Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

™ 'r*yrir*Yi*'g 28Ağustos 1933 hikâyes' Kadmlar ve dertleri İzmir Vilâyeti Nafıa Başmühendisliğinden: Giresun İki Numaralı Jandarma Mektebi Kumandanlığindan: 2 numaralı jandarma mektebi hayvanatının 1 eylul 933 tarihinden 31 ağustos 934 tarihine kadar aşağıda yazılı üç kalem yemin 12 ağustos 933 tarihinde münakasaya çıkanldığı ve 2 eylul 933 cumar> tesi günü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin fazla malumat almak üzere mektepteki Satınalma komisyonuna müracaafc leri ilân olunur. (4039). Kilo Alenî münakasa 14823 Arpa 6588 Saman 9882 Ot 'Mükâleme iki kadın arasmda, bunlardan birinin evinde geçer). Ne o ağlıyor musun? Ab kardesim, »orma! Ne oldu, neo var? Bir iskemle, bana bir iskemle ver! Ohır su koltuğa. Anlat bakalım. Kuzum bir bardak ta su! Vafa şekerim, vah. Ne oldu »ana? EUerhne bak! Ateşin var. Ateş te söz mü? DeJi gibiyim. Biraz daha sa iç. Açıldın mı? Canmt ne oldu, söylesene! Ne mi oldu? Ne olacak kocam beni aldatıyor. Olur şey değil. Zannetmem Ben de zannetmezdim t m t . Ne söylüyorsun... Hakikati... Desene sen de benim gibi dert • lisin! Ay senin kocan da... Yok benim derdim baska... Ka. yinvaHidem ağnr hasta... Hizme»çi»iz de kaldun. Hizmetçisiz mi kaldın? Ne oldu hizmetçin ? Koğdum. Neden? Pek isgüzar bir kızdu tsgüzarlığına işgüzardı ama hırtızdı. Onu dün sabah benim tuvalet sıineerimle ytkanırken yakalamayun mı?. SaU mi söylüyorsun. Pis men • debur. Ha ben sana ne söylSyordum. Dediğim gibi... Kocam beni aldatı • yor. Emm mUm? ( Aglamağa basfayarak ) hi hi hi... Vah canmun id, vah yavnnn. Haydi bakalnn bana etrafhea anlat işi... Kocam her sabah erkenden isi • nin başına gider. Ben de erde yalnız kahnca şey yapanm... Anladım. Kocanın ceplerini kaj nffanrsra. Yalnız cep'ermi değfl, yazıhanesini de... Aı.ahtan meydanda mı bırakır? Ben baska bîr anahtar yaptır dım. Pek iyi etmiş*in. Fakat bu merakmtdan degiL Ya ne için? thtiyat olstm diye! Şüphesiz. Bir anahtar olmaktansa 3d tane ohnuı hayırhdır. Biri kaybolursa... öteki kullanılır. Çapkra canavar, hayasu herif! Hücâyene devam et. Kocanın seni aldatoğmı nasıl anladra. îçeL Sıhhat ve İçtimaî Ceplerini ararken bir mektup bul25982 lira 60 kuruş kesif bedelli Tire • Aydın yolunun 30 + 000 dum. 33 + 000 ıncı kilometreleri arasında smai imalâtile birlikte toprak Unutulmus bir mektup mu? tesviyesi 20 gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konul Şüphesiz. muytur. İsteklilerin 6 sayılı kanuna göre hazırlıyacakları teminat ve Şu erkekler ne ahmak mahluk . teklifnamelerini ihale tarihi olan 13 eylul 933 çarşamba günü saat lardır. Bir kadın böyle bir mektubu 11 de Vilâyet Daimî Encümenine vermeleri ve ehliyet vesikalarını dünyada unutmaz. Eh peki mektup kimden ?. ihale tarihinden bir hafta evvel Nafıa Başmühendisliğine tasdik et Kimden olacak sıllığm birinden. tirmeleri bildirilir. (4379) Belediye bahçesinde numara yapan kart kandan. Hani s« (erkekler ve kadmlar) diye bir şarkısı var. Sen bu sariayı bilir misin ? Şöyle değil mi? (Şarkıyı okur). Yanhf bellemisstn. Onun makamı böyle değil. 1 tkmal imtihanlarîna 16 eylul 933 tarihinde başlanacaktır. Ma Evet böyle! zereti ne olursa olsun kendisi için tayin olunan günlerde hazır bulun ö y l e değil canım. Böyle diyorum sana. mıyan talebe imtihana girmek hakkını kaybeder. Evet evet galiba sen haklısm. 2 Haziran devresi imtihanlan için mazeret raporu getirmiş o Haydi bir kere de beraber söyliyelim. lan talebeden bazılannın raporlan tasdiksiz veya noksandır. Fakül(Şarkıyı evvelâ yavas sesle, sonra da teye müracaatle bunları nihayet 5 eylul 933 tarihine kadar tamam bağıra bağıra söylerler). lamıyanlar ve 1 eylul 933 tarihine kadar beyanname vermiyenler im Gelelim meseleye. O çirkin mektup meselerine detihana kabul olunamazlar. (4446) ğil mi? Ah kardesim kederimden ölece. ğım. Mektup yanmda n « ' Hayır! ... 1 Gazi Terbiye Enstitüsü orta mekteplere ve orta dereceli me« Ne fena! lek mekteplerine muallim, ilk mekteplere müdür ve müfettiş ve u Alçaklar, hayasızlar, terbiye • sizler. Biz kadmlar bu erkek denen mumiyetle beden terbiyesi, resim iş dersi muallimi yetistiren bir mümahlukara işte böyle herseyimizi, gençessesedir. liğimizi, kalbimizi, askımızı veririz, on2 Kayit ve kabul sartları Maarif idarelerine muallim mektebi larda bize bu şekilde mukabele eder • müdürlüklerine teblig olunmuştur. ler. (Aglamağa baslar). Kocam ola . 3 Müsabakalar 2 ve 3 eylul 1933 tarihinde yapılacaktır. cak hiyaneti asla... Asla affehniyece • ğim. Oh o kadar muztaribim ki... 4 Girmek istiyenlerin 31 ağustos 1933 tarihine kadar Maarif Bu derece üzülmek manasız caMüdürlüklerine müracaatleri f4350) ntm. Eh şimdi ne yapacaksm?. Kendimi öldüreceğim. Hem de bu akşam. Bu aksam mı? Haydi sen de... Bu aksam sen bizde yemeğe kalacakPosta ve Telgrafcılar CemiyeÜ tarasın. fından ağustosCn otuzuncu günü Bur • tmkânı yok kalamam. Birinci sınıf mütehassıs saya vaoılrcak tenezzüh tv>zı ^s • Neden?. ö Bir arkadasıma davetliyim. Sa • Sâbıali Ankara caddesi N 60 bap dolayısiie 8 eylul cuma gününe bilbaha kadar densedecegiz. Zengin bir mecburive tehir edilmiştir. (6767) kocası var. Her hafta mükellef bir da. Karadeniz Ereğlisi icra memurluğun* vet yapıyor. Şey sen çarliatonu iyi biUsküdar icra memurluğundan: dan: lir misin?. Tampmma yeminii üç ehli \ukuf taEreğlide Halil Ağazade Hüseyin Fik. Eh, oldukça. rafından (2250) lira kıyraet takdir ve ri Efendiye borçlu Alaphlı Haa Hü Ne olur şekerim, bana da biraz tahmin edilen Kadıköyünde îbrahimseyin oğlu Ahmet mahdumu Hüseyin göstersene! Efendinm istikraz eyediği (1750) li ağa mahallesinin Aynlıkçeşmesi elye%m Hay hay. raya mukabi] ipotekle terbîn ev'edi Camiinerif sokağında atik 22 müker (Gramofon ortaya konur ve dans ği Süleymanlar mahallesinde kâin carer cedit 6 numaralı maamüstemilât ve derri baslar). nibi yemıni abaca arsası ve v^»ari ve bahçe hanesinin tamaroi; mezkur hn. İyi ama sen bunu pek mükemmel cepbesi tarikiâm ve arkası Eftimi E . ne ( 9 0 0 ) lira mukabilinde ve ayni debiliyormussun. fendi arsasile mahdut ( 3 4 4 ) zira üç recede ipotektir. Satas pesindir. Muş Şu figür güç... kat, alt katında bir oda ve bir mırt Haydi bir dah» terilerin yüzde yedi buçuk teminat akfak ve bir halâ ve zemini kayan île Nasıl? çeleri vermeleri icap eder. Tanzifat, tendöşeli, orta katta iki oda ve bir salon Oluyor, oluyor. Musikîye dikkat! ve bir kilâr ve bir halâ ve üçüncü katviriye ve müterakim vergi ve Vakıf borç. Nakleden: ta keza iki oda ve bir camekân ve bir lan müşteriye ahtir. Arttırma sartnaSÜVEYDA FERtDUN miktar salon ve bir halâ ve ön kısmmmesi 4/9/933 tarihine musadif pazar da bir miktar avlu ve bir kuyu ve birtesi günü divanhaneye talik edilecek • kaç eşçan müsmireyi müftemil (1800) tir. Açık arttırma Usküdar icra daire • lira kıymetmde bir bap kârgir hane a . sinde yapılacaktır. çık arttırma suretile müzayedeye çı Birinci arttırması 30/9/933 tarihikarılmıs olup muhammen kıymetinin vene musadif cumartesi günü saat 14 ten ya ipotek bedeli nisbetinde bir bedel ile talip zuhurunda 21 eylul 933 tari • 16 ya kadar icra edüecektir. Artbr Mertin ve Tarsus memleket hastanelerinin ihtiyacı olan iki listede hine musadif persembe günü »aat ( 1 6 ) ma bedeli kıymeti muhammenesinin yüzmuharrer «154» kalem. Uâç ve malzemei tıbbive münakasava knn da ihalesi icra kılınacaktır. Sürülen pey de 75 ini bulduğu takdirde üstünde bımuştur. bu bedeli bulmadığt takdirde ilk arttırrakJacaktır. Aksi takdirde en son art • mayı takip eden on bes gün sonra yani llâç ve malzeme Iîstesi ve şartnamesi lstanbul Sıhhat Müdiriyeti tıranın taahhüdü baki kahnak üzere art5 («fm^vvel 933 tarihine musadif ner. tırma 15 gün daha temdit edilerek 1 5 / ile fçel Sıhhat Müdürlüğündedir. Ağustosun onuncu gününden itibaşembe günü saat ( 1 6 ) da mezkur ha10/933 tarihine musadif pazar günü ay. ren yirmi gün vâde ile münakasaya konmuştur. nenin ihalei kat'iyesi icra kılınacağınni saatte açık arttırması icra edüecek ve Talip olanların 3 eylul pazartesi günü saat on beşte teminat akçedan müzayedeye iştirak edeceklerin mukıymeti muhammenesinin yüzde 75 ini lerile beraber teklifnamelerile tçel Vilâyeti Encümeni Daimisine mühammen kıymetinin yüzde yedi buçuk bulduğu takdirde üstünde bırakılacaktır. nisbetinde depozito akcesi veya mu • racaatleri ilân olunur. ' (4019) Aksi takdirde 2280 mımarah kanun mateber bir banka mektubu ile icra da . cibince muamele ifa edilecektir. iresine müracaat eylemeVeri ve bed»li lstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ReisliğinKen: Ordu Vilâyeti Daimî Encümeninden: 3/8/933 tarihinde ihale edilmek üzere kapah zarf usulile müna kasaya konulan «68136» lira bedeli keşifli «ÇATALKAYA», «18965» lira bedeli keşifli «YUKARIMELET», «34530» lira bedeli keşifli «AKÇAOVA», «27619» Hra bedeli keşifli «ELEKÇİ». «32426: lira bedeli keşifli «CEVtZDERE» ve «34553» lira bedeli keşifli «CURİDERE» köprülerinin inşasına müddeti zarfında talip çıkmadı • ğından 661 numaralı kanunun 18 inci maddesinin C fıkrası muci • bince 4/8/933 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa bırakılmıştır. Bunlara müteallik proje, hülâsai keşif, şartname ve mukavele suretleri «25» lira mukabilinde Ordu, lstanbul, İzmir ve Samsun Basmühendisliklerile Anl""" N»fıa Vekâletinden tedarik edilebilir. Şeraiti haiz taliplerin veya resmî vesikalanmn % yedi buçuk muvakkat teminatla Ordu Daimî Encümenine müracaatleri ilân olu(4057) nur. Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlüğünden Yüksek Mühendis Mektebi Rektörlüğünden: 1 Yüksek Mühendis mektebîne lise mezunlan alınır. 2 Kayit muamelesi cumartesi, pazartesi ve çarşamba günlerîne munhasır olmak üzere 1 eylul 933 tarihinden 22 eylul 933 akşamına kadar yapılır. 3 Taliplerin hüviyet cüzdanî, lise ve aşı şehadetnameleri ve altı adet fotoğrafilerini bir istidaya b&şlıyarak 22 eylul akşamına kadar mektebe müracaatleri lâzımdır. Sıhhî muayene mektep doktoru tarafından yapılır 4 Meccanî, leylî olmak istiyenlerin miktari mektepçe kabulü takarrür edecek adedi geçerse aralannda müsabaka imtihanı icra edüir. 5 Daha fazla malumat almak istiyenlere muktazi posta pulu yollandığı takdirde kaydü kabul şartlarından bir adedi gonderilir. C4138> «57. Tenezzüh tehiri Dr. S. Şukru Maarif Vekâleti Terzijik Mektebi Müdürlüğünden: 1 Kayit ve kabul muamelesi 20 ağustostan 1 eylule kad/ar de vam edecektir. 2 lkmal imtihanlan 1 eylulden 11 eylule kadardır. 3 Mektep 11 eylulde açılacaktır. 4 Mektep neharî, meccanî, muhtelit ve resmidir. 5 Mektep sipariş atelyeleri; erkek ve kadın kostümleri gibi si siparişleri 16 eylulden itibaren kabul edecektir. 6 Mektebe girebilmek için ilk mektep mezunu ve 17 yaşindan büyük olmamak, şehadername, nüfus tezkeresi, sıhhat raporu ve çiçek aşısı raporlan ve dört vesika fotoğrafı ibrazı şarttır. Adres: tstanbul • Sultanahmet Dizdariye mahallesi. Tei: 22480 «4264» Muavenet Müdürlüğünden: lstanbul Gümrüğü Basmüdürlüğünden: Fasıl No. 13 Eşyanın cinsi Kap adedi Posta T\ T. Binalar ve Levazım Müdürlüğünden: 1 Zonguldakta insa ettirilecek olan Posta ve Telgraf binası kapalı zarf utulile münakasaya konulmuştur. 2 Mezkur binanm 17 eylul 933 tarihinde ihalesi yapılacağmdan taliplerin bu baptaki şartname ile resim ve projeleri görraek için her gün İstanbulda Yenipostanede Levazım Müdürlüğü Mimarhk şubesine, Kastamonuda Posta T. Baemüdürlügüne, Zonguldakta Pocta T. Müdürlüğüne ve şartnamedeki kayit ve sarahate göre hazırIan&cak teklifname ile vesaiki ve teminatı ihtiva edecek zarfları tevdi için de mezkur tarihe musadif pazar günü saat 14 te İstanbulda Yenipostanede müteşfckki] komisyona müracaatleri. (4398) mebiin peşin tediyesi meşrut OIUD bu baptaki arttırma şartnamesinm 26 a ğustos 933 tarihinden itibaren icra dairesinde görülebftecegi, ipotek sahi bi alacaklılarla diğer alâkadarlann gayrimenkul üzerindekî haklannı ve hu . susile faiz ve masrafa dair olan iddia • lannı evrakı müsbitelerile yirmi gösi içinde biidirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabrt olmadıkça satıs bedelinin paylaşmasmdan hariç kala • caklan ve fazla malumat almak isti yenlerin 933/565 dosya numarasile müracaat eylemeleri ve talip olanların mezkur gün ve saatlerde Karadeniz E. reğli icra dairesinde hazır bıılunma lan ilân olunur. (6763) için hergün resmi kabul yapıla • mazdı ya... Bundan başka İbrahim, Avrupalı genç kadmlara ibzal et • meğe alıştığı iltifatlar, burada hem Mısırlı kadmlara, hem de koca lanna ve ailelerinden diğer erkeklere aykırı geliyordu... Zengin ve güzel prenseslerden İbrahim Beyle evlenmeğe candan taraftar olanlar çoktu . Saraylarının muhteşem ve gölğeli salonla • rınd'an dısarıya çikmıyan, be*yazi tenli, siyah saçlı, iri kara gözlü dilber ler, îbrahimin Avrupada pes lerinden kosituğu sanşın dilberle rin cidden çok daha nefisi idi. Fakat ne yazık ki ibrahim, bu sülün gibi giizel, ceylân gözlü Mı«ırlı dilberleri mes'ut edecek kabiliyette değildi, ve bunun günahı da kendisinden ziyade ona o terbiyeyi veren paşa babasile Fransız annesine racidi. Birçok tecrübelerden sonra tbrahimin ne yerli ve ne de ecnebi 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimen • kul üzerindeki haklannı ve bususile fa. iz ve masarife dair olan iddialanm evrakı müsbitelerile birlikte nihayet 2 0 gün zarfında icra dairesine bîldirmeleri icap eder. Aksi takdirde haklan tapo sicillerile sabit olmıyanlar sahf bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Alâkadaranın icra ve iflâs kanununun mevaddı mahsusajına tevfiki hareket ey. lemeleri ve daha fazla malumat al mak istiyenlerin 932/1568 numaralı dosyaya müracaat etmeleri ilân olu • nur. (6758) bir kadınla henüz «vlenmek niye • tinde olmadığı anlasıldı. Annesi • nin, niçin hâlâ evlenmek isteme diği suallerine İbrahim şöyle cevap veriyordu: Anneciğim... Avrupada ge • çirdiğim yirmi senelik hayat ben den, müslümanların fazailinden biri olan itaat kabiliyetini nezetti. Muti olamıyan erkek iyi bir zevç olamaz. Binaenaleyh evlenmemeği tercih edtyorum!.. tbrahim Bey, esasen evlenmekten ne kazanacakti? AJacaği zevce ona servet mi getirecekti?.. Bu, vardı onda... Hem de haddinden faz • la!.. Kadm ihtiyacı mı?.. O, on • lan çağırmıyordu; onlar, onun *ekiz »Uindirli otomobilinin gözleri kamaştıran parlak madeninin sa şaa«ına kapılarak, tıpki bir avcının ayna«ından cıkan ziya ile sersem • leyip önüne düsen keklikier gibi kucagma düşüyorlardu 85) Yazıhaneler, masalar ve sair tahta eşya 14 Kâğıtlar, zarflar, mukav993 8350 19 valar, sicimler, ve saire Yukarıda yazılı eşya gümrük resmi aranılmaksızîn 26/8/933 tarihinde 1 inci kalem açık arttırma 2inci kalem kapaJı zarf usulile müzayedeye konulmuştu. 1 inci kaleme verilen bedel haddi lâyik görülmedi'ğinden ve ikinci kalem için talip zuhur etmediğinden her ikisi 2 eylul 933 cumartesi günü saat 16 da eski ilânlarımız şeraiti dairesinde birincisi açık arttırma ve ikincisi kapah zarf usulile tekrar müzayedeye çıkarılmıştır. tstekliler sözü geçen gün ve saatte "kıymetlerinin % 7,5 nisbetinde teminat akçelerini hamilen Başmüdürlükte müteşekkil satış komisyonuna müracaatleri lâzımdır. Bu esvaya nit şartname Başmüdürlüğümüzden ahnabileceği gibi eşyalan da müzayede gününe kadar gümrüklerde görebilirler. (4453) Gen« bir gün Berlmden Potsdama giden otomobillere mahsus sosenin üzerinde sekiz silindirli muhteşem arabasını »ürerken, nar çiçeği kır mızısı ve limon sarısı renkli süve • ter giymis bir kadma tesadüf etti. Genç kadın yalnız başına otomobiImden inmis, beyaz beresini vola • nm üzerine bırakarak on bes kıratlık tek tas bir pırlanta yüzük taşıyan serçeparmağile karbüratö • rün benzini emmemekte ısrar eden m«mesini karıştırryordu. tbrahim Bey otomobilini tevkif ve arzı hizmet etti. Kadın lâkayh bir tavırla başını çevirerek yardıma gelen bu yabancıyı süzdü, ve, «adece: Rica ederim. De«fL Mahir bir makinist olan tbrahimı1 derhal otomobilinden atladı, makinenin kapağını kaldırdı, kar büratörü söktü ve içine sıkısan kum parçasım defedip yerine taktıktan sonra motörü harekete getirdL Süveterli kadın, imdadına yetisen güzel adamm yüzüne bile bakmadan havadan bir? Danke. Savurdu ve vulana geçîp ohjrdu. Madam, benimle brrlikte Van'deki golf klöbe kadar gelip bir dondurma almaz mısrnız? Teşekkür ederim, nayır! tbrahim Bey maglubiyeti ka « bul etmedi. Harekete geçen otomo • bilin arkasından bağırdı: O!.. Pardon madam... Ben • znt musluğunu kapatmağı unutmu . sum... Bütün benzininiz yolda a • kacak... Otomobil durdu. İbrahim Bey koştu. Makinenin kapağını tekrar açtı ve manyetonun kontakt telini gizJice yerinden çıkardı. (Mabadi Kıymeti Lira Kuruş» ^975 83 Tefrikat 10 Morit Dökobradan naklen Aşkın Kudreti lbr&bim, hazır cevaphğı ve ze • kâsile de meşhurdu. Bir gün, bir sonbahar sabahi kadar kızil saçh zarif ve dilber bir Viyanalımn su sualine maruz kalmıstı: Ibrahim Bey, dedi, sarışınlan mı seversîniz, ©smerleri mi?.. Hazır cevap ve zarif delikanlı fu surede mukabele etti: Madam, esmer, Ero» satosunun sarap mahzenidir, tarifin Ue tavan aran... Bu iki kotuptan ben vasatuu tercih ederim: Bol ziyalı kızıl **lonu. Böylece seneler gecti. Mısıra sarayma avdet ettigi zamanlar !brahim, yalmz babasının ve annesi • nin rfeğil, yüzlere baliğ olan «m«btarlann da medarı gurur ve iftiharı oluyordu. Memleketinde. cari olan taassup ve kapah hayat onu sık tıgından bir an evvel serbest ha yata ucmak için çırpınıyor, bin bir müjtacel «ebep icat ediyordu. Evlerinde biımisbe Avrupaî muaseret mulu tatbSc edilmesine rağmen gene sıkıhyor, burmalı, yüzleri kapali genç kadınların muhitinden zevk alamıyordu. Istedikleri gibi yetis • tirmeğe muvaffak olduklan oğul • larram serefine arasıra aile»inm tertip ettiği reami kabul lere ecnebi lerle beraber garplilesmeğe hevesli veya bir d'erece Avrupalılafan münevver Misolılar da hanımlarile birlikte iştirak ediyorlardi. Fakat Ibrahîroin hosuna gitmek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog