Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

•25 Ağustos 1 Cumhttrîyet' Romanoflardan bir yıldız Çar Nikolanîn kuzîni Natali Paley binbir macera geçirdikten sonra sinema artisti oldu Cumhuriyetin 10 uncu yılı Kutlulama merasimine Italyan ricali dedavet edilecek Birinct sahifeden mabat tramvay arabalannın fevkalâde şekilde tezyin ve tenvir edilmesi lüzumu biL dirilmiştir. Bilumum müessesattan ve hususî teşekküllerden de o gün için ne gibi hazırlıklar yaptıklan sorulmustur. Yeni kontenjan listeleri Altı aylık kontenjan listelerinin metnini neşre devam ediyoruz Altı aylık yeni kontenjan listeleri . nin bir kısmını dün koymuştuk. Liste • lerin metnini neşre bugün de devam ediyoruz: Tarife No. 423 446 a. 446 b. 446 c. 1 inci üç ay 204 60 402 2.010 2 ind 3ç a* 96 21 51 300 Birinciteşrin 1933 tarihinden Mart 1934 tarihine kadar 6 aylık devreye ait umumî kontenjan listesi Tarife pozisyonlart hizalarındaki rakamlar 1499 sayılı Gümrüh tarife kanununa bağlı umumi ithalât tarifelerndeki mikyaslar üzerinden tesbit olunmustur. Tarife No. 1 inci üç ay 2 inci üç ay 24 b. 102 102 54 a.2. 141 120 73 a. , 51 51 73 b. 51 * " 51 75 c. 21 21 Eldiven fabrikalan için kesilmif ince deriler (yalnu bunlar dahildir). 93 15 15 99 102 102 103 102 51 105 a. 594 99 105 b. 534 465 106 c. 1.500 420 107 a. 393 705 107 e. 1116 27 108 a. 150 150 .«rzi telâsı (yalnu bu da. hildir.) I Memleketimize gelecek Italyan izcileri Sovyet Rusya Hariciye komiseri Litvmof Yoldaşla Rus ricalinden diğer bazı zevabn Cumhuriyet bayramında Ankaraya gelecekleri yazılmıştı. Cumhuriyetin 1J2 uncu yıldönümünü kutlulama merashnine son senelerde memleketlerinde büyük inkılâplar yapmu olan bazı devletlerin ricali de davet edileceklerdir. Bu mevanda Fasist Italyanın mühim bir iki şahsiyetinin de davet olunacağı anlaşılmaktadir. Pi zevabn kimler olacağı elyevm sehrimizde bulunan Roma sefirimiz Vasıf Bey vazifesi başma döndükten sonra belli olacaktır. 448 449 450 451 452 452 452 453 454 455 455 461 870 30 1.242 3.831 a. 5.010 b. 1.260 c. 5.100 30 1.257 a. 129 b. 453 c. 15 f 75.000 \ Siman fondü 22.500 1.300 30 1.749 3.000 6.720 2.400 2.9'0 30 2.892 72 207 15 75.000 22.500 Çinicflikte müstamel be yaz çimento (yalnu bunlar dahildir.) 472 477 d. 483 a. 483 b. 484 485 487 a. 12.645 600 15 5.907 2.010 15 Atînada bir hâdise Birinct sahifeden mabat lâil ele geçmistir. Efkârı umumiye bu naberi heyecanla kar<ılamıstır. Atina 24 (Hususî) Casus se bekesi mensuplanndan biri tarafından Fransız • tngiliz bankasında bir kasa krralanmış olduğu ögrenilerek, bu banka âni surette araşhnlmıs tır. Erkânı harbiye dairesinden ası rılmıs olan müdafaa plânlan ve dosva bu kasanın icinde bulunmustur. Bu dosya, ayni günde ecnebi bir hükumetrn metnuruna 30 milvon drahmi mukabilinde teslim edilecekti. Fakat ara*tırma yapmak için vakit 4 gecirilmemesi, dosyanm teslimine imkân bırakmamıştır. Casus sebekesinin, hesabına rn lıstıeı ecnebî devletin cok mühim nakdî yardımlanna mazhar olduğu anlasılmıstir. Sebeke ordunun ve hükumetin mühim makamlarmda bulunan mensuplarını elde etmek için maddî her fedakârlığı yapmak üzere tertibat almıştır. Bu maksatla bir çok güzeT kadınların çalıstinldıklan da tesbit edilmi»tir. Mesele etrafında, daha fazla malumat alınması »imdilik kabil olamamaktadır. Hükumetçe büyük bir ketumiyet gösteriliyor Tevkif edi len casusun ve bunu kullanan ecnebi devletin ismi bu yüzden öğrenile • memistir. Yapılan tevkifat, umumî heye • canı biraz yatıstırmıştır. 15 15 975 İS 19.620 18.510 9.468 10.023 Sofra, çay ve kahve ta kımlan; (yalnu bunlar dahildir.) ..atalt Paieytn guzel bir poztt Paris 15 agustos Ne garip bir ma. cera.. Karsımdaki divanda otnran akıllı uslu, fakat guzel yüzlü kadmm oyle inanılmıyacak bir sergüzesti var ki.. Prensesken ımemt yıldızı oimuş... Fakat felegin kaç bin çemberinden geçtikten sonra... Niçm Uk filim olarak kendi tercümeihaHni çevirmemiş bilmeın... Eğer azıcık daha agır davranırsa mu hakkak bu vak'alardan, Greta Garbo veya Marlene Dîetrich için bir senaryo çıkanln*. Nattdi Paley ve Şarl Buvaye «Atmaca» filmlnde ra babamla sokağa çıktığımız vakh sokaklar çok kalabaJıktı. Megerse res. migeçit yapılıyor, amcazadem Çar Nikola ile Mösyö Puvankare bir arabada bunu seyrediyorlarmış. Aradan çok geçmeden de harp patladı... Ona biliyorsunuz. thtilâl ve Romanoflarm katli takip etti. tlk zamanlar bize dokunulmadı. Çünkii Çarlık devrmin gözdelerinden değildik ki... Fakat biraz sonra kursuna dizilenler a. rasma zavallı babamı da kattılar. Hatta Maksim Gorki kendisini kurlarmak için çok çalıstı ama muvaffak olamadı. Neticede tabiî biz de diğerleri, gibi memleketimizden kaçmağa mecbur olduk. karmnıı doyurmağa kifayet edecek kadar birsey kazanabiliyordum. Bir an geldi, o kadar yoruldum ki kenva konmus tek frangım olmadıgı halde bir mud det dinlenmek mecburiyetini duydum. Bu istirahat safhası karihamda yeni bir ufuk açtı. Bir gün kendi kendime düsündum: Kücüktenberi ben artist olmak iırferdim. Dur bakayım, sunu bir tec . rübe edeyim. Heyhat bir^ok^rmınkı gibi h" **o\ daki teşebbüslerimden müspet bir ne. tice cıkmadı. Fakat, siz hakkımda n« dü;ünü<seniz düsünün, Ken ruhî bazı kuvvetiere, o arada hissikablelvutcüa da inanınm. tsimde bir ses mütemadiyen: Sen bir gün mutlaka artist ola caksın! Divip duruyordu. 108 111 133 139 139 144 163 164 177 180 188 b. a. a. b. b. 69 72 15 15 15 36 936 1.296 7.242 1.803 300.000 245 66 ' 15 15 15 18 621 519 4.026 2.577 300.000 Rasputinin kehaneti Süslemefe püslemege hlç hacet yok\. Natali Paleym anlatbklarmı sîz« nak • lediyorum. € Hâlâ gözümün onSnde. O gBn ben ve kızkardesim giymmiş kusanmıs, bir tasbebeğe dönmüştâk. Arabalan . raızdan birine bindik. Arkamudan iki Kazak süvarisi mutat oldugu veçhile arabamın takip ediyordo. Arnıem ve fnçiliz mürebbiyemiz de yanımızda idi. Niçm yola cıkmıshk? Onn da pek güzel hatırlıyormn. Saray Damdönörlerinden biribir kazada yaralanmutı. Ona geç ıti's olsun demege gidiyorduk. Babam Crandiik Pol. Annetn Pren*es Paley. O zamanlar Rusyayı manen kasıp kavuran papastan biç boslan maziardı. Fakat o gon Rasputini tesadüf karsımıza çıkardı. îçeri srirdiğimb zaman Çariçenm gözdesî varalmm bari ncunda ottmryorda. Asabî parmak'arfle kadmm saçlannı oksuyordu. Bizi go . rünce basraı kaldırdı. Gözlerimiz karşılastı. Aman yarabbi ne gozler... Xradan on yedi sene sreçtiği halde, ba km hâlâ titriyorum. Tıpkı bir canavarm gözleri gibi parlryordu. Tıpkı h'v deli nm gozleri gibi esrarlıvdı.. Tıpkı bir peygamberin gözleri gibi birden rnhu . muzu içiyordu. Korktum, etraf kapkaranlık oldu sandım. Halbuki henüz öğle yemegin • den kalkmısbk. Aglamasa basladnn. Herkes başıma üşüstü. Beni guçlükle teskm edebiidiler. Rasputm de yerin • den kalktı. Yanıma geldi. Tıpkı demm hastaya yapmakta olduğu hareketi tekrar etti. Parmaklannı saçlanmm arasından geçiriyordu. GSzleri yan kapah, ağzmm bir kösesmde küçiik bir tebes . süm, yiizüme bakıyordu. Bu sonradan anlıyorum ki onun bir nevi murakabesi imis. Aradan bir iki dakika geçer geç* mez: Zavallı prensesçik, dedi, haya > tmda ne garip maceralar geçireceksin... Evet... ne garip sergüzestler!... Birindtesrin ftjtidasmdaıı Hibarem bu kontenjanlar, , altı aylık yekunu gecme • mek ürere tktısat Vekâle. tfnce ffcbrikalara defaten veya birkaç oartide olarak ta tevzi olunabüir. (YaLü< fasir fabrikmlan 487 488 488 494 496 497 497 497 498 498 499 500 500 501 502 503 503 505 510 b. a. b. a.2 a.l a.3 b. a.l a.2 a. a. b. a. b. a, Mektep sıralarında.. 1920 de tekrar Parise geldiğim za • man 15 yastndaydım. Bizden evvel muhacir Çar ailesinden birçoklan, je . neraüer, amhaller, papazlar, zengmler bu sehri doldurmuslardı. Çoğu kederini unutmak icin sabaha kadar içiyor, barbarda, sefahethaneierde vakit geçiriyordu. Bir kısmı da oturmuş, yeni ku • rulan rejimin çarçabuk yıkdmasmı bekliyordo. Ben, çok şükür bu hayattan ozaktım. Annem beni bir Fransız tisesîne yerles. tirmişti. Smrf arkadaslarunla aramda yasça büyük bir fark olmadıgı halde zihnîyetçe oyle müthis farklar vardı ki tormaym!.. Geçirdi&im mütftuş sersüzestler babamm, arkadaşlarnıtn gozumun on&nde kursuna dizihneleri bende hüzne, kedere karsı nihayetsiz bir incizap uyandırmıstı. Diğer kızlar bahçede oynarlarken ben hep ölümler, hastalıklar terermüm eden Idtaplar okurdum. Liseden çıkmca halim büsbütün fe. na idi. Orada iken hiç olmazsa benim ypyeceğhn, içeceğîm, yatacak yerim vardı. Annem sade kendmi düsünü • yordu. Şimdi ber Ddmiz de sefH kal mıshk. Arnıemin de kaçınbnıs elmaslarî, miicevherleri, ötekilermki sibi satılmıs, sarfoiunmas, bhmisti. Zengin bir koca bulup hem kendimi, hem annemi kurtarmak vazifesi bana düsüyordu. Nasıl artist oldum? Nitekim bu hîssikablelvuku bir gim hakikat oldu. Bazı arkadaslarla beraber bir gezinb'de idik. Bir yerde oturduk, oturduk îçimis sıkıldı. tçimizden birinm bir anMtör. sinema m»kinesî vardu Haydi, dedi, küçük bir skeç tertip edm de fihnmizi çekeyim! Hemen senaryoyu hazırladık. Ben Easkadm rolünu deruhde ettrm. Bir alay, bir kıyamet üç dört yüz metrriik bir filim çevirdik. Donuste kordelâyi dövölope olumnak uzere atölyelerden birine verdîk. Bizim filbn o hafta zarfmda dövölope edüirken ayni atölyede reJisör Marsel Lerbiye de bir filminm montajma nezaret ebnek üzere gelmişFilim henuz hazır değflmiş. Beklemek icap etmiş. Can sıkmhsmı gidermek için Steyiberiyi kanşhnrken bizim kordelâ elme geçmiş. Evvelâ lâkavdane, sonra dikkatlice muayene etmis. Benim vazîyetlerimi. hareketlerhni enteresan bu] • maz mı? İste bu teveccuh neticesi studyonun gölgeler saraymm kapısı da bana acıl dı. Marcel Lerbiyenin idaresi akmda ve Sarl Buvaye He birlikte ilk filmim «Atmaca» vı çevirdim. Natali sustu. Zaten artık söyliyecek birs«y de kalmamutı. Ben bu genç ku zın mazisiııin fecaati albnda ezilmis ken onu geceden gundüze ulashran yokarıki iki tes^düfün garabetine hayran olmustum. Elmi sıkıp kapıdan çıkarken önümdeki parlak istikbale gıpta edi yordum. M. G. Bir hırsızlık ihbarı Birind sahifeden mabat ketten sormushır. Şirketin nasd bir c*. vap vereceği henüz malum degildir. Bu müdürün senelerdenberi sirkette mü him vazifeler ifa etmiş bir zat oldu • ğundan böyle bir hmızhga tenezzül etmiyecegi söylenmektedir. Diğer taraftan ihbaratm bir garez eseri ve müdürün ayağını kaydırmak için tertip edil. miş olduğunu iddia edenler de vardn*. Maamafih yakalanan esya simendifer malzemesidir. Ramon Novarro, Helen Hayes, Lewut Stone, Ralph Morgan, VVarner Oland. SON ADIM Joan Crawford, Nils Asther, Robert Montgomery, Le • wis Stone, May Robson. MADELON CLAUDENtN KABA HATİ Helen Hayes, Levris Stone, Neil Hamilton, Robert Young, Cliff Edvrards, Karen Morley, Jean Hersholt, Marie Prevost. AStL TALEBE Ramon Novarro, Magde Evans, Una Markel, Ralpf Graves, Martha Sleeper. PLÂTİN SAÇU KADIN Jeanne Harlow, Shester Morris, Charles Bo yer, Lewis Stone, Leüa Hyams, Una Markel, M. Robson. BASKIN KADIN WaUace Beery, Karen Morley, Ricardo Cortez, Jean Hersholt, John Milian. CILĞIN HAYAT Magde Evans, Conrad Nagel, Willian Haines, Cliff Edwards. BEKÂR BABA Lily Daraita, Jeanne Helbings, Andre Luğuet, Andre Berley, Geaursres Mauloy. VATAN UĞRUNDA Stan U urel, Oliver Hardv. ASIK CtLtNĞtR Buster Keaton MaJek, Mona Maris, Gübert Roland, Jimmy Durante, trene Purcel, Poly Moran. ÎRTtŞA Philios Holms, Anita Page, Lewis Stone, Mary Carlisle, Walter Huston, Jean Hersholt, John Mil jan vazı sahne Van Dyke. GUZELLtK ENSTÎTÜSU Anita Page, Marie Dressler, Poly Moran. HALtS KAN Clark Gable, Madge Evans. Emest Torrence. CANU GETtR Derin Orman . lann vahşi hayvanlann mecmuu. Hayata atılıs! Hayır bunu yapmadım. Yapmak is. temedim. Çalışmak, mmnet etmege alısmağa uğraşmaktan daha kolay gel di. Kadm terzihanelermden birine manken oldum. Bu is oldukça ağndı. Sa . bahtan aksamaka kadar çalısıyor, ancak LJmumî harp başlarken.. Bu vak'a harbin başlangıcında cere yan ediyordu. Ben o vakit san saçlı kiicük bir kızdım. Babam Grandük Pol, İkinci Aieksandrm oğlu, Oçüncü Alek. sandrın kardeşi ve Çar Nikolanîn da amcasıydı. 1905 te alelâde bir zabitin kızı olan annemle evlenmiş ve bu izdivaç Çar Nikolayı kızdırmısh. Hiddetine mağlup olan Nikola babamın memleket haricine çıkanimasını emretmiş • ti. Annemle babam bunun üzerine ge. IİD Parise yerleşmişler ve ben de bu • rada doğmusum. 1914 te Umumî Harp başlamadan 2 ay evvel Çarın kızgınlı • ğı geçmis, bizim Rusyaya gidip aile • mizi ziyaret etmemize ve orada kısa bir tniiddet kalmamua müsaade etmisti. Vatanunıza döndükten birkaç gün son Bu mevsimin ^ filmleri Bu sene gösterilecek kordelâlardan bazıları Geçen hafta 193334 sinema mev . siminde şehrimizde geçecek olan film ler hakkmdaki umumî malumattan bahsetmiştik. Bu haftadan itibaren de mevsim baslangıcına kadar sıra ile her şir. ket ve sinemanın filmlerinin birer cetvelini basacağız. Bugün listesini bize en evvel göndermiş olan Metro Goldwin Mayer sirketmin şehrimizin ve mem • Ieketimizin muhtelif sinemalannda geçecek filimlerinin cetvefcni dercedi yoruz. GRAND OTEL Vazı sahne Edmund Goulding, artistleri, Greta Garbo, Joan Grawford, John Barrymore, LJonel Barrymore, Wallace Beery, Leviw Stone, Jean Hersholt, Mary Car. lisle. BEYAZ RAHtBE Helen Ha yes, Clark Gable, Levris Stone. TARZAN VE ZEVCESİ Johnny Weissmüller, Maur^en O'Sullivan, Ne. ü Hamilton, vazı sahne, Van Dyke. ASK HÜZÜÜNLERİ Norma Shearer, Frederic March, Leslie Howard, Ralf Forbs. SAtGON GÜZELİ Clark Gable, Jeanne Harlow, Mary Astor, Gene Raymond. ÇİN MABETLERİ GÖLGESİNDE 205 212^ 227 230 231 233 b. 235 236 a. .246 247 263 b.l 267 272 a. 277 b. 278 281 c. 285 a. 286 a. 286 b. 296 a. 298 306 a. 306 b. 307 d.3 307 d.4 309 a.l 321 b.l 324 b. 324 d. 325 326 330 a. 331 335 a. 335 b. 336 a. 337 341 a. 341 d. 345 a. 345 b. 353 a. 353 b. 359 a. 361 a. 361 b. 362 363 a. 363 b. 369 a. 369 b. 369 c. 370 a. 373 374 377 a. 379 b. 380 a. 380 b. 381 a. 390 a. 390 b. 391 396 399 413 414 b. 418 a. 421 d.l 421 d.2 34.161 t 24.177 l02 18.955 11.502 2.625 636 1.032 13.002 30 30 30 381 2.745 4.500 897 102 1.266 20.064 6.771 1.260 1.326 1.110 51 207 561 102 51 2.343 4.9S3 8O.niO 420 1.899 9.102 »60 4.665 M7 2.001 30 6.477 95 564 30 30 2.991 51 267 261 684 210 3*10 2.144 2.631 3.S61 9.702 6.912 876 66 42 102 1.200 21 351 84 30 1.014 21.252 2.133 501 \14 12.261 6.690 9.630 330 15 11.310 30 30 30 15 3.339 2.328 2.784 102 1158 15 6.468 111 2.150 1.710 51 249 545 102 525 3.039 9.345 402 765 2.562 3.813 2.710 720 1.227 2.001 30 8.118 81 135 30 30 1.125 51 150 198 ?67 3.810 2.130 1.920 4.500 S.967 ,1.523 531 45 81 102 582 771 42 54 66 30 2.274 18.852 717 582 684 511 c 511 d. 520 b. 523 b.l 523 b.2 523 c 525 b. 526 c. 528 b.l 529 c 531 a. 532 a.l 832 b. 532 e. 532 d. 534 535 a. 535 b.l 535 b.2 537 a.l 537 a.2 537 e.l 537 c.2 538 e. 539 d. 539 T. 541 b. 541 e. 543 544 a. 544 b. 545 b. 548 b. 549 a550 552 552 553 556 557 557 558 558 558 559 562 563 a.2 a. e. b. b. a. b. h. h.2 h.3 a.3 186 144 51 51 51 51 3.720 1.140 14.232 5.490 86.952 8.568 77.991 İ4.393 12.393 13.789 5.202 6.000 945 1.827 36 24 18 15 15 15 2.274 981 53.976 50.526 3.780 4.000 654 1.047 2.766 2.367 102 102 Y a b u cam ddgme. 1.038 1.653 14.403 18.342 525 1926 18.510 28.785 116.070 54.714 10.200 22.623 8.739 15.000 19.020 42 4.020 7.020 22.146 17.863 17.010 20 0T0 27.510 36.858 1.440 4 545 13.332 15.897 5.661 9.135 12..C2 8.382 900 1 *i0 38.463 12.771 27.186 9.222 1.350 1.506 405 1.035 210 288 159 1*0 32.010 37.050 15 15 30 30 10.542 12.558 894 765 3.783 3.015 1.842 433 186 114 3.072 2.442 6.051 9.657 210 ?\0 Yalnu kopça ve raptive. 3.540 3.990 1.010 1.010 210 210 810 1.200 15 57 3.297 4.233 H 252 285 366 1.269 '30 "»0 3.402 6.810 666 348 300 300 102 102 ^ Sonu yann TEŞEKKÜR Biraderim Osman Beyin vefatı dolayısile ailemiz efradım min nettar eden zevatı ldramın pek kıymetli ve nevazi»kâr lutuflan na karçı teşekkürat ve tazimatı mızın iblâğına muhterem gaze • tenizin delâletlerini rica ederim efendim. Sahip Molia Beyzade tsmail (6687) Lr. BESİM OMER Pş. UzOm ve OzOmle tedavi Dördöncü defa adeta yeniden yazılmış ve btiyütültnüştür. Kanaat ve Ikbal kütuphanelerinde 50 lcurusa satılmaktadır. Yazan:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog