Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Camkarlyet 28A$usto? 1933 Dersim Hatıraları Yazan: SADl 6 Buğday fiatları r ı t OSD Fiatlar dün borsada 3,99 kuruşa düştü ; Birinci metristen acı acı haykırmalar bagrışmalar, yetişiniz sesleri işidildi O akşam mehtap geç kalacağı için akşanadan metrislere girip ayıdan evvel «7i beklemek lânm geldiğinden içkiye devam edilmekte ve bizim metrise verilen binlik tayinat ta arkadaşlar tarafmdan yanya indirîlmekte idi. Bizim şu ikinci metrisin bir tarafı Maıkirde doğru yalçm, d«rin bir uçuruma tesa . dnf ettiği gibi muttanl çakutırmakta olan muhasebed Mastafa Efendi de o tarafta oturmakta ve Mustafa Beyle ayılara dair şakalaşmakta idi. Ayüar duygulu oldukUn gibi çabuk •es aldıklarından gecelerin o ıssız liğında ufak bir ses veya çıtırdı bunları ikaz edebiltrdi. Mehtap ise yiikselmiş, gece yarıları olmuş, kasaba dan beş yöz metro yüksekliğmdeki dağlann arka taraflannda dalgalanan loş, derin vadiler ruha tesir eden bir sessizlik, sükuneti mutlaka için c" * »îmiftı. Ben de belki bu tesir ile O gece bir vak'a çıkacağı his veya zannına düşmüştüm. Mutasarrıf Bey metrislerde lâkırdı edilmeğe değil, kibrit çtkıp sigara içtneğe bile mü • saade etmiyerek elimizdeki tüfeklerm dolu ve hazır ve hepimizin etrafa ve iki metro kadar asağıda kalan geçide gözkulak olup nazır bulun • masi lüzumunu »tln sıkı tenbih et tiğinden bizim tarafta arkadaşların ufak sesle lâkırdi işitildikçe beri taraftan ihtar yahut ikaz kabilmden t i z e doğru arada ufak taş parçaları •tılmakta idi. Vakit ise arhk gece yarısını gecmiş ve böyle saatlerce metris içinde, taşlar üzerinde bağ daş kurup oturmaktan bıkılmış oldu$u halde ne bizim pusu kurduğumuz geçitten ve ne on dakikalık ötede bulunan ikinci geçitten gelip geçen olmamasina rağmen biz vaziyet ve sükutumuzu muhafaza etmekte idik. Hatta artık hafifçe lâkırdıyı bile keserek her birimiz, o dağlar başında bir haydut çetesi halinde bulundu ğumuzdan dolayı garipleşip kendi mtze göre, bir takitn efkâra dalmıştık. tste bu aralik birinci metresten bir taş parçası daha atıldı ki bizim taraftan bir çıt bile olmadtğı halde bu ihtar, onların karanlıklardan bir jey gelmekte olduğunu duyduklann* yahut gördüklerine binaen fha ZTTOİÎ) kumandası makamında idi. Halbuki ufurum tarafında oturan muhasebeci efendi orada adeta sız • mıs, Mustafa Bey de pinekletnekte bnltmmuctu. Tam o sırada birinci metoruten yedi tiifeğm birden pat lamasile beraber acı acı haykırmalar, basnsmalar, yetişiniz ses'eri işidil 4i. Bu arada ikinci bir tüfek atesi tarakesi çıkınca benimle beraber arka.da»lar neye uğradığımızı bile • znedik. Hele muhasebeci Mustafa Efendi ke«dmi toparlıyatnadığından metrism kapı gibi yerinden çıkacak yerde, aşağisı yüzlerce metro »»'••«. idehsetli bir uçurum olan tarafına seyirtmekie zavalli ihtiyarm aşağı yuvarlanmağa basladığını görünce u çurumun kenanna yetişerek adam • eağızın bir kolundan tutabilmiş isemde vücudünün yarısı aşağı sarkmif olduğundan yalnız kendisini o halde tutabilip yukarıya çekebiltnek için ben de arkadaşlardan yardım beklerken, gelecek ayıyı hayyen meyyiten tutacağını biraz evvel kahra manca muhasebeciye anlatıp iddia eden Mustafa Beyin (zahir ayı yavrusunu taklit için olmalı) dört ayak tizeri metristen çıkıp savuştuğunu, zaptiyelerin de bana yahut öteki istihkâma imdat edecekleri yerde ser•emlestiklerini görünce ben de ba girmağa başlamıştnn. Nasılsa bun lardan biri aklını toplayabîlip yanı ma koştu. tkimiz muhasebeciyi yu karı çekerek biçareyi o gece uçu nımdan uçuruma yuvarlanmak su retile parçalancnaktan kurtarabil • dik. Eger bu zaptiye bir iki dakika daha imdada gelmemiş olsa idi,Mustafa Efendtyi zapt için artık benim de takatim kalmadığından ya onu bırakmak, yahut ben onu uçurumdan alacak yerde o beni çekerek ikimizin de helâk olmamız şüphesiz idi. Be riki istihkâmın haline gelince: sar hoşluk halile atılan «nermlier hedefi değiştirerek bazılan iizerimizden geçmekte ve öteki geçitte bulunan • lar, bu tüfek sesleri ve bagrışmalar nzerine uzaktan koşup gelmekte ve hele bizce imdat şöyle dursun yanı başımızda ne olup bittiği anlasıla mamakta idi. Fakat bir değil üç dört ayı birden hücum etmiş olsa ancak bu kadar gürüitü ve kargaşalık olabilhdi. Neden sonra bu bagrışmalar yerrne kahkahalar başladı.. Meğer beyler, artık ayı filân gelmiyeceğini «"lftdıklarından bizi korkotup şaka •tmek istemişler! Halbuki bu şaka •z kalsın ihtiyar muhasebecimizin yahut ikfanizin parçalanmasile nihaye* balaeakti. tstanbul Ticaret ve Zah re Borsasında buğday fiatlan dün bir denbire 3.99 kuruşa düşmüştür. Bir ay evvel 5,16,75 kurus olan buğday fiatınm böyle birdenbire sukutu piİste böyle büyük avlarda işretin yasada tesir yapmıştır. ifratına gidilmesi tehlikeli olup şu Buğday fiatlarını korumak için vak'anm sebebi de işret olmuştur. alınan bütün tedbirlere rağmen aFakat bizim heyet bu itiyattan ve av di buğday fiatmm 3,88, sert buğ • madından geçtiler mi? Hayır! Son dayın 3,48 kuruşa düsmesi bugün • baharda idik, kış geldi, oralara ça lerin hasta mevsimi sonu olmastn • buk kar düşer, ayıların hareketi de dan ileri gelmeketd"ir. Ağustos so kar üsründe ayaklarmm izlerinden nu, tstanbul Ticaret ve Zahire Boranlaşılır, bu defa da ayıların inlerine sasile muamele yapan mtntakala • hücum etcnek sureti münasip görül rın hasat sonudur. Bu sebepten her dü, dağlarda bu izler aranıldı, takip gün şehrinrize vasatî olarak 20 vaolundu, ayının siğmdığı mağaranın { gon buğday gelmektedir. girilecek yerinde karşıhklı pusular Stok milrtarı olan 9304 tona tlâtertip edildi, inin önüne kuru otlar, veten şehrimize hergün yeniden buğday gelmesi fiatların diismesinçali çırpılar yakılıp dumanın içeri de amil olmuştur. Maamafih fiat ye nüfuzile ayının dışarıya çıkmasi sukutundan köylü büyük bîr zarar beklenildi; çıkan oldu mu? Hayır! görmiyecektir. Cünkü, Ziraat BanNihavet »cıplak bir adam ine girer kası zürraın elinden buğdaylan 5 se ona ayı dokanmazmış!» rivayetî kuruş ile 5,5 kuruş arasında almaortaya atıldı. Sarhoşluk eseri olarak, ğa devam etmektedir. iki kişinin çırçıplak soyunup birbirini siper alarak içeri girmesi düsünüidü. İçimizdeki kabadayılardan rt'ri, Şehrimizdeki kabzımallann zürraın mal Benden evvel biri girerse ben lanndan fazla kumiisyon aldıklan hakde arkasından girerim, dedi. kında evvelce Ticaret odasma bir ih • Celâl Bey, bar vaki olmustu. Ticaret odası bu hu. Ben de ikinci olarak girmeğe susta kabztmallarla, diğer alâkadarların hazırım, cevabmı verdi. fiktrlerini almıştır. Celâl Bey merhum zayıf, nahif, en Oda idare heyeti bu mesele hakkındoğru tabir ile sıska, cılız bir zat olda tetkikatta buiunmuş, okka ve küfe duğundan o dağ basmda kar içinde başına alınan kumüsyonun malın kıy • anadan doğraa soyununca daha içeri meti üzertnden aluunasını muvafık gör girmeden dışarıda soğuktan hasta müştür. lanacağında şüphe yoktu. Ayıklık Bu karar tktısat Vekâletine bildiri lecektir. Ancak idare heyeti bu karan itibarile vekâlete göndermeden evvel kabzı Aman beyefendi ne yapıyor mallarm bu husustaki mütalealarmı da sunuz, böyle soyununca derhal za istemistir. Bugün idare heyeti topla . türreeye tutulursunuz, dîyerek kennarak kabzımaHarm bu husustaki fikirdisini mene mecbur oldum. Hoş, za • lermi tesbit edecek, neticeyi vekâlete ten birinci olarak girecek yok idi ki bildirecektir. ikincisi soyunup girsin?!.. Şeker müstahsili memleketler arasında müthiş bir rekabet basladr Sanayi erbabımıza bîr tavsiye Zürra ve kabzımallar Pars ve domuz avı Kış gelince ve lâpa lâpa kar lar ya^maıra basiıvınca avı avınc**Ti muvaKrtaten vaz geçilip pars ve domuz avına çıkılmak kararı verildi. Maz kirde sekiz saat kadar yerde kâin Pah kazasında bunların âlâları bulunduğu haber verildi, Pah kaymakarnına geleceğimiz ve Pahta Kürt ağaları nın kodamanlarından Timur Ağaya misafir olacağıtnız bildirildL O za man Pah kaymakam vekâletinde mutasarrıf beyin akrabasından biri bulunuyordu. Kaza tahrirat kâtipliğine de tstanbulda tanıdığımız, Hozatta gördüğümüz galiba Çemişkezekli Mehmet Efendî ismrnde genç birini tayin etmiş idik ki mutasarrıf beyi • mizin teveccühünü kazanmış, zekâvetli, terbiyeli birşey idi. Peşimizden ayrılmıyan muhasebeci Mustafa E • fendmrn ikisi gülünç, ehemmiyetsiz öteği mühim üç vak'a daha atlattı ğı burada da canavar avcıhğı yap mıştık. Fakat bu canavar ve pars avcılığı ayı avcılığından daha tehli keli idi. Pars, gayet atik ve birkaç tnetro yerden sıçrayıp hücumu şedit olduğu gîbi buranm canavarları da hemen ufak kıt'ada bir öküz büyüklüğünde olarak a?7"")an b;r karış dışan çıkan iki iri dişlerile bir vr ruşta ufak fidanları dibinden, sanki büyük bir ustura ile kesilmiş gibi biçer olduğundan karşılanna tesadüf etmek ve derileri gayet kalın olduğu için öyle iki üç kurşunla bunlan yere sermek müşkül idi. ötesi berisi dalgalı, tümsekli, etrafı dağlarla çevrilmiş, yabani bo dur ağaçlarla örtülüş hayli geniş düzlük gibi bir yer tasavvur olun sun; zemin karla kapalı ve burada dolaşan canavar ve pars gibi hay vanların izleri kar üstiinde belli bu /unsun.. tste biz burada, beşer altı şar avcı bu tümsekler üzerinde el • lerimizde tüfek, ayak üzeri hazır bulunuyoruz.. Etraftaki dağlarda, ya maçlarda Timur Ağanın yüz kadar silâhlı sopalı Kürtleri haylama keri dedikleri surette bağırıp çağırarak oralardan canavarları kaldınyor, ürkütüyor.. Bir takımı da izleri en yakın yere kadar yani canavarların sığmdıkları ağaçlığa yakın takip ediyorlar, sonra avcılara gösterip haber veriyorlar.. B!z bu canavar ve pars avcılığında şu Kürtlerle bera • ber hemen hetnen yüz elli kişi olur duk. Bu avlann birinde gene Kürtler haylama keri yapmakta idiler. Biz yani kaymakam vekili, muhase becî Mustafa ve tahrirat kâtibi Mehmet Efendiler ve ben üç dört zaptiye bir ağaçlık ortasında tepe gibi bir yerde kurulmuş ağaç dallarile büyücek bir ateş yakıp ısınmakta ve etrafımızdaki ağaçlıklar arasından di ğer arkadaşlarımızın ve hele Timur Açn il« b<r vamaçta bulunan mutasarrıf beyin hareketlerine bakıp bi zim taraftan birsey zuhurunu hiç hatıra getirmemekte idik. Naki BeTAnkaraya gitti Evvelki gün Sofyadan sehr;mize döT>»»I Ticaret umum müdiirü Naki Bey dün Ticaret Odasını ziyaret etmis, bir müddet te Ticaret müdüriüğile İhracat Ofisinde meşgul olmuştur. Naki Bey, Sofyadaki müzakereler hakkmda hükumetimize izahat ver mek üzere dün akşam Ankaraya git • mistir. NORDŞTERN UMUM SfGORTA ANONtM StRKETt BERÜN . ŞÖNEBERG Tarihi tesisi: Sene 1866 Şermayesi ve teminat vesaiti: A. M. 26.000.000 Berlin, ağustos 1933 Nordştern Meydanı, Nr>rdttern binası Etendloi, Ikbsat Vekâleti Celilesinin 2 ağustos 1933 tarihli müzeyyel ruhsatnamesi mucibince, şirketiraizin Türkiye Umumî Mümessilliğini KOSTANTtN HARİSYADİS Efendiye tstanbul, Galata, Nordştern Hanı Telefon : 42766. Mösyö Löbe biraderler ve «ürekâ sına tahlifen, tevdi ve ihale etmiş ol . duğumuzu bildirmekle kesbi şeref eyleriz. Kostantin Harisyadis Efendiye, sirketimiz nam ve hesabma, gerek harik tehlikelerine ve gerek deniz ve kara nakliyatına mütedair sigortalan icra, mukavelename, temditname, zeyilna me, makbuz ve sair her nevi sigorta ev. rakını tanzim ve imza, bunlara müte . allik primleri tahsil, bilcümle hasaratı tesviye, Tiirkiyede mer'i kanunlarca müstelzim olduğu kâffei taahhüdat ları şirketimiz yerine kabul ve ifa ve umum surette menfaatlerimizin muhafazası zurmmda muvafık göreceği bil cümle muamelât ve teşebbüsata te vessül etmek üzere mezuniyet ve salâhiyet ita ettik. Zirde imzasının nümunesini göre ceğiniz mumaileyh umum mümessilimizi itimadınızla şerefyap etmek lutfunda bulunacağımzı ümit eder ve bilvesile ihtiramatı faikamızı arzeyleriz efendim. NORDŞTERN Umum Sigorta Anonim Şirketi Umum Müdürlüğü Kostantin Harisyadis Efendi imza edecektir. NORDŞTERN Umum Sigorta Anonim Şirketi. Türkiye Umumî Mümessilliği K. Harisyadis SATILIK FABRİKA Eskişehirde gayet iyi muhafaza edilmiş ve tesisatile birlikte bir atölye ve fabrika ve yahut yalnız fabrika binası satılıktır. Talip olanlann sarih ma • lumat ahnak için (R V 4 6 ) numara L le İstanbul 176 numaralı posta kutusu adresine müracaat etmeleri mercudur. (6748) (Mabttii var) ANKARA: 12,30 gramofon . 1 8 salon orkes < trası 19 alaturka s u 20,15 ajans haberleri. İSIANBUL. 18 gramofon • 18,30 fransizca ders (müptedilere mahsus) . 19 Hikmet Rıza Hanım • 19,45 stndyo saz heyeti 20,30 Münir Nurettra Bey ve arkadaş İan 21,30 gramofon . 22 Anadolu Şeker fiatlan son seneierde diinya tün Avrupanm pancar zeriyatı ciha • ajansı, borsa haberleri, saat ayan. nın her tarafında müthiş bir surette tenın umum pancar zeriyatmın 7/8 ine VtYANA: nezzül etmiştir. Bu sukut büyük şeker baüS olmuştur. 21,05 Viyana sarkılan^ 23,05 gece müstahsili olan memleketleri endişe Dünyanın umum nancar zerivatı konseri. lere düşürmüş ve şeker istihsalâhnı is . 3,200,000 hektar nlduğuna ve 1933 PARtS • . tihlâkâta göre tanzim etmekten bışka senesinde Avrupaî Rusya ile birlikte 20,05 gramofon 20,35 eazbant • çare olmadığmı gören bazı büyük müsbütün Avrupa bunun 7/8 ni teşkil etti21,05 taganni konseri . 21,35 şür ve tahsil memleketler 9 mayıs 931 tari ğ'nı» göre, cıTıanın pancar zeredüen musiki ?2.15 gramofon. hinde Pariste bir itilâf aktetmişlerdir. aksamı sairesinin bunun 1/8 itibarile TULUZ : Bu müzakereleri idare eden zatın is vüsatı 400,000 hektar tutuyor demek20,35 Viyana orkestrası • 21,05 ope< mıne izafeten itilâf T. L. Chadbo^rne tir. 1927 1 9 3 1 zeriyatmın senelik va ra oarcalan • 21.20 operet parçalan . namını almıştır. satisine nazaran 1933 te Asyada zeri • 20,50 Kavaleriya Rusükana 22,35 yat % 172, Amerikada % 134 art . Bu Hilâfnamenin esaslan şunlardır: askerî bando • 22,50 taganni • 23,05 mıstır. 5 sene müddetle ihracat tahdide tâbi armonik . 24.35 sesK filimlerden par Bu sene Amerikanm pancar refcol • tutulacaktu. Jtilâfı imzahyan memle çalar • 1.10 Viyana orkestrası. tesi geçen senenin 1,207,000 tonuna ketlere muayyen nisbetler dahilinde ihBÜKREŞ: mukabil 1,435,000 tondur. Geçen se . raç kontenjanı ve bazı şartlar altmda ih20,25 taganni 20,45 ders 21,05 racatm arttırılmasına da imkân bıra neden mudevver stokla birKkte Amemusiki 21,35 konferans . 21,20 kon kıbnıştır. rika dahilinde bu sene pancar mev • ser 22.15 gece konseri. Plânın bidayette hüsnü tesiri gö cudu 1.800,000 tona çıkacaktır. Bu PRAG / rülmüş ve şeker fiatlan biraz yükselmesene dünyanın her tarafmda pancar 21,50 keman konseri • Çek musiki ğe başlamıstır. Fakat, itilâfa iştirak e. istihsalâtı çoğaldığı ve pancarm cinsi sinası Vanhalm hatırasıru tazir . 23,05 den devletler şeker müstahsili mem de ıslah ediidiği için, 193334 senesi haberler. leketlerin umumuna nazaran ancak % pancar sekeri istihsalâtmm gecen se • BUDAPFSTE : 40 ı teşkil ettikleri için Chadbourne neki rekoltesi olan 8,700,000 ton . 21,05 Vivanadan naklen şarkılar • p'ânı çok geçmeden suya düsmeğe miidan muhakkak daha fazla olacaktır. 22,35 haberler 23,55 çingene orkestemayil bir vaziyete girmiştir. Dünyanın son senelerdeki şeker istihtrası 24.05 eazbant Ademi muvaffakiyetin başkca sebep salât ve istihlâkâtı berveçhi âtidir: leri şunlardır. Bir taraftan itilâfname(Milyon ton hetabile) 20,35 keman konseri . 21,20 Sırp Ş«k' r Pancar ttdkıal Sarflrat ye bütün müstahsü memleketlerin iş . sarkılan 21,50 konser 23,10 haberTckuau kamıyındaa ian yckftev tirak etmemeleri; diğer taraftan, türlü ler ve cmgene orkestrası. 5.9 21,0 21,2 1924 15.1 türlü takyidat ve tahdidat hesaba ka 8.2 24,5 23,0 1925 16,3 tılmıyarak itilâfnamede istihlâk mik • 24,4 8.4 25.6 1926 i17,2 tannın yüksek tahmin edilmesi. Neti • 24.5 7.8 24,3 1927 16.5 cede Amerika Kübaya ayırdığı kontenNisantaşmda Teşvikiyede Eminefen* 26.1 8.9 26.2 17.3 1928 janı tamamen beledememiştir. Fiatlar bir di sokağında on bir oda iki salon bir 27,0 9,5 28.4 18.% 1929 müddet sonra tekrar düşmeğe başlamış. 26.6 o.2 28.1 18.9' ta. Nevyork fiatlan teşrinievvel 931 1930 tashk, terkos, elektrik. havagazi tesi 27.1 H.7 29.7 '18.0 de beher libresi yani 142 dirhemi 1,4 1931' satiarmi havi geniş iki kat üzerinde ge. 26.5 8,6 27.4 18.3 sentten, 932 nisanında 0,6 sente kadar 1932 niş 1500 arşın bahçe, bahçede garaj, 000 7,9 26.5 18,5 sukut etmiştir. Chadbourne plâmnın tam 1933 nsak odasını bsvî içi dışı vcni yağlıbobir akamete uğramaması, ancak Kü Şeker kamışından istihsal ohman şeyaiı, nezareti fevkaiâdeyi havi tram banın ihraç edeceği şekerlerden Amekerlere gelince: 19321933 rekolt'îini rikanm 700,000 ton almağı taahhüt etv«v istasyonuna iki dakika mesafede tetkik etmek kâf dir. Küba, bu sene semesi sayesinde, temin edilebilmiştir. mükemmel bn ban* kiral'khr. Ta''n ker istihsalâtını g'.ren sen^ e n«aran Şeker vaziyeti hakkında daha esas cfc 77 ve 1926/71930/31 seneleri va. olanlann, ittisalindeki on numaraya mü lı bir fikir edinmek için bugün bütün satisine nazaran da % 46 azalttığı halracaatleri. Telefon numarası 60262. dünyada elde mevcut şeker miktannı de Amerikanm şeker kamışmdan »tihbilmek lâzımdu. Son 3 senenin stok salâtı mütenazıran % 88 ve 7 4 dere Edremit asliye mahkjem.ej,i ticaret da. vaziyeti şu suretle hulâsa olunabilir: iresmden: , celerinde kalmıştır. Looisinia istihsa Elde mevcut çeker (biner ton Edremrtte mukim tüccardan Göre • iâtı ayni senelerde suasile % 142 ve li Kâzım ve Asım Beyler kollektif şir. üzennaen) % 176 dır. Filipm % 113 ve 132, Porketi vekiK umumisi Sadri Bey tarafm to Rigo dahi 1926/71930/31 vasati7ş > n n dan Edremitin Yukan çarsıdaki ticaret ,ine nazaran % 113 istihsalât yapmışrr n c> hanesinde fabrikatör Sezai Beyin ak 3. • o 3 a. a. lardır. >r a» demce vefat eden Evliyazade Tevfik o a. Buna mukabil 1930 senesinde Kü a. Beye Noterlikçe resen tanzim edilmiş o banın 4,700,000 tona yaklaşan istih İan bir kıt'a emre muharrer senedi res1930 1,198 2,770 4 6 3 1 4 7 3 5 9 0 4 salâtı 9 3 3 senesinde 2 milyona düş tnî ile medyun buhmduğu yirmi üç 1931 2,122 2.643 540 1954 7059 müş ve bu gidişle 1934 senesinde da. bin bes yüz lirayı müteveffa Tevfik Be 1932 1,783 2.323 520 2906 7532 ha ziyade sukut edeceği anlaşümıştır. tarafmdan müvekkilleri mumaileybima Avrupa içerismde Belçika, Çekos . Dünyanın diğer şeker müstahsili oKâzım ve Asım biraderler kollektif şir, lovakya, Fransa, Almanya, Felemenk, lan memleketler arasmda ayni müca ketine dro ederek bedelini almış va Macaristan, Lehistan ve tngiltere da dele müşahade olunmaktadır. Aluayı desi hululünde müvekkili şirketin borçhildir. Şarkta bilhassa lngiliz Hindistanüe Calu mumaileyh Sezai Bey aleyhine ta va arasında müthiş bir rekabet baş gös1933 îstihsalâtım da bu bilânçoya kibah icraiye 9e ödeme emrinin teb . termiştir. Cava şeker isuhsalâtan ilâve edecek olursak 1933 senesi mevliğini müteakıp mumaileyh Mehmet S. 1931/32 senesinde % 52 ve 1926/27sîm sonu yani ağustos nihayetinde el zai Bey tarafmdan deyni mezkunm on 1930/31 seneleri vasatisine nazaran % de mevcut stok şeker miktannm yedi bin lirası mumaileyh Sezai Beyin 50 azakmış; senevî istihsalâhnı va . 10,000,000 tona çıkacağı anlaşılmakeniştesi Ekrem Beyin mutasarnf oldu sati olarak 2,700,000 tondan 1932/33 tadır. 8m Altmolok nahiyesinde Havuzlu bahte 1,400,000 tona indirmiştir. Son zamanlarda dünyanın seker sa. çe ve berber kalabağ, ,öbü taria ve be. nayii vaziyeti üç mühim âmilin tesir Fakat buna mukabil İngiliz Hindis ber kalabağ. taş kaldıracak namı diğe, leri altında kalmağa başlamıstır. Bu âtanınm istihsalâtı % ( 1 1 7 ) ve ( 1 3 4 ) e Bogaz mevkilerindeki zeytmliklerin.' millerin müşterek tesirlerinin şeker vafırlamıştır. Japonyanm Formoza adamuvelddli Kâzım Beye 3 temmuz 932 ziyetini önümüzdeki aylarda çok çetin sını, Hindistan, Japonya, Cava, Füi . tanhinde ferağ suretfle itfa emiş v« bir rekabete düşürerek daha müşkül pin adalan cihanın 1932/33 te şeker isbu sureti tesviye ve itfa mevzuu bahiı safhalara sürükliyeceğini söyliyebili kamışı istihsalâta umumiyesi olan mikyirmi uç bin beş yüz lirayı n a t , k M n e riz. tann 7,900,000 tonunu vermişlerdir. di resmî arkasma şerh verilerek mü . Hindistanm istihsalâtı 1926/7.1930/31 Bu iiç âmil nelerdir? Birincisi, 1932tebaki altı bin beş yüz lirası içm de senelik vasatisi olan 3,100,000 tondan 1933 senesinin kamış ve pancar şeker 3 temmuz 932 tarihli v e 31 kâmmu • 4,700,000 tona çıkmıştır. Filipm ve istihsalâtını gösteren rakamlann nesir evvel 932 vade tarihli üç bin iki yüz Formoza adalannın istihsalâtı da ço ve ilân edilmiş olması, ( 2 ) Londra ik. ellı hrayi muhtevi bir ve 3 temmuz 93 ğalmış, Afrika ve Okyanusyadaki istısat konferansında şeker müstahsili tarihli ve 31 kâmınaevvel 933 vade tatihsalât ile birlikte dünyanın şeker ka memleketlerin aralannda bir itilâf yapriUi keza uç bin iki yüz elli liralık dimışından yaptığı istihsalât bu sene malan etrafında cereyan eden müzağer bir kıt'a ki cem'an iki kıt'a emre mı 1926/271930/31 vasatisine nisbetle kerelerle Amerikaya ithal edilen şe harrer senetleri mumaileyh Sezai Bey. % 9 4 derecesini bulmuştur. kerlerin memleketlere göre kontenjana le eniştesi Ekrem Beyle müşterek borç. tstihsalâtı istihlâkâta uydurmak için tâbi tutumasına dair Amerikanm yap • lu ve mütesesil kefil sıfatlarile H* ev alınan bunca tedbirlere ve beynelmilel tığı teklif, ( 3 ) Kübada zuhur eden is . ledikleri berveçhi meşruh tarih altı bin itilâflara rağmen bu vaziyet Cavayı o yan. beş yü« lirayı natık emre muharrer i kadar növmk etmiş ve inkisan haya . ki kıt'a senetten 3 temmuz 932 tarih 1933 senesi umum pancar zeriyatı le uğratmıştır ki, Cava geçen hafta birve 31 kânunuevvel 932 vadeli üc bin 1932 senesine nazaran Rusya hariç oldenbire şeker fiatlannı kırarak Aksayı iki yüz elli liralık birinci senet Edre mak üzere % 12 daha fazladır. Rus. Şarktaki rakiplerine karşı müthiş bir mit tş Bankasına iskonto ettirilerek be. yayı da hesaba katarsak, fazlahk mikşeker satışı muharebesine girişmiş budeli istifa edilmiş ve vadesi hululünde tan % 9 dur. 1927 1 9 3 1 seneleri zelunmaktadır. Alâkadar mehafil pek yamuamnVyh Sezai Bey tarafmdan banriyatmın senelik vasatisine nazaran 1933 kın bir zamanda bu şiddetli rekabetin kaya ödenmiş olup 3 temmuz 932 tasenesinin pancar zer'iyab Rusya hariç tevlit edeceği akislerin bütün dünya pirih ve 31 kânunuevvel 933 vadeli üç clraak üzere % H> Rusya dahil % 5 yasalanna sirayet edeceği, şeker alış . bin iki yüz elli liralık ikinci senet mü derecelerinde noksandır. verişlerinde mühim hâdiseler karşısnv vekkili tarafmdan bu kere kazaen zada kahnacağını söylemekte ve vaziyeti Avrupada 1933 senesinde pancar yi edildiğinden işbu senedin iptali ta . merak ve endişe ile takip etmektedirzeriyatı en fazla tezayüt eden memlelep edilmekte olduğundan ticaret kanuler. ket İngilteredir. JngC'.erenin pancar nunun 636 ıncı maddesinin fıkrai mahŞeker sanayiini gümrük himayesi alzer'iyatı bu sene gecen seneden °?c 33 tında yeni kurmakta olan memleketimiz susasma tevfikan mezkur senedin iş'an daha fazladır. 1927 1 9 3 1 seneleri zeahire değin bedelinin tediye edilmemeseker sanayi erbabının müteyakkız buriyatının senelik vasatisine göre bu faz. sinin mumzileri bulunan mumaileyh Selunarak yerli sanayün menafiini nagehlalık % 39 a çıkmaktadır. Bütün Av zai Beyle eniştesi Ekrem Beye ihtarı . rupada pancar zeriyatı 1933 senesin zuhur vak'alar karsısında sıyanet ede na ve bedeli mezkunm mahfuz kilmak cek tedbirleri aimaktan geri durma • de 1932 senesine nazaran % 10 daüzere mahkeme veznesine tevdiinde mu maiarmı şimdiden tavsiyeye şayan göha fazla; fakat, 1927 1931 seneleri maileyhimanın muhtar olduklannırl teb riirüz. vasatisine nisbetle % 19 daha azdır. : Iiğine işbu tarihten itibaren kırk bes HAYRETTİN ŞÜKRÜ Rusya bu sene pancar zeriyatını ge. gün zarfmda muhteviyatile senedin rnal çen seneye kıyasen % 4 ve 927 931 i kemeye ibrazı lüzumuna müddeti rrtezvasatisine nazaran da % 42 fazlalaş kurede ibraz edilmediği takdirde müdtırmış ve şimdiki zeriyatını bütün AvruZafer Bayramı münasebetile 30 a deti mezkure sonunda mevzuu bahis panın pancar zeriyatına muadil bir ğustos 933 çarşamba günü tstanbul ve senedin iptaüne karar verileceği ilân tdereceye çıkarmış olduğundan; AvruBeyoğlu şubelerimizle Kadıköy Ajanlunur. (6762) paî Rusya ile beraber 1933 senesi bü. sımız kapalı buhmacaktır. Şeker fiatları harbi ( Bu aksamki program J Kiralık hane f Türkiye Iş Bankasından:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog