Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

' Cnmhmiyet' 28 Ağustos 1933 = ? Dritnotlara Karşı Sahra Topları ^ ^ razan: üinbafi Lierau Şehir ve memleket haberieri j Daver iemal Mısırın dertleri ısır Basvekili Srtkı Paşa Pariste bulunuyor. Fransa ile Mısır arasında mühim bir mesele vardiT. Sıtkı Pa şanın seyahati bu meselenin halli maksadma atfedilebilirse de Baş vekil Fransaya tedavi için gittiğinden bu hususta müzakerede bulu nacağı şüphelidir. Fransa, Mısırdan olan alacaklarının altın para ile ted'iye edilme sini istiyor. Halbuki Mısır lirası tngiliz lirasile birlikte altın mikya sını terketmiş olduğundan Mısır ha zinesi için altmla tediyatta bulunmağa imkân yoktur. Devletlerden bir çoğunun haricî borçlarım tediye etmedikleri, meselâ daha dün Romanya umum haricî borçlarına ah tediyatı kesmiş bulunduğu hal rfe Fransız dayinlerinin Mı«ra icrası gayrimümkün bir teklifte bu lunmalan borçlarmı ve taahhüdatı . nı tediyede daima nümune olmağa lâyık bir dikkat ve ihtimam göste ren Mısırhların infialini celbediyor. Fakat Mısırın en büyük gailesi bu değildh*. Basvekilin rahatsızlığının devam etmesi ve tngilere Ue Mısır arasında istiklâl muahedesinin halletmeden bıraktığı meselelerin hâlâ yüzüstü durması bu memleketin »iyasî istikrarma mâni olmaktadır. Bir zaman Veft yani milliyetper • verler fukası Mısır parlâmentosunda, Mtsırm mukadderatında rakip • siz hâkimdi. Bu fırka Mısır Kralıttin hukukunu son derecede tahdit etmeğe teşebbüs etmişti. Çok kuv vetli ve metin bir devlet adamı olan Sıtkı Paşa son faıtihapta Veft fırkası ile müttefiklerini mağlup etmiş, gayet vâsi ve esaslı idarî, malî, ik« tısadî ıslahata başlamıştı. Sıtkı Paşa devletin mühim idare şubelerinî doğrudan doğruya kendi elinde bulunduruyordu. Fakat bilâhare hastalanması ve hastahğmm d'evamı Mısmn idaresini adeta kap< tansız bir gemiye benzetmiştk Mısırdan gelen haberler Kralın birçok tereddütlerden sonra kabi neyi değistirmeğe karar verdiğini bildiriyor. Bu tebeddül gelecek teşrinievvel veya teşrinisani aylannda vuku bulacaktır. Mısar kabinesi değişmek üzere iken Mısırdaki tngiliz fevkalâde komiserliğind'e dikkate^şayan bir tebcddül vulnı fc«lmi»^ı»r Çolct»~beri rahatsız bulunan şimdtki ko • miser Sir Lorraine Ankara büyük elçiliğine tayin edilmistir. Yerine de Çindeki tngiliz sefiri Sir Lampson tayin olunmuştur. Teşrinisani • de işe baslryacak olan Sir Lampson tngilterenin en faal ve meshur diplomatlartndan biridir. Çindeki komünist dalgası ecne • bi nüfuzunu, imtiyazlı mmltakalan ve hatta Şanghaydaki tngiliz nuntakasmı süpürüp götürdîiğü, Ru« nüfuzu Çinde hâkuni nvutlak oldu ğu bh sirada buraya gönderilen Sir Lampson karaya çıkarılan tngiliz bahriye silâhendazlanndan ziya de kendisinin siyasî meharetine güvenerek Çindeki tngilizlerin ve hat ta bütün ecnebilerm mevkimi kurtarmıştu Şir Lampsonun Mıstrda hükumet değlşeceği bir sırada Kahireye tayin edilmesi tngiltere devletmin Mısırla mevcu* meseleleri esasm dan halletmeğe hazırlandığım isbat ediyor. MUHARREM FEYZİ 13 Naküı: A. Mezar ticareti Türkler, düşmanm geleceğini bildikleri için, 15 santimetrelik bir Avusturya obüs bataryasile 12 lik bir dağ obüs bataryasmı pusuya yatır • mışlardı. Her ikisi de en son sistetn olan bu bataryalan, doğrudan doğruya atış yapablimeleri içm, sahildeki yarlann kenanna kadar sürmüşlerdi Zirhh kruvazör, dağ obüsie rinin atış sahasına girdiği için bunlar derakap siddetli bir ateş açtı • lar ve muharebe başladı. Çok geç • meden, kruvazörün seri ateşli 15 lik borda toplarmra salvolan obüs bataryasi etrafmda kümeiendi. Fakat, iste o kadar... t)ç senedir görmeğe ahştığımız manzarayi tekrar sey • rettik. tngiliz getnisinin mennileri, kısmen kısa düşerek bataryanın 8 • nünde, denizde patlıyor, ekserisi i»e bataryanın üstünden aşıp uzaklara gidiyordu. Netice ne olsa beğenrr • siniz: Bu muharebede, koca batarya bir tek yarali verdi. Harp gemilerinde zırh güvertelerin vazifelerini Belediye 10 mezarcıyı iyi ifa etmedikleri anlaşıkyor mahkemeye verdi lerden bir ders çıkarmak ve lâzıtn • sa, ilk önce düsman gemilerinin Türk bataryalannın ateşine karşı ne kadar hassas olduklannı kaydetmek lâzımdır. Zırhsız gemiler, yatık mah rekli toplarla yatulan kuvvetli ateş • lere ueraymca. hemen kaçıyorlar di. Zırhlı gemiler ise ağır çaplı o büslerin atesi karsismda kararı fi rara tebdil ediyorlardi. Fakat sahra toplarile diger hafif toplann böyle bîr netice elde etmeleri, 12 ve 15 santknetrelik obüsler karşısında koca zirhlıların kaçmaları ve hatta bu toplarin atış sahasına girmekten daima ictinap etmeleri tahmin ve ümit e dildi&inden çok daha büyük bir neticedir. Binaenaleyh harp gemilerinin can noktalannı ihtiva eden fevkanî kisımların, umumiyetle zannedildi • ğinden çok daha hassas olduklan ve zırh güvertelerin vazifelerini tama tnen ifa etmedikleri anlasılıyor. Bu hassasiyetin, şüphesiz, diğer sebep • leri de vardir, ki bunlan ancak tn • giliz nesriyatmdan anlamak kabil olacakhr. Yeni ve eski harpler, mermilerden gemilerin kolayca ateş • • larak yanmağa bafladıklannı gös termektedh. Bu muharebelerde hedefe vaki olan isabetlerin yüzdesini tetkik et • mek te faydalıdır. Hele iki tarafin birbirlerine karşı kullandıklan top lann adedi nisbeti nazarı dikkate alınınca, bu daha ziyade tetkike de ğer bhr mevzu olur. Hakikati söyle • mek lâzım gelirse, bu mnharebelerin hususî seraiti, Türkler lehine bir müsavat husule getirmiştir. öyle olmasaydı netice büsbütün başka türlü olabilirdi. Evvelâ, gemilerin dururken veya demir üstünde ateş etmelerîne na • zaran yürürken atış yapmalan çok daha güçtü. Aksine olarak ta kara bataryalan icin duran hedeflere ates etmek çok daha koladyı. Süratle hareket eden hedeflere ates etmek için lüzumu olan tertibatın noksanı bu suretle zail oluyordu. Sonra, duran bir gemiden karadaki bir bataryaya ateş etmek güç, bataryadan gemiye ateş etmek ise kolaydır. Geliboluda ve Anadolu sahillermde harp eden tn • giliz gemileri, çok aleyhte şeraitie karşılaşıyorlardı. Çünkü sahillerin dağlık olması harp gemilerinin atı • şmı pek ziyade müşkülâta uğrah • yordu. Yatık mahrekii Türk batar . yalan, ekseriyetle mesturen değil açıkta, fakat daima gayet yüksekte ve önü kesik arazide mevzi alıyor • lardı. Uzun gemi toplarının mabreki çok fazla yatık olduğundan bunlarla, yüksek tepelere yerleştirilen kara bataryalanna isabet yapmak hemen hemen imkânsızdı. Yalnız batarya • lannm hatta doğrudan doğruya toplann tam üstüne vaki olan ieabetlerm bir tesiri vardı. Uzun ve kısa düşen mer milerm hiç, ama hiçbir tesiri olmu yordu. Kısa düşüp te bataryanın önünde patlıyan mermiyatm parçalan merminin fazla sürati doiayısile çok geri fırlıyor, toplara tesir etmiyor, uzun düşen!er ise batarya ve toplann pek ziyade gerisinde, çıplak arazide infilâk ediyor, tatnamen boşa gidiyordu. Edirnekapı civarındaki bazı mezarcı ve korucularm yeni gömül • müş olan ölüleri çıkararak bir mahzene attıkları, boş kalan mezarları tekrar başkalarına satmakta bu lunduklan Belediyeye ihbar edil • miştir. Bu ihbar üzerine derhal mahallinde tahkikat yapılarak habe rin doğru olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine on kisi yakalanıraş ve bunlarm ellerinden vesikaları alınmıştır. Maznunlar ayrıca haklarında takibat yapılması için de Müd deiumumiliğe verilmişlerdir. Defterdarlık kadrosu Yeni tayinler devam ediyor, kadro iki gün sonra Ankaraya jfötürülecek Defterdarlık teşkilât komisyonu dün de Maliye Vekâleti Varidat umum müdürü Cezmi Beyin riyasetinde toplanarak tetkrkatına devam etmiştir. Yeni tayin edilen memur lar cumartesi gününden itibaren vazifelerine başlıyacaklardır. Yeni kadro ile harlçten alınacak ufak memurların adedi çok azdır. Çünkü büyük memuriyetlere yüksek mektep mezunları tayin edümişler, açıkta kalan büyük memurlar da daha küçük memuriyetlere naklo • lunmuslardır. Cezmi Bey bir iki gtine kadar yeni kadroyu Ankaraya götüreoek ve Vekâletin tasdikma arzedecektir. Muhakemat müdür muavmligi • ne e»ki muavia Necmettm Bey ta • yin olunmuştur. Yeni teşkilâtta büro şefliği ya pacak memurlardan bir kwını da tayin olunmuşlardır. Fatih Mal • müdürü Muzaffer Bey Galatasaray, Bakırköy Malmüdürü Salih Bey Taksim, ^eykoz Malmüdürü Seyfi Yeni vapur tarifeleri Denizyollan tarife komisyomı dün öğleden sonra Deniz ticaret müdüHü ğünde Deniz ve Hava Müstesan SaduU lah Pe'nn riyasetinde son bir içtima aktetmistir. fçt'mada, dün Ankaradan »ebrimi • ze gelen vekâlet kabotaj şubesi müdürü A^etuliah Beyin VekiJ MjMi« Bfve tasdik ettirdiği yolcu tarifeleri üzerinde tekrar arörüsülmüstür. Bundan baska yeni tarffelerin tatbikah Vıakkmda mji. zak^reler cerevan etnustir. Yeni tarifeler önümüzdeki perşembe günii ilân edilecek ve ayın btrînden :ı "'"< başlanacaktır. Teşktlât homîsyonana riyaset eden Varidat Umum Müdürü Cezmi Bey Bey Usküdar Tahsil Basmemur • luklanna tayin edilmişlerdir. Bu bataryanın kumandanı maa • le»ef, süratle atışı tanzim edemedi. Fakat nihayet mermileri tngiliz gemisme yaklaştı ve iki taneai tam güvertesinin üstünde patlaymca zirhlı kruvazör bertnutat kaçmağı ter • cih etti. Ateş ede ede, bataryanın atış sahasından çıktı ve bîr daha gÖrihunemek üzere ufukta kayboldn. Bu suretle 15 lik obüs bataryasının ateş etmek imkânını bulamayışına hepimiz m&teesir olduk. Muhripler de zırhh kruvazörü takiben muh • telif fasılalarla uzaklaşip gittiler. Yalniz monitör, esasen toplanmızm menzili harieinde olduğu için, de • mirlediği yerde kaldı. Bir çok defalar, tayyare tarauudile tekrar bizi ateş altina almak UtedUe de muvaffak olamadı. Çünkü tngiliz tayya • releri her defasında, adetleri az olmakla beraber, yorulmak bilmez bir gayretle harbeden Alman avci tayyarelerinin hücumuna ugnyarak kaçtılar ve monttoron 35 lik toplarının atesi de tamamen tesirsiz kaldı. Azimkirane bir çahşma ile aylarca devanı eden bu iş, ordu kumandam Liman von Sandersin takip ettiği hedefe nihayet varmıştı; hem de her türlü mânıalara, müşküilere ve Türklerin her türlü vesaitten mahrum olmasına rağmen... Bu suretle 1917 yazından itibaren Anadolu sahille • rindeki açık ve gayrimüstahkem mevkilerin bombardımam hemen hemen durdu. Yunan adaiarmda hazırla • nan ve düsman gemüeri tarafından himaye ve takviye edilen. baskın şeklindeki küçük ihraç hareketleri git • tikçe azaldı. Bilhassa tngilizler, Anadolu sahillerine zahtnetsîzce ve ncuzca yerleşmekten ibaret olan plânlanndan vaz geçtiler. Onlar, böyle bir plânın tahakkuku için büyük kuvvetlere lüzum olduğunu ve eiddî surette muharebe etmedikçe bu isi becereraiyeceklerini anlamış lardı. Şimdi, kara bataryalannın Ge liboluda ve Anadolu sahillerinde, gayet mahdut vesaitle, en son sis tem toplarla ve en mütenevvi yar dımeı vesaitle mücehhez harp gemilerine karşı yaptıklan muharebe • Cumhuriyetin 10 uncu yılı Hazırlık komiteleri teşkil edildi Inhisarlarda yeni teskilât Tütün işlerine bilhassa ehemmiyet veriliyor tnhisarlar klaresi teskilâtmda Amerikali mütehassisların tavsiye leri mucibince yapılacak ıslahata ait hazırlıklar peyderpey tamam • lanmaktadir. Gümrük ve tnh'sarlar Vekili Rana Bey dün de tnhisarlar umum müdürlüğünde bu işlerle meşgul olmustur. öğrendiğimize göre, bu ıslahat meyanında harineye en fazla va ridat getiren tütün islerine hususî bir ehemmiyet verilmektedir. Tü tünlerin iyi terbiye edilmesi, nefa•etlerini muhafaza ederek fabri • kaya anzasız bir halde gönderile bilmesi için birçok yerlerde son sistem tütün depolan înşası tekarrur etmiştir. Bu depolardan bazıları tstanbul, tzmir, Samsun, Bursa ve tzmit vjlâyetlerinde yapılacaktır. Bundan başka tnhisar idaresi Üsküdarda Şemsipaşada eski Dühan firketine ait olan büyük binayı da satm almiştır. Burada fennî tesisat vücude gethnmektedir. Tütünler bu depoda en son usuilerle d*ezenfekte edilecektir. tnhisar idaresi yeniden yaptıra cağı bu büyük ve fennî depolarla hem tütünlerm nefasedni muhafaza edecek, hem de ambar kiralanna •enevî vermekte olduğu birkaç milyon lirayı tasarruf etmiş olacalrtır. DOn 1100 seyyah geldi ttalva bandıralı Oseanva vapurile dün aksam şehrhnize 1100 ttalyan, Alman ve Avusturyalı seyvah gelmistir. Seyyahlar şehrimizde üç (riin kala rsk tstanbulun göriîlmeite değer yerle • rmi rrvaret edecelderdir. Oseanya vapuru bundan 15 gün ev. vel liman<mıza bir kere daha gelmiş ve 1000 ttalyan seyyahını getirmisti. Matbuat Cemiyetin'n tenezzOhO Cumhuriyet bayramınm onuncu yıldönümü için yapılan hazırlıklara devam olunmaktadır. Tezyinat ve tenvirat, köy, konferans ve temsil komiteleri teşekkül etmistir. Köy komitesi Şehir Meclisi azasmdan tsma.il Şevket Beyin riya*etmde Halkevi köycülük şubesüıe dabil zevat ile Şehir Meclisi azasmdan Tevfik Âmrr, Yılmaz ticarethanesi sahibi Hilmi, Habipzade Zfya, NazBerlinden Aksam gazetelerinin b! • mi Nuri Beyler ve Safiye Hüseyin, rîne bildirtldİRİne göre Hitlerciler yaLâtife Bekir, Refika Hulusi Behçet hudi zannile bazı Türk talebe'erir» ve Rana Sani Yaver Hanımlard'an dövmüşler, nihayet sefarethanemtz mü. mürekkeptir. dahal»ve mecbur kairmstır. Tezyinat ve tenvirat komite»n>e n Güzel San'atlar AkademUi müdürü Namdc tsnv&îl, Selon Nüxh«t, Ticareti Bahriye müdürü Müfk, SemOı Rüstem, Maartf mimarı Tartk, BeyZiraat Vekâleti Ziraat umum revâ • oğlu kaymakatnı Sedat Beyler dadiirü Tevfik Bey Bursada tetkâcatta bu hildirler. lunduktan sonra dün sehrimize gel Konferans komitesinde de Köp • miştir. Tevfik Bey refakatmde tstanbul rülüzade Fuat, Maarif müfettişle • Ziraat müdürü Tahsm Bey olduğu hal rinden Mansur, Fatih kaymakamı de fidanlıklan ve Halkalı Ziraat mek . Haluk, Mekki Hikmet, Yükssk Mutebini gezmiştir. allim mektebi müdürü Emin, Ka dıköy Kız orta mektebi müdürü Feridun ve sabık Edebiyat Fakültesi reisi Muzaffer Beyler vardır. TemsO komitesinde Ertuğrul Malul gazilerin cuma günü bir Muhsin ve Celâl Tahsm Beyler çakongre aktederek yeni bir heyeti ilısacaklardır. dare intihap ettiklerini, yeni heye Tiitün Inhisarımn hazırlığt ti idare riyasetme miralay Celâl tnhisarlar idaresi tarafından da Beyin seçildiğini yaznnştık. Yeni önümüzdeki Cumhuriyet bayramt heyeti idare faaliyete girişerek esiçin hazırlıklar yapılmaktadır. tdarece, Cunthurfyetimizm onuncu yılki heyeti idarenin işlerini devral dönümü şenliklerinde satılmak wmağa başlamıştrr. zere çesit çeşit sigaralar hazır POITS müdiriyetinden gönderrlen lanmaktadir. iki memur devir muamelesine ne Bunlar yeniden yaptınlan zarif zaret etmektedirler. Eski heyeti iambalâjlar içinde halka mümkün dare muamelâtı ve evrakı yeni heolduğu kadar ucuz satılacaktır. Bu yeti idareye devretmek istememiş cümleden olarak köylü sigaralan ise de gönderilen memurlar mü daha nefis bir harmandan yapıla manaatın önüne gecmişlerrfir. cak ve yaldızh, şık kutular içinde satilığa çıkanlacaktır. Berlmde Türk talebes ne karşı bir tecavGz Ziraat umum müdürü şehrimizde Malul Gazilerin yeni idare heyeti Bir dolandırıcı hakkında verilen karar Dolandırıcılıktan maznun Şaban birinci ceza mahkemesi tarafından 3 ay hapse, 50 lira para cezasına mahkum edilmistir. iki polisin muhakemesi (Mabadi var) Yedi aylık ticaretimiz T sahlfeden rr>nbat 19^3 • Macaristan Norveç Porteltiz 9.181 46 874 45 f 310.692 1.828.094 12.916 1.731.785 1.598. 895.730 14.504 4.643 10 671 34 691 649 261 2.222 945 31 1888 517 4.495.479 21.217 7.463 , 31, 427 927.110 844.276 42.203.910 tstanbul Matbuat Cemiyettnden: Ad. reslermin malum olmaması dolaynâ • Ie 30 ağustos Matbuat tenezzühüne ait davenyelerini henüz almamış olan azanın cemiyet rrverkezine müracaatle al malan rica olunur. Terkos şebekesinin ıslahı Terkos şebekesmin ıslahına de • vam edilmektedir. Bu maksatla Fatih, Aksaray cihetlerine yeniden borular döşenmektedir. Şişli cihe tinde yapılmakta olan tamirat ta bttmiş, bu havalmin su ihtiyacı te> min olunmuştur. Bir suçluya ait kayitleri çıka • rtrken sabıkah olduğu halde yok muş gibi gösteren, polis Ziya ve Raşıiıt Efendilerin muhakemeleri bitmi«, her ikisi de 30 zar lira para cezasına mahkum olmuşlardır. Mısırlı misafirleri • miz geliyorlar Misafirler şerefine dün parlak bir ziyafet verild? Ankara 27 (A.A.) Mısirlı doktor ve gazetecilere bugün Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili namma bir öğle ziyafeti verilmiştir. Misafirler öğleden sonra müzeyi, Sıhhiye Vekâletmi, Sıhhî Müze lâbo ratuvarlannı gezmişlerdir. Saat 17 de Gazi orman çiftliğmde Arkara Turing kulüp tarafından çay ziyafetmde bulunmuşlar ve Gazi is • tasyonundan trene binerek tstanbula dör.müşlerdir. Mısırlılar ziyafete iştirak eden Türk gazeteci ve doktorian tarafındnn u * ğurlanmışlardır. Bir hırsız mahkum oldu tsmail Efendi ve Hüsniye Hanı • mın evlerinden eşya çalmaktan suçlu Nafiin muhakemesi dün bit • miş, maznun 9 ay hapse mahkum olmuştur. Nafiin sabıkası bulun duğundan cezası bir sene on güne çıkarılmıştır. 1932 1.689 7.542 408 400.746 1.113.114 56.462 3.773 985 661 502 273 6.290 ' 6.100 15.488 51461 161 978 1 357 562 1.609 1303 003 4.207.195 7.272 1.049 38 1.413 1 406 609 602.103 47.721.312 Kimlere ne $atttk? 1933 senesinin iki yedi ayı zarfra • da muhtelif memleketlere yaptığımız ihracatın kıymetleri 1932 senesfle mukayeseli olarak şöyledir: 1933 Almanya Avnaturya AmavutJak Belçika Bulgaristan Çekolorakya Danlmarka Estonya Fenlandıya Pransa Hollanda İngütere fepanya İsvec Isviçre İtalya Lebistan Letonys. Lituanys 7.425575 432.920 2.595 967.349 211595 1.486.028 • 80.896 3 683 39.024 1.989.009 1.137.433 2 914 548 2 876.166 703 822 46.048 5 952.005 36.667 B.8M 1.000 1932 5.217.859 747.646 28.592 1.850.378 414.799 1.087.671 126.118 25.144 37.942 4.487.816 1523.530 3 823 779 2 533.835 254 995 180542 10.367 515 8.036 64 23201 Bir kaza Cumhuriyet isimli bir romorkör dün, timanda manevra yaparken 269 nu . maralı kayığa çarpmışhr. Musademe neticesinde kayık Antalya vapunmun üzerine düsmüş ve parçalanmışhr. Kayıgın içinde bulunanlar denize dökülmüşlerse de etraftan yetişenler ta • rafmdan kurtanlmıslardır. Adaların araba tarifesi S. S. C. İ. Yugoslavya Yunanistan Fllistta Hlcaz Hindlstan Iran Irak Japonya Siyam Surtye Yemen Mısır Amerıka Arjantin Brezllya Meksika D. MemJeketler Meçhul Yekun Çin Rom&nya Adalarda tur yapan merkep ve arabalara tatbik edilen tarifenin yüksek olduğu anlasıldığından bu hususta yeni bir tarife tanzim edilmiş, fiatlar bugünkü ihtiyaca göre tenzil olunmuştur. Yol parası vermiyenler tstanbul Vilâyetinden: 933 senesi bedenî yol mükellef Ierinin hangi yolda ve ne tarihte ifayı mükellefiyet edeceklerini mü beyyin cetveller mahallî heyeti ihtiyarilerine gönderildiğinden men • »up olduklan ihtiyar heyetlerinden vaziyetlerini anlıyarak yevmi mu ayyende çahşacakları yolda Nafıa Fen memuruna müracaat eyleme leri ilân olunur. Usküdar Tramvay şirketinin yaapcağı istikraz Usküdar Tramvay şirketi yapa cağı istikraz etrafmda bazı mües • seselerle temasa devam etmektedir. İ&tikraz işi halledilir edilmez hattın Kadıköyüne temdidi için faali yete geçilecektir. Jimnastik hocalarının içt maı Istanbul mekteplerinin jimnastik muallimleri bugün 44 üncü ilk mektepte toplanacaklardır. Bu içtimada Ankara Yüksek Beden Terbiyesi enstrtüsü müdürü Nizamettin Bey tarafmd'an bir kon • ferans verilecek ve otuz talebe tarafından yapılacak bazı yeni jim • nastik hareketleri muallimlere gösterilecektir. Mîuglada tütün vaziyeti Muğla 27 (A.A.) Muğla vilâ yetinde tütün rekoltesi 2 milyona ya* kmdır. Tütünlerde hiçbir hastalık o» madığı gibi evsafı da geçen seneden daha iyidir. Tütün idrakinin eylulün beşine kadar sona ereceği umuluyor. Kumpanyalar ve tüccar fimdiden fa. aliyete geçmiflerdir. Tayyare Cemiyetine yardım Vatan borcudur . Feci bir kaza Soför Muhittinin idaresrndeki 3460 numaralı kamyon Erenköy caddesinde bisikletle gezmekte o • lan 14 yasında AIi isminde bir ço cuğa çarpmış ve piçareyi öldür • müstür. Şoför yakalanmiftır. şuı j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog