Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

«CAMPIDOGLIO ^Cumharivet 25 Aluıtos 1933 Bu Kurukahveci ehmet fendi ahtumlarının Brezilya kahve sıketi ile yaptıkları mukavele mucibince badema Brezilyadan sureti mahsusada tıcarethane.en ıç.n getirecekleri en birinci nevi kahvenin ilk partisini taşıyan vapurun ismidir. Bugün limanımiza C A M P İ D O G L İ O vapurile gelerek Istanbul piyasasına Y A L N I Z Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumlannın arzına muvaffak oldukları 3 A N T 0 3 kahvesi büyük harptenberi Brezilyadan ihraç edilen kahvelerin en nefis, en harikulâde ve eşsizidir. Kurukahveci Mehmet Efendi Mahtumlannın sadece kendilerinin bildiği çekiliş ve kavruluşun inz mamıle hazırlıyacağı bu harikulâde kahvenin Satış yeri y«lnız: Mısırçarşısı kapısı karşısı KURUKAHVECİ MEHMET EFENDİ MAHTUMLARI Başka biç bir yerde şubesi yoktnr. Ana, ilk orta ve Üse kisımlannı havi ciddl bir müessesedir. Kayit •b^lamıştsr. Türk Lisesi • Erkek Leylî ve Neharî Hergün müracaat kabnl olunur. (6699) Adres: Şehzadebaşı Fevziye caddcsL Telefon 23746 ^ H I ^ H İ ^ ' FEYZIATI LISELERI Kız Ana Resmî liselere muadil Konya Nafıa Başmühendisliğinden: 1250 lira bedelli 25 adet mahrutî amele çadırı maateferruat alenî münakasaya konulmustur. İhalesi 27/8/933 pazar günü saat on beşte Vilâyet Daimî Encümeninde yapılacaktır. Talip olanların 661 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları evrakile birlikte ihale günü Daimî ^ncümende hazır bulunmaları ve şartnamesini görmek istiyenlerin Konya ve fstanbul Nafıa Başmühendisliğine müracaat etmeleri ilân olunur. (3918) KaraciğerMıdeBarsak, ' aş, KUm hastahklannın kat'î tedavisi için MUStVı LiSESı Beyoğlu, Kumbaracı yokuşu Tercüman soka£ı. Teleîon 41384 Kayit ve tecdidi kayit muamelitı cuma ve cumartesiden maada her giin saat 9 1 2 arasında icra edilmektedir. Geç kalmadan yer tetnin ediniz. Müdıirivet Arnavutköy'de Çiftesaraylarda tahsil Erkek sınifını, i!k kisroi, orta ve lise sinıflanni havıdir. Tedris ve terbiye usullerinin ciddiyet ve mükemmeliyeti \\n taninmis olan müesseSe Istanbul'un en guzel yennde kâin ve her türlü sıhhî şattlan haizdir. Gayret ve niuvaffakiyeti görülen talebeler için mektep bütün kolaylıklar ve imtiyazlar temin eylemiştir. devrelerine ait Leylî ficretlerinde çok esaslı tenzilât vardır. Kayit ve yeniden kayit muamelesine başlanmiştir. Camartesi. pazartesi, çarşamba gunlen saat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir . Isteyenlere mektep tarifnamesi gönderiiir. En s o n konforlu yeni otel pansiyon lokanta plâj Her qün köprüden saat 6.30, 7.35, 8.20, 10, 11, 13.15, 15.ı0da a} ya giden vapurların trenleri ve cumaları ilâveten sabah / vapurunun treni içme membalarına kadar gider gelirler. PERTEVNİYAL VAKFINDAN: Şişlide Ebekız sokağında Valde apartımanının «1, 2, 3, 5, 7, 9» numaralı daireleri birer sene müddetle. Köprübaşmda Valde hanında 26 numaralı mağaza ve demnünde 10 numaralı yazıhane ikişer sene müddetle. Sarıyerde Çırçırsuyu caddesinde 153 numaralı bostan üç sene müddetle. Yukarıda yazılı emlâk hizalarında mubarrer müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırma suretile müzayedeye konulmustur. Kira lamak istiyenlerin müzayede günü olan eylulün 11 inci pazartesi günü saat on altıya kadar Istanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal Vakfı idaresine veya Encümene müracaat etmeleri. (4223) TUZLA içmeleri MUHASEBECi ARANIYOR Muhasebe islerinde çok tecrübe görmüs vc mühun bir şiıkfMn Anadoln . daki »ubcsinde muhısfcbc muameU • nı tedvire liyakatli, mutlaka fransızca biler bir Türk muhasebeci aranıyor. Fran.sızcadan başka almanca dahi bi • lenler tercih olunur. Alâkadarlann tS.S) rilmuzüe tstanbul 176 numaralı posta kulusu adresine yazmalan. (6553) Askerî Matbaa müdürlüğiinden: Askerî Matbaaya iki lira gründe • likle bir kartoğraf ve bir çinkoğraf ve birer lira yevmiye ile de bir çinkoğraf bir ciltçi rnüsabaka ile alı • nacaktır. Bunlardan daktilo ve kaliğrafi bilenler tercîh olunur. Ağustosun 28 inci pazartesi günü imtî han yapılacaktır. Şeraiti anlamak ve icap eden vesaiki ihzar eylemek üzere şimdiden Süleymaniyede Askerî Matbaa müdür muavinliğine müracaat edilmelidir. (4325) m Telefon : 36.210^ 6039^1 " Dr. İHSAN SAMİ Akşam Erkek San'at Mektebi Kayit muamelesine başlanmıştır. 8 eylule kadar devam edilecek • tir. Eski talebenin de bu müddet içinde kayitlerinin yenilenmesi ve 932 • 933 mezunlannın şehadetnamelerini alabilmeleri için 4 vesika fotoğrafı getirmeleri lâzımdır. (4310) Gonokok Aşısı 1u5u ve ihtf1âtl»nna karsı tesîrü ve taze asıdır. Divanyolt) nltan Mahmtrt turbesi No. "•fto (5960) Usküdar Amerikan Kız Lîsesi Mektep eylulün 18 inci pazartesi saat 13,30 da açılır. Lise kısmından maada mükemel ticari ve ev idaresi şubeleri vardır. Leylî talebeler bir aile hayatı yasarlar. Ahlâk ve hüsnühale son derece ih timam edilir. Darülfunun bakalorya sına hazırladığı da bu sene mezun olup bakalorya imtihamna giren hammların muvaffakiyetile sabittir. Ucret dört taksitle verilir. Fazla malumat almak için her zaman mektupla ve ağustostan itibaren salı ve cuma günleri bizzat mektebe müracaat edilebilir. Telefon: 60474. ^ ^ ^ ^ ^ (5207) KELEPiR ARSA Şişlide tramvay durak mahallinde ve cadde üzerinde 5566 arsından iba ret bes kıt'a arsa ve 4 hane kâmilen ya. hut kısmen acele sahlıkfar. Talip olanlann Taksimde Panorama bahçesi mü • diriyetine müracaat olunması. (6623) 1 2 3 4 İlk Orta ve Lise kısımlarına kız ve erkek leylî ve neharî talebe kaydine başlanmıştı Müdiriyet, müracaatleri cumadan başka her gun kabul eder. Leylî ve neharî bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilât yapılmıstır. Arzu edenlere tarifname gönderilir. Adres: Şehzadebaşı Polis Merkezi arkası Tel. 22534 < İ H | ^ 6462 istiklâl Lisesi KandilH Kız Lisesi Müdürlüğünden: 20 ağustosta yeni ve eski kayda başlanmıştır. Eylul 2 den itibaren ikmal imtihanlarına devam edilecek ve 11 eylulde derslere başlana caktır. Lise ve orta kısımlarının her sınıfına leylî ve neharî talebe kabul edilmektedir. Vaktinde müracaat etmiyenlerin yerlerine başka talebe ahnacaktır. Leylî ücret 225 liradır. Memur çocuklanna % 10, kardeş talebenin ikincisine % 15, üçüncüsüne % 20 tenzilât ya pıhr. (4282) Horhoruni Her gun aksama kadar hastalannı Eminönü Valide kıraathanesi yanınii muayenehanesinde tedavi eder. Tel. 2,4131 (6512) Sahıp ve Başmuharrıri Yunus Nadi ümumt netriyatı idare eden Tazı müdürü: Abidln Daver Slatbaacüık ve Neşrıyat Turk Anonlm Şirkett . Istanbui Doktor Müdürlüğünden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog