jq Fennin Son icadı Umum deposu JAK Y. LEVY GAZ OCAKLARI Tam devreli lise Orta Ticaret mektebi Lisan ögrenmek için ihzarî sımflar Alman Lisesi Beyoğlu Tünelbaşı Yeniyol ve 1icaret rnektebi MUStVı LiSESi Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu Tercüman soka*ı. Teleîon 41384 Kayit ve tecdidi kayit muamelâtı cuma ve cıımartesiden maada her gdn saat 9 1 2 arasında icra edilmektedir. Geç kalmadan yer temin ediniz. Müdürivet ^•••••Ü^^BH^H^H (6086) ^M Bunlan her yerde isteyiniz. Sahip ve Bojmu/ıorrtrl Yunus NatU Umuml netriyatı idart eden Yazt i§le;t mudüru: Hikmet Uüntf Uatbaacütk ve Neçriyat Türk Ânonhı idareli ve dayanıklıdır. Universite bakaioryasına hazırlar Istanbul, Sakaçeşroesi sokak No. 1 9 2 0 ve Çiçekpazar Altıparmak han No. 2 4 Dersiere: 11 eylul pazartesi başlanacaktır. Kayit : 4 eylul 1933 pazartesiden itibaren hergün 8 den 12 ye kadar müracaat edilmelidir. Telefon: 44941 • 44942 <4M* (6701) Dr. H O D A R A Cilt ve zührevî Ka«ı»lıLl;ıır mü Beyoğlu, Tünel tlektrik sinda Teleton. 21436 HUll
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog