Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

28 Ağustos KINIOTONIN Sttt veren annelere 3° Midevidir, iştahı açar, hazmı teshil eder. Her eczanede bulunur. Istanbulda fiatı 100 kuruştur. Umumî deposu: iş Bankası arkasında 12 No. MAZON ve B O T T O N ecza deposu. İŞTAH KUVVET ve Tcmin eder 1 Vficudtt kuvvetlendirir, hastahktan kalkanların nekahet devrini * kısaltir. Zafiiyeti umnmiyeye karşı yegâne kuvvet ilâcıdır. 2° Mfizmin ısıtmada ateşi düşürür. Faydası büyüktur. F fatlıSarkMaltH Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Kullanınız, sütünüzü arttınr. Çocukların kemiklerini kuwetlendirir.(6004) LIMANIMIZDAN EDECEK^VAPUR Denizyolları işletmesi ACENTALARI Ksraköy Köprübaşı TcL 42362 Sirkeci Mühürdar zade han Telefon : 22740 Emlâk Ve Eytam Bankası ilânları Satılık emlâk Teminat Lira 565 Heybeliada Papas sok. 11 No.lı hane 30 563 . Büyükada Cumatepesi ada 184 parsel 1 No.lı 5600 112 metro tarla 559 Büyükada Nizam ada 172 parsel 7 No.lı 2762 metro 28 tarla 557 Büyükada Nizam Yucetepe ada 206 parsel 6 No.lı 105 10468 metro tarla. 551 Büyükada Karanfil mahallesİ ada 115 parsel 2 26 No.lı 2094 metro ar. 558 Büyükada Nizam Yucetepe ada 206 parsel 4 No.lı 10 2031 metro bahçe. 56C Büyükada Nizam ada 159 parsel 4 No.lı * K 18 metro arsa 561 Büyükada Nizam ada 208 parsel 8 No.lı 238 metro 10 çamlık. 562 Büyükada Nizam Asıklaryolu ada 183 parsel 1 No.lı 6 482 metro çamlık. 564 Büyükada Nizam Ziyapaşa yolu ada 154 parsel 14 13 No.li 505 metro tarla. 482 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesi Vişne sokağı cedit 5 19 No.lı 26 metro arsa. BaK .a muharrer 565, 563, 559, 557, 556 esas mımaralı emlâk fe taksitle ve diğerleri pazarhkla bilmüzayede satılacağmdan taliplerin ihaleye musadif 2 eylul 933 cumartesi günü saat on altıda şubemize müracaatleri. (4099) Mevkii ve nev'i Liseler alım satım Komisyonundan: Erenköy Kız Iisesinde yapılacak tamirat 13/9/933 çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliie münakasaya konulmuştur. Taliplerin sartnamesini ve yapılacak yerleri görmek üzere mektep müdürlüğüne ve Istanbul Erkek Iisesinde komisyon kâtipliğine müracaatleri. Hantalzade vapurlan Haftalık muntazam AYVAUK EKSPRES Postası Tayy; ar pazartesi vapuru her 1SKENDER1YE POSTASI ANKARA vapuru 29 ağustos salı günü saat 11 de Galata nhbmından Izmir, Pire, Iskenderiyeye kalkar. (4444) Müdürlüğünden: Mektebe kayit ve kabul edilecekler için bilinmesi lâzım gelen hususat berveçhi atidir: 1 Mektep, ikisi tâli, ikisi yüksek olmak üzere dört senedir. Leylî ve meccanidir, gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. 2 Mektebin yalnız tâli birinci sınıfına talebe kabul edilir. Bunların on beş yaşından küçük ve on sekiz yaşından büyük olmama Ian ve lise dokuzuncu sınıfı ikmal veya bu derece tahsil gördüklerini alelusul ispat ve tasdik ettirmiş bulunmalan ve yahut beş sınıflı tat'at mekteplerini bitirmi? olmalan meşnıttur. 3 Taliplerin mektep müdiriyetine hitaben yazacakları istida larına hüviyet cüzdanlannı, aşı kâğıtlarını, mektep şehadetname veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmühaber lerim ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarmı ve dört adet vesikalık fotoğraflannı raptetmeleri lâzımdır. 4 Taşradan gelipte mektebe kabul edilen fakir talebelerin yol masraflan, «bulunduklan vilâyet ve kazalann meclisi idarelerinden musaddak fakrihal mazbatalannı ve mektebe gelmek için hangi vasıta ile seyahat ettiklerini gösterir ve memurini aidesince musad dak ilmühaberlerini ibraz etmeleri sartile» mektep idaresince tesviye edilir. 5 Kayit muamelesi 1 T. Evvel 933 tarihine kadardır. Taliplerin muayenei iptidaiye için yevmi mezkura musadif pazar günü saat on üçte bizzat mektepte bulunmalan lâzımdır. (3922) KARADENİZ 1. nci Aralık postası akşam saat 17 de Sirked nhtmnndaa hareketle Geli • bolu, Çanakkale ve Edremit körfea faurikile sab Ayvalığa gider, Ayva • bktan çarşamba harekctlc perşem • be tstanbnla gelir. Yolcu bileti vapoda verilir. Tafıüât için Emmonö Rıhbm Han No. 5 Telefon: 21977. (6745) SAMSUN Vapuru 29 ağustos salı saat 18 de Galata günü nhtımından kalkar. GİDİŞTE Zonguldak, Inebola, Sinop, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Vakfıkebir, Trabzon ve Rizeye; DÖNÜŞTE Rize, Sürmene, Trabzon, Vakfkebir, Samsun, Giresun, Sinop, Ordu, Ünye, SADIKZADE Vapuru 28 ağustos pazartesi günü saat 18 de Sirkeci nhömından hareket le Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize limanlanna azimet ve avdet edecektir. Fazla Ufsilât içm Sirkeci Meymeoet hanı altında acentalığa möracaat. Telefon: 22134. (6712) SADIKZAOE BiRADERLER VAPURLARI K A R A D E N İ Z Postası Kiralık Mutena Köşk Arnavutkoyünde kâin ve muntazam bahçeyi ve nezareti kâmileyi havi Vezir köşkü bir sene müddetle kiraya verileceginden taliplerin ihaleye musadif 7 eylul 933 persembe günü saat on altıda şubemize müracaatleri. (4451) I Inebolu. Zonguldağa uğrar. (4462)1 LLOYD TRIEfTIHO Limammtza muvasalatı beklenen vapurlar PALESTİNA vapnnj 29 ağustos sab (Bahmn ve Anadoln) dan. VİENNA vapuru 29 ağustos sah (ttalya, Yunanistao, Soriye ve Ro . dos) tan. OOITS mstm utm ıwBnı»H«oiTrtMA ITAİUNA<«TMM Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Vekâletinden: Ânkara Nümune hastanesi yehî pavîyonu eczane ve subelerine ait olup evvelce ilân edilmiş olan 125 kalem alât ve edevat ve malzemenin 10/8/933 tarihinde kapalı zarf usuliie yapılan münakasa • sında talibi tarafından kayit ve sarta bağlı teklifte bulunduğun dan reddedilerek müzayede, münakasa ve ihalât kanununun 18 inci maddesinin C fıkrasîna tevfikan pazarhkla mubayaasına karar verildiğinden istiyenlerin şartname ve listelerini Ankarada Vekâlet lçtimaî Muavenet Umum Müdürlüğünden ve tstanbulda Sıhhat ve tçtimaî Muavenet Müdürlüğünden beş lira mukabilinde almalan ve ihale tarihi olan 31 ağustos 933 persembe günü saat on beşte Ankarada Vekâlet binasındaki mahsus komisyonda. hazır bulunmalan ilânolunur. " (4360) Avrupada san'at tahsili İstanbul Mıntaka San'at Mektebi Müdürlüğünden: Maarif Vekâleti Celilesince namzetlikleri kabul edilmiş olan tale benin müsabaka imtihanlarına iki eylulde başlanacaktır. Bu imtihanIara Istanbul Mıntaka San'at mektebinde gireceklerin en geç 31 ağustos 933 persembe günü saat 12 ye kadar mektebe müracaatie sıhhî muavenelerini yaptırmalan ve hüviyetlerini tasdik ettrrip müsabakaya girme vesikası almalan lâzımdır. (4438) TAV1LZADE VAPURLARI Limanımtzdan hareket edecek vapurlar PtLSNA vapuru 29 ağustos salı (Pire, Rodos, Limasc1, Lâmaka Ya fa, Hayfa, Beyrut, tskenderiye, Sira • kus, Napoli ve Cenova) va. PALESTİNA vapuru 30 ağustos çarsamba (Köstence, Vama ve Burgaz) a. QUtRtNAL£ vapuru 30 ağustos çarsamba (Burgaz, Varna, Köstence, Su . Ima, Kalas ve tbraOe) yeŞimalî ve Cenubî ve Merkezî Amerika fle Avustralym, Yeni Zeland ve Aksayı Şark için doğnı bilet verir. «ÎTALİA» vapur kumpanyasmın lusk vapurile muhtelit servis. Her nevi tafsilât için Galata'da Merkez Rıhton Hanında kâin (Lloyd Tri. estino) seracenîasma. Telefon Beyoğlu: 771 ve 4878 veya Galatasaraymda sa • bık Selânik bonnaarsesi binasındaki ya» zıhanelerine. Telefon 42490 (5902) SAADET Her Pazartesi saat 18 de Sirkeciden hare ketle Gelibolu, ÇanakkaTe ve izmire azimet ve Çanakkaleye uğnyarak avdet edecektir. Yolcu bileti vaporda da verilir. Adres: Yemişte Tavflzade Mustafm biraderler. Telefon: 22210 r67461 istanbul 5 inci icra memurluğun • dan: Mabcoz ve paraya çevrilmesi mu • karrer muhtelif bakkaliye eşyası ve mBk kirat 31/8/933 tarihine musadif persembe günü saat 12 den idbaren İ% « tanbulda Balıkpazarmda Kavaklı Haa 6 numarada satılacakbr. Taliplarin naBracaatleri ilân olunur. (6757) İZMİR POSTASI Eskişehir Lisesi Müdürlüğünden: Mektebimize devrolunan hükumet binasının tadilâtı ve insaatı için 24 ağustos 933 tarihinde yapılan münakasada teklif olunan fiat mutedil görülmediğinden münakasa, gene kapalı zarfla olmak üzere bir hafta uzatılmıştır. İstiyenlerin proje ve şartnameler için mektebe, münakasaya iştirak için de 31 ağustos 933 persembe günü saat onda mektepte toplanacak komisyona müracaatleri. (4416) İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: Istanbul ve Usküdar hapisane ve tevkifaneleri için mubayaa edi lecek odun ile mangal kömürünün 26/8/933 tarihinde bir hafta müddetle temdiden icrası mukarreT olan münakasası 2/9/933 tarihine musadif cumartesi günü saat 15 e talik edildiğinden taliplerin o gün Defterdarlıkta toplanacak komisyona müracaatleri ilân olunur. (4452) IçtAntıııl Sıra Semti Kadıköy • Mahallesi Gaferağa * • • Ziraat Bankasmdan Sokağı Bostan Moda caddesi Bostan Moda caddes vc! Bostan sokak Cinsi Ah;ap hane ^ ve bahçe zir.ii 1428 Ahşap hane ve bahçe Kârgir hane ve ahır ziraı6648 Kârgir iki magaza Ahşap hane Arsa elyevm iki baraka ve dükkân Ahşap hane » (l4,50)/l20 V3 1/2 1/4 1'2 Hissesi f'3 f3 1/3 „ ler ve bahçe ve 1/3 • Emlâk No. 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 Gal ta Çengelköy » • m m No. If 223 3 2 19219/2 108 I08/MI0 5 Hfsseye gSre mahammen kıymeti 1670 4000 T. L. n Maliye Vekâletinden: Yerli mamulâttan alınacak beş bin grose beyaz dört köçe kâğıtlı tebeşir alenî münakasaya konulmuştur. Şeraiti hususiyesi merkezde Levazım Müdürlüğünden ve Istanbulda Dolmabahçe kırtasiye de posundan öğrenildikten sonra münakasaya iştirak etmek istiyen lerin seksen iki lira elli kuruş teminatı muvakkatelerile 16 eylul 933 tarihine musadif cumartesi günü saat on beşte Dolmabahçedeki depo basmemurluğuna müracaat eylemeleri. (4443) v 1100 14296 6646 450 250 225 125 600 , fCemankeş Çengelköy • * • n Yüksekkaldınm Hasanpaşa setti Ekmekçi Maslak Yeniçeşme Taşçıodalan çikmazi 4 eskl 10 14 I Ekmek ilânı İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden^ İstanbul Ziraat Mektebinin dokuz aylık ihtiyacı olan ekmek kapalı zarf usuliie münakasaya konulmuş ve 26/9/933 tarihine musadif salı günü saat 15 te ihalesinm icrası takarrür etmiştir. Talip • ler şeraiti görmek için her gün ve iştirak için de teminat parasile birlikte yevmi mezkurda İstanbul Maarif Müdiriyeti binasındaki Liseler muhasebeciliği nezdinde müteşekkil Ziraat Mektebi muba • yaat komisyonuna müracaatleri. ' (4455) Çok kıymetii bir bebek gıdasıdır. Bununla beslenen yavrular tombul ve kuvvetli, ne$'eli olurlar. 6521 Yüzde yedi buçuk pcv akçelerlle ihale bedelleri nakten veya çayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarda evsafi yazih gayrimenkullerden Kat'î ihaleleri 4'9 933 pa/artesi günü saat on beştedır. l n 651 ve 652 sıra numarahları kapalı zarf'a diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıtır Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. Müzayedeye iştirak edecekler raüzayede günü saat on dört buçuğa kadar p t y akçelerıni yaurmaları lâzımdır. Şartname Bankamız kapısina as)lmıştır. 4I93, 3EY0ĞLUNDA ilâçlarınızı Bahçe kapıda SALİH NECATi den alımz. Reçeteleriniz büyük bir dikkat, ciddi bir istikametle hazırlanır. FOSFOTİN NECATi Bütün sıhhî cevap verebilen 86 senelik maruf Tokatlıya Yeni sahibini kâfidir. : IAHMET CEVAT ECZANESi] mUessesedir. ihtiyaçlarınıza tanımakucuzdur. Reçeteler ihtimam bir karşısında dikkatle ihzar edilir, Fiatlar daima MVeIIC8 Tesis tarihi 1848 Tel.40786 ilâç, parfümöri, müstahzarat nidi halefi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog