Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cvmhtrrîyet' Barut ve mevaddı infilâldye fişek ve av malzemesi ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinden: fllc av mevsimine mahsus dolu fişeklerinden bu kere kara barutlu olarak imal ve ihzar edilen fisekler satışa çıkarılmıştır. Bu fişekler, onar adetlik kutular derunüne konulmus olup bir kutunun fiatı 50 kuruştur. Topanedeki satiş mağazatnızdan ve sair belli başh bayilerimizden arayınız. Bu fisekleri kullanînca memnun kalacaktîmz ve kovan barut ve saire alıp fişek ihzarı için beyhude uğrasmıyarak bundan sonra çüphesiz hep bu yeni dolu fiseklerimizi alacaksınız. Bu fişeklerin evsafı asağıda gösterilmiştir. Bıldırcın ve etnsali avlara mahsus dolu av fişeği 12 kalibre siyah av kovanı: Birinci nev'i siyalı kara av barutu 4,700 gram Av saçması 31, 00 » Av saçması numarasî ve kutu 11 numara «1,50 m/m» Fişek içindeki saçmamn tane adedi vasatî 1350 12 kalibre «namlu tulü 70 s/m» tam şok tüfek ile Giyinmek için tam manasile tasarruf iktısat ucuzluk Limanımızdan hareket Avcılara ilân Iki Uç liraya bir takım elbiselik kumaş Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası Uç senedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu kumaşlara gösterilen umumî rağbet üzerine bu sene elbiselik çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ucuz giyinmesini temin etmiştir SADIKZADE BiRAOERLER VAPURLARI Izmir Sürat Postası SAKARYA v a p u r u H e r Cumartesi s r ü n ü saat tam 18 de doğru İZMİR'e hareket eder. îplik Bez Patiska 20 İngiliz numarasîna kadar pamuk iplikleri; 90 santim genişliğine kadar ince, kalın kapot bezleri Muhtelif renkte örtülükler Perdelikler Yerli patiska Çiçekli masa örtüleri. SADIKZADE Vapuru 27 ağustos pazar günü saat 18 de Si keci rıhomından hareketle Zonguldak, Inebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize limanlanna azimet ve avdet edecektir. Fazla tafsilât için Sirkeci Meymenet hanı albnda aeentalığa müracaat. Telefom 22134. (65761 KARADENİZ Postası * Fiat isteyiniz Nümune görünüz Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikasına veya her yerde ZlRAAT BANKA LARINA müracaatedinîz. Telgraf adresi: Adana Batik Mektup adresi: Adana Posta kuhısu 67 PETROL NiZAM Saçlan kuvvetlendirir. Dökülmesini keser. Kepekleri öldürür. Başı temizler. Giinde bir defa îriksiyon yapıniz. (6580) KAYİT VE KABUL 75 s/m kutrunda bir hedefe 30 metre mesafeden Isabet adedi 810 lsabet nisbeti % 60 15 metre saçmalann haiz olduğu süVati vasatî 330,3 metre Hedefte Nüfus Azamî D İ K K A T : Gerek kara ve gerek dumansîz barutlu ve muhtelif saçma ile veya canavar kursunile doldurulmuş muhtelif cins ve fiatta fişeklerimiz de yakında satışa çıkanlacak ve ayrıca ilân edilecektir. 500 adetten aşağı olmamak üzere doğruca siparis dahi kabul olunur. Kotuhtnn garanti etiketlerini ihtiva etmis olmasına dikkat ediniz. ""'(4253) ' tstanbul Nafıa Fen Mektebi Müdürlüğünden: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 2 Orta mektep mezunu ve riyaziyeden alâ derecede not almîf olmak şarttır. 3 Yaşı 17 den küçük ve 25 ten büyük olmamak. 4 Mektep tabibi tarafından yapılacak sıhhî muayenede mesleğin zorluklarına tahammül edeceği anlasılraak ve göz, kulak hastalık • larına müptelâ olmadıkları sabit olmak* 5 Yapılacak müsabaka imtihanını kazanmak. «Hesap, cebir, hendese» 6 Müsabakayi kazananlar «4» ay müddetle mektebin ihzarî kısmına nehari olarak devam ederler. 7 Mektebe giren ve leylî devam etmek istiyenlerden mektepten çıktıktan sonra beş »ene müddetle hizmeti mecburelerini yapacak larma dair noterden musaddak kefaletname alınır. 8 Lise mezunlan doğrudan doğruya ve imtihantîz olarak mek tebe leylî girerler. 9 Mektebe girmek istiyenler poiisçe musaddak hüsnühal ilmü haberi, mektep diploma veya vesikası, nüfus kâğıdı ve dört adet vesika fotoğraflannı pullu bir istidaya yapıştırarak mektep müdiriyetine bizzat veya bilvasıta göndermelidirler. 10 Kayit ve kabul için vaki olacak müracaatler 31 ağustos tari hine kadar kabul olunur. Bu tarihten sonra vaki olacak müracaatler ve gelecek evrak ve vesaik mevkii muameleye konulmaz. 11 Müsabaka imtihanlarına girecek 16 eylul 933 cumartesi günü saat 9 da mektepte hazır bulunmahdırlar. 12 Kayit ve kabul için mektebe cumartesi, pazartesi ve çarşamba günleri müracaat olunur. 13 Adres: Taksim, Gümüssuyunda Nafıa Fen mektebi. «3896» Yüksek Orman Mektebi Rektörltiğtinden: 13 eylul 1933 çarşamba günü saat 14 15 te ihaleleri icra kılînmak üzere mektebimizin 8,5 ayhk erzak ihtiyacı alenî münakasaya konulmuştur. İsteklilerin münakasaya iştirak için mezkur tarihte Yüksek Mektepler Ahmsatım komisyonuna «Fındıklıda» sartnameleri okumak için de mektebe «Büyükdere Bahçeköy» müracaatleri. (4162) Cinsi Kilosu Cinsi Kilosu Cinsi Sirke, salça, porta300 Ekmek 9000 Makarna kal, lâhana, taze 3000 S. Mercimek 50 Koyun etî fasulye, elma, ha 70 Kuzu eti 1500 Şehriye 50 vuç, pırasa, kereviz, 1200 Sade yağı K. Uzüm yerelması, ispanak, 70 550 K. kayısı Zeytin yağı 90 karnabahar, sala1000 Kaşer Pirinç Şeker 1500 Tuz 300 mura yaprağı, taze 150 yaprak, salata, taK. fasulye 600 Soda . 100 ze bakla, enginar, 400 Pirinç unu Beyaz peynir dereotu, mayda 270 230 Zeytin Sabun noz, kabak, marul, Un 740 Yumurta adet 13000 3000 domates, pathcan, Patatet 700 Limon 230 Süt 2000 Nohut biber, zerdali, bal800 50 Yoğurt Irmik kabağı, taze üzüm, 70 Arpa Ku. bezelye 3000 kavun, karpuz, ay800 Saman 1500 va, dolmalık biben Sovan Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden: Hastanemize muktazi 296 kalem eczayı tıbbiye, sargılık bez, pansuvnanlık tülbent bezi, 37 kalem lâboratuvar eczası, ve 28 kilem lâboratuvar malzemesi, bir kalemde olarak kapah zarf usulile; 12 kalem rontgen alâtı ve 10 kalem rontgen filim ve ilâcı keza tir kalemde olmak üzere kapah zarfla 67 kalem kulak, göz, turku b e y liye ve dişçi alâtı ve dişçi eczası alenî suretile 7 ağustos 933 taritmıden 27 ağustos 933 pazar gününe kadar yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Mevaddı mezkurenin kâffesi takasa tâbidir. Taliplerin yabancı mallann ithali hakkmdaki kararname ahkâmına tevfikan hareket edilmek şartile yevmi mezkurda yiizde yedi buçuk teminatlarile birlikte saat on dörtte hastanede müteşekkil komisyona ve şartname ve listelerini görmek için de İstanbulda Sıhhat ve lçtimaî Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarad* hastane idare memurluğuna müracaatleri ilân olunur. (3967) Maarif Vekâleti Terzilik Mektebi Müdürlüğünden: 1 Kayit ve kabul muamelesi 20 ağustostan 1 eylule kadar de • vam edecektir. 2 İkmal imtihanlan 1 eylulden 11 eylule kadardır. 3 Mektep 11 eylulde açılacaktır. 4 Mektep neharî, meccanî, muhtelit ve resmidir. 5 Mektep siparis atelyeleri; erkek ve kadm kostümleri gibi %\ siparisleri 16 eylulden itibaren kabul edecektir. 6 Mektebe girebilmek için ilk mektep mezunu ve 17 yaşîndari büyük olmamak, çehadetname, nüfus tezkeresi, sıhhat raporu ve çiçek asısı raporları ve dört vesika fotoğrafı ibrazı şarttır. Adres: tstanbul Sultanahmet • Dizdariye mahallesi. Tel: 22480 «4264» İzmir Emrazı Sarîye Hastanesi Eskışehir Hava Mektebi Baştababetinden: Kumandanlığından: Hastanemize «132» kalem ilâç satm alınacağından isteklilerin şeiiaiti ve listeyi görmek üzere hergun fstanbul ve îzmir Sahil Sıhhiye merkezlerine ve kat'î ihale günü olan 18 eylul 933 pazartesi günü saat on beşte İzmir Pasaporttaki Sahil Sıhhiye merkezinde toplanan ko misyona müracaatleri. «4378» Hava mektebine kaydi kabule talip olup ta evrakını tekemmül ettirmiş olarak mektebe gönderenlerin müsabaka imtihanlan 9 eylul 933 tarihinde icra edileceğinden taliplerin mezkur günde Eskişehir Hava mektebi binasında bulunmaları ilân olunur. «4382» İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk AnonJm Şirketinden: Fabrikamızda çıkanlmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve hesme şekerler 29 temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az o'mamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fitalarımız eskisi gibidir. Yani Istanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda Ankara'nın en büyük Kitap, gazete ve Kırtasiye mağazası Rristal Toz Şekerin Kiloso 3 6 , 7 5 Sandıkta Kııp Şekerin Kilosu 3 9 , 5 0 •*. AKBA : Kıtap evı ve kırtasiyecılik An»fart»l»r eaddeti Teleton : 3377 Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. istanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üz?re derhal gönderilir. Depodan itibaren bütun masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına s?gorta ettirilir. Siparis bedelinin tamamını gönderen'er için sigorta ihtiyarî olduğu gibi en az beş vagon s pariş ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon baş na beş lira tenzilâttan istifade ederler. Her lisanda gazete mecmua ve kitap Her nevi kırtasiye eşyası ve mektep levazımı Her türlü Fotoğraf levazımı makineler ve amatör işleri Etem Pertev ıtriyatı Kütahya çinileri Adres: IstanbuFda Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 30 Telgraf adresi : istanbul, Şeker Telefon No . 24470.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog