Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

25 Ağustos 1933 îstanbul Erkek Muallim Mektebinden: 1 Mezuniyet ve sınıf imtihanlan 1 eylulden 10 eylule kadar devam edecektir. 2 Meslok f mıflarına ahnacak leylî ve meccanî talebe için talimatnamede muharrer şerait dahilinde 7 eylul 933 akşamma kadar namzet kaydolunacaktır. Yalnız ikmali olanlar kabul olunmıyacak lardır. 3 tstanbul Erkek Muallim mektebi meccanî talebe mıntakası, Bolu, Kocaeli, Kastamonu, Zonguldak, ve Sinop ve tstanbul Vilâyetleri olarak tayin edilmiştir. Binaenaleyh bu Vilâyetler cocuklarından olanlann en yakın muallim, lise, orta mektep müdürlüklerine ve olmıyan yerlerde Maarif Mudürlüklerine müracaatle namzet kaydo lunmalan. 4 Müsabaka imtihanlan 9 eylul 933 cumartesi günü saat tam sekiz buçukta her vilâyetin yukanda tadat olunan mekteplerinde teşekktil edecek imtihan komisyonlan marifetile icra olunacaktır. İmtihanda muvaffak olanlann mutlaka kabulü şart değildir. Münhal vuku Vı«jH"kca derece sırasile yerleştirilecektir. (4279) Şimdiye kadar tatbik edilmekte olan fabrika ve havuzlar tarifesinde 20 ağustos 933 tarihinden itibaren mühim tadilât yapıimıçtır Tarife hakkında malumat almak arzu buyuran zevatın Fabrika ve Havuzlar müdürlüğüne müracaatleri . (432 i; Fabrika ve Havuzlar Müdiirıüğünden: Denizcilere ilân Yüksek Baytar Mektebi Rektörlüğünden: Mektepte mevcut eşya, alât, edevat ve sairenin Ankaraya nakli 29 ağustos 933 salı günü saat 14 te Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde pazarhkla ihalesi icra edileceği ilân olunur. «4363» Istanbul Belediyesinden: Belediye Z. talimatnamesinin, kullanmif elbise ve eşya satışına dair ahkâmı muhtevi bulunan 304 üncü mlad desine Daimî Encümence ilâve edilen fıkra aşağıya yazıhnıştır. İlân olunur. FIKRA : «Müstamel elbise ve dokuma ev eşyası ve buna mümasil şeylerin tephir edilmeden satüması yasaktır.» «4405» Ortaköy Feriye Saraylarında ızz ıstanbul Belediyesi ilânları Kabataş Lisesi Müdürlüğünden: Yeniden talebe kaydile eski talebe kayitlerinin tecdidi muamelesi 20 ağustostan 1 eylule kadar devam edecektir. tkmal imtihanlan ey • lulün birinden onuna kadardır. Tedrisata 11 eylulde başlanacaktır. Eski talebe yeni kayit beyannamelerini almak ve yeni adreslerini yazdırmak üzere mektebe velilerile birlikte geleceklerdir. Bu muameleyi ikmal etmiyenlerin devamına müsaade edilmiyecektir. Leylî ücret üç taksitte 225 liradır. Memur çocuklarına yüzde on tenzilât yapılır. Eski leylî talebenin yerlerini muhafaza için birinci taksitlerini şimdi • den göndermeleri lâzımdır. (3876) Hilâliahmer Hastabakıcı Hemşireler Mektebi Müdürlüğünden: Sıhhat ve îçtimaî Muavenet Vekâleti Celilesinden: Ankarada Yenişehirde Cebeci caddesi üzerinde kâin Hıfzıssıhha Enstitü binalan kirli suları için inşa ettirilecek ve bedeli keşfi 6738 liradan ibaret tasfiye çukurlan inşaatı kapah zarfla ve yirmi gün müddetle münakasaya komılmustur. Tekli? mekrupları eylulün 12 in« ci salı günü saat 15 te S'hhat ve Îçtimaî Muavenet Vekâleti münaka sa komisyonunda açılacaktır. Taliplerin p'ân ve keşfu.ı görmek ve malumat almak üzere Vekâlet murakıp mühendisliğine müracaat eylemeleri ve teklif mektupfarını yevm ve saati mezkurda^ evvel Ve kâlet Kalemi Mahsus Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur. «4369» Tam devreli lise Orta Ticaret mektebi Lisan öğrenmek için ihzarî sımflar Alman Lisesi Beyoğlu Tüne'başı Yeniyol ve licaret mektebi Universite bakaloryasına hazırlar Derslere: )1 eylul pazartesi baslanacaktır. Kayit : 4 elul 1933 pazartesiden itibaren hergün 8 den 12 ye kadar müracaat edilmelıdir. Telefon: 44941 44942 « 4 | > > (6701) îsmet Paşa Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 1 İsmet Paşa Kız Enstitüsün'de, Enstitü, Ankara Kız Lisesi ve Kız brta mektep talebesi için leylî pansiyon kayitlerine başlanmıştır. 2 Senelik yatı ücreti 275 liradır. Maaşı 55 liradan aşağı olan memur çocuklanndan % 10, yatı mekteplerinde birden fazla ücretli çocuğu olan herkes için ikinci kardeşten % 15, üçüncü kardeşten % 20 tenzilât yapılır. 3 Mektep, ikmal imtihanlanrfa 1 eylulde, derslere 11 eylulde başhyacaktır. Eski leylî talebenin kayitlerini yenilemeleri, yenilerin girme şartlarını anlamak üzere hergün mektebe müracaat eyleme leri «4397» İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Nev'i Pastal sazı Muhammen vahidi miktan kıyasi 4300 Kilo *Bulunduğu mahal ' Nümunesi satış komisyonundadır. Mal Bahariye deposundadır. Mal Antalyadadır. Nümune satış komisyonundadır. tstanbulda teslim satılacaktır Genç kızlanmıza parlak ve emniyetli bir istikbal hazırlıyan mektebimize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil müddeti iki buçuk senedir. Mektep leylî ve meccanidir. Talebenin iskân ve iaşesi giyimleri Hilâliahmer cemiyeti tarafıı* dan temin edilir ve aynca kâfi miktar harçhk verilir. Kabul şartlan: 1 Türkiye Cumhuriyeti tebaasmdan bulunmak. 2 18 yaşmdan aşağı 30 yaşından yukan olmamak. 3 Evli olmamak. 4 Sıhhatı iyi olmak «sıhhî muayene mektepte yapılır». 5 llk tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal edenler imtihansız kabul edilir. 6 Tahsil esnasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi terkedenler veya çıkarılanlar ve şehadetname aldıktan sonra beş senelik mecburî hizmeti ifa etmiyenler tahsil masrafını ödiyeceklerine dair noterden musaddâk bir teahhütname vereceklerdir. 7 Mecburî hizmet esnasında evlenemezler. Bu şartlan haiz olan hammlann hüviyet cüzdanı, aşı ve mrJctep şehadetnamelerini ve mahallesinden hüsnühal ilmühaberlerini beraberine alarak 15 eylule kadar Aksarayda Haseki caddesinde mektebimize müracaatleri. (4191) Kohne kanaviçe ve çul parçalan 538 Gaziantep C. Müddeiumumiliğinden: 1 Gaziantep hapisanesinin mayıs 934 gayesirie kadar olan ekmek ihtiyacı 16 ağustos 933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve kapah zarf usulile münakasaya konulmustur. 2 thale 5 eylul 933 tarihine musadif salı günü saat üçte C. Müddeiumumiliğinde yapılacaktır. 3 Taliplerin «20000» yirmi bin lira bedeli numammene yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerile ve usul dairesinde imlâ edil miş teklifname ile Müddeiumumilik dairesine müracaatleri. 4 tzahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlefmlhanaTlî Müddeiıımumilikleri vasıtasile Gaziantep Müddeiumumiliğinden bir suretini talep eylemeleri ilân olunur. (4259) Eskişehir Lisesi Müdürlüğünden: Mezuniyet ve ikmal imtihanlanna 2 eylul 933 tarihinde başlana • cak 10 eylul 933 tarihinde nihayet verilecektir. (4280) İzmir Vilâyeti Nafıa 1 27284 lira 69 kuruş keşif bedelile münakasası ilân edilmiş olan Tire Torbalı yolunun 3 + 788 18 490 ıncı kilometreleri arasmdaki şosenin tamirine istekli çıkmamasmdan ötürü bu yapının bir ay zarfında pazarhkla münakasaya konulmustur. 2 İsteklilerin 661 sayılı kanuna göre hazırlıyacaklan teminat larile birlikte 21 ağustos 933 tarihinden itibaren her pazar ve çar şamba günleri saat 9 dan 12 ye kadar Vilâyet Daimî Encümene gel . meleri. 3 Tediye şartlan Nafıa işleri umumî şartnaraesindeki tediye çeraitine göredir. «4351» Çfnko saç kırpmtısı 300 Galvaniz kırpmtısı 400 Dökme iskara parçalan 400 Paşabahçe fabrikasındadır. Ta Demir parçalar 4000 liplerin mah görmek üzere oraya Dökme parçalar 2500 müracaati. Bakır saç parçalan 800 Pirinç kırpmtısı 150 18 20 23 milimetre kut Mantarlar Kabataş tnhisar am runda şişe mantarı 62844 Adet "banndadır. Taliplerin görmek için oraya müracaatleri. Istimale gayrisalih bidon 800 Bidonlar Paşabahçe fabrikasın iadır. Balâda isim ve miktarlan yazilı eşya açık arttırma suretile satıla • caktır. Talip olanlann 6/933 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 te Cibalide tnhisarlar Levazım şubesinde satış komisyonuna yüz de on beş teminat akçelerile müracaatleri ve satılacak eşyayı görmek için de hergün bulundukları mahallere gidebilecekleri ilân olunur. «4287» Akyazı Kereste Fabrikası Müdürlüğünden: Akyazı Askerî kereste fabrikası ambarlarından takriben «2000» meiro mik'ap muhtelifülcins mamul kerestenin Adapazan çimen difer istasyonuna ve fabrikanın Kürtkınğı ormanından «2000» metro mik'ap çam ve küknar tomruğunun dokurçunda fabrika şube sine ve bu fabrika şubesinden mamul ve gayrimamul kereste ve tomruğun Akyazıda fabrika ambarına nakilleri 14 ağustos 933 tarihmden itibaren yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile ayrı ayn münakasaya vazedilmiştir. 4 eylul 933 pazartesi günü saat 14 te Ada • pazarı Maliye dairesinde ihaleleri icra kılınacaktır. Talip olanlar yüzde yedi buçuk pey akçelerile ve yahut muteber banka mektuplarile komisyonu mahsusuna ve şartnamesini görmek istiyenlerin de Fabrika Müdiriyetine müracaatleri ilân olunur. (4085) Ziraat Vekâletinden: Yüksek Ziraat Enstitüsünün lüzumu olup yaptmlacak 6 adet kümes ile ambar, depo, yem hazırlama yeri ve teferruatı kapalı zarf usulile ve 21 gün müddetle münakasaya konulmustur. Bu işe ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumî ve hususî şartname beş lira bedel mukabilinde Ziraat Vekâletinde Yüksek Ziraat Enstitüsü büro sundan alınacaktır. Talipler münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile müessesece tanınmış olduğu ve yaptıkları insaata ait ve asgarî sekiz bin lira kıymetinde bir binayı ikmal ettiğini Ticaret Odasmda inşaat müteahhidi olduğunu mübeyyin vesaiki komisyona göstermeğe mecburdurlar. Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 29 ağustos 933 tarihine musadif salı günü saat 15 te Vekâlet lnraat komisyonuna müracaatleri ilân olunur. (3895) «La Clef du Français» Ali Nazima Be\ Fransızca dersleri için Maarif Vekâletinin lise ve orta mektep lere kabul ettiği en mükemmel ve en ucuz khaptır. 1 inci kısım 23 kurus 2 inci » 34 > 3 üncü » 40 » Muallimlere mahsus kısmı basılmaktadır. Bo kısma, 150 Iraru. sa, abone koydolunur, ve çıkan cüzler gonderilır. Toptan alanlara ve mektep idarelerine iskonto yapılır. Zayi Fatih Defterdarhğından aldığım 40858 numaralı maaş cüzdanımı kayb*»ttim. Yenisi alınacağın • dan hükmü yoktur. Yedinci Ordu muhasebeciliğinden mütekait Şevki Eşref Efendi zevcesi Hüsniye (6686) Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden: Ankara Orta Ticaret mektebi iki devreli bir ticaret lisesi haline getirilmıştir. Birinci devre ilk ve ikinci devreye orta mektep mezunlan imtihansız kabul olunurlar. Dört sınıflı orta ticaret mektebi mezunları beşinci sınıf a alınîrlar. lleride ücretli pansiyon kısmının da açılması için hazırlanılan Ankara Ticaret Lisesi hali hazırda yalnız neharidir. Ve meccanidir. Kayit ve kabul için mektep idaresine müracaat olunması ' Ticaret Lisesine merbut olarak faaliyette bulunan daktilo kursunâ da talebe kayit ve kabulüne başlanmıştır. Yaş kaydi olmaksızın ilk mektep mezunu hanımiar ahnır. Tahsil müddeti hergün bir saat ol mak üzere sekiz aydır. İkmal edenlere şehadetname verilir. «4288» »ind'en tevarüs ettiği hassalar onun bu zevksizliğinde birer âmil olu • yordu. O, Fransız annesinden, tahlil ve (efekkür zevkini, düşünüşte intizam ve tekemmülde s^rbestî aşkını almıştı. Herkesçe malum ve müsellem dir ki tngiliz hakikatleri birer hap gibi yutulmahdır. Eğer ağızda çiğnenmeğe kalkışıhrsa tükürmek mecburiyeti hâsıl olur. tbrahim her gün Stüart MiHn, Spenserin, Karlilin veya Makoleyin haplannı tü • kürmekle vakit geçiriyordu. Çü'nkü bunları tahlil etmeğe kalkışı yor, muhakemenin mihengine vurmağa teşebbüs ediyor, olduğu gibi yutmak istemiyordu!... tngiliz terbiyesinden, tngiliz tahsilinden adeta nefret etmesinin sebeplerini araştırırken ebeveynin » d«n tevarü» ettiği hisleri de na^ari itibara almak muvafık olur. Me selâ Mısırda Taşod« hâdi«esi cereyan ederken anneünin ağladığım, Transvalde Boerlerin tngilizler© karşı kazandıklan her zafer haberinin babasım kahkahalarla gül dürduğünü ve sevindirdiğini görü yordu. Genç tbrahim on dokuz yaşına basmca, paşanm mutemedj, deli • kanlımn yol çantalarmı hazırladı ve polo oyununda utimal edilen poneyleri, tenrâ raketlerini, EUen Terrînin bir fotografisini, Mısırda paşanm sarayında surett hususiyede yaptırıhp Londraya gönd'erUen mamulâtı dahiliyeden iki sandık reçelini, mavi ve beyaz çizgilt ve göğsünün sol tarafma isabet eden kisnunda ipek işlemeli kulüp ar masını taçıyan spor elbisesile hokey hilâli île miizeyyen beresmi de müf ta»hiben Parise vâsıl oldu. tbrahim, Paritte tahsiline baş Iadı <Mabadi or. BAHATTİN ŞEVKi Babıaii caddesi Meserret Oteli karşısında No. 125. Sabahtan akşama kadar Fıkarava pazartesi günleri meccanen (6043) Zayi 2676 sicîl numaralı arabacılık ehliyetnamemi kaybettim. Yenisi alınacağından zayiin hükmü yoktur. Mehmet oğlu Hasan (6685) Cildive ve zühreviye tnütehassisi İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: Hususî fevkalâde rala şişelerine mahsus «35000» boğazlık ve «23000» pul ile Mısıra gönderilen rakı şişelerine mahsus «1000» gerdanlık ve «1500» boğazlık pazarhkla satın alınacaktır. Taliplerin nümuneleri gördükten sonra pazar!>5?. '*Mr?k edebilmek için % 7,5 teminatlannı hamilen 4/9/933 pazartesi günü saat 16 da Galatada Ahm, satım komisyonuna müracaatleri. 4256» artisti, nasıl olup ta günün birin de yer yüzüne böyle kısa panta lonlu bir cellâtçık çıkardığma hayret ederken, paşa usulca kulağına fisıldadı: Merak etme canım! Damarlannda taşıdığı Fir'avunlardan kalma kana rağtnen onu bir garpli gibi büyiiteceğiz... Bizim küçiÜk seytan yakında garpli bir centilmen olacak!.. Mürebbisi onu b;r aya kadar lngilte • reye, Etona götürecek... Burada • kri Elazhar Darülfünununda okut • maktansa, tahsilini Etonda yap masım tercih etthn. Beş »ene z«rfında Etonda tah süini biıtiren genç tbrahim, Kem briç Darülfünununa girdi. Mü rebbisinin de nezaret ve muave neti sayesinde hem de iyi bîr nu mara ile darülfünuna kaydedildi. Orada Ibrahime, Büyük Britanyanm cihanın en medenî memleketi olduğunu, Britanya lrnparatorluğunun müşterek zekâ ve idarenin bir şaheseri bulunduğunu, Franaanın dünya konserinin danma falto ya • pan acemi bir çalgıcı olduğunu öğrettiler!.. Hafta somı tatili il könce tngilizler tarafmdan tatbik edildiğinden ve Cenabı Hak ta dünyayı halketmek için alta günlük mesaisinden sonra yed'inci günü Utirahatle vakit geçirdiğinden Allahın da Ingiliz olduğunu O M izah ettiler!... Genç Ibrahime kuvvetli bfr sporcu terbiyesi verdiler ve Stendah iyice anlatmak için, futbol oynadığı sırada üstüne düşen bir yaprak ile bir imparatorlugun su • kutunun bir Anglo Sakson için te • siri ayni olduğunu isbata uğrastı • lar. Fakat maalesef İbrahim tngiliz tahsil ve terbiye»imlen zevk alamıyordu. Bilmem neden?... Maahaza çok kuvvetli bir ihtimalle anne • Tefrîka: 7 Moris Dökobradan naklen Aşkın Kudreti Mısır hastanesinin başha«tabakıcısi ile üç diplomah dada ve 1841 senesinde pa^anın valide «ini doğurtan Assuanlı yerli bir ebe ile sütlerinin safiyet ve kuvvei gıdaiyesi Laypzig Bakteryoloji enstitüsü müderrislerinden profesör Fon Mohrenkop tarafınd'an tahlil olunan ve Asyırt bavalisinden te darik edilen bes fellâh sütrvme do{um esnasmda saraym »erin göl • $esinde o mes'ut dakikaya intizmr edîyorlardı. Oğlan büyüdü ve Nili müb&regin feyizdar cularile «ulaoan deltada yetifen g«nç ve gürbüz bir fidan gibi çabucak nesvünetna buldu. Daha on îki yaçinda flcen, hizmetine tahsis edilen yerli genç hizmetkârlara, bir atlet kuvvet ve çevik liğile mükenunelen sopa çekebili yordu. Veliahdinin, dayaktan mecruh düfürdüğü kurbanlanndan birinin hastaneye kaldırıldığini gördükçe kahkahalarla gülen paşa babası, zevcesine gururla: Oğlumun damarlanndan Fir'avunların kamnın cevelân ettiğine inamyorum, djyordu. Birinci Tut mozts te, daha yedi yaşıtvd'a iken fahrî sütninesinin kalçalarına kaynar MI döktürür ve kadmın can acısile feryatiannı ve çırpınmasını 7«vkle tema^a edermiş! Çocuğun bu hallerini gören an nesi, Odeon tiyatrosunun sabık baş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog